IPPB2/415-630/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

W związku z otrzymaniem przez pracowników Spółki Nagród, a następnie w dacie zapadnięcia ich wykonalności, tj. w dniu otrzymania akcji spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, pracownicy Spółki nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obliczenia, poboru i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów, gdyż pracownicy nie uzyskują z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy.
IPPB2/415-630/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. kapitały pieniężne
 3. plan
 4. pracownik
 5. płatnik
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w planie motywacyjnym, uprawniającym do otrzymania nagród opartych o akcje spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w planie motywacyjnym, uprawniającym do otrzymania nagród opartych o akcje spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „P.” albo „Spółka”) jest częścią międzynarodowego koncernu L.. Do czerwca 2013 roku spółką dominującą grupy kapitałowej L., była spółka L. I. z siedzibą w Delaware, w Stanach Zjednoczonych („L., I..”). Akcje L. I.. były notowane na giełdzie papierów wartościowych NASDAQ w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”).

Na skutek restrukturyzacji przeprowadzonej w czerwcu 2013 r. L. I.. przestała być podmiotem dominującym grupy kapitałowej L., a została nim spółka L. C. z siedzibą w Wielkiej Brytanii („L. C.”). Akcje L. C. są notowane na giełdzie NASDAQ. Bezpośrednim udziałowcem P. jest B. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

Spółka zatrudnia w Polsce pracowników („Pracownicy”). Zgodnie z praktyką stosowaną przez większość międzynarodowych koncernów, L. co pewien czas wprowadza akcyjne plany motywacyjne skierowane do kluczowych pracowników i współpracowników L. I.. (L. C.) oraz pozostałych spółek z grupy kapitałowej (mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych albo w innych krajach, w tym w Polsce). Mają one na celu motywowanie kluczowych pracowników i współpracowników do jak najlepszej i najbardziej efektywnej pracy dla spółek z grupy kapitałowej, utrzymywania ich w strukturach grupy, jak również przyciąganie potencjalnych kandydatów na kluczowe stanowiska w grupie. Osoby takie, będąc akcjonariuszami L. C. / L. I.., stają się bardziej związane z grupą kapitałową i w jeszcze większym odpowiedzialne za jej powodzenie.

Obecnie stosowanym Planem Motywacyjnym jest L., I.. 2005 lncentive Plan (zmieniony 7 czerwca 2013, „Plan Motywacyjny”). Do czerwca 2013 r. na podstawie warunków Planu Motywacyjnego uprawnione osoby mogły otrzymywać nagrody oparte o akcje L. I.. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Akcje L. I..”), takie jak Performance Share Units („PSU”; do momentu złożenia niniejszego wniosku w praktyce żaden Pracownik Spółki nie otrzymał jeszcze PSU), Stock Appreciation Rights („SAR”) lub ekwiwalenty akcji o wyłączonej zbywalności (Restricted Stock Units, „RSU”; PSU, SAR i RSU łącznie w dalszej części mogą być określane jako „Nagrody”). Począwszy od czerwca 2013 r. na podstawie warunków Planu Motywacyjnego uprawnione osoby mogą otrzymywać Nagrody oparte o akcje L. C. z siedzibą w Wielkiej Brytanii („Akcje L. C.”). W dalszej części Akcje L. C. oraz Akcje L. I. są łącznie określane jako „Akcje”.

Plan Motywacyjny jest zarządzany przez komitet ds. wynagrodzeń („Komitet”) zarządu Spółki L., I.. (do czerwca 2013) lub L., C. (od czerwca 2013 r.). Komitet ma pełne uprawnienia do przyznawania Nagród osobom uprawnionym do uczestnictwa w Planie („Uczestnicy”). Komitet określa warunki, na podstawie których przyznawane są Nagrody. Zgodnie z wytycznymi Komitetu odnośnie zasad wykonywania Planu Motywacyjnego, prawo do udziału w Planie Motywacyjnym przysługuje osobom zajmującym w danym czasie określone rodzaje stanowisk w Spółce (a nie konkretnym osobom), tj. stanowiska, które organizacyjnie bezpośrednio podlegają (tj. bezpośrednio raportują do) prezesa zarządu Spółki, jak również prezes zarządu Spółki. Dane osobowe Pracowników zajmujących określone rodzaje stanowisk Spółka udostępnia Komitetowi. W odniesieniu do Pracowników Spółki, którzy są Uczestnikami, Komitet co roku wysyła do Spółki listę Pracowników, którzy uczestniczą lub mogą uczestniczyć w Planie. Zarząd Spółki uzupełnia tą listę o swoje rekomendacje odnośnie kontynuacji udziału w Planie tych Pracowników, którzy byli już Uczestnikami, ewentualnie rekomenduje innych Pracowników, którzy mogą stać się Uczestnikami Planu Motywacyjnego.

Decyzję w tej sprawie podejmuje jednak Komitet zarządu Spółki L., I.. / L., C.. Pracownicy, którzy stali się Uczestnikami, zawierają indywidualne umowy z L. C. (do czerwca 2013 r. - z L. I..), na podstawie których uzyskują prawo do Nagród w określonej liczbie („Umowy”). Umowy te regulują wszystkie istotne aspekty prawne oraz operacyjne uczestnictwa danego Uczestnika w Planie Motywacyjnym. Nagrody przyznane w ramach Planu Motywacyjnego są generalnie niezbywalne, z wyjątkiem przejścia własności na skutek spadku. Co do zasady, Nagrody mogą być wykonywane po upływie określonego czasie i ziszczeniu się warunków określonych w Planach. W wyjątkowych sytuacjach może dojść do przyspieszenia dat, w których Nagrody mogą być realizowane.

W przypadku RSU, w dacie zapadnięcia wykonalności określonej liczby (transzy) RSU, Pracownikowi są wydawane Akcje (od czerwca 2013 r. są to Akcje L. C., wcześniej Akcje L. I..). Obecnie, liczba Akcji wydawanych Pracownikowi nie odpowiada dokładnie liczbie wykonanych RSU, gdyż L. I.. / L. C. nie wydaje Pracownikowi części Akcji nominalnie mu przysługujących (ok. 35%). Równowartość wartości Akcji, których Pracownik nie otrzymał, zostaje przekazana w pieniądzu do Spółki (za pośrednictwem spółki z grupy z siedzibą w Holandii, P. B., obecna nazwa: L. S. B.V.), zaś Spółka, jako płatnik, wpłaca je do właściwego urzędu skarbowego / oddziału ZUS jako zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W celu nabycia własności Akcji Pracownik nie musi uiszczać żadnej ceny nabycia Akcji. Akcje faktycznie wydane Pracownikowi są zapisywane na jego osobistym rachunku papierów wartościowych utrzymywanym dla Pracownika przez brokera z siedzibą poza Polską. Pracownik może sprzedać Akcje nabyte w wykonaniu RSU od razu po ich nabyciu albo w dowolnym momencie w przyszłości, zgodnie z wolą Pracownika. Cena sprzedaży Akcji nabytych w wykonaniu RSU, pomniejszona o opłaty brokerskie i koszty transakcyjne, jest przekazywana bezpośrednio Pracownikowi przez brokera, który przeprowadzał transakcję sprzedaży Akcji na NASDAQ (bez pośrednictwa Spółki).

W przypadku SAR, Uczestnikowi przyznawana jest określona liczba SARs w zależności od zakładanej wartości tej Nagrody dla danego Uczestnika i prognozowanego wzrostu wartości Akcji. W momencie wykonania SAR jest obliczana wartość Nagrody w postaci iloczynu liczby SAR wykonywanych przez Uczestnika i kwoty, o jaką wzrosła wartość rynkowa Akcji w okresie od przyznania Uczestnikowi SAR do momentu ich wykonania.

Pracownik otrzymuje wartość Nagrody w postaci Akcji (od czerwca 2013 r. są to Akcje L. C., wcześniej Akcje L. I..). Podobnie jak w przypadku RSU, liczba Akcji wydawanych Pracownikowi nie odpowiada dokładnie wartości wynikającej z realizowanych SAR, gdyż L. I.. / L. C. nie wydaje Pracownikowi części Akcji nominalnie mu przysługujących (ok. 35%). Równowartość wartości Akcji, których Pracownik nie otrzymał, zostaje przekazana w pieniądzu do Spółki (za pośrednictwem spółki z grupy z siedziba w Holandii, L. S. B.V.), zaś Spółka, jako płatnik, wpłaca je do właściwego urzędu skarbowego / oddziału ZUS jako zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracownik nie musi uiszczać żadnej ceny nabycia Akcji. Akcje faktycznie wydane Pracownikowi są zapisywane na jego osobistym rachunku papierów wartościowych utrzymywanym dla Pracownika przez brokera z siedzibą poza Polską. Pracownik może sprzedać Akcje nabyte w wykonaniu SAR od razu po ich nabyciu albo w dowolnym momencie w przyszłości, zgodnie z wolą Pracownika. Cena sprzedaży Akcji nabytych w wykonaniu SAR, pomniejszona o opłaty brokerskie i koszty transakcyjne, jest przekazywana bezpośrednio Pracownikowi przez brokera, który przeprowadzał transakcję sprzedaży Akcji na NASDAQ (bez pośrednictwa Spółki).

W przypadku PSU, liczba Nagród PSU przysługujących Uczestnikowi zależy od spełnienia określonych wyników finansowych / operacyjnych (w zakresie przepływów pieniężnych oraz rocznej stopy wzrostu) przez grupę L. w okresach 2-letnich, a także uzyskania osobistej oceny rocznej nie niższej, niż minimalna przewidziana w warunkach Planu Motywacyjnego. Wykonanie i rozliczenie PSU następuje analogicznie jak w przypadku RSU i SAR, tzn. Pracownikowi wydawane są Akcje L. I.. / L. C. w liczbie odpowiadającej wartości Nagród PSU, pomniejszonej o wartość kwoty zatrzymanej na pokrycie zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia. Również w tym przypadku Pracownik nie płaci ceny wykonania w celu nabycia własności Akcji, Spółka działa jako płatnik w momencie wykonania Nagród PSU i nabycia Akcji przez Pracownika, zaś późniejsza sprzedaż Akcji jest rozliczana wyłącznie pomiędzy Pracownikiem, a biurem maklerskim go obsługującym.

Wprowadzanie Planu Motywacyjnego nastąpiło na podstawie właściwych aktów korporacyjnych podejmowanych przez L., I.. / L., C. oraz ich akcjonariuszy (uchwała zgromadzenia akcjonariuszy). W 2005 r. Plan Motywacyjny został przyjęty przez akcjonariuszy L., I.. na podstawie uchwały z dnia 9 marca 2005 r., a następnie był wdrażany przez zarząd L., I.. działający poprzez Komitet.

Spółka przyjmuje dla potrzeb tego wniosku, że nagrody w postaci SAR, RSU czy PSU nie stanowią pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 5a pkt 13 updof.

W ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej w czerwcu 2013 r., L., C. przejęła przez połączenie m.in. spółkę L. I.., przejmując w ten sposób prawa i obowiązki spółki L. I.. Wskutek powyższych zdarzeń, L. C. aktem z 7 czerwca 2013 r. przejęła Plan Motywacyjny, przez co Plan Motywacyjny jest kontynuowany przez L. C..

W sytuacji, gdy Spółka zawiera umowę o pracę z osobą na stanowisko, które uprawnia do uzyskania Nagród zgodnie z Planem Motywacyjnym, umowa o pracę nie zawiera gwarancji przystąpienia do Planu Motywacyjnego, gdyż Spółka nie może zaciągać tego typu zobowiązań. Udział Uczestnika w Planie Motywacyjnym w żaden sposób nie ogranicza prawa Spółki do rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem (Uczestnikiem), w żaden sposób nie gwarantuje Prawnikowi (Uczestnikowi) ciągłości zatrudnienia, ani nie stanowi samodzielnie umowy o pracę lub podobnego kontraktu z L., I.. / L., C.. Ewentualne zakończenie Planu Motywacyjnego decyzją Komitetu nie rodzi żadnej odpowiedzialności Spółki wobec Pracowników (Uczestników).

W niektórych sytuacjach moment wykonania Nagród i nabycia własności Akcji bądź otrzymania wartości pieniężnej (w przypadku SAR) przypada już po zakończeniu stosunku pracy pomiędzy Spółką a Uczestnikiem („Były Pracownik”). Jeżeli Były Pracownik jest, zgodnie z zasadami Planu Motywacyjnego, nadal uprawniony do nabycia Akcji bądź otrzymania wypłaty pieniężnej, jest ona wydawana w sposób analogiczny do sytuacji, w której Nagrody były wykonywane czasie trwania stosunku pracy.

Spółka ponosi koszty Planu Motywacyjnego w części obliczanej przez L., I.. / L., C. jako odnoszącej się do Nagród przyznawanych Pracownikom Spółki. Do chwili obecnej Spółka traktowała wartość Akcji, do których Pracownicy są uprawnieni w wyniku realizacji (wykonania) Nagród (tj. wartość Akcji faktycznie przekazanych Pracownikom na ich rachunki maklerskie przez L. I.. / L. C. oraz kwoty pieniężne przekazywane na poczet zaliczek na podatek i składek ubezpieczeniowych w miejsce części Akcji) jako przychody ze stosunku pracy. Spółka uznaje jednak, że nie jest to postępowanie właściwe i postanowiła wystąpić o interpretację podatkową w celu wyjaśnienia tej kwestii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. I.. w wykonaniu Nagród Pracownik uzyskuje przychody ze stosunku pracy lub dochody, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof... Czy w związku z tym Spółka ma obowiązek, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) albo obowiązek sporządzenia imiennej informacji zgodnie z art. 42a updof (PIT-8C) ...
 2. Czy otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. I.. w wykonaniu Nagród, Były Pracownik uzyskuje przychody ze stosunku pracy lub dochody, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof... Czy w związku z tym Spółka ma obowiązek, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) albo obowiązek sporządzenia imiennej informacji zgodnie z art. 42a updof (PIT-8C)...
 3. Czy otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. C., w wykonaniu Nagród, Pracownik uzyskuje przychody ze stosunku pracy lub dochody, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof... Czy w związku z tym Spółka ma obowiązek, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) albo obowiązek sporządzenia imiennej informacji zgodnie z art. 42a updof (PIT-8C)...
 4. Czy otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. C.. w wykonaniu Nagród, Były Pracownik uzyskuje przychody ze stosunku pracy lub dochody, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof... Czy w związku z tym Spółka ma obowiązek, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów) albo obowiązek sporządzenia imiennej informacji zgodnie z art. 42a updof (PIT-8C)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1 Zdaniem Spółki, otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. I.. w wykonaniu Nagród Pracownik nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy. W związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów). Spółka nie ma także obowiązku sporządzenia imiennej informacji PIT-8C, gdyż nie wypłaca przychodów w rozumieniu art. 20 ust. 1 updof,

Ad. 2 Zdaniem Spółki, otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. I.. w wykonaniu Nagród Były Pracownik nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy. W związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów). Spółka nie ma także obowiązku sporządzenia imiennej informacji PIT-8C, gdyż nie wypłaca przychodów w rozumieniu art. 20 ust. 1 updof.

Ad. 3 Zdaniem Spółki, otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. C.. w wykonaniu Nagród Pracownik nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy. W związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów). Spółka nie ma także obowiązku sporządzenia imiennej informacji PIT-8C, gdyż nie wypłaca przychodów w rozumieniu art. 20 ust. 1 updof.

Ad. 4 Zdaniem Spółki, otrzymując Nagrody albo, następnie, nabywając Akcje L. C.. w wykonaniu Nagród Były Pracownik nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy. W związku z tym Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów (dochodów). Spółka nie ma także obowiązku sporządzenia imiennej informacji PIT-8C, gdyż nie wypłaca przychodów w rozumieniu art. 20 ust. 1 updof.

Na podstawie art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że stanowi on o przychodach z określonych (w nim) stosunków prawnych, w tym stosunku pracy. W tej regulacji prawnej prawodawca nie użył sformułowań w rodzaju: „przychody związane ze stosunkiem pracy, towarzyszące stosunkowi pracy, osiągnięte przy okazji stosunku pracy”. Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof.

W niniejszej sprawie okoliczność, że beneficjentami Planu Motywacyjnego (Uczestnikami) są m.in. Pracownicy Spółki nie uzasadnia twierdzenia, że uzyskanie Nagród bądź Akcji lub wypłat pieniężnych związanych z realizacją Nagród jest świadczeniem ze stosunku (prawnego) pracy łączącego Spółkę z jej Pracownikami. Nawet jeśli informacja o możliwości udziału Pracowników zatrudnionych na określonego rodzaju stanowiskach w Planach Motywacyjnych jest dla nich jawna, to umowy o pracę zawierane przez Pracowników ze Spółką nie gwarantują im takiego udziału. Potencjalna możliwość przystąpienia przez Pracownika do Planu Motywacyjnego, na skutek decyzji Komitetu, nie stanowi elementu warunków pracy i płacy tych Pracowników w Spółce. Jak wspomniano wcześniej, Spółka nie może bowiem samodzielnie decydować o tym, jakie rodzaje stanowisk pracy (i którzy Pracownicy) są dopuszczeni do udziału w Planach Motywacyjnych, ani do określania liczby Nagród, które mogą otrzymać poszczególne osoby. Komitet L. I.. / L. C. określił, że prawo do udziału w Planie Motywacyjnym przysługuje osobom zajmującym w danym czasie określone rodzaje stanowisk w Spółce (a nie konkretnym osobom), tj. stanowisk, które organizacyjnie bezpośrednio podlegają (tj. bezpośrednio raportują do) prezesa zarządu Spółki.

O ile Spółka przekazuje do L. I.. / L. C. dane osobowe pracowników zajmujących poszczególne stanowiska, a także może wyrazić swoją opinię / sugestię np. odnośnie niewłączania danej osoby do Planu Motywacyjnego, to jednak te decyzje, podobnie, jak samo tworzenie, modyfikacja i zamykanie Planów Motywacyjnych, należą do L. I.. / L. C..

Reasumując, przysporzenia majątkowe w postaci nieodpłatnie nabywanych Akcji L. C. lub Akcji L. I.. w wykonaniu Nagród, ani kwoty pieniężne przeznaczane obecnie na pokrycie zaliczek na podatek i składek ubezpieczeniowych (które, w przeciwnym razie nie byłyby wypłacane, zaś w ich miejsce Pracownik otrzymywałby Akcje) nie stanowią przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych przez Pracowników lub Byłych Pracowników od Spółki.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 updof, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Przepis ten ma zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponieważ od czerwca 2013 roku udział w Planie Motywacyjnym prowadzi do nabywania Akcji L. C., tj. spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, państwie członkowskim Unii Europejskiej, przepis ten ma zastosowanie do nabywania Akcji L. C. przez Pracowników w wykonaniu Nagród typu RSU i PSU. Plan Motywacyjny został początkowo przyjęty przez akcjonariuszy L. I.., zaś wskutek przejęcia tej spółki przez L. C., także przez spółkę L. C..

Zastosowanie art. 24 ust. 11 updof stanowi dodatkowy argument za tym, że Spółka nie jest zobowiązana do działania w charakterze płatnika w momencie nabywania przez jej Pracowników Akcji w wykonaniu Nagród oferowanych im przez L. C. w ramach Planu Motywacyjnego.

Kwalifikacja ewentualnego dochodu wynikającego z realizacji Nagród i nabycia nieodpłatnie Akcji (o ile w ogóle można uznać, że powstaje on w momencie nabycia Akcji) nie jest jasna i jednoznaczna. Spółka przyjmuje dla potrzeb tego wniosku, że nagrody w postaci SAR, RSU czy PSU nie stanowią pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 5a pkt 13 updof.

Spółka nie dokonuje wydania Pracownikom Akcji ani innych przychodów stanowiących przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 20 updof. Akcje są przekazywane Pracownikom przez L. (wcześniej I.., a obecnie C.) za pośrednictwem domu maklerskiego z siedzibą poza Polską.

Kwoty dotychczas przekazywane Spółce (poprzez L. S. B.V.) nie były wypłacane Pracownikom, lecz wpłacane do właściwego urzędu skarbowego oraz ZUS jako zaliczki na podatek lub składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Reasumując, ani w sytuacji obecnej (tj. przekazywania Pracownikom przez L. I../ C. częściowo Akcji, a poprzez Spółkę pieniędzy na pokrycie podatków i składek), ani w razie ewentualnego przekazywania Pracownikom w przyszłości przez L. I../ C. wyłącznie Akcji (w liczbie odpowiadającej pełnej wysokości zrealizowanych / wykonanych Nagród) Spółka nie była i nie będzie zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C na podstawie art. 42a updof.

Stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje oparcie w licznych wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok WSA w Szczecinie z 16 lutego 2012 r., I SA/Sz 1006/11; wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2012 r., III SA/Wa 945/12; wyrok WSA w Warszawie z 17 września 2012 r., III SA/Wa 3562/11; wyrok WSA w Warszawie z 4 grudnia 2012 r., III SA/Wa 997/12; wyrok NSA z 5 października 2011 r., II FSK 517/10; wyrok NSA z 27 kwietnia 2011 r., II FSK 1410/10; wyrok NSA z 27 kwietnia 2011 r„ II FSK 2176/09). Podobne stanowisko wyrażały organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 12 kwietnia 2013 r., IPPB2/415-67/13-2/AS i IPPB2/415-67/13-3/AS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2013 r., ITPB2/415-75/13/IB. Jest oczywiste, że te wyroki i interpretacje zostały wydane w stanach faktycznych dotyczących podatników i płatników innych, niż Pracownicy (Uczestnicy) i Spółka oraz że nie mają mocy wiążącej w sprawie opisywanej przez P.. Jednakże z uwagi na znaczne podobieństwo stanów faktycznych ze stanem faktycznym (i zdarzeniem przyszłym) opisanymi przez Spółkę, zdaniem P. te wyroki i interpretacje powinny być wzięte pod uwagę przez organ podatkowy przy rozstrzyganiu niniejszego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie obowiązków płatnika ciążących na Wnioskodawcy oraz obowiązków informacyjnych, w odniesieniu do zadanych we wniosku pytań, natomiast organ podatkowy nie odniósł się do kwestii dotyczącej obowiązków podatkowych pracowników Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione w art. 12 ust. 1 ww. ustawy kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, a więc każda forma przysporzenia majątkowego (tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna) mająca swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy, a zatem, wszystko co pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy – o ile nie stanowi wymienionego w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu zwolnionego od podatku lub dochodu, od którego został zaniechany pobór podatku na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa - podlega opodatkowaniu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W myśl art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (informacje PIT-8C).

Zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu. Przesłanką zakwalifikowania przychodu do źródła określonego, jako „stosunek pracy” jest to, aby przychód stanowił wynagrodzenie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czyli musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie. Świadczenie, które nie wynika ze stosunku pracy, otrzymane od osoby trzeciej - nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania zostanie określony fakt istnienia stosunku pracy z określonym podmiotem, nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy. Przychód taki ocenić należy jako świadczenie otrzymane od podmiotu, z którym nie łączy go stosunek pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu. Do czerwca 2013 r. spółką dominującą grupy kapitałowej była spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (spółka I..), której akcje były notowane na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Na skutek restrukturyzacji przeprowadzonej w czerwcu 2013 r. spółką dominującą grupy kapitałowej została spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii (spółka C..), której akcje są notowane na giełdzie NASDAQ. Obecnie stosowanym planem motywacyjnym jest Plan L.G., I.. 2005 I.P. (zmieniony 7 czerwca 2013 r.). Do czerwca 2013 r. na podstawie warunków planu motywacyjnego uprawnione osoby mogły otrzymywać nagrody oparte o akcje spółki I.. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, tj. Performance Share Units (PSU), gdzie do dnia złożenia wniosku o interpretację żaden pracownik Spółki nie otrzymał jeszcze PSU. Stock Appreciation Rights (SAR) lub ekwiwalenty akcji o wyłączonej zbywalności Restricted Stock Units (RSU). PSU, SAR i RSU łącznie określane są jako Nagrody. Nagrody oparte o akcje spółek zagranicznych, tj. PSU, SAR i RSU przyznane pracownikom Spółki przez spółkę z siedzibą w USA, a następnie spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w oparciu o zawierane przez pracowników ze spółkami zagranicznymi umowy, nie stanowią pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Począwszy od czerwca 2013 r. uprawnione osoby mogą otrzymywać Nagrody oparte o akcje spółki C.. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Akcje spółki C.. oraz akcje spółki I.. są łącznie określane jako Akcje. Nagrody przyznane w ramach planu są niezbywalne, z wyjątkiem przejścia własności na skutek spadku. Co do zasady, Nagrody mogą być wykonywane po upływie określonego czasu i ziszczeniu się warunków określonych w planach. W przypadku RSU, w dacie zapadnięcia wykonalności określonej liczby (transzy) RSU, pracownikowi są wydawane Akcje. Obecnie, liczba Akcji wydawanych pracownikowi nie odpowiada dokładnie liczbie wykonanych RSU, gdyż spółka I.. / spółka C.. nie wydaje pracownikowi części Akcji nominalnie mu przysługujących (ok. 35%). Równowartość wartości Akcji, których pracownik nie otrzymał, zostaje przekazana w pieniądzu do Spółki (za pośrednictwem spółki z grupy z siedzibą w Holandii, zaś Spółka, jako płatnik, wpłaca je do właściwego urzędu skarbowego / oddziału ZUS jako zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W celu nabycia własności Akcji pracownik nie musi uiszczać żadnej ceny nabycia Akcji. Akcje faktycznie wydane pracownikowi są zapisywane na jego osobistym rachunku papierów wartościowych utrzymywanym dla pracownika przez brokera z siedzibą poza Polską. Pracownik może sprzedać Akcje nabyte w wykonaniu RSU od razu po ich nabyciu albo w dowolnym momencie w przyszłości. Cena sprzedaży Akcji nabytych w wykonaniu RSU, pomniejszona o opłaty brokerskie i koszty transakcyjne jest przekazywana bezpośrednio pracownikowi przez brokera, który przeprowadzał transakcję sprzedaży Akcji na giełdzie papierów wartościowych (bez pośrednictwa Spółki). W przypadku SAR, uczestnikowi przyznawana jest określona liczba SAR w zależności od zakładanej wartości tej Nagrody dla danego uczestnika i prognozowanego wzrostu wartości Akcji. W momencie wykonania SAR jest obliczana wartość Nagrody w postaci iloczynu liczby SAR wykonywanych przez uczestnika i kwoty, o jaką wzrosła wartość rynkowa Akcji w okresie od przyznania Uczestnikowi SAR do momentu ich wykonania. Pracownik otrzymuje wartość Nagrody w postaci Akcji. Liczba Akcji wydawanych pracownikowi w ramach planu nie odpowiada dokładnie wartości wynikającej z realizowanych SAR, gdyż spółka I.. / spółka C.. nie wydaje pracownikowi części Akcji nominalnie mu przysługujących (ok. 35%). Równowartość wartości Akcji, których pracownik nie otrzymał, zostaje przekazana w pieniądzu do Spółki (za pośrednictwem spółki z grupy z siedzibą w Holandii), zaś Spółka, jako płatnik, wpłaca je do właściwego urzędu skarbowego / oddziału ZUS jako zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracownik nie musi uiszczać żadnej ceny nabycia Akcji. Akcje faktycznie wydane pracownikowi są zapisywane na jego osobistym rachunku papierów wartościowych utrzymywanym dla pracownika przez brokera z siedzibą poza Polską. Pracownik może sprzedać Akcje nabyte w wykonaniu SAR od razu po ich nabyciu albo w dowolnym momencie w przyszłości. Cena sprzedaży Akcji nabytych w wykonaniu SAR, pomniejszona o opłaty brokerskie i koszty transakcyjne, jest przekazywana bezpośrednio pracownikowi przez brokera, który przeprowadzał transakcję sprzedaży Akcji na giełdzie papierów wartościowych (bez pośrednictwa Spółki). W przypadku PSU, liczba Nagród przysługujących uczestnikowi zależy od spełnienia określonych wyników finansowych / operacyjnych (w zakresie przepływów pieniężnych oraz rocznej stopy wzrostu) przez grupę w okresach 2-letnich, a także uzyskania osobistej oceny rocznej nie niższej, niż minimalna przewidziana w warunkach Planu Motywacyjnego. Wykonanie i rozliczenie PSU następuje analogicznie jak w przypadku RSU i SAR, tj. pracownikowi wydawane są Akcje spółki I.. / spółki C.. w liczbie odpowiadającej wartości Nagród PSU, pomniejszonej o wartość kwoty zatrzymanej na pokrycie zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia. Również w tym przypadku Pracownik nie płaci ceny wykonania w celu nabycia własności Akcji. Spółka działa jako płatnik w momencie wykonania Nagród PSU i nabycia Akcji przez Pracownika, zaś późniejsza sprzedaż Akcji jest rozliczana wyłącznie pomiędzy Pracownikiem, a biurem maklerskim go obsługującym. Wprowadzanie planu motywacyjnego nastąpiło na podstawie właściwych aktów korporacyjnych podejmowanych przez spółkę I.. / C.. oraz ich akcjonariuszy (uchwała zgromadzenia akcjonariuszy). W 2005 r. plan motywacyjny został przyjęty przez akcjonariuszy spółki I.. na podstawie uchwały z dnia 9 marca 2005 r., a następnie był wdrażany przez zarząd spółki I.. działający poprzez Komitet. W ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej w czerwcu 2013 r., spółka C.. przejęła przez połączenie m.in. spółkę I.., przejmując w ten sposób prawa i obowiązki spółki I.., a tym samym spółka C.. aktem z 7 czerwca 2013 r. przejęła plan motywacyjny. W niektórych sytuacjach moment wykonania Nagród i nabycia własności Akcji bądź otrzymania wartości pieniężnej (w przypadku SAR) przypada już po zakończeniu stosunku pracy pomiędzy Spółką a pracownikiem. Jeżeli były pracownik jest, zgodnie z zasadami planu, nadal uprawniony do nabycia Akcji bądź otrzymania wypłaty pieniężnej, jest ona wydawana w sposób analogiczny do sytuacji, w której Nagrody były wykonywane w czasie trwania stosunku pracy. Spółka ponosi koszty planu motywacyjnego w części obliczanej przez spółkę I.. / C.. jako odnoszącej się do Nagród przyznawanych pracownikom Spółki. Do chwili obecnej Spółka traktowała wartość Akcji, do których pracownicy są uprawnieni w wyniku realizacji (wykonania) Nagród (wartość Akcji faktycznie przekazanych pracownikom na ich rachunki maklerskie przez spółkę I.. / C.. oraz kwoty pieniężne przekazywane na poczet zaliczek na podatek i składek ubezpieczeniowych w miejsce części Akcji) jako przychody ze stosunku pracy.

Jak już wyżej wskazano przesłanką zakwalifikowania przychodu do źródła określonego, jako „stosunek pracy” jest to, aby przychód stanowił wynagrodzenie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czyli musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie. Świadczenie (Nagroda), które nie wynika ze stosunku pracy, otrzymane od osoby trzeciej (w przedmiotowej sprawie od spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub od spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii) - nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania został określony fakt istnienia stosunku pracy z określonym podmiotem (spółką z grupy kapitałowej) nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy pomimo, że Spółka ponosi koszty planu motywacyjnego w części obliczanej przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii jako odnoszącej się do Nagród przyznawanych pracownikom Spółki.

W niniejszej sprawie Spółka nie jest organizatorem planu motywacyjnego. Plan motywacyjny wprowadzany jest przez podmiot z grupy kapitałowej, który zarządzany jest przez komitet ds. wynagrodzeń zarządu spółki amerykańskiej lub spółki brytyjskiej. Jak wskazano we wniosku Komitet ma pełne uprawnienia do przyznawania Nagród osobom uprawnionym do uczestnictwa w planie oraz określa warunki, na podstawie których przyznawane są Nagrody. Nagrody przyznane w ramach Planu Motywacyjnego są generalnie niezbywalne, z wyjątkiem przejścia własności na skutek spadku i mogą być wykonywane po upływie określonego czasu i ziszczeniu się warunków określonych w Planach. Prawo do udziału w planie motywacyjnym przysługuje osobom zajmującym w danym czasie określone rodzaje stanowisk w Spółce (a nie konkretnym osobom). Dane osobowe pracowników zajmujących określone rodzaje stanowisk Spółka udostępnia Komitetowi. Decyzję odnoście uczestnictwa w planie podejmuje Komitet zarządu spółki zagranicznej. Pracownicy, którzy stali się uczestnikami, zawierają indywidualne umowy ze spółką zagraniczną, na podstawie których uzyskują prawo do Nagród w określonej liczbie. Umowy te regulują wszystkie istotne aspekty prawne oraz operacyjne uczestnictwa danego uczestnika w planie. W sytuacji, gdy Spółka zawiera umowę o pracę z osobą na stanowisko, które uprawnia do uzyskania Nagród, umowa o pracę nie zawiera gwarancji przystąpienia do planu motywacyjnego, gdyż Spółka nie może zaciągać tego typu zobowiązań. Udział uczestnika w planie w żaden sposób nie ogranicza prawa Spółki do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, nie gwarantuje również ciągłości zatrudnienia, ani nie stanowi samodzielnie umowy o pracę lub podobnego kontraktu ze spółką zagraniczną. Ewentualne zakończenie planu motywacyjnego decyzją Komitetu nie rodzi żadnej odpowiedzialności Spółki wobec pracowników uczestniczących w planie.

Zatem w związku z otrzymaniem przez pracowników Spółki Nagród, a następnie w dacie zapadnięcia ich wykonalności, tj. w dniu otrzymania akcji spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, pracownicy Spółki nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obliczenia, poboru i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów, gdyż pracownicy nie uzyskują z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy.

Należy także zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że otrzymując Nagrody, a następnie nabywając Akcje spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii w wykonaniu przedmiotowych Nagród byli pracownicy nie uzyskują przychodów ze stosunku pracy, a co za tym idzie Spółka nie ma obowiązku, jako płatnik, do obliczenia, poboru i zapłaty do właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów.

Jak wskazano we wniosku Nagrody oparte o akcje spółek zagranicznych, tj. PSU, SAR i RSU przyznane pracownikom Spółki przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w oparciu o zawierane przez pracowników ze spółkami zagranicznymi umowy, nie stanowią pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze, że otrzymanie Nagród i wydanie akcji spółek zagranicznych pracownikom Spółki następuje przez podmiot zagraniczny, a nie przez Spółkę, Spółka nie ma także obowiązku sporządzania imiennych informacji PIT-8C.

W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na to, że w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Spółka nie wykonuje i nie będzie wykonywać wobec swoich pracowników obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest przez tutejszy organ podatkowy rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Spółki z tytułu otrzymania Nagrody i następnie nabycia akcji spółek zagranicznych, w wyniku realizacji przedmiotowych Nagród, tj. ewentualnego powstania po ich stronie przychodu oraz ewentualnego zastosowania przepisu art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Spółki w tym zakresie.

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przy czym, ww. przepisy prawa podatkowego wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w złożonym wniosku.

Zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza zatem w szczególności:

 • stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) Wnioskodawcy w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

W konsekwencji, niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, tj. w zakresie obowiązków płatnika - w kontekście obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników – uczestników Planu motywacyjnego).

Odnośnie do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że wyroki te dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.