IPPB2/415-571/14-4/PW | Interpretacja indywidualna

Z jakiego dnia Wnioskodawczyni powinna wziąć kurs korony szwedzkiej aby prawidłowo ustalić koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży akcji?
IPPB2/415-571/14-4/PWinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. obligacje
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości przeliczania na złote poniesionych kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walucie obcej, związanych z ustaleniem dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku zamiany obligacji na akcje – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości przeliczania na złote poniesionych kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walucie obcej, związanych z ustaleniem dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku zamiany obligacji na akcje.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 12 czerwca 2008 Wnioskodawczyni nabyła w banku S. oddział w Polsce obligacje. Na zakup powyższych obligacji Wnioskodawczyni zaciągnęła w tym samym banku kredyt w wysokości 100.000,00 sek (korony szwedzkie). Kredyt w całości służył zakupowi obligacji. Zarówno obligacje jak również kredyt został nabyty w walucie obcej: w koronach szwedzkich.

Jako pracownik tego banku Wnioskodawczyni miała możliwość zaciągnięcia kredytu w tym samym banku na zakup wyżej wymienionych obligacji.

W umowie nabycia obligacji zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią a bankiem, bank zagwarantował Wnioskodawczyni prawo:

 1. zlecenia nabycia akcji i zapłaty ceny, albo
 2. wezwanie banku do wykupu obligacji.

5 marca 2013 roku Wnioskodawczyni wybrała opcję a) - czyli zleciła bankowi nabycie akcji i zapłaciła bankowi cenę za nabycie akcji równą cenie obligacji ale w walucie korona szwedzka. Wnioskodawczyni nabyła 533 akcje po cenie 187,62 sek, łączna wartość zakupu 100.000,00 sek (korona szwedzka).

21 marca 2013 wszystkie akcje zostały przez Wnioskodawczynię zbyte. Bank przelał dochód ze zbycia akcji na konto Wnioskodawczyni w dniu 27 marca 2013.

Dopiero po sprzedaży akcji został wyliczony dochód z transakcji jak również spłata zaciągniętego w 2008 roku na zakup obligacji kredytu. Bank wypłacił na rachunek bankowy Wnioskodawczyni w dniu 27 marca 2013 roku zysk w wysokości 47.534,39 sek.

Na powyższą transakcję biuro maklerskie, obsługujące powyższe transakcje wystawiło dokument PIT-8C. Przedstawiony w PIT-8C dochód jest znacznie wyższy od faktycznego zysku wpłaconego przez bank na rachunek Wnioskodawczyni. Rozbieżność wynika z zastosowanych kursów do przeliczenia przychodów w walutach obcych na złote. Biuro maklerskie udzieliło Wnioskodawczyni informacji, że powyższy PIT-8C jest tylko informacją. Faktycznie poniesione koszty powinna Wnioskodawczyni wyliczyć we własnym zakresie i dopiero wtedy sporządzić PIT-38, w którym wykaże faktycznie osiągnięty dochód z powyższej transakcji.

Podczas ustalania faktycznych kosztów pojawiła się ze strony Wnioskodawczyni wątpliwość odnośnie kursu, po którym powinna przeliczyć poniesione przeze siebie koszty dotyczące osiągniętego ze sprzedaży akcji przychodu.

Art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi:

 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
 2. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
 3. Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Pismem z dnia 23 września 2014 r. (data nadania 23 września 2014 r., data odbioru 1 października 2014 r.) wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. dostarczenie do tut. organu dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł, odpowiadającej ilości stanów faktycznych wskazanych przez Wnioskodawczynię lub,
 2. dokonanie stosownej opłaty w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenia kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. organu – jeżeli opłata nie została wniesiona.

Pismem z dnia 7 października 2014 r. (data nadania 7 października 2014 r., data wpływu 9 października 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie uiszczając stosowną opłatę oraz przesyłając dowód jej uiszczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Zapytanie Wnioskodawczyni brzmi: z jakiego dnia Wnioskodawczyni powinna wziąć kurs korony szwedzkiej aby prawidłowo ustalić koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawczyni ponieważ nabyła akcje w drodze zamiany nabytych w 2008 roku obligacji, dających prawo do nabycia akcji i zapłaty ceny, która nastąpiła w dniu 5 marca 2013 roku, ustalając dochód ze sprzedaży w/w akcji powinna wysokość poniesionych kosztów w walucie obcej przeliczyć na złote przyjmując kurs średni korony szwedzkiej ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. nabycia akcji, które nastąpiło 5 marca 2013 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 czerwca 2008 Wnioskodawczyni nabyła w banku S. oddział w Polsce obligacje. Na zakup powyższych obligacji Wnioskodawczyni zaciągnęła w tym samym banku kredyt w wysokości 100.000,00 sek (korony szwedzkie). Kredyt w całości służył zakupowi obligacji. Zarówno obligacje jak również kredyt został nabyty w walucie obcej: w koronach szwedzkich.

Jako pracownik tego banku Wnioskodawczyni miała możliwość zaciągnięcia kredytu w tym samym banku na zakup wyżej wymienionych obligacji.

W umowie nabycia obligacji zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią a bankiem, bank zagwarantował Wnioskodawczyni prawo:

 1. zlecenia nabycia akcji i zapłaty ceny, albo
 2. wezwanie banku do wykupu obligacji.

5 marca 2013 roku Wnioskodawczyni wybrała opcję a) - czyli zleciła bankowi nabycie akcji i zapłaciła bankowi cenę za nabycie akcji równą cenie obligacji ale w walucie korona szwedzka. Wnioskodawczyni nabyła 533 akcje po cenie 187,62 sek, łączna wartość zakupu 100.000,00 sek (korona szwedzka).

21 marca 2013 wszystkie akcje zostały przez Wnioskodawczynię zbyte. Bank przelał dochód ze zbycia akcji na konto Wnioskodawczyni w dniu 27 marca 2013.

Dopiero po sprzedaży akcji został wyliczony dochód z transakcji jak również spłata zaciągniętego w 2008 roku na zakup obligacji kredytu. Bank wypłacił na rachunek bankowy Wnioskodawczyni w dniu 27 marca 2013 roku zysk w wysokości 47.534,39 sek.

Na powyższą transakcję biuro maklerskie, obsługujące powyższe transakcje wystawiło dokument PIT 8C. Przedstawiony w PIT 8C dochód jest znacznie wyższy od faktycznego zysku wpłaconego przez bank na rachunek Wnioskodawczyni. Rozbieżność wynika z zastosowanych kursów do przeliczenia przychodów w walutach obcych na złote. Biuro maklerskie udzieliło Wnioskodawczyni informacji, że powyższy PIT 8C jest tylko informacją. Faktycznie poniesione koszty powinna Wnioskodawczyni wyliczyć we własnym zakresie i dopiero wtedy sporządzić PIT 38, w którym wykaże faktycznie osiągnięty dochód z powyższej transakcji.

Podczas ustalania faktycznych kosztów pojawiła się ze strony Wnioskodawczyni wątpliwość odnośnie kursu, po którym powinna przeliczyć poniesione przeze siebie koszty dotyczące osiągniętego ze sprzedaży akcji przychodu.

Stosownie do przepisu art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa w ust. 1 art. 30b, zgodnie z dyspozycją art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym.

Z treści art. 22 ust. 1 ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Ustawodawca w artykule tym nie wskazał enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo - skutkowego między danym wydatkiem, a uzyskaniem przychodu. Poza tym, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się na liście wydatków wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 cytowanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Jak stanowi art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Do wydatków na nabycie akcji zaliczyć należy zatem wydatki bezpośrednio związane z takim nabyciem przypisane do konkretnej transakcji, a więc wydatki, bez których nie byłoby możliwe ich nabycie. Stąd takim wydatkiem jest koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych). Wydatki na nabycie akcji stanowią koszty uzyskania przychodu – stosownie do powołanego art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy podatkowej – dopiero w momencie ich zbycia.

W związku z powyższym, osiągnięty przychód z odpłatnego zbycia akcji Wnioskodawczyni pomniejsza o koszty uzyskania przychodów, do których zaliczyć może wydatki poniesione na nabycie przedmiotowych akcji, tj. jak wynika z opisu stanu faktycznego - zapłaconą bankowi cenę za nabycie akcji w walucie obcej. Wnioskodawczyni nabyła bowiem 533 akcji po cenie 187,62 sek za akcję, a zatem poniosła wydatek w wysokości 100.000,00 sek.

Ponieważ Wnioskodawczyni nabyła akcje w drodze zamiany nabytych w 2008 r. obligacji dających prawo do nabycia akcji i zapłaty ceny, która nastąpiła w dniu 5 marca 2013 r., ustalając dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji Wnioskodawczyni powinna wysokość poniesionych kosztów w walucie obcej przeliczyć na złote przyjmując kurs średni korony szwedzkiej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. nabycia akcji, które jak wynika ze stanu faktycznego nastąpiło w dniu 5 marca 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.