IPPB2/415-565/14-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży akcji
IPPB2/415-565/14-4/MK1interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. sprzedaż akcji
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.) oraz piśmie z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-565/14-2/MK1 z dnia 12 września 2014 r. (data odbioru 20 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 1991 Wnioskodawca zakupił akcje imienne na swoje nazwisko i imię. Wnioskodawca zakupił akcje od spółki akcyjnej B. jako osoba fizyczna. Akcje Wnioskodawca nabył od osoby fizycznej za sumę 100 000 zł (sto tysięcy złotych). Wnioskodawca otrzymywał informacje z Urzędu Skarbowego. Raz, że płaci podatek 1% od wartości sprzedanych akcji, drugim razem otrzymał informację , że podatek płaci kupujący akcje. Ostatecznie Wnioskodawca zapłacił podatek od 100 000 zł sprzedanych akcji w wysokości 19000 zł, tj. 19%, co nie było pewną decyzją Urzędu Skarbowego. Zaproponowano Wnioskodawcy interpretację indywidualną Krajowej Informacji Podatkowej właściwej według miejsca zamieszkania.

Wnioskodawca uważa, że podatek zapłacony jest dla niego krzywdzący. Jako osoba fizyczna akcje kupił w 1991 r., a sprzedał w 2013 roku. Po zapłaceniu podatku w wysokości 19000 zł na sprzedaży Wnioskodawca nie zarobił, a stracił biorąc pod uwagę zakup akcji 22 lata temu.

Pismem z dnia 12 września 2014 r. Nr IPPB2/415-565/14-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez wskazanie:

 • czy zbywane akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi...
 • czy nabycie akcji nastąpiło na podstawie publicznej oferty (czy oferta skierowana była do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób) lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 • czy sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 września 2014 r.

Pismem z dnia 26 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że zbywanie akcji nie było dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Nabywanie akcji nie było następstwem publicznej oferty, lub na giełdzie papierów wartościowych lub w regulowanym pozagiełdowym, wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia na podst. art. 92 i art. 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Sprzedaż akcji nie była i nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Akcje Wnioskodawca nabył i sprzedał jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zapłacony podatek jest zgodny z obowiązującym prawem...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek zapłacony jest do zwrotu. Wnioskodawca stwierdza to na podstawie tego, że inne osoby fizyczne sprzedające ww. akcje nie płaciły podatku i to zostało zaakceptowane przez Urząd Skarbowy. Dlaczego Wnioskodawca ma być traktowany inaczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. (tj. w okresie kiedy Wnioskodawca dokonał sprzedaży akcji) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 131 poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodów ze zbycia papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przepis wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia, w roku 1991 Wnioskodawca zakupił akcje imienne na swoje nazwisko i imię. Wnioskodawca zapłacił podatek od 100 000 zł sprzedanych akcji w wysokości 19000 zł, tj. 19%. Jako osoba fizyczna Wnioskodawca akcje kupił w 1991 r., a sprzedał w 2013 roku. Zbywanie akcji nie było dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Nabywanie akcji nie było następstwem publicznej oferty, lub na giełdzie papierów wartościowych lub w regulowanym pozagiełdowym, wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia na podst. art. 92 i art. 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Sprzedaż akcji nie była i nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Akcje Wnioskodawca nabył i sprzedał jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania sprzedaży przedmiotowych akcji.

W pierwszej kolejności zauważyć zatem należy, że co do zasady dochód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych – akcji – podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z tego tytułu ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania.

Jednakże jak zostało wskazane powyżej ustawodawca zezwolił na zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży akcji, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki, o których mowa w cytowanych wyżej art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

 1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
 2. nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
 3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Tym samym tylko jeżeli akcje sprzedane przez Wnioskodawcę w 2013 r., spełniałyby równocześnie wszystkie przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r., to dochód ze sprzedaży tych akcji korzystałyby ze zwolnienia, a tym samym Wnioskodawca nie byłby zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ich sprzedaży.

Dla oceny, czy sprzedaż ww. akcji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie wyżej powołanych przepisów istotne jest nie tylko to, czy akcje te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Data nabycia akcji jest tylko jednym z warunków zwolnienia, lecz nie jest warunkiem jedynym. Znaczenie ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży i okoliczność, czy akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Pojęcie „publicznej oferty” nie zostało zdefiniowane przez ustawę podatkową. Publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Skierowanie oferty do określonej grupy osób wyklucza jej publiczny charakter. Kierując się tymi zasadami należy określić, czy nabycie akcji w omawianym przypadku nastąpiło na podstawie publicznej oferty. W świetle definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego, „publiczny” oznacza: dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy bowiem mieć na względzie powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta. Tymczasem z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotowe akcje nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nie nabył akcji na podstawie oferty publicznej, lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Wobec powyższego uznać należy, że nie zostały spełnione warunki określone w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy, gdyż przedmiotowe akcje nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nie nabył akcji na podstawie oferty publicznej, lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W związku z tym przychód ze zbycia przez Wnioskodawcę akcji nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Reasumując, z uwagi na fakt, że nie zostały spełnione warunki do zwolnienia, dochód uzyskany ze zbycia przedmiotowych akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Dochód ten po zakończeniu roku, w którym nastąpiło zbycie akcji Wnioskodawca powinien wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować 19% podatkiem na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.