IPPB2/415-542/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w momencie otrzymania opcji na akcje po stronie Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy. Następnym etapem uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji było nabycie akcji spółki francuskiej po cenie wynikającej z zawiadomienia (po cenie opcji), które miało miejsce w dniach 14 maja 2013 r. i 5 maja 2014 r. oraz jednoczesna sprzedaż przedmiotowych akcji w dniu ich nabycia. Jednakże z uwagi na fakt, że w momencie nabycia akcji spółki z siedzibą we Francji, Wnioskodawca był chińskim rezydentem podatkowych, bowiem jak wskazano we wniosku od 1 stycznia 2011 r. do chwili obecnej Wnioskodawca jest chińskim rezydentem podatkowym, tym samym skutki podatkowe nabycia akcji spółki francuskiej w ramach programu winny być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w państwie rezydencji Wnioskodawcy, jaką posiadał w roku nabycia akcji spółki z siedzibą we Francji, tj. w roku 2013 i 2014.
IPPB2/415-542/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. Chiny
 2. Francja
 3. akcja
 4. nieodpłatne nabycie
 5. nierezydent
 6. opcja na akcje
 7. pracownik
 8. program motywacyjny
 9. spółka zagraniczna
 10. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data nadania 9 września 2014 r., data wpływu 11 września 2014 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 4 września 2014 r. Nr IPPB2/415-542/14-2/MG (data nadania 5 września 2014 r., data doręczenia 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od wielu lat jest nieprzerwanie pracownikiem zatrudnianym w spółkach należących do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej „Grupa”). W związku z pełnionymi funkcjami menedżerskimi w spółkach z Grupy, Wnioskodawca został objęty programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej spółek z Grupy (dalej „Program”).

Organizatorem Programu jest francuska spółka dominująca z Grupy (dalej „Spółka FR”), będąca spółką publiczną, której akcje są notowane na giełdzie w Paryżu. Program jest zorganizowany przez zarząd Spółki FR, na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego zarządowi przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki FR.

Program ma na celu dodatkowe motywowanie uprawnionych pracowników Grupy, aby podejmowane przez nich decyzje znacząco przyczyniały się do wyników poszczególnych spółek z Grupy oraz w konsekwencji przekładały się pozytywnie na wynik całej Grupy. Prawo do udziału w Programie przyznawane jest nieodpłatnie, na warunkach i zasadach ściśle określonych w regulaminie Programu.

W ramach Programu zarząd Spółki FR przyznał nieodpłatnie osobom objętym Programem (w tym Wnioskodawcy) opcje na zakup akcji Spółki FR (dalej odpowiednio „Opcje” oraz „Akcje”), w ilości określonej w specjalnym zawiadomieniu (dalej „Zawiadomienie”).

Zgodnie z regulaminem Programu, Opcje mogły zostać zrealizowane w ciągu dziesięciu lat od momentu przyznania. Przy czym uczestnik Programu mógł zrealizować Opcje dopiero po upływie okresu zablokowania, wynoszącym pięć lat od dnia ich przyznania. Po upływie 10 lat od daty przyznania Opcji możliwość ich realizacji automatycznie wygasała. Ponadto, możliwość realizacji Opcji uwarunkowana była faktem pozostawania w momencie realizacji Opcji w nieprzerwanym stosunku zatrudnienia uprawnionego uczestnika Programu w spółkach z Grupy (z dopuszczalnym wyjątkiem wcześniejszego przejścia na emeryturę).

Realizacja Opcji na zasadach i warunkach określonych w Programie dawała uprawnionym uczestnikom Programu prawo do zakupu określonej liczby akcji Spółki FR po cenie ustalonej w Zawiadomieniu (średniej cenie z 20 notowań poprzedzających dzień przyznania Opcji danemu uczestnikowi) („wykorzystanie Opcji”). Po nabyciu Akcji uczestnik Programu był uprawniony do ich zachowania bądź sprzedaży w dowolnym memencie (w tym miał on prawo do natychmiastowej sprzedaży akcji Spółki FR nabytych w ramach Programu tego samego dnia po wykorzystaniu Opcji ich nabycia).

Opcje przyznane Wnioskodawcy miały charakter niezbywalny (jedynie w drodze wyjątku, przy zachowaniu określonych warunków wskazanych w regulaminie Programu, możliwe było dziedziczenie Opcji przez spadkobierców uczestników Programu).

Otrzymane przez Wnioskodwcę Opcje były pochodnymi instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego pochodny instrument finansowy oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W ramach Programu Wnioskodawca otrzymał Opcje odpowiednio w latach:

2006 (data przyznania 1 grudnia 2006 r.);
2007 (data przyznania 30 listopada 2007 r.); oraz
2009 (data przyznania 25 marca 2009 r.).

Wnioskodawca wykorzystał Opcje, dokonując nabycia Akcji (po cenie Opcji) oraz ich jednoczesnej sprzedaży w dniu nabycia (po cenie rynkowej z dnia zbycia), uzyskując z tego tytułu dochód.

Operacje te miały miejsce w następujących latach:

14 maja 2013 r. - Opcje z lat 2006 oraz 2007; oraz
5 maja 2014 r. - Opcja z 2009 r.

W okresie od przyznania pierwszej z Opcji (tj. od 1 grudnia 2006 r.), Wnioskodawca był zatrudniony w następujących spółkach z Grupy (pozostając w okresie zatrudnienia rezydentem podatkowym państwa siedziby zatrudniającej go spółki):

 • spółka belgijska: 1 lipca 2006 - 31 grudnia 2007 (belgijska rezydencja podatkowa);
 • spółka polska: 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2010 (polska rezydencja podatkowa);
 • spółka chińska: 1 stycznia 2011 - obecnie (chińska rezydencja podatkowa).

Wnioskodawca w okresie objęcia Programem nie był pracownikiem Spółki FR.

Obecnie Wnioskodawca jest zatrudniony w chińskiej spółce z Grupy oraz ma status chińskiego rezydenta podatkowego.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 4 września 2014 r. Nr IPPB2/415-542/14-2/MG (data nadania 5 września 2014 r., data doręczenia 8 września 2014 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie:

 • czy zbycie przez Wnioskodawcę, będącego rezydentem podatkowym Chin akcji spółki francuskiej, nabytych w ramach organizowanego przez spółkę francuską programu motywacyjnego nastąpiło na terytorium Polski...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 9 września 2014 r. (data nadania 9 września 2014 r., data wpływu 11 września 2014 r.), w którym wyjaśnił, że zbycie przez Wnioskodawcę akcji spółki francuskiej nabytych w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę francuską (zdefiniowanych we wniosku jako Akcje), nie nastąpiło na terytorium Polski, tj. dyspozycja realizacji sprzedaży Akcji, została złożona przez Wnioskodawcę drogą internetową w kraju miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (w Chinach), a realizacja tej dyspozycji będzie przeprowadzona we Francji, gdzie prowadzony jest obrót Akcjami (zdematerializowanymi papierami wartościowymi). Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy zarówno otrzymane przez Wnioskodawcę Opcje, jak też nabyte na ich podstawie Akcje (akcje publicznej spółki francuskiej), które zostały następnie zbyte przez Wnioskodawcę nie stanowiły praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z (i) otrzymaniem przez Wnioskodawcę Opcji, lub (ii) wykorzystaniem Opcji (tj. nabyciu Akcji po cenie Opcji wynikającej z Zawiadomienia), lub (iii) zbyciem Akcji nabytych w związku z wykorzystaniem Opcji, po stronie Wnioskodawcy powstał jakikolwiek przychód (dochód) do opodatkowania w Polsce (dalej „Pytanie 1”)...
 2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 będzie uznane za nieprawidłowe, to Wnioskodawca prosi o wskazanie, (i) które ze zdarzeń, czy otrzymanie przez Wnioskodawce Opcji, czy wykorzystanie Opcji opisanych w stanie faktycznym, czy zbycie Akcji nabytych w wyniku wykorzystania Opcji będzie skutkowało dla Wnioskodawcy ewentualnym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce, (ii) do jakiego źródła przychodów zostanie zakwalifikowany taki przychód oraz (iii) w jaki sposób i na jakich zasadach Wnioskodawca powinien rozliczyć w Polsce tego rodzaju przychód...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z (i) otrzymaniem Opcji, lub (ii) wykorzystaniem Opcji, lub (iii) zbyciem Akcji nabytych w związku z wykorzystaniem Opcji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód (dochód) do opodatkowania w Polsce. Stanowisko Wnioskodawcy wynika z faktu, że:

 1. otrzymanie opcji na akcje zagranicznej spółki nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej opcję, a tym samym w momencie otrzymania opcji na akcje po stronie ich beneficjenta nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowisko to wynika z ugruntowanej wieloletniej praktyki organów podatkowych - przykładowo interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB2/415-37/14-2/PW);
 2. w momencie wykorzystania Opcji oraz zbycia Akcji nabytych z wykorzystaniem Opcji Wnioskodawca nie posiadał statusu polskiego rezydenta podatkowego;
 3. zarówno otrzymane przez Wnioskodawcę Opcje, jak też nabyte na ich podstawie Akcje, które zostały następnie zbyte przez Wnioskodawcę nie stanowiły praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski (akcje publicznej spółki francuskiej), a zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek zbycia Akcji nie był przychodem z polskich źródeł przychodu.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy przychód (dochód) uzyskany ze zbycia Akcji powinien podlegać opodatkowaniu w Chinach (państwie rezydencji Wnioskodawcy) i/lub ewentualnie we Francji (państwie źródła przychodu) - zgodnie z właściwymi zasadami wynikającymi z odpowiednich postanowień chińsko-francuskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Pytanie nr 2

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania 1, żadne ze zdarzeń przedstawione w opisie stanu faktycznego nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Tym samym rozważanie zasad opodatkowania ewentualnego przychodu w Polsce jest bezzasadne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,j podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a wyżej powołanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Definicja miejsca zamieszkania zawarta w ww. przepisie zawiera trzy przesłanki: centrum interesów osobistych, centrum interesów gospodarczych oraz pobyt przekraczający 183 dni w roku podatkowym. Spełnienie zatem którejkolwiek z nich skutkuje uznaniem osoby fizycznej za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis art. 4a cytowanej ustawy stanowi, że przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca od wielu lat jest pracownikiem zatrudnianym w spółkach należących do międzynarodowej grupy kapitałowej. W związku z pełnionymi funkcjami menedżerskimi w spółkach z Grupy, Wnioskodawca został objęty programem motywacyjnym. Organizatorem Programu jest francuska spółka dominująca z Grupy (Spółka FR), będąca spółką publiczną, której akcje są notowane na giełdzie w Paryżu. Program jest zorganizowany przez zarząd Spółki FR, na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego zarządowi przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki FR. Prawo do udziału w Programie przyznawane jest nieodpłatnie, na warunkach i zasadach ściśle określonych w regulaminie Programu. W ramach Programu zarząd Spółki FR przyznał nieodpłatnie osobom objętym Programem opcje na zakup akcji Spółki FR, w ilości określonej w specjalnym zawiadomieniu. Zgodnie z regulaminem, Opcje mogły zostać zrealizowane w ciągu dziesięciu lat od momentu przyznania. Uczestnik Programu mógł zrealizować Opcje dopiero po upływie okresu zablokowania, wynoszącym pięć lat od dnia ich przyznania. Po upływie 10 lat od daty przyznania Opcji możliwość ich realizacji automatycznie wygasała. Możliwość realizacji Opcji uwarunkowana była faktem pozostawania w momencie realizacji Opcji w nieprzerwanym stosunku zatrudnienia uprawnionego w spółkach z Grupy. Realizacja Opcji na zasadach i warunkach określonych w Programie dawała uprawnionym uczestnikom prawo do zakupu określonej liczby akcji Spółki FR po cenie ustalonej w zawiadomieniu. Po nabyciu Akcji uczestnik Programu był uprawniony do ich zachowania bądź sprzedaży w dowolnym memencie, w tym miał prawo do natychmiastowej sprzedaży akcji Spółki FR nabytych w ramach Programu tego samego dnia. Opcje przyznane Wnioskodawcy miały charakter niezbywalny (jedynie w drodze wyjątku, przy zachowaniu określonych warunków wskazanych w regulaminie Programu, możliwe było dziedziczenie Opcji przez spadkobierców). Otrzymane przez Wnioskodwcę Opcje były pochodnymi instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach Programu Wnioskodawca otrzymał Opcje odpowiednio w latach: 2006 (data przyznania 1 grudnia 2006 r.); 2007 (data przyznania 30 listopada 2007 r.); oraz 2009 (data przyznania 25 marca 2009 r.). Wnioskodawca wykorzystał Opcje, dokonując nabycia Akcji (po cenie Opcji) oraz ich jednoczesnej sprzedaży w dniu nabycia (po cenie rynkowej z dnia zbycia), uzyskując z tego tytułu dochód. Operacje te miały miejsce w latach: 14 maja 2013 r. - Opcje z lat 2006 oraz 2007; oraz 5 maja 2014 r. - Opcja z 2009 r. W okresie od przyznania pierwszej z Opcji (tj. od 1 grudnia 2006 r.), Wnioskodawca był zatrudniony w następujących spółkach z Grupy (pozostając w okresie zatrudnienia rezydentem podatkowym państwa siedziby zatrudniającej go spółki): spółka belgijska: 1 lipca 2006 - 31 grudnia 2007 (belgijska rezydencja podatkowa); spółka polska: 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2010 (polska rezydencja podatkowa); spółka chińska: 1 stycznia 2011 - obecnie (chińska rezydencja podatkowa). Wnioskodawca w okresie objęcia Programem nie był pracownikiem Spółki FR. Obecnie Wnioskodawca jest zatrudniony w chińskiej spółce z Grupy oraz ma status chińskiego rezydenta podatkowego. Zbycie przez Wnioskodawcę akcji spółki francuskiej nabytych w ramach programu motywacyjnego, nie nastąpiło na terytorium Polski, tj. dyspozycja realizacji sprzedaży Akcji, została złożona przez Wnioskodawcę drogą internetową w kraju miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, tj. w Chinach, a realizacja tej dyspozycji będzie przeprowadzona we Francji, gdzie prowadzony jest obrót Akcjami (zdematerializowanymi papierami wartościowymi).

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne uznać należy, że przyznanie nieodpłatnie Wnioskodawcy przez spółkę francuską, będącą organizatorem programu motywacyjnego warunkowych opcji na zakup akcji spółki z siedzibą we Francji, mających charakter niezbywalny uniemożliwia traktowanie przyznanego prawa w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w momencie otrzymania opcji na akcje po stronie Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy.

Następnym etapem uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji było nabycie akcji spółki francuskiej po cenie wynikającej z zawiadomienia (po cenie opcji), które miało miejsce w dniach 14 maja 2013 r. i 5 maja 2014 r. oraz jednoczesna sprzedaż przedmiotowych akcji w dniu ich nabycia.

Jednakże z uwagi na fakt, że w momencie nabycia akcji spółki z siedzibą we Francji, Wnioskodawca był chińskim rezydentem podatkowych, bowiem jak wskazano we wniosku od 1 stycznia 2011 r. do chwili obecnej Wnioskodawca jest chińskim rezydentem podatkowym, tym samym skutki podatkowe nabycia akcji spółki francuskiej w ramach programu winny być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w państwie rezydencji Wnioskodawcy, jaką posiadał w roku nabycia akcji spółki z siedzibą we Francji, tj. w roku 2013 i 2014.

W związku z powyższym bezprzedmiotowe staje się dalsze rozpatrywanie sprawy pod kątem określenia źródła przychodów z tytułu nabycia akcji spółki francuskiej oraz sposobu i zasad rozliczenia przez Wnioskodawcę tego przychodu w Polsce.

Bezprzedmiotowa jest również kwestia rozpatrywania skutków podatkowych zbycia przez Wnioskodawcę, jako osobę nie będącą polskim rezydentem podatkowym akcji spółki mającej siedzibę we Francji, nabytych w ramach organizowanego przez spółkę francuską programu motywacyjnego, które nie nastąpiło na terytorium Polski.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - należy wskazać, że orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.