IPPB1/4511-968/12/16-5/S/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych? 2. Czy należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu sprzedaży akcji będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych?3. Czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji w celu umorzenia będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna akcji będących przedmiotem zbycia z dnia objęcia tych akcji przez Wnioskodawczynię?Czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży akcji będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna akcji będących przedmiotem sprzedaży z dnia objęcia tych akcji przez Wnioskodawczynię?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 611/13 (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) - stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2012 r. (data wpływu 10 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia/sprzedaży akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia/sprzedaży akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Ewa F. (dalej: „Wnioskodawczyni”) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo, Wnioskodawczyni jest również akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka”) z akcji imiennych. Część akcji w Spółce posiada także inna osoba fizyczna, zaś komplementariuszem Spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są Wnioskodawczyni i inna osoba fizyczna.

Wnioskodawczyni objęła akcje imienne w Spółce (dalej: „Akcje”) w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci ogółu praw i obowiązków (dalej: „Udział Kapitałowy”) Wnioskodawczyni w spółce komandytowej (dalej: „Spółka Komandytowa”), powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawczyni była komandytariuszem w Spółce Komandytowej na moment aportu jej Udziału Kapitałowego do Spółki.

Wartość nominalna Akcji objętych przez Wnioskodawczynię w zamian za powyższy wkład niepieniężny odpowiadała wartości rynkowej (godziwej) tego wkładu. Wnioskodawczyni nie wyklucza, iż w przyszłości może nastąpić:

 • odpłatne zbycie na rzecz Spółki całości lub części Akcji Spółki w celu ich umorzenia (dalej: „Zbycie Akcji w celu Umorzenia”) lub
 • sprzedaż całości lub części Akcji lub inna forma ich odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego, tj. innego niż Spółka (dalej: Sprzedaż Akcji”). Wnioskodawczyni pragnie uzyskać potwierdzenie konsekwencji podatkowych Zbycia Akcji w celu Umorzenia i Sprzedaży Akcji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych...
 2. Czy należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu sprzedaży akcji będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych...
 3. Czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji w celu umorzenia będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna akcji będących przedmiotem zbycia z dnia objęcia tych akcji przez Wnioskodawczynię...
 4. Czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży akcji będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna akcji będących przedmiotem sprzedaży z dnia objęcia tych akcji przez Wnioskodawczynię...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad: 1

Należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu Zbycia Akcji w celu Umorzenia będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych.

Ad: 2

Należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu Sprzedaży Akcji będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych.

Ad: 3

Kosztem uzyskania przychodu w przypadku Zbycia Akcji w celu Umorzenia będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna Akcji będących przedmiotem Zbycia z dnia objęcia tych Akcji przez Wnioskodawczynię.

Ad: 4

Kosztem uzyskania przychodu w przypadku Sprzedaży Akcji będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust.1f pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna Akcji będących przedmiotem Sprzedaży z dnia objęcia tych Akcji przez Wnioskodawczynię.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni:

Ad: 1

W opinii Wnioskodawczyni, należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu Zbycia Akcji w celu Umorzenia będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOF, opodatkowaniu PDOF podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei, na podstawie art. 9 ust 2 ustawy o POOF dochodem ze źródła przychodów jest zasadniczo nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ponadto, na mocy art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Na mocy art. 5a pkt 11 ustawy o PDOF, ilekroć w ustawie o PDOF jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Z kolei, zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi są m.in. akcje. Należy zaznaczyć, że ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie rozróżnia akcji emitowanych przez spółki akcyjne oraz akcji emitowanych przez spółki komandytowo-akcyjne.

Ponadto, powołany wyżej art. 17 ust. 1 pkt . 6 lit. a) ustawy o PDOF odwołuje się do pojęcia „papiery wartościowe” nie ograniczając go jedynie do akcji w spółkach mających osobowość prawną.

W konsekwencji, akcje w spółkach komandytowo-akcyjnych, w tym akcje posiadane przez Wnioskodawczynię, są papierami wartościowymi w rozumieniu przepisów o PDOF. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni zamierza zbyć akcje w celu ich umorzenia. Z tego względu, w pierwszej kolejności należy odwołać się do art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”), zgodnie z którym do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej w zakresie odnoszącym się do akcji.

Natomiast, zgodnie z art. 359 § 1 i 2 Ksh akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). W konsekwencji, dobrowolne odpłatne umorzenie akcji spółki komandytowo-akcyjnej wymaga uprzedniego zbycia tych akcji na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej. W świetle powyższego, skoro dla skutecznego umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, konieczne jest ich zbycie na rzecz tej spółki, wynagrodzenie z tytułu takiego odpłatnego zbycia akcji powinno zostać zakwalifikowane jako przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, określony w art. 17 ust. 1 pkt . 6 lit. a) ustawy o PDOF.W konsekwencji, należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia powinno stanowić przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt . 6 lit. a) ustawy o PODF.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawczyni, należy zwrócić uwagę na treść art. 30b ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PDOF. Zgodnie z tymi przepisami, opodatkowaniu PDOF stawką 19% podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, stanowiący różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów określonymi m.in. na podstawie art. 22 ust. 1f ustawy o PDOF. Przy czym, powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 ustawy o PDOF). W tym kontekście, Wnioskodawczyni zaznacza, że do zakresu jej działalności gospodarczej nie należy ciągły i zorganizowany obrót akcjami lub innymi papierami wartościowymi. Transakcja Zbycia Akcji w celu Umorzenia będzie wiązała się z wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do akcji i będzie elementem restrukturyzacji majątku Wnioskodawczyni.

W konsekwencji, do opisanego zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania art. 30b ust. 4 ustawy o PDOF. Oznacza to, że przychody Wnioskodawczyni z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia będą klasyfikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF. Powyższe stanowisko Jest powszechnie akceptowane w praktyce podatkowej i znajduje swe potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych dotyczących zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia:

 • interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB2/415-56/12-4/KR z 11 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB2/415-55/12-2/KR, w których potwierdzono stanowisko podatnika, iż: „(...) w momencie dokonania odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia dobrowolnego, u Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, oraz
 • interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2012 r., sygn. IPPB1/415-97/12-2/EC i IPPB1/415-98/12-2/EC, zgodnie z którymi: „(...) w sytuacji dobrowolnego umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej następuje zbycie tychże akcji na rzecz spółki, konsekwencją czego jest zaliczenie uzyskanego wynagrodzenia do przychodu z kapitałów pieniężnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
 • Stanowisko to zostało także zaakceptowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Wr 464/11).

Stanowisko to zostało także zaakceptowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Wr 464/11).

Ad: 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, należne Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu sprzedaży akcji będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawczyni na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PDOF, tj. tzw. przychód z kapitałów pieniężnych. W szczególności, konkluzje dotyczące kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia, przedstawione w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1, pozostają aktualne także w przypadku sprzedaży akcji.

Jak bowiem wskazano powyżej, akcje stanowią papiery wartościowe dla celów ustawy o PDOF, a ich sprzedaż nie będzie następowała w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. W konsekwencji, przychody z tytułu sprzedaży akcji na rzecz innych podmiotów (tj. cena) będą podlegały opodatkowaniu jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF.

Powyższe stanowisko jest również powszechnie akceptowane w praktyce podatkowej i znajduje swe potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych dotyczących sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. IPTPB2/415- 778/11-2/KR oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/415-495/10-2/MK, zgodnie z którymi: „(...) pod pojęciem papierów wartościowych rozumie się również akcje. Należy przy tym zauważyć, że ustawa nie różnicuje akcji na te emitowane w spółkach akcyjnych i te emitowane w spółkach komandytowo-akcyjnych. Podobnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługują się w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) pojęciem papiery wartościowe. nie ograniczając go tym samym jedynie do akcji w spółkach mających osobowość prawną
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. PPB1/415-1075/11-2/EC, zgodnie z którą: „W katalogu instrumentów wymienionych w przepisie znajdują się m.in. akcje. Na tej podstawie uznać należy, iż akcje są papierami wartościowymi. Skutkiem takiej kwalifikacji jest uznanie przychodu ze zbycia akcji (w przypadku Wnioskodawca akcji SKA 1) za przychód z kapitałów pieniężnych.

Ad: 3

Zdaniem Wnioskodawczyni, kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji w celu umorzenia będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna akcji będących przedmiotem zbycia z dnia objęcia tych akcji przez Wnioskodawczynię.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF, dochodem uzyskanym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów określonymi m.in. na podstawie art. 22 ust. 1f ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF, w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, kosztem uzyskania przychodów na dzień zbycia tych akcji jest nominalna wartość tych akcji z dnia ich objęcia.

W świetle powyższego, przesłankami zastosowania art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF są: (i) odpłatne zbycie akcji w spółce, oraz (ii) wcześniejsze objęcie zbywanych akcji w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W zakresie pierwszej przesłanki, jak wskazano powyżej, niewątpliwie zbycie akcji w celu umorzenia będzie „odpłatnym zbyciem akcji w spółce” w rozumieniu art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF. Wynika to z faktu, iż Wnioskodawczyni otrzyma od Spółki wynagrodzenie w zamian za przeniesienie na jej rzecz akcji w celu ich umorzenia.

W zakresie drugiej przesłanki, należy zaznaczyć, że akcje będące przedmiotem zbycia w celu umorzenia zostały objęte przez Wnioskodawczynię w zamian za wkład niepieniężny niestanowiący przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 3 ustawy o PDOF w związku z art. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z przywołanych definicji wynika więc, iż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część muszą stanowić zorganizowaną masę majątkową składającą się z wielu składników materialnych i niematerialnych, która jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, niewątpliwie odrębne aktywo Wnioskodawczyni będące przedmiotem wkładu niepieniężnego, tj. udział kapitałowy w Spółce Komandytowej, nie stanowiło przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni ani jego zorganizowanej części. Aktywo to w żaden bowiem sposób nie stanowiło zorganizowanej masy majątkowej lub nie było organizacyjnie, finansowo, czy funkcjonalnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni, jak również nie umożliwiało prowadzenia w oparciu o nie działalności gospodarczej.

Powyższa konkluzja jest tym bardziej prawidłowa, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jest m.in. doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, a nie obrót udziałami kapitałowymi czy akcjami.

W świetle powyższego, przedmiotem aportu Wnioskodawczyni do Spółki z pewnością nie było jej przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W konsekwencji, zgodnie z art. 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PDOF, kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawczyni w przypadku zbycia akcji w celu umorzenia będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia przez Wnioskodawczynię.

Powyższe stanowisko jest powszechnie akceptowane przez praktykę podatkową i znajduje swe potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych dotyczących zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB2/415-56/12-4/KR, w której potwierdzono stanowisko podatnika, iż: „W przypadku akcji SKA 1, które zostały nabyte w zamian za wkłady niepieniężne inne niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, koszty uzyskania przychodu należy ustalić na podstawie przepisu art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy PIT, czyli w wysokości wartości nominalnej akcji SKA objętych w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego.” Analogiczne stanowisko zajęto w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPD2/415-55/12-2/KR.”
 • interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2012 r., sygn. IPPB1/415-97/12-2/EC i IPPB1/415-98/12-2/EC, zgodnie z którymi: „(...) w przypadku, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy. W oparciu o ten przepis koszt uzyskania przychodów ustała się w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia (...)”.

Ponadto, powyższe stanowisko zostało także zaakceptowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Wr 464/11), zgodnie z którym: „Odnośnie umorzenia dobrowolnego kosztem uzyskania przychodu jest, zgodnie z art. 22 ust. 1f, u.p.d.o.f, nominalna wartość objętych udziałów (akcji) albo wkładów”. Co warte uwagi, powyższe stanowisko sądu było zgodne ze stanowiskiem organu podatkowego.

Ad: 4

Zdaniem Wnioskodawczyni, kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży akcji będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna akcji będących przedmiotem sprzedaży z dnia objęcia tych akcji przez Wnioskodawczynię. W szczególności, konkluzje dotyczące możliwości rozpoznania kosztu podatkowego w przypadku zbycia akcji w celu umorzenia, przedstawione w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 3, pozostają aktualne także w przypadku sprzedaży akcji.

Jak wskazano powyżej, niewątpliwie sprzedaż akcji jest odpłatnym zbyciem akcji w rozumieniu art. 22 ust. lf pkt 1 ustawy o PDOF. Ponadto, sprzedaż akcji będzie dotyczyła akcji objętych wcześniej przez Wnioskodawczynię w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Sprzedaż akcji nie będzie także następowała w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji będzie dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PDOF, wartość nominalna akcji z dnia ich objęcia przez Wnioskodawczynię.

Powyższe stanowisko jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe i znajduje swe potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych dotyczących sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. IPTPB2/415- 778/11-2/KR, w której wskazano: „(...) w przypadku, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo łub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 22 ust. lf pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o ten przepis koszt uzyskania przychodów ustała się w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia (...)”.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. IPPB1/415-1075/11-2/EC, w której wskazano: „Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy uznać, iż w przypadku, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce komandytowo-akcyjncj nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/415-495/10-2/MK, w której wskazano: „Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy uznać, iż w przypadku, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy. W oparciu o ten przepis koszt uzyskania przychodów ustała się w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia (...)”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2012 r. Nr IPPB1/415-968/12-2/MT Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • ustalenia źródła przychodu z tytułu zbycia/sprzedaży akcji - jest prawidłowe,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia/sprzedaży akcji – jest prawidłowe.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawczyni, reprezentowana przez pełnomocnika w dniu 19 listopada 2012 r. wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (data wpływu 21 listopada 2012 r.).

Po dokonaniu analizy szczegółowego uzasadnienia powyższych zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co przedstawiono w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr IPPB1/415-968/12-4/MT.

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa doręczono w dniu 31 grudnia 2012 r.

W dniu 1 lutego 2013 r. do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wpłynęła skarga, w której Wnioskodawczyni zaskarżyła stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 października 2012 r. Nr IPPB1/415-968/12-2/MT.

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 611/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi Pani Ewy Małgorzaty F. na interpretację Ministra Finansów z dnia 29 października 2012 r. Nr IPPB1/415-968/12-2/MT w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej za nieprawidłowe stanowisko Ewy Małgorzaty F. oraz stwierdził, że interpretacja indywidualna nie może być wykonana w części, w jakiej została uchylona.

Od powyższego wyroku Organ podatkowy wniósł w dniu 23 października 2013 r. skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2016 r. Sygn. akt II FSK 3512/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dostarczył prawomocny wyrok w sprawie z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 611/13 (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.).

W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że skarga skarga jest zasadna.

Istota sporu w przedmiotowej sprawie, sprowadza się do kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia w celu umorzenia dobrowolnego, akcji spółki komandytowo- akcyjnej lub sprzedaży całości lub części akcji lub w innej formie odpłatnego zbycia, objętych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci ogółu praw i obowiązków.

Zdaniem Skarżącej w przypadku zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia oraz w przypadku sprzedaży tych akcji kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia.

Zdaniem organu interpretacyjnego, z kolei skoro wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo, to strona skarżąca nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży akcji objętych w zamian za wkłady niepieniężne w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Odwołując się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2011r., sygn. akt II FPS 8/10 (ONSA i WSA z 2011r., nr 3, poz. 47), według organu interpretacyjnego kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie „wydatki historyczne” poniesione na nabycie ogółu praw i obowiązków.

Naczelny Sąd Administracyjny w powołanej uchwale wyjaśnił zagadnienie prawnopodatkowej kwalifikacji wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów lub akcji spółki kapitałowej stwierdzając, że wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f.

W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przepis ten odnosi się tylko do przysporzenia majątkowego następującego w wyniku zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, natomiast wniesienie aportu do spółki osobowej zbyciem udziałów nie jest. Nie powoduje bowiem przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby, która w zamian za wniesiony aport otrzymuje jedynie udziały, stanowiące surogat uprawnień nie tylko natury materialnej w postaci prawa do udziału w zyskach i stratach spółki, ale będące także wyznacznikiem praw korporacyjnych, związanych z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność, co wynika z przepisów zawartych w K.s.h., szczególnie w tytule II „Spółki osobowe” tegoż kodeksu. Stąd, do czasu aż nastąpi zbycie udziału w takiej spółce, dotąd po stronie wspólnika nie nastąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego, żeby mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, uregulowanej w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby więc miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. Ponadto w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie występuje pojęcie ceny, właściwe dla wynagrodzenia z umów sprzedaży, co z kolei wyklucza możliwość zastosowania art. 19 u.p.d.o.f. do określenia wysokości przychodu, którego źródłem miałoby być wniesienie aportu do spółki osobowej. Do opisanej czynności prawnej nie ma także zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., który dotyczy wyłącznie wniesienia aportu do spółki kapitałowej, a nie osobowej.

Nie budzi wątpliwości, że teza przedstawiona w uchwale ma zastosowanie do spółek osobowych w ogólności, a więc i do spółki komandytowo-akcyjnej, o czym przesądza art. 4 § 1 pkt 1 K.s.h., stwierdzając, że spółką osobową jest - między innymi - spółka komandytowo-akcyjna.

Jednakże uchwała ta dotyczy skutków podatkowych wiążących się z momentem wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego.

Natomiast pytanie Skarżącej zawarte we wniosku o udzielnie interpretacji dotyczyło kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodu wiążących się z odpłatnym zbyciem akcji w celu ich umorzenia lub zbyciem przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, akcji objętych wcześniej w zamian za wkłady niepieniężne w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Pytanie Skarżącej nie odnosiło się więc do zagadnienia prawnopodatkowej kwalifikacji wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej wkładów niepieniężnych, lecz do momentu odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za te wkłady.

W związku z powyższym spór w niniejszej sprawie dotyczy ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z innym zdarzeniem prawnym niż objęcie akcji w zamian za wkład niepieniężny, to jest z odpłatnym zbyciem przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej papierów wartościowych, za jakie uznać należy akcje w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej ( por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 czerwca 2013r. sygn. akt I SA/Łd 218/13 ).

Skarżąca pytała zatem o zupełnie inne zdarzenie niż to, którego dotyczyła powołana przez organ podatkowy uchwała, podczas gdy organ podatkowy z tej właśnie uchwały wysnuł wyżej przedstawione wnioski mające, w jego ocenie, mieć zastosowanie do tegoż zdarzenia.

W niniejszej sprawie nie jest sporne między stronami co do uznania akcji spółki komandytowo-akcyjnej za papiery wartościowe z uwagi na treść art. art. 3 pkt 1 u.p.d.o.f., do którego odsyła art. 5a pkt 11 u.p.d.o.f., oraz zastosowania do ich zbycia art. 17 ust. 1 pkt 6 lit.a) u.p.d.o.f., zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

W przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo - akcyjnej, czy to na rzecz podmiotu trzeciego, czy też odpłatnego zbycia tychże akcji na rzecz samej spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia dobrowolnego, Skarżąca osiągnie przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych i nie ma żadnego znaczenia, w zamian, za jakie składniki majątkowe wcześniej objęła zbywane odpłatnie akcje.

Świadczy o tym sam sposób zredagowania tego przepisu, który - definiując pojęcie „przychodów z kapitałów pieniężnych” - wskazuje wyłącznie na samą czynność „odpłatnego zbycia papierów wartościowych” nie czyniąc żadnego rozróżnienia, czy zostały one nabyte w zamian za pieniądze, czy też inne wartości materialne. Dochody z tego tytułu będą podlegały reżimowi przepisu art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., który w punkcie 1 stanowi, że od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest natomiast - zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. -różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 u.p.d.o.f.

Jak wynika z treści art. 30b ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. przepis ten określając sposób ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czyli także akcji spółki komandytowo-akcyjnej, w sposób wyraźny odwołuje się do pojęcia kosztów uzyskania przychodów ustalonych, m.in. na podstawie art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f. w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (pkt 1); przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia (pkt 2).

W przepisie tym mowa jest o spółce, bez sprecyzowania czy dotyczy on spółki mającej osobowość prawną, czy też spółki nie mającej osobowości prawnej.

Rozważając, czy przepis ten może mieć zastosowanie do zbycia akcji w spółce osobowej, jaką jest spółka komandytowo-akcyjna należy mieć na względzie, że w innych przepisach u.p.d.o.f., ustawodawca wskazuje wprost, czy dany przepis dotyczy spółki mającej osobowość prawną (np. art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. a oraz punkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 51 i pkt 109 u.p.d.o.f.) , czy też spółki osobowej ( np. art. 5b ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 9a ust. 3, art. 9a ust. 5 u.p.d.o.f.).

W art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f. ustawodawca nie zawarł żadnego odwołania pozwalającego na ustalenie, że przepis ten dotyczy tylko i wyłącznie spółek mających osobowość prawną. Jednocześnie, wobec faktu, że w innych przepisach ustawodawca wskazuje, czy dotyczą one spółki mającej osobowość prawną czy też spółek nie mających osobowości prawnej uznać należy, że ustawodawca w pełni świadomie posłużył się w art. 22 ust. 1f ustawy pojęciem „spółki” nie precyzując, czy chodzi o spółkę mającą osobowość prawną czy też spółkę osobową, właśnie w celu umożliwienia zastosowania przewidzianej w nim konstrukcji dla ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia akcji rozumianych jako akcje w kapitale spółki komandytowo-akcyjnej jak i spółki akcyjnej.

Z powyższego względu Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela pogląd wyrażony w wyroku tutejszego sądu z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 573/13, zgodnie z którym „treść art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f. nie może budzić żadnych wątpliwości, jest bowiem jasna, a zatem zbędne jest sięganie do jakiejkolwiek innej wykładani niż literalna. W żadnym razie nie można wobec nie budzącej wątpliwości treści ww. przepisu zaakceptować dokonanej przez Ministra Finansów takiej jego wykładni, która w ogóle wyklucza zastosowanie regulacji zawartej w omawianym przepisie do spółek komandytowo-akcyjnych.

Skoro w przepisie tym mowa jest o spółkach, to w tym pojęciu mieści się spółka komandytowo- akcyjna (art. 1 § 2 K.s.h.). Ustawodawca określił sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w takiej spółce. Nie może więc Minister Finansów odmawiać ustawodawcy racjonalności, co de facto uczynił twierdząc, że ponieważ wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo, to Skarżący wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Trudno zakładać, że zaprezentowanej przez organ wiedzy nie posiadał ustawodawca wprowadzając omawianą regulację, ale jeśli nawet przyjąć takie założenie, to i tak okoliczność ta pozostaje bez znaczenia wobec treści art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f.”

W ocenie składu orzekającego sposób zredagowania art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f. oznacza, że określony w nim sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów odnosi się do odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W przepisie tym ogólnie wskazano na „spółkę”, której akcje mają być odpłatnie zbywane. Zastosowana formuła redakcyjna polegająca na ogólnym wskazaniu „spółki” jako tej, której akcje mają być odpłatnie zbywane świadczy o tym, że unormowanie to odnosi się do spółek w ogólności, a więc także do spółki komandytowo-akcyjnej.

Skoro zaś w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Skarżąca stwierdziła, że przedmiotem wniesionych przez nią wkładów niepieniężnych będzie ogół praw i obowiązków w zamian, za które obejmie akcje, to trafnie jako podstawę ustalenia kosztu uzyskania przychodów w takim wypadku wskazała art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f.

Nie sprzeciwia się takiej wykładni także przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Przepis ten stanowi bowiem również o przychodzie z odpłatnego zbycia akcji.

Należy także podkreślić, że zarówno art. 22 ust. 1f pkt 1 jak i art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji nie nakazują ich odnosić do pierwotnie poniesionych wydatków na nabycie przedmiotu wkładu niepieniężnego. Co więcej art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f. w sposób wyraźny stanowi o ich ustaleniu „w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia”.

Taki sposób sformułowania tego przepisu świadczy zatem o tym, że określony w nim sposób ustalania wysokości uzyskania przychodów winien mieć zastosowanie w wypadku odpłatnego zbycia akcji objętych wcześniej w zamian za wkłady niepieniężne, a nie w wysokości wydatków poniesionych na nabycie przedmiotu tych wkładów, jak to przyjął organ podatkowy b w zaskarżonej interpretacji. Ustawodawca poza tym w art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f. wskazał jednoznacznie jako moment wyceny zbywanych akcji dzień ich objęcia, a nie dzień nabycia wkładów niepieniężnych.

Reasumując należy stwierdzić, że zarzut naruszenia art. 22 ust.lf pkt 1 u.p.d.o.f. jest zasadny.

Ponownie rozpoznając sprawę, organ podatkowy, stosownie do art. 153 p.p.s.a., zobowiązany jest uwzględnić przedstawioną w niniejszym uzasadnieniu wyroku ocenę prawną.

Z powyższych względów Sąd uwzględnił skargę i uchylił interpretację w części w jakiej została zaskarżona na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 11 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 611/13 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w ustalenia źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia/sprzedaży akcji - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.