ILPB4/4510-1-511/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej.
ILPB4/4510-1-511/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpłatne zbycie
 4. podział spółki
 5. podział spółki przez wydzielenie
 6. spółka komandytowa
 7. wartość nominalna
 8. wspólnik
 9. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej (Sytuacja 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej (Sytuacja 2).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki komandytowej (dalej „Spółka Komandytowa”) posiadającej akcje w innej spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej „Spółka Zależna”). Spółka komandytowa powstanie w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka Przekształcana”). Spółka Przekształcana nabyła akcje Spółki Zależnej za wynagrodzeniem (dalej „Cena Nabycia”) w drodze umowy kupna-sprzedaży. Cena Nabycia akcji Spółki Zależnej została przez Spółkę Przekształcaną uregulowana.

Przed przekształceniem Spółki Przekształcanej w Spółkę Komandytową planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki Zależnej. Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę (Spółkę Przekształcaną lub inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce). Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. Również majątek, który pozostanie w Spółce Zależnej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

W zależności od sytuacji gospodarczej Spółki Zależnej na dzień podziału (w szczególności dochodowości Spółki Zależnej i kształtowania się struktury jej kapitałów), podział ten może zostać sfinansowany:

 1. z kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez unicestwienie części akcji Spółki Zależnej - tj. poprzez zmniejszenie liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 1), albo
 2. poprzez obniżenie innych niż kapitał zakładowy kapitałów własnych Spółki Zależnej i/lub obniżenie wartości nominalnej Akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę - w takim przypadku nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej. W efekcie Wnioskodawca po podziale będzie posiadał taką samą liczbę akcji Spółki Zależnej, jaką posiadał przed podziałem (Sytuacja 2).

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie Sytuacja 2. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w Spółkę Komandytową dopiero po dokonaniu powyższego podziału przez wydzielenie. W dalszej kolejności akcje w Spółce Zależnej zostaną sprzedane za wynagrodzeniem przez Spółkę Komandytową.

Wydatki na nabycie akcji Spółki Zależnej nie zostaną w żaden sposób zaliczone do kosztów podatkowych Spółki Przekształcanej, czy też wspólników Spółki Komandytowej przed dokonaniem zbycia akcji Spółki Zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki Komandytowej, będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Komandytową akcji Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy przy odpłatnym zbyciu przez Spółkę Komandytową akcji Spółki Zależnej po dokonaniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 2), Wnioskodawca może rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości kwoty wydatków poniesionych na nabycie akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Przekształcaną (niezaliczonych wcześniej w żaden inny sposób do kosztów podatkowych) w proporcji do posiadanych praw udziałowych w Spółce Komandytowej.

Stanowisko to Spółka opiera na następującej argumentacji:

Spółki niebędące osobami prawnymi (z wyłączeniem spółek komandytowo-akcyjnych) są „transparentne podatkowo”, co oznacza, iż spółki takie nie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowanie zysków osiąganych przez takie spółki odbywa się na poziomie ich wspólników. Z tego też względu skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółek osobowych, a odnoszące się do ich wspólników będących osobami prawnymi, należy rozpatrywać na podstawie przepisów ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 5 ustawy o CIT przychody (oraz odpowiednio koszty) związane z uczestnictwem wspólnika będącego osobą prawną w spółce osobowej podlegają łączeniu z przychodami (kosztami) tego wspólnika, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku spółki osobowej. Inaczej mówiąc wspólnik spółki osobowej dolicza do swoich przychodów (kosztów) przypadające na niego przychody i koszty spółki osobowej. Dochód wspólnika, uwzględniający również przypadającą na niego część dochodu spółki osobowej, podlega u niego opodatkowaniu na bieżąco, na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym w przypadku odpłatnego zbycia akcji (tutaj akcji Spółki Zależnej) dokonanego przez spółkę osobową (tutaj Spółkę Komandytową), dochód (przychody i koszty) z tego tytułu będzie rozpatrywany u wspólnika spółki osobowej (tutaj Wnioskodawcy).

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest osobą prawną, w jego przypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy zwrócić uwagę, że Spółka Komandytowa nabyła akcje Spółki Zależnej jeszcze przed jej przekształceniem, tzn. w okresie gdy funkcjonowała w formie spółki kapitałowej (tzn. jako Spółka Przekształcana). W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o zasadę następstwa prawnego zdefiniowaną w art. 93a par. 2 ust. 1 Ordynacji Podatkowej kosztem nabycia Spółki Zależnej będzie koszt poniesiony przez Spółkę Przekształcaną na nabycie akcji Spółki Zależnej. Koszt ten należy, w ocenie Wnioskodawcy, ustalić zgodnie z przepisami ustawy o CIT, ponieważ w momencie nabycia akcji, Spółka Przekształcana była podatnikiem tego podatku i w zakresie rozpoznania kosztu nabycia Spółki Zależnej Spółka Komandytowa jest kontynuatorem praw Spółki Przekształcanej. W praktyce oznacza to, iż wysokość łącznych możliwych do rozpoznania kosztów przez wspólników w momencie sprzedaży akcji Spółki Zależnej (nabytych wcześniej przez Spółkę Przekształcaną w okresie, w którym spółka ta była podatnikiem) powinna być równa kwocie jaka byłaby wykazana przez Spółkę Przekształcaną, gdyby nie została ona przekształcona. W dalszej kolejności należy więc ustalić jaką wysokość wydatków poniesionych na nabycie Spółki Zależnej mogłaby rozpoznać Spółka Przekształcana jako koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji Spółki Zależnej po dokonanym podziale przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7e ustawy o CIT (który nie dotyczy przedstawionej sprawy).

Jednocześnie, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT (który jednak nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym). Niemniej jednak wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem, pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej - po uprzednim dokonaniu podziału tej spółki przez wydzielenie - koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziału) ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c Ustawy o CIT.

W świetle powołanego przepisu, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów (akcji) spółki dzielonej, tj. ich unicestwienia, wysokość wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) spółki dzielonej możliwych do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych udziałów (akcji) ulega zmniejszeniu w proporcji w jakiej zmniejsza się liczba udziałów (akcji) spółki dzielonej.

Natomiast w sytuacji objętej zakresem niniejszego wniosku, tj. w Sytuacji 2, w ramach której na skutek podziału nie dochodzi do unicestwienia udziałów (akcji) spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej), wydatki na nabycie/objęcie przez Spółkę Przekształcaną akcji spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) powinny być w całości rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów z tytułu ewentualnego zbycia akcji tej spółki.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji w Spółce Zależnej w Sytuacji 2 przez Spółkę Komandytową powstałą z przekształcenia Spółki Przekształcanej:

 1. w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien określić wysokość wydatków poniesionych przez Spółkę Przekształcaną na nabycie wszystkich akcji w Spółce Zależnej - zastosowanie będzie miał tu przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie lub objęcie akcji Spółki Zależnej;
 2. w drugiej kolejności zweryfikować, ile akcji w Spółce Zależnej zostało unicestwionych w związku z dokonanym podziałem;
 3. finalnie, uznać za koszt uzyskania przychodów tylko tę część wydatków określonych zgodnie z pkt 1 powyżej poniesionych przez Spółkę Przekształcaną, która proporcjonalnie może być przyporządkowana do akcji niepodlegających unicestwieniu, w proporcji do posiadanych praw udziałowych w Spółce Komandytowej.

Wobec faktu, iż w Sytuacji 2, w wyniku podziału, akcje Spółki Zależnej nie ulegną unicestwieniu, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki Komandytowej, będzie miał prawo rozpoznać całość wydatków poniesionych przez Spółkę Przekształcaną na ich nabycie jako koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Komandytową w proporcji do posiadanych praw udziałowych w Spółce Komandytowej.

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2014 r. (IPPB3/423-651/14-2/EŻ), gdzie Minister Finansów potwierdził, że „jeżeli, w wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do unicestwienia udziałów Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej po unicestwieniu części udziałów do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem”,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2013 r. (IPPB3/423-146/13-4/KK), w której stwierdzono, że „koszt nabycia akcji w Spółce Akcyjnej, które w wyniku podziału ulegną umorzeniu (w zamian za co Wnioskodawca otrzyma udziały/akcje w Spółce przejmującej), będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnego zbycia udziałów/akcji w Spółce przejmującej. W stosunku do akcji Spółki Akcyjnej, które będą składać się na jej kapitał zakładowy po podziale, Wnioskodawca powinien przypisać im koszt uzyskania przychodu w proporcji w jakiej kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej uległ zmniejszeniu w wyniku podziału”.

Ponadto prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Spółkę potwierdził również m.in.:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2014 r. (sygn. ILPB3/423-544/13-4/JG),
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-159/14/AK),
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24 września 2013 r. (sygn. ILPB3/423-298/13-3/KS),
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 19 września 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-230/13-5/GG).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.