ILPB4/4510-1-509/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej.
ILPB4/4510-1-509/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpłatne zbycie
 4. sprzedaż akcji
 5. sprzedaż udziałów
 6. udział
 7. wartość nominalna
 8. wydatek
 9. zbycie
 10. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem w innej spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej „Spółka Zależna”). Akcje Spółki Zależnej Wnioskodawca nabył za wynagrodzeniem (dalej „Cena Nabycia”) w drodze umowy kupna-sprzedaży. Cena Nabycia akcji Spółki Zależnej została przez Wnioskodawcę uregulowana.

W przyszłości Wnioskodawca planuje przeprowadzenie podziału Spółki Zależnej. Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę (Wnioskodawcę lub inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce). Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. Również majątek, który pozostanie w Spółce Zależnej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

W zależności od sytuacji gospodarczej Spółki Zależnej na dzień podziału (w szczególności dochodowości Spółki Zależnej i kształtowania się struktury jej kapitałów), podział ten może zostać sfinansowany:

 1. z kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez unicestwienie części akcji Spółki Zależnej – tj. poprzez zmniejszenie liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 1), albo
 2. poprzez obniżenie wartości nominalnej Akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę i/lub obniżenie innych niż kapitał zakładowy kapitałów własnych Spółki Zależnej – w takim przypadku nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej. W efekcie Wnioskodawca po podziale będzie posiadał taką samą liczbę akcji Spółki Zależnej, jaką posiadał przed podziałem (Sytuacja 2).

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie Sytuacja 2.

Po dokonanym podziale Wnioskodawca wraz ze spółkami powiązanymi utworzy podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT, przy czym udziałowiec Wnioskodawcy będzie podmiotem reprezentującym podatkową grupę kapitałową w obszarze rozliczeń podatkowych. Spółka Zależna nie wejdzie w skład utworzonej podatkowej grupy kapitałowej. W dalszej kolejności po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, akcje w Spółce Zależnej zostaną przez Wnioskodawcę sprzedane za wynagrodzeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy przy odpłatnym zbyciu akcji Spółki Zależnej po dokonaniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 2), Wnioskodawca może rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości kwoty wydatków poniesionych na nabycie akcji Spółki Zależnej.

Stanowisko to Spółka opiera na następującej argumentacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7e ustawy o CIT (który nie dotyczy przedstawionej sprawy).

Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT (który jednak nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym). Niemniej jednak wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej – po uprzednim dokonaniu podziału tej spółki przez wydzielenie – koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziału) ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c Ustawy o CIT.

W świetle powołanego przepisu, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów (akcji) spółki dzielonej, tj. ich unicestwienia, wysokość wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) spółki dzielonej możliwych do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych udziałów (akcji) ulega zmniejszeniu w proporcji w jakiej zmniejsza się liczba udziałów (akcji) spółki dzielonej.

Natomiast w sytuacji objętej zakresem niniejszego wniosku, tj. w Sytuacji 2, w ramach której na skutek podziału nie dochodzi do unicestwienia udziałów (akcji) spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej), wydatki na nabycie/objęcie przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) powinny być w całości rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) tej spółki.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji w Spółce Zależnej w Sytuacji 2:

 1. w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie wszystkich akcji w Spółce Zależnej – zastosowanie będzie miał tu przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie lub objęcie akcji Spółki Zależnej;
 2. w drugiej kolejności zweryfikować ile akcji w Spółce Zależnej zostało unicestwionych w związku z dokonanym podziałem;
 3. finalnie, uznać za koszt uzyskania przychodów tylko tę część wydatków określonych zgodnie z pkt 1 powyżej, która proporcjonalnie może być przyporządkowana do akcji niepodlegających unicestwieniu.

Wobec faktu, iż w Sytuacji 2, w wyniku podziału akcje Spółki Zależnej nie ulegną unicestwieniu, Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać całość wydatków poniesionych na ich nabycie jako koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia akcji Spółki Zależnej.

Zdaniem Wnioskodawcy na zasady rozpoznawania kosztów podatkowych w przypadku zbycia akcji Spółki Zależnej nie będzie miał wpływu fakt uczestnictwa Wnioskodawcy w przyszłości w podatkowej grupie kapitałowej. Podmioty, które wejdą w skład podatkowej grupy kapitałowej, będą bowiem w dalszym ciągu zobowiązane do prowadzenia odrębnie swoich ewidencji podatkowych oraz, co do zasady, kalkulacji ich dochodów w oparciu o uzyskane przez siebie przychody oraz poniesione koszty podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2014 r. (IPPB3/423-651/14-2/EŻ), gdzie Minister Finansów potwierdził, że „jeżeli, w wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do unicestwienia udziałów Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej po unicestwieniu części udziałów do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem”,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2013 r. (IPPB3/423-146/13-4/KK), w której stwierdzono, że „w związku z tym koszt nabycia akcji w Spółce Akcyjnej, które w wyniku podziału ulegną umorzeniu (w zamian za co Wnioskodawca otrzyma udziały/akcje w Spółce przejmującej), będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnego zbycia udziałów/akcji w Spółce przejmującej. W stosunku do akcji Spółki Akcyjnej, które będą składać się na jej kapitał zakładowy po podziale. Wnioskodawca powinien przypisać im koszt uzyskania przychodu w proporcji w jakiej kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej uległ zmniejszeniu w wyniku podziału”.

Ponadto prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Spółkę potwierdził również m.in.:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2014 r. (sygn. ILPB3/423-544/13-4/JG),
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-159/14/AK),
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24 września 2013 r. (sygn. ILPB3/423-298/13-3/KS),
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 19 września 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-230/13-5/GG).

Reasumując w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki Zależnej przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 2), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.