ILPB3/423-480/14-3/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem akcji.
ILPB3/423-480/14-3/PRinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. nabycie
 3. opłata
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. sprzedaż
 6. wydatek
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka należy do Grupy „A” Spółka jest producentem wyrobów pochodzących z wytopu szkła oraz produktów chemicznych. Spółka posiada obecnie 36,69% akcji w kapitale zakładowym spółki „B” (dalej: Huta).

Spółka nabyła akcje Huty w latach 2008–2013, przy czym znacząca większość akcji (35,09%) akcji została zakupiona w 2008 r. Zapłata za nabyte przez Spółkę akcje Huty nastąpiła w gotówce.

W związku z nabyciem przez Spółkę akcji Huty Spółka poniosła opłaty notarialne i opłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zakup akcji Huty był elementem realizacji strategii Grupy „A” na lata 2007–2011 w segmencie Krzemiany i Szkło. Celem nabycia akcji Huty było m.in. rozszerzenie działalności Spółki, zwiększenie jej rentowności oraz konkurencyjności na rynku.

Huta znajduje się obecnie w upadłości likwidacyjnej. Należy zaznaczyć, że na chwilę obecną zakończona została sprzedaż majątku Huty przez syndyka, a wysokość zgłoszonych wierzytelności przewyższa kwotę uzyskanej ze sprzedaży masy upadłości. Po zakończeniu postępowania upadłościowego Huta nie będzie zatem dysponowała żadnym majątkiem, który mógłby zostać podzielony między akcjonariuszy.

W świetle powyższego Spółka uznała, że fakt posiadania przez Spółkę akcji Huty nie będzie generował dla Spółki w przyszłości żadnych przychodów.

Spółka rozważa zatem dokonanie sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Huty na rzecz podmiotu spoza Grupy „A”. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany ostateczny nabywca akcji Huty.

W związku z faktem, iż wartość zadłużenia Huty przekracza wartość kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku Huty, Spółka przewiduje, że możliwa do uzyskania z tytułu sprzedaży cena akcji Huty będzie zdecydowanie niższa od wydatków historycznie poniesionych przez Spółkę na nabycie akcji Huty, a nawet może mieć charakter symboliczny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na moment sprzedaży akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszt uzyskania przychodu wartość ceny zapłaconej z tytułu nabycia akcji Huty...
 2. Czy na moment sprzedaży akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem akcji Huty...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2. Jednocześnie informuje się, że w zakresie pytania nr 1 została wydana w dniu 17 grudnia 2014 r. interpretacja indywidualna o nr ILPB3/423-480/14-2/PR.

Zdaniem Wnioskodawcy, na moment odpłatnego zbycia akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszty uzyskania przychodów wydatki poniesionych na opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem akcji Huty.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszystkie poniesione przez podatnika wydatki, pod warunkiem, że:

 1. ich poniesienie ma lub też może mieć wpływ na osiąganie przez podatnika przychodów lub służy zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów,

oraz

 1. wydatki te nie są wskazane w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Ad. a) związek wydatku z przychodem.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka nabyła akcje Huty w celu m.in. rozszerzenia działalności Spółki, zwiększenia jej rentowności oraz konkurencyjności na rynku. Konsekwencją nabycia akcji Huty miało być zatem wzmocnienie pozycji Spółki na rynku i, tym samym, zwiększenie przychodów z działalności operacyjnej.

Co więcej, należy podkreślić, że Spółka osiągnie przychód z tytułu sprzedaży akcji Huty. Tym samym, w wyniku przedmiotowej transakcji, Spółka wykaże przychody podatkowe.

W konsekwencji powyższego, wydatki poniesione przez Spółkę na opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem akcji Huty będą pozostawać w bezpośrednim związku z przychodami podatkowymi uzyskanymi z tytułu sprzedaży tych akcji. Spełniony jest zatem pierwszy z wyżej przedstawionych warunków dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy.

Należy jednocześnie wskazać, iż powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że Huta znajduje się obecnie w upadłości likwidacyjnej, a możliwa do uzyskania cena z tytułu sprzedaży akcji Huty będzie zdecydowanie niższa od wydatków poniesionych historycznie przez Spółkę na nabycie tych akcji. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r. (sygn. IPPB3/423-303/14-3/PK1),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2013 r. (sygn. IPPB3/423-12/13-2/PK1),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 stycznia 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-275/11-2/MF).

Ad. b) brak wyłączenia z kosztów podatkowych.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji.

W świetle cytowanej regulacji, wydatki „na objęcie lub nabycie akcji” mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą sprzedaży akcji. Natomiast wydatkiem poniesionym na nabycie akcji Huty jest w analizowanym przypadku kwota zapłacona przez Spółkę na potrzeby uiszczenia opłat notarialnych i podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem akcji Huty.

W orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów podatkowych prezentowane jest stanowisko, iż art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje swym zakresem wydatki warunkujące nabycie akcji, tzn. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów/akcji nie byłoby możliwe. Do typowych kosztów warunkujących nabycie lub objęcie akcji zalicza się m.in. opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Takie stanowisko znalazło potwierdzenie m.in. w następujących orzeczeniach sądów administracyjnych oraz w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np.:

 • wyrok WSA w Warszawie z 14 maja 2013 r. (sygn. III SA/Wa 3382/12), w którym sąd stwierdził, iż, cyt.:
  „Sąd podziela stanowisko organu podatkowego, że wydatkami na nabycie udziałów w spółce z o.o., o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. są wydatki bezpośrednio związane z nabyciem tych udziałów. O bezpośredniości wydatków świadczy to, że podatnik przy nabyciu udziałów nie może ich uniknąć. Są to też wydatki, bez których nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów. Wydatkiem na nabycie udziałów w rozumieniu analizowanego uregulowania nie jest wyłącznie cena, którą skarżąca Spółka uiściła nabywając udziały w spółkach. Do takich wydatków zalicza się m.in. opłaty notarialne (zob. wyroki NSA z 7 września 2004 roku, sygn. akt FSK 324/04, opubl. w PP 2005/1/47; z 13 stycznia 2006 roku, sygn. akt II FSK 229/05, opubl. w POP 2007/2/32).
  Zdaniem Sądu do tej kategorii zaliczyć także należy podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy w tym podatku jest bezpośrednio związany z nabyciem udziałów w spółkach. Przy nabyciu udziałów w spółce kapitałowej podatnik nie może uniknąć tego wydatku. Innymi słowy ma obowiązek ponieść taki wydatek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 maja 2012 roku, sygn. akt I SA/Bk 84/12, opubl. w Systemie Informacji prawnej LEX, nr 1166098)”.
 • wyrok WSA we Wrocławiu z 26 czerwca 2012 r. (sygn. I SA/Wr 271/12), w którym sąd stwierdził, iż, cyt.:
  „W kwestii momentu potrącania kosztów związanych z nabyciem/objęciem udziałów/akcji sądy administracyjne, jak i organy podatkowe, prezentują jednolite stanowisko, zgodnie z którym ustawodawca objął dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 8 jedynie takie wydatki, których poniesienie jest:
  • bezpośrednio powiązane z nabyciem udziałów,
  • warunkuje ich nabycie.
  Wśród wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem udziałów wymienia się m.in.: zapłatę ceny, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych. Tego rodzaju wydatki są natomiast kosztem uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów/akcji”.
 • wyrok NSA z 7 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 643/05), w którym sąd stwierdził, iż, cyt.:
  Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.)”.
 • wyrok NSA z 7 września 2004 r. (sygn. FSK 324/04). w którym sąd stwierdził, iż, cyt.:
  Przechodząc na grunt przepisów ustawy, należy zatem stwierdzić. że przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 marca 2013 r., (sygn. IBPBI/2/423-1573/12/AK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 grudnia 2012 r., (sygn. ITPB3/423-625a/12/AW),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lipca 2012 r., (sygn. ITPB3/423-206/12/AK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lipca 2012 r., (sygn. ITPB3/423-206/12/AK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 listopada 2011 r., (sygn. IBPBI/2/423-968/11/MO),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2011 r., (sygn. IPPB3/423-139/11-2/MC).

Wniosek:

Stosownie do art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na moment odpłatnego zbycia akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem akcji Huty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Ustosunkowując się natomiast do powołanych przez Spółkę orzeczeń sądów administracyjnych należy stwierdzić, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.