ILPB3/423-480/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka należy do Grupy „A”. Spółka jest producentem wyrobów pochodzących z wytopu szkła oraz produktów chemicznych. Spółka posiada obecnie 36,69% akcji w kapitale zakładowym spółki „B” S.A. (dalej: Huta).

Spółka nabyła akcje Huty w latach 2008–2013, przy czym znacząca większość akcji (35,09%) akcji została zakupiona w 2008 r. Zapłata za nabyte przez Spółkę akcje Huty nastąpiła w gotówce.

W związku z nabyciem przez Spółkę akcji Huty Spółka poniosła opłaty notarialne i opłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zakup akcji Huty był elementem realizacji strategii Grupy „A” na lata 2007–2011 w segmencie Krzemiany i Szkło. Celem nabycia akcji Huty było m.in. rozszerzenie działalności Spółki, zwiększenie jej rentowności oraz konkurencyjności na rynku.

Huta znajduje się obecnie w upadłości likwidacyjnej. Należy zaznaczyć, że na chwilę obecną zakończona została sprzedaż majątku Huty przez syndyka, a wysokość zgłoszonych wierzytelności przewyższa kwotę uzyskanej ze sprzedaży masy upadłości. Po zakończeniu postępowania upadłościowego Huta nie będzie zatem dysponowała żadnym majątkiem, który mógłby zostać podzielony między akcjonariuszy.

W świetle powyższego Spółka uznała, że fakt posiadania przez Spółkę akcji Huty nie będzie generował dla Spółki w przyszłości żadnych przychodów.

Spółka rozważa zatem dokonanie sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Huty na rzecz podmiotu spoza Grupy „A”. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany ostateczny nabywca akcji Huty.

W związku z faktem, iż wartość zadłużenia Huty przekracza wartość kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku Huty, Spółka przewiduje, że możliwa do uzyskania z tytułu sprzedaży cena akcji Huty będzie zdecydowanie niższa od wydatków historycznie poniesionych przez Spółkę na nabycie akcji Huty, a nawet może mieć charakter symboliczny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy na moment sprzedaży akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszt uzyskania przychodu wartość ceny zapłaconej z tytułu nabycia akcji Huty...
  2. Czy na moment sprzedaży akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem akcji Huty...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 1. Jednocześnie informuje się, że w zakresie pytania nr 2 została wydana w dniu 17 grudnia 2014 r. interpretacja indywidualna o nr ILPB3/423-480/14-3/PR.

Zdaniem Wnioskodawcy, na moment sprzedaży akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszt uzyskania przychodu wartość zapłaconej ceny z tytułu nabycia akcji Huty.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszystkie poniesione przez podatnika wydatki, pod warunkiem, że:

  1. ich poniesienie ma lub też może mieć wpływ na osiąganie przez podatnika przychodów lub służy zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów

oraz

  1. wydatki te nie są wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Ad. a) związek wydatku z przychodem.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka nabyła akcje Huty w celu m.in. rozszerzenia działalności Spółki, zwiększenia jej rentowności oraz konkurencyjności na rynku. Konsekwencją nabycia akcji Huty miało być zatem wzmocnienie pozycji Spółki na rynku i, tym samym, zwiększenie przychodów z działalności operacyjnej.

Co więcej, należy podkreślić, że Spółka osiągnie przychód z tytułu sprzedaży akcji Huty. Tym samym, w wyniku przedmiotowej transakcji Spółka wykaże przychody podatkowe.

W konsekwencji powyższego, wydatki poniesione na nabycie akcji Huty będą pozostawać w bezpośrednim związku z przychodami podatkowymi uzyskanymi z tytułu sprzedaży tych akcji. Spełniony jest zatem pierwszy z wyżej przedstawionych warunków dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy.

Należy jednocześnie wskazać, iż powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że Huta znajduje się obecnie w upadłości likwidacyjnej, a możliwa do uzyskania cena z tytułu sprzedaży akcji Huty będzie zdecydowanie niższa od wydatków poniesionych historycznie przez Spółkę na nabycie tych akcji. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np.:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r. (sygn. IPPB3/423-303/14-3/PK1),
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2013 r. (sygn. IPPB3/423-12/13-2/PK1),
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 stycznia 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-275/11-2/MF).

Ad. b) brak wyłączenia z kosztów podatkowych.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji.

W świetle cytowanej regulacji, wydatki „na objęcie lub nabycie akcji” mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą sprzedaży akcji. W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania wydatkiem poniesionym na nabycie akcji Huty jest wartość zapłaconej przez Spółkę w latach 2008–2013 ceny z tytułu nabycia akcji.

Wniosek:

Stosownie do art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na moment odpłatnego zbycia akcji Huty Spółka będzie miała prawo do ujęcia jako koszt uzyskania przychodu wartość zapłaconej ceny z tytułu nabycia akcji Huty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.