ILPB2/4511-1-934/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-934/15-2/WMinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. obowiązek płatnika
  3. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu: 25 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej także jako: „Wnioskodawca”) należy do międzynarodowego koncernu, który specjalizuje się w produkcji i dystrybucji odczynników chemicznych. Spółka-matka koncernu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, przekazała nieodpłatnie akcje koncernu kluczowym managerom spółek-córek w ramach programu motywacyjnego. Obdarowanym nieodpłatnie akcjami amerykańskiej Spółki został również pracownik polskiej spółki.

W umowie o pracę zawartej pomiędzy obdarowanym prawami majątkowymi pracownikiem a polską spółką i w wewnętrznych regulacjach polskiej jednostki nie są uregulowane zasady działania programu motywacyjnego, m.in. zasady przyznawania akcji spółki-matki, zasady dysponowania, sprzedaży.

Ekonomiczny i prawny ciężar przydzielanych kluczowym managerom korporacji nieodpłatnie akcji ponosi tylko i wyłącznie amerykańska spółka-matka, która poprzez pracowniczy program motywacyjny chce zacieśnić długoterminową więź z kluczowymi pracownikami z całej korporacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na polskiej spółce – jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę – ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej zwanym jako „PIT”) od nieodpłatnego przekazania pracownikowi polskiej spółki akcji spółki-matki notowanej na amerykańskiej giełdzie...

Zdaniem Wnioskodawcy, na polskiej spółce nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku PIT od nieodpłatnego otrzymania akcji amerykańskiej Spółki przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w polskiej spółce.

Zgodnie z art. 31 ustawy o PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczyć i pobrać w ciągu roku zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób, które uzyskają od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z art. 31 ustawy o PIT wynika, że na polskiej spółce (zakładzie pracy) nie spoczywa obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku PIT od nieodpłatnego otrzymania akcji amerykańskiej spółki przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w Polsce. Prawo do nieodpłatnego objęcia akcji przez polskiego pracownika nie wynika z zapisów umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a polską jednostką, czy wewnętrznych regulaminów pracy polskiego podmiotu. Przystąpienie do programu motywacyjnego ma charakter dobrowolny, a twórcą programu motywacyjnego jest amerykańska spółka, a nie zakład pracy w rozumieniu przepisu art. 31 PIT.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 źródłami przychodów podlegającymi ustawie o PIT są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 PIT).

Zgodnie z art. 30b ust. 1 PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych papierów wartościowych, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Jak wynika z interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2012 r. o sygn. IPTPB1/415-247/11-4/DS, „(...) od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Na podstawie zaś art. 30b ust. 5 ustawy o PIT, dochód powstały z tego tytułu, nie może być łączony z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca uznaje, że nie ma obowiązku pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych), na żadnym etapie realizacji postanowień wynikających z programu motywacyjnego. Obowiązek rozliczenia podatku ciąży bowiem w tej sytuacji na pracowniku (beneficjencie programu motywacyjnego) (...)”.

Wnioskodawca zauważa, że potwierdzenie opinii Spółki znajduje się w wyroku WSA w Warszawie z 7 września 2012 r., sygn. akt. III SA/Wa 3562/11, którego stan faktyczny jest zbliżony do stanu faktycznego polskiej Spółki. W orzeczeniu tym wskazano, że „(...) Spółka nie uczestniczy również w realizacji tych planów i nie ma wpływu na rozdział akcji, ponieważ wszystkie te czynności realizuje szwajcarska spółka A. i szwajcarska spółka A. ostatecznie przydziela swoje akcje pracownikom Grupy – w tym Spółki A. Od samego początku realizacji poszczególnych Programów, a więc od przyznania opcji, bądź udzielenia przyrzeczenia, aż do ich realizacji poprzez przydział nieodpłatnych akcji, więź prawna, jaka powstaje z racji realizacji tych przedsięwzięć istnieje jedynie pomiędzy poszczególnymi objętymi danym Programem pracownikami Spółki a szwajcarską spółką A., nie zaś pomiędzy tymi pracownikami a Skarżącą Spółką. Pracownicy z racji realizacji tych planów nie mogą zatem, formalnie rzecz biorąc, występować wobec Spółki z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi. W takiej sytuacji, zdaniem Sądu, pomimo, iż beneficjentami Programów Akcji Warunkowych są także pracownicy Spółki (jak należy przyjąć są nimi również pracownicy szeregu innych spółek zależnych z grupy szwajcarskiej A.), a ona sama ponosi ekonomiczny ciężar przydzielanych jej pracownikom w sposób preferencyjny akcji, gdyż w ramach korporacyjnych uzgodnień refunduje te koszty na rzecz szwajcarskiej spółki A., nie ma wystarczających przesłanek, aby przyjąć, iż mamy do czynienia z przychodami ze stosunku pracy, a Spółka jako pracodawca jest zobowiązana, m.in. do wykonywania obowiązków wynikających z funkcji płatnika, zgodnie z art. 31 u.p.d.o.f.

Zdaniem Sądu, rację należy przyznać Spółce, iż w przedstawionym w opisie stanu faktycznego w ciągu następujących po sobie zdarzeń (istotnych z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego), poczynając od uzyskania przez pracowników Spółki opcji bądź przyrzeczenia od szwajcarskiej spółki A. otrzymania nieodpłatnie jej akcji, poprzez realizację tego przyrzeczenia objawiającą się w faktycznym nabyciu lub objęciu tych akcji, a na zbyciu tych akcji przez pracowników kończąc – podlegający opodatkowaniu dochód pojawia się jedynie na tym ostatnim etapie, a jego źródłem jest przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. (...)”.

Zdaniem Spółki, na płatniku nie ciążą obowiązki związane z objęciem akcji przez pracownika polskiej jednostki, gdyż jest to dochód z kapitałów pieniężnych, a nie ze stosunku pracy. Pracownik w momencie uzyskania dochodów z zysków kapitałowych będzie zobowiązany do samodzielnego rozliczenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę w zakresie ewentualnych obowiązków płatnika, stwierdzić należy, iż przedmiotowa interpretacja nie wywiera skutków w odniesieniu do osób, które zostały (zostaną) obdarowane przedmiotowymi akcjami.

Osoby obdarowane akcjami, chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinny wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.