ILPB2/4511-1-830/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z 24 listopada 2015 r. nr ILPB2/4511-1-830/15-2/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane w dniu 24 listopada 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 27 listopada 2015 r., natomiast w dniu 8 grudnia 2015 r. (data nadania 4 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiadał na rachunku maklerskim w banku: A akcje „1” (dalej również jako Podmiot A.) nabywane przed 1 stycznia 2004 r. sukcesywnie z własnych dochodów pochodzących z wynagrodzeń opodatkowanych, podatkiem dochodowym w Polsce.

Z dniem 19 stycznia 2012 r. na rachunek maklerski Wnioskodawcy zostały zarejestrowane przydzielone z emisji podziałowej „1”, akcje Banku B (dalej również jako Bank B.), później po zmianach nazwy Banku C.

Przydział ten nastąpił bez transakcyjnego udziału Wnioskodawcy w cenie nominalnej po: 1 zł (jeden złotych, 00 groszy) za jedną akcje Banku B (co jest istotne w dalszej części sprawy).

Spowodowało to automatyczne obniżenie wartości wyceny posiadanych przez Wnioskodawcę akcji „1” nabytych przed 1 stycznia 2004 r., o równowartość przydzielonych akcji Banku B. (obecnie nazwa Banku C).

Stanowiło to niepodważalnie swego rodzaju przeniesienie wartości akcji „1” w zamian za zapisanie na rachunku maklerskim Wnioskodawcy, akcji Banku B ten fakt nie nosił znamion transakcji finansowej w rozumieniu działań nabywania akcji na GPW (Giełda Papierów Wartościowych). Także bez utraty wyceny wartości (zakupionych z opodatkowanych środków finansowych) akcji „1”, inaczej nie było by możliwe posiadanie i przydzielenie akcji Banku B.

Mimo że nie ustanowiono wcześniej, dobrowolnych zapisów na przydział akcji Banku B, był to proces automatyczny niezależny od decyzji właściciela rachunku maklerskiego, ani nie podawano wcześniejszych przed 1 stycznia 2004 r. zapowiedzi o takim przyszłym działaniu, co jest istotne w sprawie.

W dniu przydzielenia akcji Banku B. (obecnie nazwa Bank C) oraz wycena akcji „1”, w sumie dawała wartość wyceny „1”, przed podziałem (przydzieleniem akcji BANKU B) a więc nie odnotowano dodatkowego zysku po przydzieleniu akcji.

Do tego momentu wszystko było zgodnie z prawem podatkowym, także logiką wyceny wartości akcji obu walorów.

Kwota ODNIESIENIA w pierwszym dniu notowań akcji Banku B (zgodnie z wartością nominalną, co jest istotne w dniu notowań akcji), wynosiła jako stan początkowy jednej akcji 1,00 (jeden złoty, zero zero groszy).

Jednakże nastąpiły nowe ogólne interpretacje Biura Maklerskiego A dot. walorów Banku C rachunku maklerskiego Wnioskodawcy stosowane do wszystkich akcjonariuszy, którzy nabyli akcje „1” zarówno przed lub po 1 stycznia 2004 r., podciągając pod interpretacje jak cytuje regułę wyznaczoną przez art. 22 ust. 1g powołanej ustawy, która pozwała na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej obejmowanych akcji jedynie w przypadku zbycia akcji objętych, w wyniku podziału, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, tj. w przypadku, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Akcje Banku B (C) Wnioskodawcy nie zostały w całości zbyte i nadal je posiada, celem dalszej inwestycji długoterminowej.

Jednakże biuro maklerskie rachunku akcyjnego Banku A, zgodnie z powyższym (art. 23 ust 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) koszt przydziału i nabycia tych akcji został określony przez Biuro maklerskie do kategorii przychodów/kosztów F1 jako zerowy dla wszystkich, bez wyjątku, z reguły wyznaczonej przez art. 22 ust. 1g powołanej ustawy.

I tutaj dla obecnie nadal posiadanych akcji Banku B (C) wyłonionych z akcji „1” po 1 stycznia 2004 roku nastąpiło liczenie (od całości „salda”) ponownie, zysku od akcji oraz tzw. podwójne opodatkowanie tych samych środków. Następuje również brak możliwości odliczenia ewentualnych strat wynikających np. z odniesienia do kursu z pierwszego dnia notowań od ceny nominalnej 1 zł, 00 gr tych przydzielonych akcji ( kategorii przychodów/kosztów F1 jako zerowy), zgodnie z KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych komunikat z dnia 19 stycznia 2012 r. mimo że zostały one przydzielone (nie zakupione) kosztem (opodatkowanych środków finansowych) wyceny akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. „1”.

Kontynuując myśl biura maklerskiego:

... W przypadku sprzedaży akcji, które zostały nabyte przed rokiem 2004 sprzedaż ta zostanie wykazana w PIT - 8C w części G. W części G zamieszcza się m in. zysk osiągnięty ze sprzedaży instrumentów finansowych (nie uwzględniając zdarzenia na rachunku maklerskim Wnioskodawcy), które inwestor nabył przed 1 stycznia 2004 roku w sposób określony w art. 52 Ustawy, nie podlega opodatkowaniu poza akcjami Banku C.

Jednakże rozwijając wątek....

Z ilości akcji „1” przeniesione na ilość przydzielonych akcji Banku B (obecnie nazwa Bank C), które poddane zostały (i są nadal), naliczaniu ponownego opodatkowania dochodu i to od pozycji zero złotych z dniem 19 stycznia 2012 r. - koszt przydziału tych akcji 0 zł został określony (zdaniem Wnioskodawcy błędnie, powodując podwójne opodatkowanie) w kategorii przychodów/kosztów F1 jako zerowy, oraz jak wspomniał Wnioskodawca dokonano takiego a nie innego działania, wynikającego z braku możliwości zastosowania innych odpowiednich instrumentów prawnych (Wnioskodawca nic nie może zrobić nawet odpisać ewentualnych strat, a co jest faktem przy obecnym kursie Banku C - wykazywany jest „wirtualny zysk”, od wartości już wcześniej opodatkowanych środków, oraz utraty zwolnienia z ich opodatkowania mimo że były zainwestowane przed 1 stycznia 2004 r.).

Biuro maklerskie widząc ten niekorzystny stan rzeczy - na rachunku maklerskim Wnioskodawcy w korespondencji na Jego roszczenia napisało: „Informujemy również, że sposób kwalifikacji kosztów przychodów określony w PIT-8C nie przesądza o braku możliwości dokonywania przez podatnika interpretacji poszczególnych przepisów podatkowych samodzielnie, w porozumieniu z osobistym doradcą podatkowym lub właściwym urzędem skarbowym...

Następnie podano informacje: ...

Analiza tych przepisów, a w szczególności art. 22 ust. 1g wskazuje, że koszt nabycia akcji emisji podziałowej Banku B (obecnie nazwa Bank C), powinien być ustalony m.in. w oparciu o regułę wyznaczoną przez art. 22 ust. 1g powołanej ustawy, która pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej obejmowanych akcji jedynie w przypadku zbycia akcji objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, ale tu Bank A nadzorca rachunku maklerskiego Wnioskodawcy pozostawia jednoznacznie wole interpretacji dla klienta banku).

Wnioskodawca osobiście rozumie stanowisko Biura Maklerskiego, które nie ma instrumentów prawnych do wyprostowania tej nietypowej, wyjątkowo konfliktowej niekorzystnej sytuacji podatkowej na rachunku Wnioskodawcy, która tym bardziej wynika z faktu, że od okresu 1 styczeń 2004 roku na akcjach „1”, nie były dokonywane żadne transakcje sprzedaży.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dochodem uzyskanym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest m.in. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, ale dotyczy transakcji zakupu akcji, nie przeniesienia przydziału bez zakupu i sprzedaży.

Obecna sytuacja Wnioskodawcy nosi skutki podwójnego opodatkowania tych samych środków finansowych, oraz braku możliwości odliczenia ewentualnych strat.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

Akcje zostały przydzielone wskutek przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z Banku B do Banku C, formalnie nie doszło do „zamiany” akcji, lecz dotychczasowi akcjonariusze Banku B otrzymali dodatkowo akcje specjalnej, połączeniowej emisji od Banku C. Akcje „1” nie zostały unicestwione. Można określić, że akcje Getin Banku Wnioskodawca uzyskał jako rekompensatę w zamian za obniżenie wartości akcji „1”, z tym, że ich wartość nominalna była 1 zł, a podatek dochodowy jest liczony od wartości 0,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca może nie naliczać podatku dochodowego lub odliczać straty od posiadanych obecnie akcji Banku C, od ceny nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00 groszy) wyłącznie w stosunku do ilości przydzielonych (nie zakupionych) akcji Banku B. (obecnie nazwa Bank C) w dniu 19 stycznia 2012 r ... Taka forma rozliczenia spowoduje uregulowanie naliczenia i odliczenia zysków lub strat z notowań tych akcji, do ilości przydzielonych akcji w dniu 19 stycznia 2012 r. Banku B. (obecnie nazwa Bank C). Inne rozwiązania powodują efekt ponownego- podwójnego naliczania podatku dochodowego od zysków kapitałowych, od tych samych zainwestowanych środków finansowych.
 2. Czy Wnioskodawca jako posiadacz akcji „1” z przed 1 stycznia 2004 r. jest mimo braku procedur formalnych, tzn. zakupu akcji i nabycia akcji, po tej dacie a jednocześnie akcjonariuszem przydzielonych/wyłonionych akcji Banku C z akcji „1” obciążony prawem podatkowym od zysków kapitałowych obowiązujących po 1 stycznia 2004 roku... - w sytuacji kiedy czynnie nie uczestniczył i nie miał wpływu na dokonany proceder przydzielenia automatycznie akcji Banku B.... Niedokonujący transakcji nabycia po 1 stycznia 2004 r walorów „1” ponosić koszt ponownego odprowadzenia podatku od tych samych wartości finansowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wiadomo, w przypadku sprzedaży akcji, ich wartości nominalnej lub osiągniętych zysków lub poniesionych strat, które zostały nabyte przed rokiem 2004 ich sprzedaż, zostanie wykazana w PIT- 8C w części G, też w PIT-38 poz. G.

W części G zamieszcza się m.in. zysk osiągnięty ze sprzedaży instrumentów finansowych, które Inwestor nabył przed 1 stycznia 2004 roku w sposób określony w art. 52 Ustawy, nie podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawca sądzi, że akcje wyłonione/przydzielone Banku B. (obecnie nazwa Bank C) z „1”, w ilości szt. z dnia 19 stycznia 2012 również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ponieważ nie zostały nabyte drogą zakupu na sesji notowań giełdowych oraz nie były przydzielone na osobisty wniosek Wnioskodawcy, ani na żadną opcje formy transakcji na którą, miałby wpływ po dacie 1 stycznia 2004 r., a także uniknięcia ponownego opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca uważa za właściwe i zgodne z prawem podatkowym od zysków kapitałowych Jego rozumowanie i obecną sytuacją na rachunku maklerskim, oraz decyzje co do nie naliczania podatku dochodowego lub odliczania strat, w odniesieniu do obecnie posiadanych liczby akcji BANKU C przydzielonych w dniu 19 stycznia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c – osiągnięta w roku podatkowym.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r.

Przepis art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2003r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

 1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 2. nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004r.,
 3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Tym samym tylko jeżeli akcje Banku B., sprzedane przez Wnioskodawcę spełniałyby równocześnie wszystkie przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r., to dochody ze sprzedaży tych akcji korzystałyby ze zwolnienia.

Istotnym na gruncie rozpatrywanej sprawy jest zatem ustalenie, czy i w jaki sposób podział spółek kapitałowych (banków) oddziaływał na zasady opodatkowania dochodu z tytułu zbycia papierów wartościowych przez akcjonariusza spółki dzielonej.

W przedmiotowej sprawie dokonano restrukturyzacji Podmiotu A. w drodze podziału Podmiotu A. przez przeniesienie części jego majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank B. w zamian za akcje Banku B., które objęli akcjonariusze Podmiotu A.

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych.

Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) o czym stanowi art. 530 § 2 Kodeksu.

Ponadto zgodnie z art. 531 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych z dniem wydzielenia wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

W przedstawionym stanie faktycznym nastąpił taki właśnie podział przez wydzielenie. W wyniku podziału Podmiotu A. przez wydzielenie zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa na Bank B. w zamian za akcje w kapitale zakładowym Banku B., akcjonariusze Podmiotu A. objęli Akcje Emisji Podziałowej wyemitowane w związku z restrukturyzacją Podmiotu A.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r., dzień 1 stycznia 2004r. jest dniem granicznym. Dlatego też dla nabycia praw przysługujących z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. znaczenie ma fakt rzeczywistego nabycia akcji przed dniem 1 stycznia 2004r. tj. przeniesienia tytułu ich własności.

Użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej sformułowanie – „nabycie” - należy rozumieć jako każdy sposób powodujący przejście własności akcji, zarówno ich zakup, jak i ich otrzymanie pod tytułem darmym, w zamian za akcje łączących się spółek czy też jako rekompensatę w przypadku podziału spółek przez wydzielenie.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że to dopiero w drodze podziału przez wydzielenie dokonanego w 2012r. Wnioskodawca nabył akcje Banku B. W związku z powyższym, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004r., gdyż akcje Banku B., nie zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r. a dopiero z dniem podziału przez wydzielenie, który w niniejszej sprawie miał miejsce w 2012r. Tym samym Wnioskodawca stał się akcjonariuszem Banku B. i posiadaczem akcji tegoż banku dopiero w 2012r. Oznacza to, że dopiero z dniem wydzielenia Wnioskodawca nabył prawo do akcji Banku B. Wcześniej dysponował wyłącznie prawem do akcji Podmiotu A. Nie można utożsamiać akcji Podmiotu A. z akcjami Banku B. Wnioskodawca nabył w 2012r. akcje Banku B. w wyniku podziału przez wydzielenie z Podmiotu A. zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa na Bank B., a zatem podmiotu innego niż ten, którego akcje nabył przed 2004 r. Podmiot A. i Bank B. nie są tym samym podmiotem a więc i akcje tych banków nie są tymi samymi akcjami. Zatem na gruncie prawa podatkowego za datę nabycia przez Wnioskodawcę papieru wartościowego jakim były akcje Banku B. należy przyjąć rok 2012r. Natomiast nabywając akcje Podmiotu A. przed 2004r. Wnioskodawca był właścicielem wyłącznie tych akcji Podmiotu A. i nie przysługiwały mu żadne prawa do akcji Banku B.

Tymczasem zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody ze sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) nabytych przed 1 stycznia 2004r. Aby dochody ze sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji Banku B. podlegały zwolnieniu od podatku, to nabycie przez Wnioskodawcę tych akcji powinno mieć miejsce przed 2004r. Fakt, że akcje Banku B. przyznawane były w związku z posiadaniem akcji Podmiotu A. nabytych przed 1 stycznia 2004r. nie świadczy o tym, że dochody z ich sprzedaży są zwolnione z podatku. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest również fakt, że akcje Banku B. służyły wyrównaniu utraty wartości przez akcje Podmiotu A., a więc stanowiły rekompensatę, ponieważ właścicielem tych akcji – akcji Banku B. Wnioskodawca stał się dopiero w 2012r. W niniejszym przypadku istotny jest bowiem dzień nabycia akcji Banku B. (które są innym papierem wartościowym niż akcje Podmiotu A.) a nie dzień nabycia akcji Podmiotu A., z którymi związane było przyznanie akcji Banku B., ale dopiero w 2012r.

W związku z tym, dochody ze sprzedaży akcji Banku B. w sytuacji opisanej we wniosku nie mogą być objęte zwolnieniem wynikającym z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw tylko dlatego, że akcje Podmiotu A. z którymi związane było przyznanie akcji Banku B. nabyte zostały przed 1 stycznia 2004r. Dla ustalenia prawa do zwolnienia istotnym jest ustalenie daty nabycia akcji Banku B. Dzień nabycia akcji Podmiotu A. nie jest tożsamy z tą datą, jak chce Wnioskodawca, zatem jego stanowisko w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

W konsekwencji powyższego przychód uzyskany ze zbycia akcji podlega opodatkowaniu na podstawie wskazanego wyżej art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowania nie znajdzie wskazywany przez Wnioskodawcę art. 22 ust. 1g cyt. ustawy, bowiem przepis ten ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 cyt. ustawy, co jednak w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca, gdyż jak wskazał Wnioskodawca w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku akcje zostały przydzielone wskutek przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...).

W myśl natomiast art. 24 ust, 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W tej sytuacji Wnioskodawca winien ustalić koszty uzyskania przychodu na zasadach wskazanych poniżej.

W odniesieniu do pytania nr 1 przedstawionego we wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza co następuje.

Skutki podatkowe przekształceń spółek - z punktu widzenia ich akcjonariuszy regulują przepisy art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak przepis art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Ustawodawca postanowił więc przesunąć opodatkowanie tego dochodu (przychodu) na moment, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia akcji nabytych w wyniku ww. operacji. Zgodnie z powyższym przepisem dochód (przychód) podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej.

Powyższe oznacza, że dochód (przychód) poszczególnych udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej (dzielonej), stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek. Zatem moment dokonania podziału przez wydzielenie był dla Wnioskodawcy podatkowo obojętny. Skutek podatkowy pojawi się dopiero w chwili sprzedaży nabytych w wyniku tej operacji akcji Banku B.

Wtedy też Wnioskodawca powinien wykazać uzyskany przychód oraz koszt jego uzyskania.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że z tytułu posiadania obecnie akcji Banku C Wnioskodawca nie jest zobowiązany do naliczania podatku dochodowego. Do powyższego zobowiązany będzie w momencie zbycia tychże akcji. W konsekwencji powyższego stanowisko Zainteresowanego w odniesieniu do pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.