ILPB2/4511-1-779/16-2/DJ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza niż Wnioskodawca.
ILPB2/4511-1-779/16-2/DJinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. kapitał zakładowy
 4. spółka akcyjna
 5. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza niż Wnioskodawca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza niż Wnioskodawca.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka akcyjna”).

W toku działalności Spółki akcyjnej może nastąpić umorzenie całości lub części akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza tej Spółki niż Wnioskodawca.

Umorzenie akcji Spółki akcyjnej:

 • zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, ze zm.; dalej: „KSH”) oraz statutem Spółki akcyjnej, który będzie zawierać postanowienia w przedmiocie dopuszczalności umorzenia akcji;
 • dokonane zostanie za zgodą akcjonariusza Spółki akcyjnej, którego akcje zostaną umorzone, w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę akcyjną (umorzenie dobrowolne);
 • zostanie dokonane bez wynagrodzenia, na co akcjonariusz, którego akcje zostaną umorzone, wyrazi zgodę;
 • będzie wiązać się z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki akcyjnej o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji, które zostaną umorzone.

W efekcie powyższego umorzenia, akcje w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należące do innego akcjonariusza Spółki akcyjnej niż Wnioskodawca, zostaną umorzone (przestaną istnieć), lecz nie będzie się to wiązać z jakąkolwiek wypłatą na rzecz tego innego akcjonariusza, którego akcje w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej będą umarzane.

W wyniku opisanego wyżej nieodpłatnego umorzenia akcji dojdzie do przyrostu wartości rynkowej akcji, należących do akcjonariusza/akcjonariuszy pozostających w Spółce kapitałowej (w tym Wnioskodawcy), gdyż zmniejszeniu ulegnie globalna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, a bez zmian pozostanie liczba akcji w tym kapitale znajdujących się w posiadaniu pozostających akcjonariuszy (w tym Wnioskodawcę) oraz wartość rynkowa samej Spółki akcyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przyrost wartości rynkowej, należących do Wnioskodawcy akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, będący następstwem nieodpłatnego, dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej należących do innego akcjonariusza tej spółki niż Wnioskodawca, należy zakwalifikować jako przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przyrost wartości rynkowej należących do Wnioskodawcy akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, będący następstwem nieodpłatnego, dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza tej spółki niż Wnioskodawca, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W opinii Wnioskodawcy brak jest w Ustawie PIT przepisu, który mógłby mieć zastosowanie w odniesieniu do przyrostu wartości rynkowej należących do Wnioskodawcy akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, będącego następstwem nieodpłatnego, dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza tej spółki niż Wnioskodawca.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Dochodem z umorzenia udziałów (akcji) jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c: jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji (art. 24 ust. 5d Ustawy PIT).

Należy wskazać, że na gruncie powyższych przepisów Ustawy PIT zasadą jest, że opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Należy podkreślić, że stosownie do stanowiska wypracowanego w orzecznictwie sądowym i w doktrynie, przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które posiada trwały oraz definitywny charakter (tak np. NSA w wyroku z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt II FSK 1047/09). Podkreślenia wymaga również fakt, że sam wzrost wartości aktywów podatnika wynikający, np. z ich wyceny, a niezwiązany z realnym przysporzeniem majątkowym, nie posiada przymiotu trwałości i ma jedynie charakter hipotetyczny. Analogicznie - spadek wartości rynkowej aktywów podatnika nie oznacza powstania po stronie tego podatnika kosztów podatkowych. Wzrost bądź spadek wartości rynkowej akcji uzależniony może być bowiem od wielu okoliczności gospodarczych, a zarazem często ma charakter nietrwały oraz przejściowy.

W związku z powyższym, w opisanym zdarzeniu przyszłym przez sam fakt umorzenia akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza Spółki kapitałowej niż Wnioskodawca, oraz będącego konsekwencją tego umorzenia wzrostu wartości rynkowej akcji w kapitale zakładowym Spółki kapitałowej należących do Wnioskodawcy, nie uzyska On faktycznie żadnego dochodu.

Ewentualny przychód z kapitałów pieniężnych w związku z posiadanymi przez Wnioskodawcę akcjami w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej będzie mógł powstać dopiero w przypadku wystąpienia zdarzenia wskazanego w przepisach Ustawy PIT, tj. na przykład odpłatnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawcę akcji (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy PIT) lub zaistnienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PIT.

Przyjęcie opodatkowania PIT wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego wzrostu wartości rynkowej akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należących do Wnioskodawcy (jako akcjonariusza Spółki kapitałowej, którego udziały nie zostaną umorzone) oznaczałoby, że Wnioskodawca od zwiększonej wartości rynkowej swoich akcji zapłaci podatek dwukrotnie - pierwszy raz w chwili umorzenia akcji innego akcjonariusza Spółki kapitałowej, a drugi raz w razie odpłatnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawcę akcji lub zaistnienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PIT.

Z umorzeniem akcji, opisanym w zdarzeniu przyszłym nie wiąże się również otrzymanie przez Wnioskodawcę jakichkolwiek nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT.

Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie sądów administracyjnych podatkowe pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie mające konkretny wymiar finansowy (tak np. NSA w uchwale z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06).

Przyjmuje się również, że świadczenie nieodpłatne jest przychodem podatnika wyłącznie wtedy, gdy możliwe jest ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy PIT (tak np. NSA w wyroku z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1769/11).

Należy podkreślić, że umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki kapitałowej, należących do jednego akcjonariusza nie wiąże się z uzyskaniem przez pozostałych akcjonariuszy tej spółki realnych, określonych w sensie ekonomicznym, korzyści. Nie ulega wątpliwości, że w związku z umorzeniem bez wynagrodzenia akcji, znajdujących się w posiadaniu jednego akcjonariusza, drugi akcjonariusz nie otrzymuje żadnych pieniędzy czy wartości pieniężnych ani też takie świadczenia nie są również stawiane do dyspozycji takiego akcjonariusza. Umorzenie akcji nie oznacza także, że na rzecz akcjonariuszy pozostających w spółce wydawane są nowe akcje w jej kapitale zakładowym (pozostający w spółce akcjonariusze posiadają nadal tyle samo akcji o takiej samej łącznej wartości nominalnej, jaką posiadali przed umorzeniem akcji określonego akcjonariusza).

Nie można również przyjąć, że w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia pozostali akcjonariusze uzyskują przychód w postaci zwolnienia ich z zobowiązania do zapłaty tego wynagrodzenia, skoro wynagrodzenie takie nie przysługuje w ogóle akcjonariuszowi, którego udziały są umarzane, jako że wyraził on zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia.

Reasumując, wobec braku w Ustawie PIT przepisów wskazujących na opodatkowanie przyrostu wartości rynkowej akcji, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie nieodpłatnego, dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza tej spółki niż Wnioskodawca, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie Ustawy PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy podzielane jest również przez Ministra Finansów. W piśmie Ministerstwa Finansów - Podsekretarza Stanu z dnia 7 marca 2002 r. (PB4/BA-8214-34-15/02) uznano, że: oceniając (...) skutki dla udziałowców, którzy pozostali w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzić należy, że po ich stronie nie powstaje dochód do opodatkowania z tytułu umorzenia udziałów w tym celu skupionych - zarówno w przypadku, gdy umorzenie tych udziałów jest dokonane w ciężar kapitału zakładowego, jak i bez obniżania kapitału zakładowego.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Jak przykładowo stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 lutego 2016 r. (nr IBPB-2-2/4511-748/15/ZuK): w związku z umorzeniem udziałów (akcji) bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy pozostającego udziałowcem (akcjonariuszem) w Spółkach nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja pozostającego w Spółkach wspólnika zmienia się o tyle, że uzyskuje on tylko możliwość uzyskania w przyszłości większego dochodu. Jakkolwiek w związku umorzeniem udziałów jednego udziałowca bez wynagrodzenia wartość udziałów może wzrosnąć, to i tak ewentualny dochód będzie mógł powstać dopiero w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę definitywnego przysporzenia majątkowego powstałego w wyniku wzrostu wartości bilansowej posiadanych przez niego udziałów Spółki, co może mieć miejsce w przyszłości, w razie np. odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę posiadanych udziałów.

Z kolei w interpretacji z dnia 15 marca 2016 r. (nr ILPB2/4511-1-173/16-2/DJ) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: należy zaznaczyć, że fakt zbycia przez jednego ze wspólników udziałów współce kapitałowej nie jest tożsamy z dokonaniem zbycia udziałów przez pozostałych wspólników, którzy takiego zbycia nie dokonują, a co więcej (w szczególe) zbycia odpłatnego. Dodatkowo należy zauważyć, że wyżej wymieniona ustawa podatkowa nie zawiera żadnych innych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku ze zbyciem udziałów (w celu umorzenia) przez jednego z udziałowców po stronie pozostałych udziałowców (których udziały nie są zbywane i umarzane) powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podobne stanowisko zaprezentował przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 3 marca 2016 r. (nr ILPB1/4511-1-1740/15-2/KF), w interpretacji z dnia 26 listopada 2015 r. (nr ILPB2/4511-1-844/15-4/WM), w interpretacji z dnia 2 listopada 2015 r. (nr ILPB2/4511-l-1010/15-2/DJ) oraz w interpretacji z dnia 13 października 2015 r. (nr ILPB2/4511-1-762/15-2/JK);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2016 r. (nr IPPB2/4511-88/16-3/JG), w interpretacji z dnia 11 maja 2016 r. (nr IPPB2/4511 -353/16-2/KW1), w interpretacji z dnia 21 kwietnia 2016 r. (nr IPPB2/4511-132/16 -4/MK), w interpretacji z dnia 18 kwietnia 2016 r. (nr IPPB2/4511-104/16-2/MK1), w interpretacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. (nr IPPB2/4511-105/16-2/KW1) oraz w interpretacji z dnia 15 lutego 2016 r. (nr IPPB4/4511-1548/15-2/IM),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 marca 2016 r. (nr IBPB-2-2/4511-82/16/JG), w interpretacji z dnia 26 lutego 2016 r. (nr IBPB-2 -2/4511-748/15/ZuK) oraz w interpretacji z dnia 25 lutego 2016 r. (nr IBPB-2-2/4511 -706/15/MMa);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 23 maja 2016 r. (nr ITPB4/4511-270/16/MP) oraz w interpretacji z dnia 15 kwietnia 2016 r. (nr ITPB4/4511-66/16/KW);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 11 lutego 2016 r. (nr IPTPB3/4511-394/15-2/AC).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z akcji. Instytucja umorzenia akcji wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 359 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że umorzenie akcji co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji dochodzi najpierw do zbycia tychże akcji przez akcjonariusza – w takim przypadku następuje nabycie akcji przez spółkę - a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia akcji przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego. Wobec powyższego, podkreślić należy wyraźnie, że z dobrowolnym umorzeniem akcji mamy do czynienia wówczas, gdy wspólnik spółki kapitałowej wyrazi zgodę na umorzenie jego akcji, a ponadto spółka ta nabędzie od wspólnika jego akcje.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest akcjonariuszem w Spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski. W toku działalności Spółki akcyjnej może nastąpić umorzenie całości lub części akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza tej Spółki niż Wnioskodawca. Umorzenie akcji Spółki akcyjnej zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych oraz statutem Spółki akcyjnej, za zgodą akcjonariusza Spółki akcyjnej, którego akcje zostaną umorzone, w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę akcyjną (umorzenie dobrowolne) i zostanie dokonane bez wynagrodzenia oraz będzie wiązać się z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki akcyjnej o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji, które zostaną umorzone.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jednakże przytoczony przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy nie obejmuje swą dyspozycją zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia, czyli umorzenia dobrowolnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) powoływanej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zauważyć należy, że przytoczony uprzednio przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym. W sytuacji zaś, gdy umorzenie udziałów (akcji) przeprowadzane jest bez wynagrodzenia, przychód nie powstaje. Innymi słowy podatnik, którego udziały (akcje) umarzane są w trybie, który nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia, nie ma tytułu prawnego do uzyskania wypłaty wynagrodzenia. Tym samym stwierdzić należy, że nie dochodzi wówczas do powstania przychodu.

Ponadto należy zaznaczyć, że fakt zbycia przez jednego z udziałowców (akcjonariuszy) udziałów (akcji) w spółce kapitałowej nie jest jednak tożsamy z dokonaniem (w ogóle) zbycia udziałów (akcji) przez pozostałych udziałowców (akcjonariuszy), którzy takiego zbycia nie dokonują, a co więcej (w szczególe) - zbycia odpłatnego.

Dodatkowo należy zauważyć, że wyżej wymieniona ustawa podatkowa nie zawiera żadnych innych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku ze zbyciem udziałów (akcji) - celem umorzenia - przez jednego z udziałowców (akcjonariuszy) po stronie pozostałych udziałowców (akcjonariuszy), których udziały (akcje) nie są zbywane i umarzane, powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, stwierdzić należy, że w związku z umorzeniem akcji bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy pozostającego akcjonariuszem w Spółce akcyjnej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja pozostającego w Spółce akcyjnej akcjonariusza zmienia się o tyle, że uzyskuje On tylko możliwość uzyskania w przyszłości większego dochodu. Jakkolwiek w związku z umorzeniem akcji jednego akcjonariusza bez wynagrodzenia wartość akcji może wzrosnąć, to i tak ewentualny dochód będzie mógł powstać dopiero w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę definitywnego przysporzenia majątkowego powstałego w wyniku wzrostu wartości bilansowej posiadanych przez Niego akcji Spółki akcyjnej, co może mieć miejsce w przyszłości, w razie np. odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę posiadanych akcji. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego tutejszy organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718)). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.