ILPB2/4511-1-1098/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
ILPB2/4511-1-1098/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. nabycie
 3. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z 30 października 2015 r. (data wpływu: 6 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 1 stycznia 2016 r. (data wpływu: 11 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 16 grudnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-1098/15-2/JK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto, pouczono Zainteresowanego, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie zostało wysłane 16 grudnia 2015 r. i skutecznie doręczone 31 grudnia 2015 r., zaś 11 stycznia 2016 r. do siedziby tut. Organu wpłynęło pismo z 1 stycznia 2016 r., stanowiące uzupełnienie wniosku (data nadania w polskiej placówce (...) operatora publicznego: 5 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku PIT, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jest polskim rezydentem podatkowym).

Zainteresowany jest członkiem zarządu w holdingowej spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka Akcyjna”), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, pełniącym swoje funkcje na podstawie kontraktu menedżerskiego.

W przyszłości możliwe jest wprowadzenie w ramach Grupy, w której Spółka Akcyjna pełni rolę spółki holdingowej, programu motywacyjnego (dalej: „Program Motywacyjny”) adresowanego m.in. do wybranych osób zatrudnionych w Spółce na umowę o pracę i/lub osób pełniących w Spółce Akcyjnej funkcje członków zarządu i/lub do osób współpracujących ze Spółką, czy też ze spółkami w Grupie na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „Osoby Uprawnione”), w tym do Wnioskodawcy. W założeniu program będzie opierał się na przyznaniu na rzecz powyższych osób, w tym na rzecz Zainteresowanego, na warunkach preferencyjnych akcji – pod warunkiem spełnienia określonych w programie wymogów.

Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione, czyli również Wnioskodawca, będą miały możliwość objęcia / nabycia po cenach preferencyjnych (niższych od rynkowych) określonej ilości akcji w Spółce Akcyjnej. Akcje mogą pochodzić z nowej emisji lub być odkupione od innych akcjonariuszy, w szczególności w ramach planowanego skupu przez Spółkę Akcyjną akcji własnych z Giełdy Papierów Wartościowych, przy czym te skupione akcje były w przeszłości emitowane z ramach typowych emisji, czyli bez wskazywania podmiotów szczególnie uprawnionych do nabycia, w tym bez wskazywania Osób Uprawnionych.

Nabywanie przez Osoby Uprawnione akcji będzie dokonywane na podstawie uchwały (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej. Uchwała taka stanowić będzie, że emitowane lub skupione akcje mogą być przeznaczone dla określonych grup osób, np.: pracowników, członków zarządu (nie wymieniając ich imiennie), czyli Osób Uprawnionych lub uchwała taka będzie upoważniać (na zasadzie delegacji) zarząd/radę nadzorczą Spółki Akcyjnej do zdecydowania i wskazania (np. w formie uchwały), komu te skupione akcje będę odsprzedane (tj. do decydowania o dalszych losach akcji), a zarząd/rada nadzorcza w drodze uchwały jako podmioty uprawnione do nabycia wskaże Osoby Uprawnione.

W ramach Programu Motywacyjnego akcje mogą być nabywane przez Osoby Uprawnione od Spółki Akcyjnej lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „Spółka Zależna”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Uprawnione.

Alternatywnie, Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony przez Spółkę Akcyjną, ale nie w oparciu o własne akcje, tylko o akcje emitowane przez Spółkę Zależną. W oparciu o takie alternatywne rozwiązanie, przewiduje się, że akcje w Spółce Zależnej będą mogły zostać objęte lub nabyte przez Osoby Uprawnione (Wnioskodawcę), a uprawnienie do ich nabycia będzie wynikało wprost z uchwały (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Zależnej.

Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych (objętych) przez nie akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenia.

Co istotne, do momentu nabycia / objęcia akcji w Spółce Akcyjnej lub w Spółce Zależnej Osoby Uprawnione nie będą miały w stosunku do nich żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia / nabycia ww. akcji. Podstawą ich objęcia / nabycia będzie przystąpienie do Programu Motywacyjnego oraz uchwała walnego zgromadzenia, dająca uprawnienie do objęcia / nabycia akcji przez Wnioskodawcę po spełnieniu określonych warunków / osiągnięciu założonych celów. W przypadku braku spełnienia przez Osoby Uprawnione ww. warunków i osiągnięcia założonych celów, osoby te nie nabędą prawa objęcia / nabycia akcji i jednocześnie nie będą uprawnione do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu (tj. w związku z brakiem możliwości objęcia / nabycia akcji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego fakt uczestnictwa w takim Programie Motywacyjnym, w szczególności objęcia / nabycia akcji w Spółce Akcyjnej lub w Spółce Zależnej po cenie niższej od wartości rynkowej tych akcji, po stronie Wnioskodawcy spowoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT oraz kiedy i na jakich zasadach będzie on opodatkowany...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie objęcia / nabycia akcji w Spółce Akcyjnej lub w Spółce Zależnej po cenie niższej od wartości rynkowej tych akcji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód podatkowy powstanie w momencie ich zbycia, czyli sprzedaży lub umorzenia i będzie opodatkowany podatkiem PIT według stawki 19% jako dochód z odpłatnego zbycia akcji lub odpłatnego umorzenia. W przypadku sprzedaży akcji lub zbycia akcji celem ich umorzenia Wnioskodawca samodzielnie oblicza, deklaruje i wpłaca podatek. Nie wystąpi też dochód z tytułu opcji (innych instrumentów finansowych) uprawniających do nabycia / objęcia akcji, gdyż takie w tym Programie Motywacyjnym nie będą przewidziane.

Co do zasady, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy PIT, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Należy zauważyć, że zgodnie z dalszym brzmieniem tegoż przepisu, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

W myśl natomiast art. 24 ust. 12 Ustawy PIT, zasady określonej w ust. 11 powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku dochodu osiągniętego ze zbycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Należy również wspomnieć, że zarówno ust. 11, jak i ust. 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osobę uprawnioną z tytułu objęcia (nabycia) akcji jedynie tych spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 24 ust. 12a Ustawy PIT).

Zestawiając ze sobą ust. 11 oraz ust. 12 powyższego zacytowanego przepisu oraz mając na uwadze użyty przez Ustawodawcę w ust. 11 zwrot „nie podlega opodatkowaniu” należy uznać, że zamiarem Ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania dochodu, jaki może powstać na moment objęcia, jak również na moment nabycia tych akcji i odroczenie tego dochodu na moment zbycia takich akcji.

Innymi słowy, zgodnie z wykładnią językową wskazanego przepisu art. 24 ust. 11 Ustawy PIT stwierdzić należy, że moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), jest odroczony na moment zbycia tych akcji, w sytuacji, gdy spełnione są łącznie określone warunki, tj.:

 1. musi nastąpić objęcie (nabycie) akcji;
 2. osoby obejmujące (nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem lub spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji;
 3. dochód musi zostać uzyskany z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółki, której siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wobec powyższego, oraz mając na uwadze fakt, że w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym:

 • Wnioskodawca obejmie / nabędzie akcje w:
  • Spółce Akcyjnej bezpośrednio od Spółki Akcyjnej albo za pośrednictwem Spółki Zależnej, która uprzednio obejmie / nabędzie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę, lub
  • Spółce Zależnej bezpośrednio od Spółki Zależnej albo za pośrednictwem Spółki Akcyjnej, która uprzednio obejmie / nabędzie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę;
 • objęcie / nabycie ww. akcji przez Wnioskodawcę nastąpi na podstawie uchwały (uchwał) walnego zgromadzenia emitenta tych akcji, podjętych na zasadach opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku, czyli również w zakresie delegacji udzielonej zarządowi i radzie nadzorczej do dysponowania akcjami skupionymi z Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Spółka Zależna i Spółka Akcyjna będą miały siedzibę na terytorium Polski,

– w ocenie Wnioskodawcy, dochód jako różnica pomiędzy wartością rynkową akcji w Spółce Akcyjnej lub akcji w Spółce Zależnej a ceną nabycia / objęcia tych akcji (a więc różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną, po której Wnioskodawca je nabędzie), podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, nie powstanie na moment objęcia tych akcji.

Zainteresowany zauważa, że powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB2/415-29/13-4/MG) stwierdził, że: „(...) dochód uzyskany przez Wnioskodawcę stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji Banku objętych (nabytych), przez Wnioskodawcę, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w latach 2010-2012 w momencie objęcia (nabycia) tych akcji, z uwagi na odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w tych latach do momentu zbycia przedmiotowych akcji”.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 lutego 2012 r. (sygn. ILPB1/415-1326/11-4/AP) stwierdzając, co następuje: „Mając na uwadze uregulowania prawne wynikające z treści zacytowanego art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a (...) z uwagi na to, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca w wyniku wykonania uchwały walnego zgromadzenia spółki nabędzie w sposób częściowo odpłatny akcje spółki w istniejącej spółce akcyjnej z siedzibą na Cyprze, albo nabyte przez byłego Pracodawcę od podmiotów zależnych od byłego Pracodawcy, po cenie niższej od ich wartości rynkowej na dzień ich nabyciu, w momencie nabycia ww. akcji nie wystąpi po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania w postaci nadwyżki pieniędzy wartością rynkową nabytych częściowo odpłatnie akcji a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na ich nabycie” (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2012 r. (sygn. IPPB2/415-1011/11- 3/AS)).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, bez względu na to, czy w ramach Programu motywacyjnego Zainteresowany obejmie / nabędzie akcje w Spółce Akcyjnej, czy też w Spółce Zależnej (czy to bezpośrednio od Spółki Zależnej, czy poprzez Spółkę Akcyjną), w momencie objęcia (nabycia) akcji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT. Dochód ten bowiem będzie podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych jako dochód ze zbycia udziałów / akcji w chwili odpłatnej dyspozycji akcji, tj. na moment odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę lub umorzenia akcji. Nie wystąpi też dochód z tytułu opcji na nabycie / objęcie akcji (innych instrumentów finansowych) uprawniających do nabycia / objęcia akcji, gdyż takich w tym Programie Motywacyjnym nie będzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Zainteresowanego interpretacji indywidualnych organów podatkowych, należy stwierdzić, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.