ILPB2/436-310/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/436-310/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. pośrednictwo
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę sprzedaży akcji, w wyniku której nabędzie akcje (dalej: Akcje) spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, od innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Wspólnik). Umowa sprzedaży Akcji zostanie zawarta na terytorium Polski.

Sprzedaż Akcji nastąpi za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. domu maklerskiego z siedzibą w Polsce, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm., dalej: UOIF, dalej: Dom maklerski). Dom Maklerski będzie działał na podstawie udzielonego przez Spółkę pełnomocnictwa, a za swoje usługi otrzyma wynagrodzenie, które zostanie określone w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Domem maklerskim. Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmowały znalezienia podmiotu gotowego do sprzedaży Akcji, gdyż podmiot ten (Wspólnik) będzie znany Wnioskodawcy. Zakres czynności, jakie będą wykonywane przez Dom maklerski w związku z planowanym nabyciem za jego pośrednictwem Akcji będą obejmowały przede wszystkim:

 • podpisanie w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy umowy sprzedaży Akcji,
 • rozliczenie nabycia Akcji poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie własności Akcji,
 • wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji,
 • podjęcie wszelkich innych czynności koniecznych do skutecznego przeniesienia własności Akcji na Wnioskodawcę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie akcji za pośrednictwem Domu maklerskiego będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: ustawa o PCC)

Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja nabycia Akcji w spółce kapitałowej za pośrednictwem Domu Maklerskiego, podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji). Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty PCC z tytułu sprzedaży akcji ciąży na kupującym. Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że co do zasady transakcja nabycia akcji podlega opodatkowaniu PCC.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.).

W świetle przytoczonego wyżej przepisu zawarcie umowy sprzedaży nie podlega opodatkowaniu PCC, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przedmiotem sprzedaży są prawa majątkowe będące instrumentami finansowymi,
 • podmiot zaangażowany w nabycie akcji może być uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • transakcja sprzedaży zostanie dokonana za pośrednictwem w/w podmiotu.

W ocenie Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja nabycia Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego spełnia wyżej wymienione warunki, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W celu dokonania oceny czy transakcja nabycia Akcji przez Wnioskodawcę będzie spełniać warunki wskazane w powyższym przepisie, a tym samym skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania PCC, należy odwołać się do przepisów UOIF. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 UOIF, instrumentami finansowymi są m.in. papiery wartościowe, natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) UOIF stanowi, że papierami wartościowymi są m.in. akcje. Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 33 UOIF, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to m.in. dom maklerski.

Analizując możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania PCC przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC niezbędne jest prawidłowe ustalenie znaczenia pojęcia pośrednictwa. Nie zostało ono zdefiniowane w przepisach ustawy o PCC. W konsekwencji, wobec braku definicji legalnej należy odnieść się do definicji słownikowej tego terminu. Zgodnie z definicją słownikową, przez pośrednictwo należy rozumieć działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron bądź kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwienie kontaktu uczestnikom rynku pracy. W praktyce uznaje się, że pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 14 lutego 2013 r. nr IPPB2/436-629/12-2/LS). Podobnie pojęcie pośrednictwa zdefiniował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 22 listopada 2011 r. nr ILPB2/436-179/11-2/MK. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, tj. m.in. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt w zw. z pkt 1), doradztwie inwestycyjnym (art. 69 ust. 2 pkt 5), doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (art. 69 ust. 4 pkt 4), sporządzaniu analiz inwestycyjnych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie zakres czynności, jakie wykonywane będą przez Dom maklerski w ramach realizacji zamierzonej transakcji, w szczególności:

 • podpisanie w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy umowy sprzedaży Akcji,
 • rozliczenie nabycia Akcji poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie Akcji,

w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Dom maklerski wystąpi w roli pośrednika działającego w celu zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Wspólnikiem sprzedającym Akcje, a Wnioskodawcą.

Konsekwentnie, nabycie Akcji przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Domu maklerskiego, wykonującego czynności opisane w niniejszym wniosku, będzie podlegać zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, gdyż:

 • przedmiotem sprzedaży będą Akcje, które są instrumentami finansowymi,
 • Dom maklerski zaangażowany w nabycie Akcji może być uznany za Firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • transakcja sprzedaży zostanie dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego.

Stanowisko zaprezentowane w niniejszym wniosku znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. (nr IPPB2/436-503/13-2/MZ),
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. (nr IPPB2/436-629/12-2/LS),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 r. (nr IPPB2/436-603/124/AF),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 r. (nr IPPB2/436-526/12-2/AF),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2012 (nr ILPB2/436-232/122/MK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. (nr IPPB2/436-418/12-2/LS),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2012 r. (nr IPPB2/436-150/12-4/AF),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2011 r. ( nr ILPB2/436-183/11-2/WS).

W konsekwencji planowana transakcja nabycia Akcji podlegać będzie, zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, a tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu dokonania planowanej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że nie są one wiążące dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.