ILPB2/415-609/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia akcji.
ILPB2/415-609/14-4/ESinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nabycie
 4. podstawa opodatkowania
 5. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2014 r. (data wpływu 15 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia akcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zbycia akcji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 1 sierpnia 2014 r. nr ILPB2/415-609/14-2/ES, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 1 sierpnia 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło 4 sierpnia 2014 r.), natomiast w dniu 11 sierpnia 2014 r. (data nadania 8 sierpnia 2014 r.), do tut. Organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2013 r. nastąpiła sprzedaż 82 akcji „A”. Przedmiotowe akcje Wnioskodawczyni nabyła po przeprowadzonym podziale majątku na podstawie ugody sądowej z 12 października 2009 r. – po wcześniejszej separacji z mężem (z jego winy).

Wyjaśnienia właściciela rachunku, prowadzonego wówczas na imię i nazwisko W.D. – zdaniem Wnioskodawczyni – wskazują, że dochód wyliczony był niesłusznie. Z wyjaśnień wynika, że po dużym spadku akcji „B” (i połączeń banków) część strat została pokryta akcjami „A”, co wynika z posiadanych dokumentów (przydział akcji dla akcjonariuszy „B”), a akcje „B” nabyte zostały najpóźniej w 2003 r. (Wnioskodawczyni nie posiada wcześniejszych dokumentów).

Z powyższego wynika, że gotówka zainwestowana była już w 2003 r. lub wcześniej. Nie były to akcje pracownicze (jak sugerowano Zainteresowanej w (...) Domu Maklerskim „A”), ponieważ W.D. nigdy nie był pracownikiem „B” lecz „C” (z późniejszymi zmianami) nieprzerwanie od 1974 r. do 2012 r. Był tylko akcjonariuszem „B” S.A.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowana wskazała, że:

 1. sprzedane w 2013 r. akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 2. przydział akcji na skutek połączeń banków „B” i „P” nastąpił 18 grudnia 2007 r. (wg wydruku z Biura Maklerskiego z dopiskiem – dla akcjonariuszy „B”) – wg wyjaśnienia byłego męża Wnioskodawczyni, przydział nastąpił jako częściowa rekompensata dużej straty na akcjach BPH zakupionych przed 1 stycznia 2004 r.,
 3. wartość akcji nabytych w wyniku ugody sądowej – w związku z podziałem majątku mieściła się w wartości udziału jaki Jej przysługiwał.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić 19% podatek dochodowy od całej sprzedanej kwoty...

Zdaniem Wnioskodawczyni, według art. 52 pkt 1 lit. b) oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane akcje „A” dla akcjonariuszy „B” S.A. po sprzedaży nie powinny być opodatkowane ponieważ zakup akcji „B” nastąpił przed 1 stycznia 2004 r., czyli przed opodatkowaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy są kapitały pieniężne, do których na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) zalicza się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica pomiędzy przychodami z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką w wysokości 19% - art. 30b ust. 1 ww. ustawy i na podstawie ust. 5 tego artykułu nie może być łączony z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz dochodami opodatkowanymi według 19% stawki, o której mowa w art. 30c cytowanej ustawy.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Wskazać należy, że na mocy z art. 52 pkt 1 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Powołany w zdaniu poprzednim przepis oznacza, że jeżeli akcje sprzedane w 2013 r. przez Wnioskodawczynię spełniałyby przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r., to do opodatkowania dochodu osiągniętego z tego tytułu nie miałyby zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także powoływane wyżej przepisy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a), art. 30b ust.1 i ust.2 pkt 1 oraz art. 45 ust. 1a pkt 1 tej ustawy.

Na tej podstawie, zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 r. zostało uzależnione od spełnienia łącznie dwóch warunków:

 • dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego, oraz
 • nabycia ich na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, że Zainteresowana w 2013 roku zbyła akcje banku „A” nabyte w 2007 roku w zamian za akcje banku „B” (nabyte w 2003 roku) w wyniku fuzji tych banków.

Istotnym na gruncie rozpatrywanej sprawy jest zatem ustalenie, czy i w jaki sposób połączenie dwóch spółek kapitałowych oddziaływało na zasady opodatkowania dochodu z tytułu zbycia papierów wartościowych przez akcjonariusza jednej ze spółek łączonych.

Stosownie do art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) albo przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami. W przypadku łączenia się spółek nie mamy zatem do czynienia z zasadą "kontynuacji", a w wyniku połączenia powstają "nowe" osoby prawne.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy zauważyć należy, że w wyniku połączenia się banków „B” i „A” w 2007 roku w zamian za posiadane akcje „B” wydane zostały akcje nowej spółki – „A” i to akcji tego baku, a nie akcji banku „B” dokonano zbycia.

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić należy, że konsekwencją nabycia akcji w 2007 roku jest obowiązek rozliczenia transakcji zbycia papierów wartościowych. Powyższe oznacza, że zwolnienie przedmiotowe, o którym stanowi art. 19 cytowanej wcześniej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania.

Zatem – kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię w roku 2013 z tytułu sprzedaży akcji stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b tej ustawy i powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym za 2013 r. - PIT-38.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.