ILPB1/4511-1-375/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Czy przypisane w planie przekształcenia i objęte (nabyte) w ramach przekształcenia x w x S.A. przez Wnioskodawcę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcje x S.A. podlegać będą opodatkowaniu w momencie nabycia (objęcia) akcji przez Wnioskodawcę czy też z momentem ich zbycia?
ILPB1/4511-1-375/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. przekształcanie
 3. spółka akcyjna
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji uzyskanych w ramach przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej możliwości odroczenia momentu opodatkowania dochodu z tytułu nabycia (objęcia) akcji na podstawie dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 11 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji uzyskanych w ramach przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca jest akcjonariuszem (a także komplementariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej, mającej siedzibę w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „X”) opodatkowanym na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Wnioskodawca objął akcje w X za wkład niepieniężny (udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącą poprzednikiem prawnym X przed przekształceniem X w spółkę komandytowo-akcyjną). W ramach obejmowania akcji w X wniósł on również wkład pieniężny na kapitał zapasowy X jako komplementariusz. Zysk X jest dzielony według zasad ustalonych w umowie spółki, tj. proporcji, która odbiega od proporcji wartości wkładów poszczególnych wspólników do X . Innymi słowy, udział Wnioskodawcy w zysku X zgodnie z umową spółki jest obecnie wyższy niż proporcja wartości jego wkładu wniesionego do X w stosunku do wkładów innych wspólników. Wynika to w szczególności z przejmowanego przez Wnioskodawcę osobistego ryzyka nieograniczonej odpowiedzialności za działania X, jaką ponosi jako komplementariusz tej spółki.

X posiada także innych akcjonariuszy, w tym spółkę kapitałową z siedzibą w Niemczech (dalej: „Y”). X posiada również drugiego komplementariusza.

2. Ze względu na przyjęte założenia biznesowe, rozważane jest przekształcenie formy prawnej X ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną (dalej: „X S.A.”). Celem tej operacji jest m.in. zwiększenie wiarygodności kredytowej X S.A. Spółka akcyjna jest bowiem podmiotem, na rzecz którego łatwiej będzie uzyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Pozwala ona na pełniejsze zabezpieczenie się tych zewnętrznych podmiotów finansujących, jest ona dla nich podmiotem o mniej skomplikowanej charakterystyce prawnej i stanowi spółkę prostszą w zarządzaniu niż spółka komandytowo-akcyjna.

W konsekwencji, Wnioskodawca po przekształceniu będzie posiadał status akcjonariusza w X S.A. i utraci posiadany uprzednio status komplementariusza X. Z kolei, ilość i wartość akcji w X S.A. przypisanych Wnioskodawcy w planie przekształcenia X będzie odpowiadała obecnej proporcji udziału wspólników X w zysku tej spółki. Oznacza to, że Wnioskodawca uzyska akcje w X S.A. o sumarycznej wartości odpowiadającej jego udziałowi (jako komplementariusza) w zysku X przed przekształceniem. W wyniku przekształcenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego X S.A. Akcje X S.A. zostaną w ramach przekształcenia X nabyte (objęte) przez Wnioskodawcę jako osobę uprawnioną na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy X o przekształceniu tej spółki.

W analogiczny sposób przyznane zostaną akcje drugiemu komplementariuszowi X. Również nabędzie (obejmie) on akcje w X S.A. w wysokości odpowiadającej udziałowi tego komplementariusza w zysku X.

Również Y na skutek przekształcenia X w X S.A. nabędzie (obejmie) akcje w X S.A. w wysokości odpowiadającej udziałowi Y w zysku X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przypisane w planie przekształcenia i objęte (nabyte) w ramach przekształcenia X w X S.A. przez Wnioskodawcę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcje X S.A. podlegać będą opodatkowaniu w momencie nabycia (objęcia) akcji przez Wnioskodawcę czy też z momentem ich zbycia...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane przez niego zgodnie z planem przekształcenia i na podstawie uchwały walnego zgromadzenia X akcje X S.A. nie będą podlegać opodatkowaniu w momencie ich nabycia (objęcia) przez Wnioskodawcę. Opodatkowanie stosownego dochodu nastąpi z momentem zbycia takich akcji.

1. Przepisy UPDOF nie przewidują wprost powstania przychodu wspólników w sytuacji przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w inną taką spółkę (innymi słowy, przekształcenia spółki w rozumieniu art. 5a pkt 28 UPDOF w inną taką spółkę). Brak jest w szczególności czytelnych podstaw do opodatkowania takiej operacji w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 i 24 ust. 5 UPDOF, czy art. 17 ust. 1 pkt 6 UPDOF.

2. Jednocześnie, nawet w przypadku przyjęcia, że Wnioskodawca uzyska dochód z nabycia (objęcia) akcji X S.A., z uwagi na przydział tych akcji w proporcji odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zysku X przed przekształceniem, opodatkowanie tego dochodu będzie odroczone do momentu zbycia tych akcji przez Wnioskodawcę.

Stosownie bowiem do art. 24 ust. 11 UPDOF, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji.

Przepis ten ma zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne uprawnione do objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 24 ust. 12a UDOF).

3. W analizowanym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie odroczenia opodatkowania dochodu przewidzianego w art. 24 ust. 11 i 12a UPDOF, tj.:

 1. Po pierwsze, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę stanowić będzie nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji X S.A. nabytych przez Wnioskodawcę a wydatkami poniesionymi na ich nabycie (objęcie), które w tej sytuacji będą równe wkładowi pieniężnemu Wnioskodawcy na poczet objęcia akcji w X oraz kapitału zapasowego X.
 2. Po drugie, Wnioskodawca będzie osobą uprawnioną do nabycia (objęcia) akcji X S.A. na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Fakt, że będzie to uchwała walnego zgromadzenia X o przekształceniu tej spółki w X S.A. nie rzutuje na możliwość spełnienia tego warunku. Przepis art. 24 ust. 11 UPDOF nie zawęża bowiem zakresu uchwał walnego zgromadzenia do jakiegokolwiek określonego rodzaju uchwał. W szczególności więc uchwałą w jego rozumieniu może być uchwała walnego zgromadzenia o przekształceniu spółki, jeśli będzie ona wskazywała osoby uprawnione do nabycia (objęcia) akcji w spółce powstałej w wyniku przekształcenia. Jest to uzasadnione w szczególności w kontekście sukcesji uniwersalnej, która nastąpi pomiędzy X a X S.A., wyrażonej na gruncie prawnym w art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.), a na gruncie podatkowym - w art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.).
 3. Po trzecie, przepisy art. 24 ust. 11 i 12a UPDOF stosuje się do opodatkowania akcji „spółek”, w tym stosownie do art. 5a pkt 28 lit. a) UPDOF spółek akcyjnych. W konsekwencji, pojęcie spółki oraz akcji na gruncie przepisów art. 24 ust. 11 i 12a UPDOF odnosi się również do X S.A. i akcji w tej spółce.

4. Jednocześnie, przepis art. 24 ust. 11 UPDOF nie limituje źródła dochodów, których odroczenie opodatkowania jest przewidziane w tym przepisie. W praktyce obrotu gospodarczego przepis ten jest stosowany do odroczenia opodatkowania dochodów np. ze stosunku pracy czy z innych źródeł przychodu. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na analizowane zdarzenie przyszłe. W szczególności, w przypadku przyjęcia, że dochód Wnioskodawcy z nabycia (objęcia) akcji w X S.A. osiągnięty zostanie w ramach źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne (art. 17 ust. 1 UPDOF) odroczenie opodatkowania tego dochodu na bazie art. 24 ust. 11 UPDOF będzie również możliwe. Zauważyć należy, że dochód w takiej sytuacji osiągnięty zostanie w ramach tego samego źródła przychodu jak inne przychody pochodzące z nabycia, objęcia lub obrotu akcjami, w szczególności na bazie art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 UPDOF. Tożsamość źródeł przychodu w tej sytuacji wskazuje na możliwość stosowania przepisów art. 24 ust. 11 i 12a UPDOF do dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w ramach tego źródła.

5. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku:

 • nabycia (objęcia) przez Wnioskodawcę akcji X S.A.,
 • jako akcjonariusza uprawnionego do ich nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia X będącej poprzednikiem prawnym X S.A.,
 • które nastąpi w związku z przekształceniem X w X S.A.,
 • i czego wynikiem byłoby uznanie, że Wnioskodawca osiągnie dochód w wartości nabytych (objętych) akcji,

opodatkowanie tego dochodu będzie odroczone do momentu zbycia tych akcji przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej możliwości odroczenia momentu opodatkowania dochodu z tytułu nabycia (objęcia) akcji na podstawie dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 11 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • prawidłowe – w pozostałej części.

Zgodnie z przepisem art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz.1030, z późn. zm.), spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przy czym spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Natomiast wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ww. Kodeksu).

Jednocześnie stosownie do treści art. 555 § 1 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Kwestię podatkowej sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Stosownie do art. 93a § 1 tej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z powołanymi przepisami, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Wobec tego, jeśli przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną zostanie przeprowadzone ściśle według przepisów Kodeksu spółek handlowych, tym samym spółka akcyjna wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej.

Spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej zgodnie z art. 555 Kodeksu spółek handlowych.

Należy jednakże zauważyć, że sukcesja podatkowa będąca następstwem przekształcenia nie obejmuje praw i obowiązków wspólników, które przysługiwały im jako podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji prawa i obowiązki wspólników jako podatników tego podatku pozostają przy nich, a nie przechodzą na spółkę kapitałową. Dotyczy to m.in. prawa do odliczeń od dochodu, podstawy opodatkowania, strat podatkowych w kolejnych latach podatkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem (a także komplementariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej X, podlegającej opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka ta zostanie przekształcona w spółkę akcyjną X S.A., w której Wnioskodawca będzie posiadał status akcjonariusza.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy akcje X S.A. przypisane w planie przekształcenia i objęte (nabyte) w ramach przekształcenia X w X S.A. na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podlegać będą opodatkowaniu w momencie nabycia (objęcia) akcji przez Wnioskodawcę czy też z momentem ich zbycia.

Analizując konsekwencje podatkowe w odniesieniu do przekształcenia podmiotów na zasadzie tzw. sukcesji uniwersalnej zauważyć należy, że art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ostawie jest mowa o spółce - oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Tut. Organ zauważa, że u wspólnika (Wnioskodawcy), w wyniku przekształcenia podmiotów na zasadzie sukcesji uniwersalnej, nie wystąpi przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce akcyjnej. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa spółki komandytowo-akcyjnej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku wspólników spółki komandytowo-akcyjnej na podmiot inny.

Zgodzić się również należy, że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną nie spowoduje powstania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem tego przepisu, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

W rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w związku z nabyciem (objęciem) akcji po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód na podstawie ww. przepisu choćby ze względu na to, że nie wystąpi podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki ani też Wnioskodawca nie uzyska nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie również na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zajdą okoliczności w nim wskazane.

Zgodnie z treścią tego przepisu, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
  • 1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
  • 1b)dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony)
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d.

Tut. Organ zauważa, że w rozpatrywanej sprawie uzyskanie przez Wnioskodawcę akcji spółki akcyjnej w ramach przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną nie spowoduje powstania - na moment ich nabycia - po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jak wskazano, ilość i wartość akcji w X S.A. przypisanych Wnioskodawcy w planie przekształcenia X będzie odpowiadała obecnej proporcji udziału wspólników X w zysku tej spółki. Tym samym Wnioskodawca uzyska akcje w X S.A. o sumarycznej wartości odpowiadającej jego udziałowi (jako komplementariusza) w zysku X przed przekształceniem. Podobnie będzie w przypadku pozostałych akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Przychód związany z ww. akcjami może powstać w momencie ich ewentualnego zbycia.

W myśl bowiem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zatem w momencie uzyskania akcji na wskazanych w treści wniosku warunkach po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód po stronie Wnioskodawcy może powstać dopiero w momencie ich ewentualnego zbycia.

W związku z tym, co do zasady, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w rozpatrywanej sprawie przychód po stronie Zainteresowanego nie powstanie w momencie uzyskania akcji, ale ewentualnie w momencie ich późniejszego zbycia.

Jednakże nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy dotyczącego możliwości odroczenia momentu opodatkowania dochodu z tytułu nabycia (objęcia) akcji na podstawie dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 11 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Natomiast w myśl art. 24 ust. 12a cyt. ustawy, przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na mocy art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji.

W rozpatrywanej sprawie należy zwrócić uwagę na to, że Wnioskodawca uzyska akcje w ramach przekształcenia X w X S.A. i na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy X o przekształceniu tej spółki. Zatem w istocie Wnioskodawca uzyska akcje w związku z przekształceniem X, której jest wspólnikiem, w X S.A., czyli w związku z przeniesieniem wyodrębnionego majątku wspólników spółki komandytowo-akcyjnej na podmiot inny – spółkę akcyjną. W takiej sytuacji nie ma podstaw do uznania, że na moment otrzymania akcji w spółce akcyjnej po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód.

W konsekwencji, skoro na moment otrzymania akcji nie powstaje przychód, nie ma podstaw do odroczenia opodatkowania do momentu zbycia akcji.

Podsumowując, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przypisanie w planie przekształcenia i uzyskanie przez niego akcji spółki akcyjnej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną na podstawie uchwały walnego zgromadzenia nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich uzyskania. Ewentualny przychód podatkowy związany z tymi akcjami może natomiast powstać w momencie ich późniejszego zbycia. Przy czym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie nastąpi odroczenie momentu opodatkowania dochodu z tytułu nabycia (objęcia) akcji na podstawie dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 11 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej możliwości odroczenia momentu opodatkowania dochodu z tytułu nabycia (objęcia) akcji na podstawie dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 11 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.