IBPBII/2/4511-147/15/ŁCz | Interpretacja indywidualna

Preferencyjne nabycie akcji spółki amerykańskiej
IBPBII/2/4511-147/15/ŁCzinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. nabycie
 3. przychody z innych źródeł
 4. rabaty
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (data otrzymania 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji spółki amerykańskiej w sposób preferencyjny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji spółki amerykańskiej w sposób preferencyjny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest pracownikiem etatowym polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością C. sp. z o.o. Spółka ta jest powiązana kapitałowo ze spółką akcyjną mającą siedzibę i zarząd w USA – C. Ltd. Na podstawie zapisów zawartych w prospekcie emisyjnym dotyczącym emisji akcji spółki C. Ltd w USA Wnioskodawca uzyskał prawo do nabycia w 2014 r. akcji tej amerykańskiej spółki z 10% upustem od ceny rynkowej. Wnioskodawca zaznacza, że prawo zakupu tych akcji poniżej ceny rynkowej nie wynika ani z umowy o pracę, ani z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce C. sp. z o. o. Kwota, którą Wnioskodawca przeznacza na zakup akcji jest potrącana z jego wynagrodzenia netto na podstawie dyspozycji złożonej u bezpośredniego pracodawcy - C. sp. z o. o.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje swój obowiązek podatkowy związany z przychodem z nieodpłatnych świadczeń i czy powinien go wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji: „Dochody i straty podatnika/Inne źródła/Przychody/Dochód” w wysokości równej 10% wartości rynkowej zakupionych akcji wyrażonej w USD, a następnie pomnożonej przez średnią wartość kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień księgowania tegoż zakupu, na jego indywidualnym koncie prowadzonym przez bank...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że jego umowa o pracę ani regulamin wynagradzania nie zapewniają mu możliwości zakupu akcji firmy C. Ltd po cenie niższej niż rynkowa oraz ponieważ spółka emitująca akcje posiada siedzibę poza Unią Europejską i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przychód (równy dochodowi) związany z zakupem akcji po cenie rynkowej, powinienem rozpoznać zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z nieodpłatnych świadczeń w momencie zakupu akcji.

Obliczając wielkość przychodu, równego dochodowi, związanego z tym zakupem, Wnioskodawca powinien wyliczyć iloczyn równy: rynkowej cenie za akcje z dnia zakupu (tzn. daty księgowania akcji na jego koncie prowadzonym przez bank), pomnożonej przez 10% upust od ceny rynkowej i pomnożonej przez średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień zakupu.

Wnioskodawca uważa, że ten przychód nie jest ani przychodem z kapitałów pieniężnych ani przychodem ze stosunku pracy i dlatego powinienem go wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce: „Dochody i straty podatnika/Inne źródła/Przychody/Dochód”.

Formując zdanie własne Wnioskodawca opiera się na tezie i uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II FSK1410/10) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca dodatkowo poinformował, że spółka C. Ltd w USA pokrywa koszty preferencyjnej sprzedaży swoich akcji (10% poniżej ceny rynkowej) wyłącznie dla pracowników swojej korporacji, bez względu na lokalizację geograficzną oddziałów krajowych. Spółka amerykańska jest też jedynym dystrybutorem tych akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w niniejszej sprawie preferencyjne nabycie akcji miało miejsce w 2014 r., dlatego uzasadnienie prawne interpretacji należało oprzeć na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2014 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy - przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że jest to tylko wyliczenie przykładowe i przychodami z innych źródeł są jeszcze inne przychody nie wymienione wprost w tym przepisie. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie - stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a - wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W myśl art. 11a ust. 1 ww. ustawy - przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Żaden z przywołanych przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu otrzymania uprawnienia do nieodpłatnego nabycia bądź nabycia na preferencyjnych warunkach akcji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako pracownik polskiej firmy C. sp. z o.o., która jest powiązana kapitałowo ze spółką C. Ltd z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, uzyskał na podstawie zapisów w prospekcie emisyjnym prawo do preferencyjnego nabycia akcji spółki amerykańskiej czyli z 10% upustem od ceny rynkowej. Prawo do zakupu tych akcji poniżej ceny rynkowej nie wynika ani z jego umowy o pracę, ani z regulaminu wynagradzania obowiązującego w polskiej spółce C. sp. z o.o.

W związku z powyższymi okolicznościami Wnioskodawcy nasunęła się wątpliwość będąca przedmiotem pytania zawartego we wniosku, tj. jak należy obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) akcji z 10% upustem od ceny rynkowej.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem nabycia będą akcje spółki amerykańskiej, należy zastosować odpowiednie zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylenia się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu.

W myśl art. 14 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) - osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będzie zwolniona od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, chyba że:

 1. zysk został osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji mieniem wymienionym w artykule 7 niniejszej Umowy, położonym na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa,
 2. osoba osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw, posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie i wartość majątkowa przynosząca zysk jest rzeczywiście związana z tym zakładem lub
 3. osoba fizyczna osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw, przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

W przypadku zysków wymienionych w ww. ust. 1 lit. a) zastosowanie mają postanowienia artykułu 7 niniejszej Umowy. W przypadku zysków wymienionych w ust. 1 lit. b) zastosowanie mają postanowienia artykułu 8 niniejszej Umowy (art. 14 ust. 2 ww. umowy).

Przy tym, użyte w ww. Umowie określenie „zyski kapitałowe” lub „walory kapitałowe” – stosownie do art. 3 ust. 2 umowy – jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, będzie miało takie znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, którego podatek jest ustalony (...).

Z analizy zapisów umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wynika zatem, że przychody z kapitałów pieniężnych otrzymane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu - osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające Państwo z tytułu dochodu ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej umowie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD - dochody, do których nie mają zastosowania pozostałe przepisy umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania.

Nieodpłatne świadczenie z tytułu otrzymania akcji nie jest przy tym zyskiem lub walorem kapitałowym, stąd zastosowania nie znajduje art. 14 Umowy, lecz art. 5 Umowy.

Zatem do opodatkowania dochodu z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę akcji należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku nabycia akcji z upustem stwierdzić należy, że takie preferencyjne nabycie akcji, stanowi bez wątpienia przychód osoby je otrzymującej i powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

W przypadku otrzymania akcji przez osobę nie będącą pracownikiem spółki (nie od swojego pracodawcy), przychód z tytułu otrzymania akcji należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy i opodatkować na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy – przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie prawami (w tym akcjami) tego samego rodzaju i gatunku. Zatem w przypadku nabycia akcji w sposób preferencyjny od spółki amerykańskiej, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością ceny rynkowej istniejących akcji, a ceną za jaką nabyto akcje. Dochód z tytułu otrzymania akcji nabytych w sposób preferencyjny w wysokości różnicy pomiędzy ich wartością rynkową z dnia otrzymania, a ceną faktycznie zapłaconą tj. 10% (100% - 90%) podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy.

Wnioskodawca słusznie wskazał sposób wyliczenia podstawy opodatkowania. Przychód podlegający opodatkowaniu to: iloczyn równy rynkowej cenie za akcje z dnia zakupu pomnożony przez 10% upust od ceny rynkowej i pomnożony przez średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu akcji. Dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanego przez Wnioskodawcę wyroku należy stwierdzić, że zapadł on w indywidualnej sprawie i nie jest wiążący dla Organu wydającego niniejszą interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.