IBPBII/2/415-591/14/MM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstałej w 2002 r. z przekształcenia spółki akcyjnej gdy Wnioskodawca w 1998 r. zakupił akcje spółki akcyjnej ale w wyniku powodzi utracił dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu nabycia.
IBPBII/2/415-591/14/MMinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przekształcanie
 4. przekształcanie podmiotów
 5. sprzedaż udziałów
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 czerwca 2014 r. (data otrzymania 24 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca 9 stycznia 2014 r. sprzedał akcje spółki z o.o. za kwotę 25.000 zł. Akcje pierwotnie kupił w 1998 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w ... za około 12.500 zł. W dniu 18 kwietnia 2002 r. akcje te zostały zamienione na akcje spółki z o.o. (wcześniej była to spółka akcyjna). W dniu 9 stycznia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał 3 akcje za 25.000 zł spółce A. i uzyskał informację, że od tej transakcji nie trzeba płacić podatku, ponieważ ustawa o wprowadzeniu podatku od zysków kapitałowych weszła w życie już po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę z o.o. W PIT-8C transakcja została zapisana w pozycji G pod numerem 59. W wyniku powodzi w 2010 r. Wnioskodawca utracił dokumenty potwierdzające zakup akcji w 1998 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w ... .

Dom Maklerski poinformował Wnioskodawcę, że nie jest możliwe potwierdzenie transakcji zakupu akcji, ponieważ przechowują dane tylko przez 5 lat.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy od transakcji sprzedaży akcji sp. z o.o. dokonanej 9 stycznia 2014 r. za 25.000 zł... Jeśli tak to w jakiej kwocie...

Zdaniem Wnioskodawcy, od tej transakcji nie trzeba płacić podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1998 r. Wnioskodawca kupił akcje spółki akcyjnej, która w 2002 r. przekształciła się w spółkę z o.o.

Istotne w rozpatrywanej sprawie dla Wnioskodawcy są skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Stosownie do art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

W myśl art. 553 § 1 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.).

Zgodnie natomiast z art. 578 k.s.h. – dokumenty akcji przekształcanej spółki akcyjnej ulegają unieważnieniu z dniem przekształcenia.

Z powyższych przepisów wynika, że spółka akcyjna może być przekształcona w spółkę z o.o., jednakże dochodzi wówczas z mocy prawa do unieważnienia dokumentów akcji emitowanych przez spółkę akcyjną jako spółkę przekształcaną, bowiem w spółce z o.o. nie mogą występować dokumenty akcji. Zgodnie z art. 152 Kodeksu spółek handlowych – kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

W tym miejscu należy więc podkreślić, że Wnioskodawca pisze nieprawdę twierdząc, że sprzedał akcje spółki z o.o. gdyż jak wprost wynika z ww. art. 578 k.s.h. w efekcie przekształcenia akcje spółki akcyjnej zostały unieważnione i Wnioskodawca stał się właścicielem udziałów spółki z o.o. Nie jest bowiem możliwe uznanie akcji spółki przekształcanej za „akcje” spółki z o.o. jako spółki przekształconej.

Zatem Wnioskodawca w 2014 r. sprzedał udziały spółki z o.o., które nabył w wyniku przekształcenia w 2002 r. spółki akcyjnej w spółkę z o.o.

Odnosząc się natomiast do stanowiska Wnioskodawcy, że nie musi od transakcji sprzedaży płacić podatku dochodowego należy wskazać, że ustawodawca przewidział zwolnienie jedyne dla podatników osiągających dochody ze sprzedaży nabytych przed 1 stycznia 2004 r. papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) – przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Z kolei przepis art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że – zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

Stwierdzić zatem należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje samodzielnie pojęcia papierów wartościowych, lecz w tym zakresie odsyła wprost do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Z przywołanej definicji papierów wartościowych bezspornie wynika, że udział w spółce z o.o. nie jest papierem wartościowym.

Należy natomiast zwrócić uwagę, że ww. w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej jest mowa o papierach wartościowych a nie o udziałach w spółce z o.o. Tymczasem – jak już wyjaśniono – Wnioskodawca nie sprzedał papierów wartościowych, lecz udziały. Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. nabytych w 2002 r. Wnioskodawca twierdzi, że sprzedał akcje, jednak twierdzi tak prawdopodobnie tylko po to, aby uzyskać prawo do zwolnienia. Prawda jest jednak taka, że Wnioskodawca sprzedał udziały i nie może uniknąć obowiązku zapłaty podatku od tej transakcji.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy – dochodem z tytułu odpłatnego udziałów (akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38.

Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ustawodawca różnicuje w zależności od tego czy udziały zostały nabyte lub objęte w zamian za pieniądze czy też w zamian za wkład niepieniężny.

W przypadku objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1f ww. ustawy, który stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Natomiast w sytuacji nabycia udziałów za środki pieniężne zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Odnosząc się do sposobu w jaki Wnioskodawca ma ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. należy pamiętać, że Wnioskodawca w 1998 r. zakupił akcje spółki akcyjnej, która w 2002 r. przekształciła się w spółkę z o.o.

Skoro w wyniku przekształcenia akcje spółki akcyjnej zostały zamienione na udziały w spółce z o.o., to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. Wnioskodawca może zaliczyć wydatki związane z pierwotnym nabyciem akcji spółki akcyjnej. Jest to jedyny i faktyczny wydatek jaki Wnioskodawca poniósł aby stać się właścicielem udziałów w spółce z o.o. Wnioskodawca akcje w spółce akcyjnej nabył za środki pieniężne więc koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. winien ustalić zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże rozstrzygającym w omawianej sprawie jest fakt, że Wnioskodawca nie może przedstawić żadnych dowodów zakupu w 1998 r. akcji, gdyż jak sam zaznaczył – w wyniku powodzi utracił dokumenty potwierdzające zakup tych akcji a ich odtworzenie jest niemożliwe.

Tym samym skoro Wnioskodawca nie posiada dowodów zakupu akcji, to nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów. To bowiem na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że ma prawo do odliczenia kosztów nabycia udziałów (akcji) przy ich sprzedaży. Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z określonego faktu wyprowadza skutki prawne. Tymczasem w omawianej sprawie Wnioskodawca nie może w sposób wiarygodny udokumentować kosztu nabycia w 1998 r. akcji.

Podsumowując, w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o. akcje pierwotnie nabyte przez Wnioskodawcę zostały zamienione na udziały. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. nie podlega pod regulację art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej bez względu na to kiedy zostały one nabyte. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku od dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. Natomiast fakt, że Wnioskodawca nie posiada dokumentów potwierdzających transakcję zakupu akcji oznacza, że nie ma podstaw do wykazania kosztów uzyskania przychodu, a tym samym przychód ze sprzedaży udziałów będzie równy dochodowi do opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Należy również wyjaśnić, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Organ nie dokonuje wyliczeń kwoty dochodu (straty) i ewentualnej wysokości podatku z tytułu np. sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

W związku z powyższymi informacjami Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do wyliczania kwoty należnego podatku.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.