IBPBII/2/415-140/14/NG | Interpretacja indywidualna

Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć transakcję sprzedaży akcji (tj. w zeznaniu podatkowym za 2013 r. czy też za 2014 r.?
IBPBII/2/415-140/14/NGinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. odpłatne zbycie
  3. rachunek papierów wartościowych
  4. sprzedaż akcji
  5. zapis
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 lutego 2014 r. (data otrzymania 12 lutego 2014 r.), uzupełnionym 28 kwietnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu ze sprzedaży akcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu ze sprzedaży akcji.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 14 kwietnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-140/14/NG, wezwano do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 28 kwietnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest posiadaczem rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim. W dniu 27 grudnia 2013 r. Wnioskodawca wystawił zlecenie brokerskie sprzedaży akcji A. 710 szt. i akcji E. 6000 szt. Zlecenie sprzedaży tych akcji zostało zrealizowane w tym samym dniu o godz. 14.56. Środki finansowe z ich sprzedaży Wnioskodawca miał też natychmiast do dyspozycji np. w celu kupna innych walorów. Sprzedaż akcji A. i E. miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego. Dniem rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. był dzień 3 stycznia 2014 r. Rozliczenie tych transakcji nie zostało przez biuro maklerskie uwzględnione w rozliczeniu PIT-8C za 2013 r. tylko będzie uwzględnione w rozliczeniu za rok następny.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Kiedy Wnioskodawca powinien rozliczyć transakcję sprzedaży akcji (tj. w zeznaniu podatkowym za 2013 r. czy też za 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro środki pieniężne (ze sprzedaży akcji) miał dostępne na koncie w 2013 r. i mógł nimi swobodnie dysponować, to sprzedaż tych akcji powinna być rozliczona w zeznaniu za 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). Pod pojęciem tym mieszczą się m.in. akcje.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Podatnik, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy (czyli m.in. z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych – akcji) obowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Przenosząc zatem przywołane powyższej uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że opodatkowanie przychodów ze sprzedaży akcji odbywa się poprzez złożenie przez podatnika zeznania podatkowego PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym z tego tytułu. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie w celu ustalenia, za który rok podatkowy Wnioskodawca winien złożyć zeznanie i rozliczyć sprzedaż akcji istotne znaczenie ma ustalenie momentu dokonania sprzedaży akcji przez Wnioskodawcę. Bowiem to w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia (sprzedaży) akcji obowiązany będzie w terminie do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym złożyć zeznanie podatkowe PIT-38, w którym uwzględni tę sprzedaż.

Tym samym zauważyć należy, że w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – przychód powstaje w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Odnośnie ustalenia momentu zbycia zdematerializowanych akcji odwołać się należy do postanowień art. 7 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94). Stosownie do tego przepisu – umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. Stosownie do treści art. 7 ust. 4 ww. ustawy – dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2, następuje po dokonaniu zarejestrowania przeniesienia papierów wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 (prowadzonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych).

Z brzmienia przepisu art. 7 ust. 2 wynika jednoznacznie, że prawo własności papierów wartościowych przechodzi na nabywcę dopiero w momencie dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych. W celu realizacji skutku rozporządzającego, czyli w celu ostatecznego przeniesienia własności papierów wartościowych, konieczne jest zatem dokonanie zapisu na rachunku nabywcy. Dopiero ów zapis na rachunku papierów wartościowych przenosi własność papierów i stanowi wykonanie umowy zobowiązującej do ich przeniesienia. Natomiast składając zlecenie sprzedaży papierów wartościowych, zbywca wyraża wyłącznie wolę zbycia tych papierów wartościowych (akcji). Tym samym zbycie prawa do akcji nie następuje w dniu złożenia zlecenia ich sprzedaży a następuje dopiero z chwilą odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

W celu realizacji skutku rozporządzającego, czyli, w celu ostatecznego przeniesienia własności, konieczne jest dokonanie zapisu na rachunku nabywcy. Zatem o dacie przeniesienia praw z papieru wartościowego na nabywcę stanowi zapis tego papieru wartościowego na jego rachunku papierów wartościowych. W związku z tym należy stwierdzić, że w obrocie zdematerializowanymi papierami wartościowymi czynność prawna zostaje dopełniona z chwilą zapisu tychże papierów na rachunku papierów wartościowych nabywcy i z tą właśnie chwilą następuje zbycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak chce Wnioskodawca – z chwilą otrzymania środków pieniężnych ze sprzedaży akcji.

Reasumując, źródłem przychodu podatkowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest sprzedaż akcji. Skuteczne dokonanie zbycia akcji następuje z dniem odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy. Sprzedaż akcji nie jest tożsama z dniem otrzymania środków ze sprzedaży akcji. Przeniesienie praw z akcji następuje dopiero w momencie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy. Zasada ta wynika wprost z przepisów prawa.

Zatem w rozpatrywanej sprawie momentem zbycia przez Wnioskodawcę akcji nie był dzień 27 grudnia 2013 r. a dzień zaksięgowania sprzedaży akcji, która – jak wynika z wniosku – miała miejsce w styczniu 2014 r. Z tym też dniem, czyli dniem zapisania akcji na rachunku nabywcy Wnioskodawca dokonał ich odpłatnego zbycia. Oznacza to tym samym, że rozpatrywaną transakcję sprzedaży akcji Wnioskodawca powinien wykazać w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 składanym do 30 kwietnia 2015 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.