IBPBI/1/415-1492/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia udziałów lub/i akcji w spółkach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia udziałów lub/i akcji w spółkach jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia udziałów lub/i akcji w spółkach.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewykluczone, że rozpocznie udzielać pożyczek innym podmiotom (osobom fizycznym, spółkom osobowym, osobom prawnym) oraz obejmować obligacje. Będzie to robił w sposób zorganizowany i z dużą częstotliwością. Wnioskodawca rozważa również czerpanie dochodów z zakupu i sprzedaży udziałów i akcji w spółkach. Przed udzieleniem pierwszej pożyczki, bądź objęciem pierwszej emisji obligacji Wnioskodawca dokonana stosownej zmiany w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uwzględnienie działalności finansowej w przedmiocie działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazał przy tym, że środki (pieniądze) na pożyczki, bądź objęcie obligacji, będą pochodziły z majątku prywatnego, bądź z działalności gospodarczej. Niewykluczone, że większość obrotu w danym roku podatkowym (rok rocznie) Wnioskodawca będzie realizował wyłącznie z jednym partnerem gospodarczym (podmiotem) na podstawie jednej, bądź kilku umów pożyczkowych, alternatywnie jednej, bądź kilku emisji obligacji z zamiarem wykonywania tych czynności w następnych okresach sprawozdawczych. Zarówno odsetki od pożyczek, jak i obligacji będą wpływały na konto dedykowane wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno w umowie pożyczki jak i przy objęciu obligacji, Wnioskodawca będzie posługiwał się klauzulą, że powyższe czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca zamierza również uzyskiwać przychody ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach posiadających osobowość prawną lub/i spółkach komandytowo-akcyjnych na rzecz innych podmiotów, w tym również osób fizycznych. Realizując ten cel gospodarczy Wnioskodawca, będący zbywcą udziałów lub/i akcji oraz kontrahenci, to jest nabywcy udziałów lub/i akcji, będą zawierać umowy na czas oznaczony (np. 3 lata), których treść będzie obejmowała szereg postanowień co do ceny, terminu, czynności, jakie mają być w czasie obowiązywania umowy podejmowane i innych warunków dot. przeniesienia własności udziałów w spółkach, kar umownych, prawa odkupu itp. Charakter zawieranych umów wyrażony ich postanowieniami (zapisami) będzie taki, że ich celem nie będzie inwestowanie w spółki i osiąganie dochodu (przychodu) z praw wynikających z posiadania udziałów, lecz osiąganie przychodu (dochodu) z czynności polegających na zbyciu względnie nabyciu (sprzedaż/odkup) udziałów lub/i akcji w spółkach posiadających osobowość prawną oraz akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych. Rozliczenia finansowe wynikające z powyższych umów przeniesienia własności udziałów lub/i akcji będą realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych dla celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W ramach czynności nabycia lub sprzedaży udziałów lub/i akcji, Wnioskodawca będzie się posługiwał klauzulą, że powyższe czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Do jakiego źródła przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować otrzymany przychód z tytułu zbycia udziałów lub/i akcji w spółkach...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (dochód) uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych oraz akcji w spółce komandytowo-akcyjnej będzie w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., zwana dalej „u.p.d.o.f.”), kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkowany na zasadach przewidzianych przez tę ustawę dla tego rodzaju przychodów (dochodów).

W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) nie znajdzie zastosowania w szczególności art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. Stanie się tak bowiem, na podstawie art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f., przepisu ust. 1 tego artykułu - to jest opodatkowania odpłatnego zbycia udziałów (akcji) stawką 19% - nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że uzyskany przez niego przychód (dochód) ze zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych oraz akcji w spółce komandytowo-akcyjnej będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., to jest przychodem z działalności gospodarczej i jako taki winien być opodatkowany na zasadach, o których mowa w art. 27 (zasady ogólne) lub art. 30c (ryczałt liniowy) u.p.d.o.f., to jest w myśl zasad przyjętych dla opodatkowania działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, za taką kwalifikacją opisanego w zdarzeniu przyszłym źródła przychodu, to jest jako przychodu z działalności gospodarczej, a w konsekwencji również za opodatkowaniem tego przychodu jako przychodu z takiej działalności przemawia sposób uzyskiwania tego przychodu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., zwany dalej „u.p.d.o.f.”), dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z punktu widzenia omawianej problematyki istotne jest, zdaniem Wnioskodawcy, wskazanie czym w rozumieniu u.p.d.o.f. jest działalność gospodarcza, bowiem jeśli danego rodzaju czynność (czynności) będzie (będą) uznana(e) za działalność gospodarczą, względnie uznana(e) za wykonywaną(e) w ramach dzielności gospodarczej, to wówczas nie będzie również budziło wątpliwości, że uzyskane z tego tytułu przychody (dochody) winny być opodatkowane na zasadach takich, jak przychody (dochody) z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść definicji zawartej w cyt. art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie tej działalności:

  • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
  • w sposób ciągły - jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań. Wystarczy więc, gdy pożyczka zostanie udzielona choćby średnio raz w miesiącu, a dostatecznie przemawia to za tym, że nie można mówić o sporadycznym, czy jednorazowym wydarzeniu.
  • w sposób zorganizowany - co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Istotnym jest również, jak wskazuje Wnioskodawca, że bez znaczenia dla kwalifikacji przychodu, jako przychodu z działalności gospodarczej pozostaje, czy dana czynność jest wpisana do zakresu działalności gospodarczej - istotne jest to, że dany przychód jest faktycznie osiągany z prowadzonej działalności gospodarczej.

Z treści zawartej w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f definicji działalności gospodarczej, wynikają kluczowe elementy niezbędne do uznania danych czynności za taką działalność.

Są to: osiągnięcie dochodu, działanie w sposób ciągły oraz działanie w sposób zorganizowany.

Niewątpliwym jest, że celem działań podjętych przez Wnioskodawcę będzie osiągnięcie dochodu, bowiem zbywając udziały/akcje w spółkach kapitałowych oraz akcje w spółce komandytowo-akcyjnej ma zamiar czynić to odpłatnie, to jest w sposób zapewniający mu przychód, a więc w konsekwencji również i dochód. Nawet jeśli w ostatecznym rozrachunku sprzedaż udziałów/akcji przyniesie Wnioskodawcy stratę, nie pozbawi to sprzedaży i innych czynności dokonanych na podstawie opisanych w stanie faktycznym umów, statusu czynności dokonywanych w ramach działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu. Również przesłanka działania w sposób ciągły zostanie spełniona, bowiem na podstawie opisanych w stanie faktycznym umów Wnioskodawca, będący zbywcą udziałów/akcji w spółkach oraz nabywca tych udziałów/akcji, przewidują dokonanie szeregu czynności, to jest przeniesienia własności, dokonanie zapłaty, ewentualnego odkupu itp. w stały sposób w czasookresie kilku lat. Z powyższym wiąże się również spełnienie trzeciej przesłanki do uznania danych czynności za działalność gospodarczą, to jest przesłanki zorganizowanego działania. Otóż przesłanka ta jest, zdaniem Wnioskodawcy, spełniona, bowiem podejmowane działania są uporządkowane, ujęte w reguły nie tylko wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lecz również są ściśle podporządkowane regułom (zasadom) wynikającym z postanowień zawartej umowy (umów) i mają służyć osiągnięciu dochodu, jak też uporządkowaniu czynności i zdarzeń z tym związanych (ogół relacji gospodarczych między kontrahentami wynikających z umowy).

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, za uznaniem osiąganych przychodów (dochodów) za pochodzące ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, przemawia również charakter zawieranych umów. Tenże charakter zawieranych umów wyrażony ich postanowieniami (zapisami) będzie taki, że ich celem nie będzie inwestowanie w spółki (spółkę) i osiąganie dochodu (przychodu) z praw wynikających z posiadania udziałów/akcji, lecz osiąganie przychodu (dochodu) z czynności polegających na zbyciu względnie nabyciu (sprzedaż/odkup) udziałów/akcji w spółkach. Czynności te będą przy tym dokonywane przez Wnioskodawcę występującego w charakterze przedsiębiorcy.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) Wnioskodawca zamierza dokonać odpowiednich zmian we wpisie dotyczącym przedmiotu jego działalności gospodarczej tak, by przedmiot ten obejmował również sprzedaż udziałów/akcji w spółkach.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przychód (dochód) z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach, będzie w świetle u.p.d.o.f. kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach przewidzianych przez tę ustawę dla tego rodzaju przychodów (dochodów), co wynika tak z wykładni przepisów prawa jak też orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) dochody (przychody) uzyskiwane z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych oraz spółce komandytowo-akcyjnej będą uzyskiwane w wyniku czynności spełniających ustawowe przesłanki ku temu, by uznać je za wykonywane w ramach działalności gospodarczej i dlatego też nie będą opodatkowane jako przychody z kapitałów pieniężnych na zasadach określonych w art. 30b u.p.d.o.f., lecz na zasadach właściwych dla opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej, to jest w sposób wynikający z art. 27 u.p.d.o.f.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2012 r. Znak: IPPB1/415-1217/12-2/AM oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2013 r. sygn. akt II FSK 1364/11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1 i 2 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.