IBPB-2-2/4511-424/15/NG | Interpretacja indywidualna

Czy przychody ze sprzedaży udziałów w Spółce 1 i akcji SKA jak również SA oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu (czyli wydatki na nabycie udziałów w Spółce 1 oraz akcji SKA jak również SA poniesione przez Wnioskodawcę) będą podlegać wspólnemu rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2015 z przychodami z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 oraz związanymi z nimi kosztami uzyskania przychodu (czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 2 poniesionymi przez Wnioskodawcę)? Czy Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku jedynie od ewentualnej nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce 1, akcji SKA i SA oraz dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 nad kosztami uzyskania przychodów czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 1 i Spółce 2 oraz akcji SKA i SA?
IBPB-2-2/4511-424/15/NGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. kapitały pieniężne
 3. podatnik
 4. rozliczenie roczne
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data otrzymania 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej także Podatnik) jest osobą fizyczną będącą rezydentem podatkowym RP. Wnioskodawca jeszcze przed końcem 2015 r. planuje dokonać następujących transakcji.

Po pierwsze, Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w sp. z o.o. z siedzibą na terytorium RP (zwaną dalej Spółką 1). Po drugie, Wnioskodawca rozważa dokonanie dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem udziałów posiadanych w innej spółce z o.o. z siedzibą na terytorium RP (zwaną dalej Spółką 2) w drodze ich nabycia od wspólnika za wynagrodzeniem celem umorzenia zgodnie z art. 199 Kodeksu spółek handlowych. Po trzecie, Wnioskodawca dopuszcza możliwość sprzedaży posiadanych akcji spółek komandytowo-akcyjnych (zwanych dalej SKA) oraz spółek akcyjnych (zwanych dalej SA).

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy przychody ze sprzedaży udziałów w Spółce 1 oraz sprzedaży akcji w SKA i SA oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu (czyli wydatki na nabycie tych udziałów i akcji poniesione przez Wnioskodawcę) będą podlegać wspólnemu rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2015 z przychodami z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 oraz związanymi z nimi kosztami uzyskania przychodu (czyli wydatkami na nabycie tych udziałów poniesionymi przez Wnioskodawcę) oraz czy Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku jedynie od ewentualnej nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce 1, sprzedaży akcji SKA i SA oraz dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 nad kosztami uzyskania przychodów związanymi z tymi transakcjami czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 1 i Spółce 2 oraz akcji SKA i SA.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychody ze sprzedaży udziałów w Spółce 1 i akcji SKA jak również SA oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu (czyli wydatki na nabycie udziałów w Spółce 1 oraz akcji SKA jak również SA poniesione przez Wnioskodawcę) będą podlegać wspólnemu rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2015 z przychodami z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 oraz związanymi z nimi kosztami uzyskania przychodu (czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 2 poniesionymi przez Wnioskodawcę)...
 2. Czy Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku jedynie od ewentualnej nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce 1, akcji SKA i SA oraz dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 nad kosztami uzyskania przychodów czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 1 i Spółce 2 oraz akcji SKA i SA...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Przychody ze sprzedaży udziałów w Spółce 1 i akcji SKA jak również SA oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu (czyli wydatki na nabycie udziałów w Spółce 1 oraz akcji SKA jak również SA poniesione przez Wnioskodawcę) będą podlegać wspólnemu rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2015 z przychodami z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 oraz związanymi z nimi kosztami uzyskania przychodu (czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 2 poniesionymi przez Wnioskodawcę).

Ad.2.

Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku jedynie od ewentualnej nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce 1 oraz akcji SKA i SA jak również dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 nad kosztami uzyskania przychodów czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 1 i Spółce 2 oraz akcji SKA i SA.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ogólna zasada ustalania dochodu wyrażona w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. W tym miejscu należy wskazać, że akcje spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych stanowią papiery wartościowe.

Z art. 17 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zaś, że przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7, 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Cytowany art. 17 ust. 2 ww. ustawy, wskazuje, że przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19, co oznacza, że przychodem z odpłatnego zbycia udziałów jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Instytucja umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością została uregulowana w art. 199 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). W przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do zaistnienia dwóch niezależnych czynności prawnych. W pierwszej kolejności następuje zbycie przez wspólnika udziałów na rzecz spółki, w drugiej umorzenie tych udziałów przez spółkę. Przy czym tytułem do uzyskania przychodu przez wspólnika jest odpłatne zbycie udziałów. Przychód powstaje wówczas w trybie art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem, za przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Zatem datą decydującą o powstaniu przychodu jest data przeniesienia własności udziałów, a data zapłaty przez nabywcę umówionej ceny jest bez znaczenia. W związku z tym, że spółka staje się właścicielem udziałów z chwilą zawarcia tej umowy po stronie wspólnika zbywającego te udziały powstaje przychód. Wnioskodawca jako uzyskujący przychód jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia tej transakcji.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1 a pkt 1 ww. ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że przychody ze sprzedaży udziałów w sp. z o.o. oraz dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem udziałów w sp. z o.o. są kwalifikowane jako odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną i są zakwalifikowane przez ustawodawcę wraz z przychodami ze sprzedaży akcji spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej do tego samego źródła, tj. przychodów z kapitałów pieniężnych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przychody ze sprzedaży udziałów w Spółce 1, akcji SKA i SA oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu (czyli wydatki na nabycie udziałów w Spółce 1 jak również akcji SKA i SA poniesione przez Wnioskodawcę) będą podlegać wspólnemu rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2015 z przychodami z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 oraz związanymi z nimi kosztami uzyskania przychodu (czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 2 poniesionymi przez Wnioskodawcę).

Wnioskodawca uważa, że będzie zobowiązany do zapłaty podatku jedynie od ewentualnej nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce 1 i dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 jak również sprzedaży akcji SKA i SA nad kosztami uzyskania przychodów czyli wydatkami na nabycie udziałów w Spółce 1 i Spółce 2 oraz akcji SKA i SA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W myśl art. 5a pkt 29 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c) i d).

W tym miejscu należy wyjaśnić, że na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej m.in. na wykreśleniu art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2011 r. dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęty został również przychód z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

Zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). W przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do zaistnienia dwóch niezależnych czynności prawnych. W pierwszej kolejności następuje zbycie przez wspólnika udziałów na rzecz spółki, w drugiej umorzenie tych udziałów przez spółkę.

W świetle powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że sprzedaż akcji spółek akcyjnych, sprzedaż akcji spółek komandytowo-akcyjnych, sprzedaż udziałów w spółce z o.o., jak i umorzenie dobrowolne udziałów w spółce z o.o. są źródłem przychodu określonym w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym nadmienić należy, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy – przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Podatnik, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy (czyli m.in. z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji) obowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Przenosząc zatem przywołane powyżej uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia akcji (udziałów) odbywa się poprzez złożenie przez podatnika zeznania podatkowego PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym z tego tytułu. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie przychody Wnioskodawcy ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (Spółce 1), akcji spółek akcyjnych, akcji spółek komandytowo-akcyjnych oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu będą podlegać wspólnemu rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2015 r. z przychodami z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. (Spółce 2) oraz związanymi z nimi kosztami uzyskania przychodu.

To zaś oznacza, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku jedynie od ewentualnej nadwyżki przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (Spółce 1), sprzedaży akcji spółek akcyjnych i akcji spółek komandytowo-akcyjnych jak również dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce 2 nad kosztami uzyskania przychodów czyli wydatkami na nabycie udziałów w spółkach z o.o. (Spółce 1 i Spółce 2) oraz akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.