IBPB-1-3/4510-424/15/APO | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez przejęcie, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji przyznanych Bankowi (jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej) nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu)
IBPB-1-3/4510-424/15/APOinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. podział spółki przez wydzielenie
  3. przejęcie spółki
  4. przychód
  5. wartość nominalna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 17 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji przyznanych Bankowi (jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej) nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu), zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji przyznanych Bankowi (jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej) nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu), zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest X S.A. (dalej: „Bank”), spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu w PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Y S.A. (dalej: „Spółka Dzielona”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu w PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest Bank.

W ramach planowanej reorganizacji działalności w ramach grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca (grupy kapitałowej Banku), planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmie akcjonariusz Spółki Dzielonej (podział przez przejęcie). Planowane jest, aby w ramach wspomnianej reorganizacji, prowadzona dotychczas przez Spółkę Dzieloną działalność edukacyjna i marketingowa została przeniesiona do Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w ramach podziału Spółki Dzielonej przez przejęcie, część majątku Spółki Dzielonej, stanowiąca zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na funkcjonujący w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej Zakład Pomocniczy (obejmujący Departament Edukacji i Promocji), zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę. W planie podziału Spółki Dzielonej, Wnioskodawcy zostaną przypisane także zobowiązania Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Zakładu Pomocniczego.

W zamian za część majątku Spółki Dzielonej, która zostanie przeniesiona w ramach podziału Spółki Dzielonej przez przejęcie na Wnioskodawcę, Wnioskodawca wyemituje nowe akcje, które zostaną objęte przez jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. Bank.

Natomiast, pozostała część majątku (przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej, przy pomocy której Spółka Dzielona prowadzi działalność maklerską, zostanie w ramach podziału Spółki Dzielonej przez przejęcie przeniesiona na Bank. Ponadto, w planie podziału Spółki Dzielonej, Bankowi zostaną przypisane również zobowiązania Spółki Dzielonej związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością maklerską. Wnioskodawca zaznacza, że planowany podział Spółki Dzielonej przez przejecie, będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez przejęcie, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji przyznanych Bankowi (jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej) nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu), zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”)...

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez przejęcie, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji przyznanych Bankowi (jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej) nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu), zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP.

Stosownie do art. 10 ust. 1 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b UPDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ust. 1 UPDOP, przy połączeniu lub podziale spółek, dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Jednocześnie, art. 10 ust. 2 pkt 2 UPDOP stanowi, że dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k UPDOP lub art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do art. 10 ust. 4 UPDOP, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 UPDOP nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Art. 10 ust. 5 wskazuje ponadto, że art. 10 ust. 2 UPDOP ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

  1. o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
  3. o których mowa w art. 3 ust. 2 UPDOP, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP.

Wskazany powyżej art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP formułuje ogólną zasadę, że przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Jednakże implementując do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami Członkowskimi polski ustawodawca przewidział (w art. 10 ust. 2 pkt 2 UPDOP) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między spółkami na dzień połączenia, podziału lub wydzielenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka przejmująca posiada pewien udział w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, lecz więź ta jest relatywnie słaba. Wskazany powyżej przepis znajduje bowiem (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej albo dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji, gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada żadnego udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca (będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), otrzymując - w wyniku podziału przez przejęcie - część majątku Spółki Dzielonej (będącej również spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), nie będzie posiadać na dzień podziału akcji w Spółce Dzielonej (gdyż jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest i pozostanie do dnia podziału Bank), zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP.

Jednocześnie, z art. 10 ust. 4 UPDOP wynika, że zasada wyrażona w art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP ma zastosowanie, gdy połączenie lub podział spółki następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak wiec, gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP nie ma zastosowania.

Jak zostało przez Wnioskodawcę zaznaczone w opisie zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki Dzielonej przez przejęcie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji wydanych przez Wnioskodawcę akcjonariuszowi Spółki Dzielonej (Bankowi) nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena spełnienia przesłanek wynikających z art. 10 ust. 4 UPDOP. Zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Należy zatem wskazać, że podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 UPDOP, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że podział spółki został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.