IBPB-1-3/4510-288/15/APO | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji, gdy możliwe będzie zidentyfikowanie akcji w Spółce zależnej podlegających zbyciu i ustalenie kosztu ich nabycia, Wnioskodawca celem ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu tych akcji, będzie uprawniony do rozpoznania kosztów nabycia poszczególnych akcji?
IBPB-1-3/4510-288/15/APOinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. koszt
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. odpłatne zbycie
  5. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu akcji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca posiada udziały/akcje w innych spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, m.in. większość akcji X S.A. (dalej jako: „Spółka zależna”). Udziały/akcje w grupie spółek kapitałowych (dalej: „Spółki detaliczne”), w tym akcje w Spółce zależnej, zostały nabyte przez Wnioskodawcę w opisany poniżej sposób.

W przeszłości, Wnioskodawca zawarł ze spółką z grupy Y (dalej jako: „Zbywca”) umowy kupna - sprzedaży udziałów/akcji w Spółkach detalicznych. W umowie nabycia akcji w spółkach akcyjnych (w tym akcji Spółki zależnej) uzgodniono ze Zbywcą cenę nabycia określoną w oparciuo wartość rynkową akcji nabywanych spółek (dalej: „Cena Nabycia”). Do częściowego uregulowania Ceny Nabycia za akcje w Spółce zależnej, doszło w drodze przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Zbywcy oprocentowanych obligacji wyemitowanych przez spółkę z grupy kapitałowej Zbywcy będącą podmiotem niepowiązanym z Wnioskodawcą (dalej: „Obligacje”), tj. w ramach świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum) na podstawie art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Obligacje zostały uprzednio objęte przez Wnioskodawcę w zamian za zapłatę ceny emisyjnej środkami pieniężnymi. Konsekwencje podatkowe uregulowania Ceny Nabycia na rzecz Zbywcy w formie świadczenia w miejsce wykonania potwierdzone zostały w drodze interpretacji indywidualnej otrzymanej przez Spółkę (interpretacja indywidualna z 19 grudnia 2013 r., Znak: ILPB3/423-441/13-2/EK; dalej: „Interpretacja”), zgodnie z którą, przeniesienie przez Spółkę na rzecz Zbywcy własności części Obligacji w celu wykonania zobowiązania z tytułu Ceny Nabycia powinno na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”) być potraktowane jak odpłatne zbycie przez Spółkę części Obligacji i w związku z tym, spowoduje ono powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy oraz możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie tej części Obligacji. W konsekwencji, zgodnie z otrzymaną Interpretacją, z tytułu uregulowania Ceny Nabycia w formie datio in solutum, Wnioskodawca rozpoznał przychód podlegający opodatkowaniu z chwilą przeniesienia na Zbywcę własności Obligacji, przyjmując, że poprzez uregulowanie Ceny Nabycia doszło do opodatkowanej formy zbycia Obligacji. W związku z faktem, że zawarcie umowy sprzedaży akcji w spółkach kapitałowych, w tym akcji w Spółce zależnej odbyło się za pośrednictwem biura maklerskiego, Wnioskodawca poniósł dodatkowe koszty związane z nabyciem akcji w Spółce zależnej w postaci prowizji biura maklerskiego. Od momentu dokonania transakcji nabycia od Zbywcy większości akcji w Spółce zależnej, Spółka dokonywała kolejnych transakcji nabycia akcji w Spółce zależnej w drodze umowy sprzedaży. W odniesieniu do tej części akcji cena uiszczana była przez Spółkę w formie gotówkowej.

Wnioskodawca rozważa zbycie akcji w Spółce zależnej na rzecz innej spółki kapitałowej (lub spółek kapitałowych) w kilku transakcjach podlegających opodatkowaniu (tj. w ramach aportu lub w drodze sprzedaży - do których nie będzie miało zastosowanie żadne zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnym). W związku ze zbyciem akcji Spółki zależnej, Wnioskodawca każdorazowo rozpozna przychód. Spółka zakłada, że możliwe będzie zidentyfikowanie akcji w Spółce zależnej podlegających zbyciu i przyporządkowanie im rzeczywistego kosztu ich nabycia, jednak Wnioskodawca nie wyklucza, że identyfikacja kosztów nabycia poszczególnych akcji nie będzie możliwa.

W polityce rachunkowości, Spółka wskazuje jedną konkretną metodę spośród metod przewidzianych w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”), według której dokonuje i wycenia rozchód oraz stan końcowy jednakowych składników zapasów, które zostały nabyte po różnych cenach (wartościach), a nie jest możliwa ich identyfikacja, mianowicie metodę FIFO (przyjmującą, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach/kosztach tych składników aktywów, które Spółka nabyła najwcześniej).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy możliwe będzie zidentyfikowanie akcji w Spółce zależnej podlegających zbyciu i ustalenie kosztu ich nabycia, Wnioskodawca celem ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu tych akcji, będzie uprawniony do rozpoznania kosztów nabycia poszczególnych akcji... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy możliwe będzie zidentyfikowanie akcji w Spółce zależnej podlegających zbyciu i ustalenie kosztu ich nabycia, Wnioskodawca celem ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu tych akcji będzie uprawniony do rozpoznania poniesionych kosztów nabycia przypisanych do poszczególnych akcji.

Wnioskodawca podkreśla, że nie powinno ulegać wątpliwości, że zbycie (w formie opodatkowanego aportu lub w formie sprzedaży) akcji Spółki zależnej, które zostały nabyte w sposób opisany powyżej spowoduje możliwość rozpoznania wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie tych akcji jako kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, w sytuacji, gdy jest możliwa identyfikacja udziałów/akcji podlegających odpłatnemu zbyciu i kosztów związanych z ich nabyciem, przyjmuje się, że zbywca powinien uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów przyporządkowany zbywanym udziałom/akcjom historyczny koszt ich nabycia. Stanowisko takie potwierdza również praktyka organów podatkowych, a w szczególności interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2013 r., Znak: IPTPB3/423-256/13-2/MF, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy Spółka (...) jest w stanie połączyć każdy zbywany udział z historycznym kosztem jego objęcia, wszelkie rozważania na temat zastosowania metody FIFO lub innej metody niewskazanej w Ustawie o CIT w celu rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (...) są zbędne i bezpodstawne.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy możliwe będzie zidentyfikowanie akcji w Spółce zależnej podlegających zbyciu i ustalenie dokładnego kosztu nabycia akcji będących przedmiotem danej transakcji zbycia, Wnioskodawca celem ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu akcji będzie uprawniony do rozpoznania poniesionych kosztów nabycia poszczególnych akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.