IBPB-1-3/4510-287/15/APO | Interpretacja indywidualna

Czy w momencie zbycia akcji w Spółce zależnej w drodze aportu lub sprzedaży do innej spółki kapitałowej (lub spółek kapitałowych) Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości:
- uregulowanej w formie Obligacji Ceny Nabycia, w części dotyczącej zbywanych akcji Spółki zależnej,
- wydatków w postaci ceny uiszczanej w formie gotówkowej w części dotyczącej zbywanych akcji Spółki zależnej,
- części prowizji zapłaconej na rzecz biura maklerskiego przypadającej proporcjonalnie na zbywane akcje Spółki zależnej?
IBPB-1-3/4510-287/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpłatne zbycie
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu akcji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca posiada udziały/akcje w innych spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, m.in. większość akcji X S.A. (dalej jako: „Spółka zależna”). Udziały/akcje w grupie spółek kapitałowych (dalej: „Spółki detaliczne”), w tym akcje w Spółce zależnej, zostały nabyte przez Wnioskodawcę w opisany poniżej sposób.

W przeszłości, Wnioskodawca zawarł ze spółką z grupy Y (dalej jako: „Zbywca”) umowy kupna - sprzedaży udziałów/akcji w Spółkach detalicznych. W umowie nabycia akcji w spółkach akcyjnych (w tym akcji Spółki zależnej) uzgodniono ze Zbywcą cenę nabycia określoną w oparciu o wartość rynkową akcji nabywanych spółek (dalej: „Cena Nabycia”). Do częściowego uregulowania Ceny Nabycia za akcje w Spółce zależnej, doszło w drodze przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Zbywcy oprocentowanych obligacji wyemitowanych przez spółkę z grupy kapitałowej Zbywcy będącą podmiotem niepowiązanym z Wnioskodawcą (dalej: „Obligacje”), tj. w ramach świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum) na podstawie art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Obligacje zostały uprzednio objęte przez Wnioskodawcę w zamian za zapłatę ceny emisyjnej środkami pieniężnymi. Konsekwencje podatkowe uregulowania Ceny Nabycia na rzecz Zbywcy w formie świadczenia w miejsce wykonania potwierdzone zostały w drodze interpretacji indywidualnej otrzymanej przez Spółkę (interpretacja indywidualna z 19 grudnia 2013 r., Znak: ILPB3/423-441/13-2/EK; dalej: „Interpretacja”), zgodnie z którą, przeniesienie przez Spółkę na rzecz Zbywcy własności części Obligacji w celu wykonania zobowiązania z tytułu Ceny Nabycia powinno na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) być potraktowane jak odpłatne zbycie przez Spółkę części Obligacji i w związku z tym, spowoduje ono powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy oraz możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie tej części Obligacji. W konsekwencji, zgodnie z otrzymaną Interpretacją, z tytułu uregulowania Ceny Nabycia w formie datio in solutum, Wnioskodawca rozpoznał przychód podlegający opodatkowaniu z chwilą przeniesienia na Zbywcę własności Obligacji, przyjmując, że poprzez uregulowanie Ceny Nabycia doszło do opodatkowanej formy zbycia Obligacji. W związku z faktem, że zawarcie umowy sprzedaży akcji w spółkach kapitałowych, w tym akcji w Spółce zależnej odbyło się za pośrednictwem biura maklerskiego, Wnioskodawca poniósł dodatkowe koszty związane z nabyciem akcji w Spółce zależnej w postaci prowizji biura maklerskiego. Od momentu dokonania transakcji nabycia od Zbywcy większości akcji w Spółce zależnej, Spółka dokonywała kolejnych transakcji nabycia akcji w Spółce zależnej w drodze umowy sprzedaży. W odniesieniu do tej części akcji cena uiszczana była przez Spółkę w formie gotówkowej.

Wnioskodawca rozważa zbycie akcji w Spółce zależnej na rzecz innej spółki kapitałowej (lub spółek kapitałowych) w kilku transakcjach podlegających opodatkowaniu (tj. w ramach aportu lub w drodze sprzedaży - do których nie będzie miało zastosowanie żadne zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnym). W związku ze zbyciem akcji Spółki zależnej, Wnioskodawca każdorazowo rozpozna przychód. Spółka zakłada, że możliwe będzie zidentyfikowanie akcji w Spółce zależnej podlegających zbyciu i przyporządkowanie im rzeczywistego kosztu ich nabycia, jednak Wnioskodawca nie wyklucza, że identyfikacja kosztów nabycia poszczególnych akcji nie będzie możliwa.

W polityce rachunkowości, Spółka wskazuje jedną konkretną metodę spośród metod przewidzianych w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „ustawa o rachunkowości”), według której dokonuje i wycenia rozchód oraz stan końcowy jednakowych składników zapasów, które zostały nabyte po różnych cenach (wartościach), a nie jest możliwa ich identyfikacja, mianowicie metodę FIFO (przyjmującą, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach/kosztach tych składników aktywów, które Spółka nabyła najwcześniej).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w momencie zbycia akcji w Spółce zależnej w drodze aportu lub sprzedaży do innej spółki kapitałowej (lub spółek kapitałowych) Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości:

 • uregulowanej w formie Obligacji Ceny Nabycia, w części dotyczącej zbywanych akcji Spółki zależnej,
 • wydatków w postaci ceny uiszczanej w formie gotówkowej w części dotyczącej zbywanych akcji Spółki zależnej,
 • części prowizji zapłaconej na rzecz biura maklerskiego przypadającej proporcjonalnie na zbywane akcje Spółki zależnej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie zbycia udziałów/akcji w Spółce zależnej w drodze aportu lub sprzedaży do innej spółki kapitałowej (lub Spółek kapitałowych) Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie akcji w Spółce zależnej, w tym:

 • wydatków w wysokości Ceny Nabycia, w części dotyczącej akcji Spółki zależnej,
 • wydatków w postaci ceny uiszczanej w formie gotówkowej w zamian za wykup części akcji Spółki zależnej,
 • części prowizji zapłaconej na rzecz biura maklerskiego proporcjonalnie do Ceny Nabycia w części dotyczącej Spółki zależnej do całości Ceny Nabycia.

Ustalenie kosztu uzyskania przychodów z tytułu aportu udziałów – zasady.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Zatem w przypadku, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały lub akcje w spółce kapitałowej, transakcja aportu powoduje, co do zasady, powstanie przychodu u spółki wnoszącej aport w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. Natomiast, koszty uzyskania przychodów związane z aportem udziałów lub akcji w spółce, który skutkował rozpoznaniem przychodu, o którym mowa w powołanym przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, ustalić należy w oparciu o jedną z metod wskazanych w art. 15 ust. lj pkt 2 ustawy o CIT. W przypadku, gdy udziały/akcje w spółce, będące przedmiotem aportu, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, zastosowanie powinien znaleźć art. 15 ust. lj pkt 2 lit b ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości wartości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8. W związku z faktem, że akcje w Spółce zależnej, które będą przedmiotem rozważanego przez Wnioskodawcę aportu do innej spółki lub spółek, zostały nabyte przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży (a więc nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny), Wnioskodawca w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanego objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w Spółce zależnej powinien odwołać się do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Zatem, w celu prawidłowego ustalenia kosztu uzyskania przychodów Wnioskodawcy w związku z rozważanym aportem akcji Spółki zależnej, konieczne jest ustalenie wysokości wydatków na nabycie akcji w Spółce zależnej poniesionych przez Wnioskodawcę.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji.

Podobnie, w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji Spółki zależnej, Wnioskodawca rozpozna przychód w wysokości uzyskanej ceny sprzedaży. Jednocześnie, z chwilą powstania u Wnioskodawcy przychodu z odpłatnego zbycia akcji Spółki zależnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie akcji Spółki zależnej, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Ustalenie wysokości wydatków na nabycie udziałów/akcji.

W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „wydatków” na grancie ustawy o CIT (w tym art. 16 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy) powinno być rozumiane możliwie szeroko. W szczególności, pojęcia tego nie należy utożsamiać jedynie z wydatkami o charakterze stricte pieniężnym, ponoszonymi w związku z regulowaniem zobowiązania z tytułu ceny. Stanowisko takie prezentowane jest również w doktrynie prawa podatkowego, np.:

 • Pojęcie „wydatki” nie zostało w PDOPrU zdefiniowane, natomiast zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN „wydatek” to suma, która ma być wydana, albo suma wydana na coś, przy czym „wydać” oznacza wyłożyć, wydatkować pieniądze na coś, zapłacić za coś, natomiast „zapłacić” - dać pieniądze jako należność za pracę, za towar: wynagrodzić w pieniądzach (także w naturze): uiścić należność. Wobec tego na gruncie PDOPrU pojęcie „wydatek” powinno być rozumiane jako uiszczenie należności w formie pieniężnej lub niepieniężnej za określone świadczenie innego podmiotu - W. Dmoch. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2015;
 • Samo pojęcie „wydatek” nie może być ograniczane jedynie do wydatku pieniężnego. Sformułowanie „wydatek” w komentowanym przepisie odnosi się zarówno do wydatków o charakterze pieniężnym, jak i niepieniężnym. Szerokie rozumienie wydatku (tj. nieograniczanie go jedynie do wydatkowania określonej sumy pieniężnej) prezentują również sądy administracyjne - Aleksandra Obońska, Adam Wacławczyk, Agnieszka Walter. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wyd. 4, Warszawa 2014.

Cena nabycia akcji jako wydatek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8.Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, większość akcji w Spółce zależnej (oraz udziałów/akcji w innych spółkach kapitałowych) została nabyta przez Wnioskodawcę na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej z podmiotem niepowiązanym w zamian za Cenę Nabycia określoną w umowie. Cena Nabycia odpowiadała wartości rynkowej nabywanych udziałów/akcji, ustalonej z niepowiązanym Zbywcą. Cena Nabycia w części dotyczącej m.in. akcji w Spółce zależnej rozliczona została poprzez wydanie na rzecz Zbywcy Obligacji. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że Cena Nabycia (w tym jej część przypadająca na akcje w Spółce zależnej) została przez Wnioskodawcę uregulowana. Natomiast, możliwość uznania uregulowanej przez podatnika ceny nabycia udziałów/akcji, za wydatek na nabycie udziałów/akcji, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, potwierdza jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych oraz praktyka organów podatkowych, a w szczególności:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2014 r., Znak: IPPB3/423-1020/14-2/PK1, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: Użycie przez ustawodawcę w powyższym przepisie określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Takimi wydatkami są np. cena zakupu udziałów (akcji), opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego, podatek od czynności cywilnoprawnych, związane z ich zakupem - i odstąpił od uzasadnienia;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 listopada 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-968/11/MO, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: Wydatki bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności cena na nabycie akcji, opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego, nie są zaliczane zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Koszty te powinny być rozpoznane dopiero w momencie zbycia akcji (wyrok NSA z 7 września 2004 r., sygn. akt FSK 324/04). Wydatki bezpośrednio związane z transakcją to takie, których podatnik nie był w stanie uniknąć i bez których transakcja nabycia akcji nie doszłaby do skutku - i odstąpił od uzasadnienia.

Zatem, nie powinna zdaniem Wnioskodawcy budzić wątpliwości możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości ceny nabycia akcji w Spółce zależnej w momencie zbycia tych akcji w transakcji opodatkowanej, niezależnie od sposobu uregulowania ceny. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, cena za część akcji w Spółce zależnej została uregulowana w formie gotówkowej. Natomiast, większość akcji w Spółce zależnej została nabyta za część Ceny Nabycia, do której uregulowania doszło przy zastosowaniu instytucji datio in solutum tj. w drodze uregulowania zobowiązania pieniężnego poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego. Istotnym jest bowiem, że zobowiązanie Wnioskodawcy z tytułu Ceny Nabycia zostało uregulowane i w zamian za nabycie udziałów/akcji w Spółce zależnej Wnioskodawca definitywnie przeniósł na zbywcę składniki swojego majątku (aktywów) w postaci Obligacji. Jednocześnie zaznaczyć należy, że możliwość traktowania poniesionych przez Spółkę wydatków na nabycie udziałów w Spółce zależnej w formie niepieniężnej analogicznie do wydatków w formie pieniężnej wynika pośrednio z otrzymanej przez Spółkę Interpretacji. W szczególności, w Interpretacji organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym skutki przeniesienia własności Obligacji w ramach datio in solutum w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinny być takie same, jak w przypadku gdyby Spółka zbyła te Obligacje odpłatnie. Zatem, z punktu widzenia konsekwencji podatkowych analizowana sytuacja powinna być traktowana tak samo, jakby Spółka dokonała odpłatnego zbycia Obligacji (rozpoznając z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu), a za pieniądze uzyskane z takiej hipotetycznej transakcji sprzedaży, wypełniła swoje zobowiązanie wobec wierzyciela z tytułu Ceny Nabycia, w tym w części odpowiadającej wartości Spółki zależnej. W konsekwencji, zgodnie z otrzymaną Interpretacją, z perspektywy określenia skutków na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z uregulowaniem Ceny Nabycia w formie niepieniężnej, należy przyjąć fikcję prawną, że przed uregulowaniem Ceny Nabycia doszło do dodatkowego kroku umożliwiającego rozliczenie Ceny Nabycia tj. do odpłatnego zbycia Obligacji. W ocenie Spółki, domniemanie to powinno zostać zastosowane konsekwentnie na etapie rozpoznania skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących zbycia akcji w Spółce zależnej. Zatem przyjmując, zgodnie z uzyskaną przez Spółkę Interpretacją fikcję, że z chwilą uregulowania Ceny Nabycia doszło w istocie do dodatkowego zdarzenia podatkowego tj. odpłatnego zbycia Obligacji, to konsekwentnie należałoby przyjąć, że następnie zobowiązanie Wnioskodawcy z tytułu Ceny Nabycia zostało uregulowane wartościami odpowiadającymi środkom pieniężnym, pochodzącym z odpłatnego zbycia Obligacji. W konsekwencji, z chwilą zbycia akcji Spółki zależnej, Spółka powinna być upoważniona do rozpoznania poniesionych wydatków na nabycie akcji w Spółce zależnej w wysokości uregulowanej Ceny Nabycia w części dotyczącej tych akcji.

Podsumowując, z podatkowego punktu widzenia konsekwencje dokonanych rozliczeń powinny być takie, jakby doszło do następujących zdarzeń:

 1. Zawarcie umowy sprzedaży udziałów/akcji i powstanie zobowiązania Wnioskodawcy do zapłaty Ceny Nabycia.
 2. Odpłatne zbycie Obligacji - powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tego tytułu.
 3. Uregulowanie przez Wnioskodawcę Ceny Nabycia środkami otrzymanymi z tytułu odpłatnego zbycia Obligacji.

Zatem, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na uregulowanie Ceny Nabycia powinny być dla celów podatkowych kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów, rozpoznawane zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 2 lit. b w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT - w momencie zbycia akcji w Spółce zależnej w drodze aportu lub bezpośrednio na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, w momencie zbycia akcji w Spółce zależnej w drodze sprzedaży. Jednocześnie, forma uregulowania zobowiązania nie powinna wpływać na możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie akcji w Spółce zależnej, o ile wydatki są bezpośrednio związane z nabyciem akcji/udziałów, co w przypadku ceny określonej w umowie sprzedaży udziałów/akcji nie powinno budzić wątpliwości (ostatnio stanowisko takie wyrażone zostało np. w wyroku NSA z 6 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 1086/13, w którym Sąd potwierdził stanowisko organu podatkowego, w świetle którego: Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego i.t.p.).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania wydatków na nabycie udziałów/akcji wszelkich wypływów z majątku podatnika, bezpośrednio związanych z nabyciem udziałów/akcji, w tym także wydatków związanych ze świadczeniami o charakterze niepieniężnym, znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, a w szczególności:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2015 r., Znak: ITPB3/423-487/14/DK, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: W związku z wykonaniem umowy datio in solutum Wnioskodawca zamiast środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej cenie zakupu Akcji wyda Zbywcy wierzytelności własne wobec podmiotu trzeciego o wartości odpowiadającej cenie zakupu. W sensie ekonomicznym, Wnioskodawca faktycznie „zapłaci” zatem za Akcje wierzytelnością wobec podmiotu trzeciego ponosząc w ten sposób wydatek na nabycie Akcji. Również w literaturze szeroko prezentowany jest pogląd, że instytucja datio in solutum ma charakter odpłatnej umowy rozporządzającej (J. Dąbrowa, System pr. cyw., t. 3, cz. I, s. 852; W. Popiołek, K. Pietrzykowski, KC. Komentarz, t. 2, 2005, s. 9). Stąd, należy uznać, że skutek owych czynności będzie analogiczny jak w sytuacji, w której doszłoby do zapłaty środkami pieniężnymi za Akcje. Należy zauważyć, że przepisy Ustawy CIT nie regulują wprost skutków podatkowych instytucji datio in solutum. Niemniej z uwagi na to, że ekonomiczny skutek datio in solutum oraz umowy kupna-sprzedaży jest podobny, w ocenie Wnioskodawcy, należy przyjąć, że zastosowanie znajdzie wskazany wyżej ort. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT i odstąpił od uzasadnienia;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 listopada 2014 r., Znak: IPTPB3/423-260/14-5/KJ, w której organ stwierdził, że: Zgodzić można się więc ze Spółką, że kosztem uzyskania przychodów przy planowanej sprzedaży udziałów Nowej Spółki, nabytych w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będą wydatki na nabycie tych udziałów, przez które należy rozumieć wartość długu, z którego Wnioskodawca zwolnił Zbywcę w zamian za nabycie udziałów.

Pozostałe wydatki bezpośrednio związane z nabyciem akcji.

Jak wskazano powyżej, do wydatków na nabycie udziałów/akcji, poza ceną ich nabycia, zalicza się również inne koszty poniesione w bezpośrednim związku z ich nabyciem, warunkujące skuteczne nabycie akcji. W myśl utrwalonej linii orzeczniczej i praktyki organów podatkowych, do kosztów takich zalicza się m.in. opłaty sądowe i notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty prowizji biura maklerskiego. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, poza wydatkami w formie niepieniężnej, poniesionymi w celu uregulowania Ceny Nabycia i ceną zapłaconą w formie gotówkowej za wykup części akcji, Spółka powinna być uprawniona do rozpoznania w momencie zbycia akcji Spółki zależnej, pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem akcji, w tym kosztów prowizji biura maklerskiego. W związku z faktem, że prowizja uiszczona przez Spółkę na rzecz biura maklerskiego dotyczyła transakcji nabycia akcji również w innych spółkach kapitałowych, w ocenie Wnioskodawcy, w momencie zbycia akcji należałoby ustalić proporcję, w której prowizja dotyczyła nabycia akcji w Spółce zależnej i według tej proporcji uwzględnić wartość prowizji w kosztach uzyskania przychodów rozpoznanych w momencie zbycia akcji w Spółce zależnej w formie aportu. Zdaniem Wnioskodawcy, proporcję należałoby ustalić w wysokości, w jakiej pozostawała wartość Ceny Nabycia w części dotyczącej akcji Spółki zależnej do całości Ceny Nabycia określonej w umowie.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w momencie zbycia akcji w Spółce zależnej do innej spółki kapitałowej (lub spółek kapitałowych), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie akcji w Spółce zależnej, w tym:

 • wydatków w wysokości Ceny Nabycia, w części dotyczącej akcji Spółki zależnej,
 • wydatków w postaci ceny uiszczanej w formie gotówkowej w zamian za wykup części akcji Spółki zależnej,
 • części prowizji zapłaconej na rzecz biura maklerskiego proporcjonalnie do wartości Ceny Nabycia w części dotyczącej akcji Spółki zależnej do całości Ceny Nabycia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.