IBPB-1-3/4510-224/16/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dopłaty wniesione przez akcjonariusza do Spółki w zamian za uprzywilejowanie posiadanych przez niego akcji będą podlegały zaliczeniu do przychodów Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 11 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 marca 2016 r.), uzupełnionym 9 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem dopłat do spółki kapitałowej (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem dopłat do spółki kapitałowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 maja 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-224/16/PC, IBPB-2-2/4511-331/16/MMa wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 9 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Spółką Akcyjną, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja papieru i tektury. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.006.001,00 zł i dzieli się na 9.101.820 akcji o wartości nominalnej 0,55 zł każda. Powyższe akcje dzielą się na 788.000 akcji serii A, 132.000 akcji serii B, 4.545.460 akcji serii C i 3.636.360 akcji serii D. Aktualnie wszystkie ww. akcje są akcjami imiennymi, zwykłymi, nieuprzywilejowanymi i znajdują się w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi.

Z uwagi na fakt, że Spółka zamierza zaciągnąć wysoki kredyt, w związku z czym konieczne jest zwiększenia jej wiarygodności kredytowej, Zarząd Spółki przedstawił akcjonariuszom propozycję zmian w statucie, w wyniku której uprzywilejowane zostałyby ich akcje w zamian za dopłaty, które - stosownie do art. 396 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”), wpłyną do kapitału zapasowego. W konsekwencji, też przedstawiony został projekt zmian w statucie Spółki, na mocy której akcje serii C od numeru 1 do numeru 3.179.195 będą akcjami uprzywilejowanymi w zamian za dopłaty w kwocie 3,50 zł do każdej akcji. Uprzywilejowanie będzie dotyczyć prawa do dywidendy i podziału majątku w przypadku likwidacji. Dodatkowo przewiduje się wprowadzić zapis w statucie, że dopłaty mogą być zwrócone akcjonariuszom na zasadach i w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Zwrot dopłat nie może jednak nastąpić wcześniej, aniżeli przed upływem 5 (pięciu) lat od dnia ich wniesienia i nie może przewyższać kwoty wniesionej tytułem dopłat. Z chwilą zwrotu dopłat uprzywilejowanie akcji wygasa.

Akcjonariusz posiadający akcje, które mają zostać uprzywilejowane w opisany wyżej sposób, zobowiązany zostanie do wniesienia dopłat przed zarejestrowaniem zmian w statucie. Dopłaty zostaną wniesione w formie gotówkowej lub też zostaną uregulowane poprzez potrącenie (dokonane w formie oświadczenia woli jednej ze strony lub w formie umowy kompensacyjnej zawartej między Spółką a akcjonariuszem) z wierzytelnościami akcjonariusza, jakie on posiada względem Spółki z tytułu zwrotu udzielonych jej wcześniej pożyczek.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dopłaty wniesione przez akcjonariusza do Spółki w zamian za uprzywilejowanie posiadanych przez niego akcji będą podlegały zaliczeniu do przychodów Spółki... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”), do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Odrębnymi przepisami, o których mowa w przytoczonej regulacji, są przepisy Kodeksu spółek handlowych. W przypadku spółek akcyjnych, obowiązek wnoszenia dopłat wynika z uprzywilejowania akcji. Zgodnie bowiem z art. 351 § 1 k.s.h., spółka akcyjna może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne. Stosownie zaś do § 2 tegoż artykułu, uprzywilejowanie, o którym mowa w § 1, może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej. Przy czym, statut może uzależniać przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku (art. 351 § 3 k.s.h.). Takim dodatkowym świadczeniem mogą być również dopłaty, co jednoznacznie zostało potwierdzone przez ustawodawcę w regulacji zawartej w art. 396 § 3 k.s.h. Zgodnie bowiem z tym przepisem, do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

W tym stanie rzeczy, nie powinno budzić wątpliwości, że dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, są objęte także dopłaty do akcji w spółce akcyjnej. Takie stanowisko zresztą jest również przyjęte w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. np. wyrok NSA z 23 maja 2006 r. II FSK 770/05, czy wyrok WSA w Warszawie z 11 lutego 2005 r., III SA/Wa 1288/04), gdzie jednoznacznie wskazuje się, że dopłaty ukształtowane zostały, zarówno w fazie ich wnoszenia, jak i zwrotu, jako świadczenia podatkowo neutralne (por. np. wyrok 7 sędziów NSA z 10 grudnia 2007 r., II FPS 5/07, ONSAiWSA 2008/3/44).

Dodać przy tym należy, że powyższej oceny nie powinien zmienić fakt, że w opisanym stanie faktycznym (winno być „zdarzeniu przyszłym”) wniesione dopłaty mogą zostać zwrócone akcjonariuszom na zasadach i w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Wprawdzie przepisy kodeksu spółek handlowych nie regulują wprost kwestii zwrotu wniesionych dopłat, niemniej jednak nie wykluczają możliwości ich zwrotu. Potwierdzają to zresztą poglądy wyrażone w doktrynie na gruncie art. 344 k.s.h. (który to przepis zakazuje, podczas trwania spółki, zwracać akcjonariuszom dokonanych wpłat na akcje). Jak np. wskazuje S. Sołtysiński Przepisy art. 344 KSH dotyczą zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych (art. 309 § 5 KSH). (...) Dyskusyjne jest, czy mają one zastosowanie do innych świadczeń dokonanych przez akcjonariusza na rzecz spółki, np. do świadczeń dodatkowych związanych z objęciem akcji uprzywilejowanych lub przyznaniem akcjonariuszowi osobistych uprawnień (art. 351 § 3 i art. 354 § 2 KSH). Zważywszy, że nie są to wpłaty na akcje (wkłady) należy stwierdzić, że nie są one objęte hipotezą art. 344 KSH. To samo dotyczy świadczeń niepieniężnych, związanych z akcjami imiennymi (art. 356 § 1 KSH) czy też wynagrodzenia za wykonywanie funkcji itp. Tego typu wypłaty nie mogą stanowić zwrotu wpłat na akcje, tak też Kidyba, Komentarz, t. II, wyd. 9, s. 267 (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 3, Wyd. 3, Warszawa 2013).

Wreszcie także fakt ewentualnego wniesienia tych dopłat w formie potrącenia również nie wyłącza ich spod dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT. Przepisy k.s.h. nie zakazują bowiem objąć potrąceniem wierzytelności akcjonariusza wobec spółki oraz wierzytelności spółki względem akcjonariusza z tytułu dopłat. Nie jest przy tym wykluczone także dokonanie takiego potrącenia przez akcjonariusza w drodze jednostronnego oświadczenia woli. Przepis art. 14 ust. 3 k.s.h. zakazuje bowiem akcjonariuszowi jedynie potrącania swoich wierzytelności względem spółki z wierzytelnością spółki względem akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji (co nie wyłącza potrącenia umownego). Zakaz ten zatem nie odnosi się do wierzytelności spółki względem akcjonariusza z tytułu dopłat, co jednoznacznie potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 12 stycznia 2010 r., III CZP 117/09, OSNC 2010/7-8/103.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.