IBPB-1-2/4510-12/16/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce Akcyjnej do Spółki Kapitałowej, tj. aportu, w wyniku którego Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej, transakcja ta będzie neutralna po stronie Spółki na gruncie podatku CIT?
IBPB-1-2/4510-12/16/MSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. dochód
 3. przychód
 4. spółka akcyjna
 5. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce Akcyjnej do Spółki Kapitałowej, tj. aportu, w wyniku którego Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej, transakcja ta będzie neutralna po stronie Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce Akcyjnej do Spółki Kapitałowej, tj. aportu, w wyniku którego Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej, transakcja ta będzie neutralna po stronie Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej też: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest holdingową spółką akcyjną działającą w Grupie (dalej: „Grupa”), której akcje jednocześnie notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). W przyszłości planowane jest wprowadzenie przez Grupę programu motywacyjnego, adresowanego m.in. do wybranych osób zatrudnionych w Spółce na umowę o pracę i/lub osób pełniących w Spółce funkcje członków zarządu i/lub do osób współpracujących ze Spółką czy też ze spółkami w Grupie na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „Osoby Fizyczne”). W założeniu program będzie opierał się na przyznaniu na rzecz powyższych Osób Fizycznych akcji - pod warunkiem spełnienia przez nie określonych w programie wymogów/osiągnięć określonych w programie celów (dalej: „Program Motywacyjny”).

Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Osoby Fizyczne, do których będzie on skierowany, będą miały możliwość objęcia/nabycia po cenach preferencyjnych (niższych od rynkowych) określonej ilości akcji w Spółce. Akcje mogą pochodzić z nowej emisji lub być odkupione od innych akcjonariuszy, w szczególności w ramach planowanego skupu przez Spółkę akcji własnych z Giełdy Papierów Wartościowych, przy czym te skupione akcje były w przeszłości emitowane w ramach typowych emisji czyli bez wskazywania szczególnie uprawnionych do nabycia, w tym Osób Fizycznych.

Nabywanie przez Osoby Fizyczne akcji będzie dokonywane na podstawie uchwały (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Uchwała taka stanowić będzie, że emitowane lub skupione akcje mogą być przeznaczone dla określonych grup osób np. pracowników, członków zarządu (nie wymieniając ich imiennie) czyli Osób Fizycznych lub uchwała ta będzie upoważniać (na zasadzie delegacji) zarząd/radę nadzorczą Spółki do zdecydowania i wskazania (np. w formie uchwały) komu te skupione akcje będę odsprzedane (o dalszych losach akcji) a zarząd/rada nadzorcza w drodze uchwały jako podmioty uprawnione do nabycia wskaże Osoby Fizyczne.

W ramach Programu Motywacyjnego akcje mogą być nabywane przez Osoby Fizyczne od Spółki lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „Spółka Akcyjna”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym i podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Fizyczne.

Alternatywnie, Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony przez Spółkę, ale nie w oparciu o własne akcje, ale o akcje emitowane przez Spółkę Akcyjną. W oparciu o takie alternatywne rozwiązanie, przewiduje się, że akcje w Spółce Akcyjnej będą mogły zostać objęte lub nabyte przez Osoby Fizyczne a uprawnienie do ich nabycia będzie wynikało wprost z uchwały (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej.

Osoby Fizyczne uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych (objętych) przez nie akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenia, czyli sytuacji, w której Spółka lub Spółka Akcyjna nabędzie od Osób Fizycznych akcje celem ich umorzenia lub umorzy w trybie umorzenia przymusowego lub automatycznego i wypłaci w zamian za to ich wartość rynkową, wyższą niż cena, którą zapłaciły Osoby Fizyczne przy ich nabyciu, co spowoduje spadek wartości pozostałych akcji Spółki lub Spółki Akcyjnej.

Należy zaznaczyć, że Program Motywacyjny nie przewiduje aby uprawnienie do nabycia akcji wynikało w wcześniejszych opcji, warrantów czy też innych instrumentów finansowych uprawniających Osoby Fizyczne do objęcia akcji na warunkach preferencyjnych. Nabycie akcji warunkowane będzie tylko spełnieniem przez Osoby Fizyczne określonych warunków oraz ich decyzją o nabyciu akcji. W przypadku gdy Osoby Fizyczne będą nabywały akcje Spółki od Spółki Akcyjnej oraz w przypadku nabywania akcji Spółki Akcyjnej w ramach rozwiązania alternatywnego, Program Motywacyjny będzie finansowany ze środków własnych Spółki Akcyjnej otrzymanych poprzez dofinansowanie kapitałów od Spółki.

W celu zapewnienia finansowania Spółki Akcyjnej, tj. w celu zwiększenia płynności finansowej tejże spółki i przeprowadzenia przez nią Programu Motywacyjnego z korzyścią dla całej Grupy, Spółka może dokonać:

 • wkładu pieniężnego (gotówkowego) do Spółki Akcyjnej, lub
 • wkładu niepieniężnego do Spółki Akcyjnej w postaci akcji własnych Spółki (poniżej 50%), skupionych uprzednio w tym celu przez Spółkę z GPW (za gotówkę)

-w zamian za nowo wyemitowane akcje Spółki Akcyjnej (dalej: „Akcje”). Przewiduje się przy tym, że zdecydowana większość wkładu wniesionego przez Spółkę będzie stanowiła tzw. agio emisyjne, czyli nadwyżkę wartości wkładu nad nominalną wartością wydanych Akcji, która zostanie odniesiona na kapitał zapasowy lub inne niż kapitał zakładowy (akcyjny) kapitały celowe Spółki Akcyjnej.

Niewykluczone, że w przyszłości Spółka dokona następnie wniesienia całości posiadanych przez siebie Akcji jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Kapitałowa”), będącej polskim rezydentem podatkowym i podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski - w zamian za udziały w kapitale zakładowym tej spółki.

Na chwilę obecną, z uwagi na planowane przeprowadzenie Programu Motywacyjnego, w wyniku którego również Osoby Fizyczne nabędą akcje w Spółce Akcyjnej, Spółka nie jest jednak w stanie określić, czy wnoszone Akcje będą stanowić poniżej, czy powyżej 50% akcji w Spółce Akcyjnej, tj. czy na skutek aportu w postaci Akcji w Spółce Akcyjnej, Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej.

Możliwa jest również sprzedaż przez Wnioskodawcę objętych uprzednio Akcji, przy czym nie będzie to sprzedaż dokonywana do osób uprawnionych na obejmowanie akcji na postawie Programu Motywacyjnego, a cena sprzedaży będzie odpowiadać ich wartości rynkowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce Akcyjnej do Spółki Kapitałowej, tj. aportu, w wyniku którego Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej, transakcja ta będzie neutralna po stronie Spółki na gruncie podatku CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce Akcyjnej do Spółki kapitałowej, tj. aportu, w wyniku którego Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej, transakcja ta będzie stanowić tzw. transakcję wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej: „Ustawa CIT”), w wyniku czego będzie neutralna po stronie Spółki na gruncie podatku CIT.

Co do zasady, zgodnie z art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji) oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W związku z dyspozycją dalszego ust. 11, art. 12 ust. 4d Ustawy CIT stosuje się, jeżeli:

 • spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 • wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że w przypadku spełnienia ww. warunków, objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej, jest neutralne podatkowo. Przekładając powyższe na analizowane zdarzenie przyszłe, należy uznać, że po stronie Spółki nie powstanie przychód w wysokości wartości akcji przekazanych Spółce w Spółce Kapitałowej, pod warunkiem jednak, że transakcja będzie spełniała warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

W ocenie Spółki, jeżeli w przyszłości Spółka dokona wniesienia powyżej 51% akcji w Spółce Akcyjnej jako wkładu niepieniężnego do Spółki Kapitałowej, transakcja ta będzie spełniać warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów, z uwagi na fakt, że:

 1. podmioty biorące udział w transakcji (tj. Spółka, Spółka Akcyjna oraz Spółka Kapitałowa) będą podlegać w momencie zawarcia transakcji opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w kraju członkowskim Unii Europejskiej (tj. w Polsce),
 2. w wyniku wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci akcji w Spółce Akcyjnej, Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu (powyżej 51%) w Spółce Akcyjnej,
 3. w zamian za wniesienie przez Spółkę akcji w Spółce Akcyjnej, Spółka obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej.

W konsekwencji, transakcja wymiany udziałów będzie neutralna po stronie Spółki w podatku CIT z uwagi na zastosowanie zwolnienia określonego w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 oraz 3-4 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.