IBPB-1-1/4511-524/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem spółki komandytowej (która jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej), powstaną w związku ze zbyciem akcji (nowej emisji) spółki komandytowo-akcyjnej, w celu ich umorzenia
IBPB-1-1/4511-524/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. potrącenie (kompensata)
  3. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 5 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 19 i 20 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem spółki komandytowej (która jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej), powstaną w związku ze zbyciem akcji (nowej emisji) spółki komandytowo-akcyjnej, w celu ich umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem spółki komandytowej (która jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej), powstaną w związku ze zbyciem akcji (nowej emisji) spółki komandytowo-akcyjnej, w celu ich umorzenia. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-291/15/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 i 20 sierpnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „S.K.A.” lub „Spółka”). W grudniu 2013 r. spółka komandytowa objęła akcje w istniejącej spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny i od grudnia 2013 r. stała się akcjonariuszem tej spółki. S.K.A., której akcjonariuszem jest spółka komandytowa, została utworzona w 2013 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r., w związku z przepisami przejściowymi, tj. art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. pod poz. 1387) oraz zmianą jej roku obrotowego, S.K.A nie stała się podatnikiem podatku dochodowego o osób prawnych. Rok obrotowy spółki po dokonanej zmianie roku w 2013 r., kończy się 31 października 2015 r.

W związku z realizacją planu restrukturyzacyjnego, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej, akcje w podwyższonym kapitale objęłaby spółka komandytowa, która obecnie jest większościowym akcjonariuszem S.K.A. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej spółka komandytowa obejmie wyemitowane akcje nowej serii (dalej: „Nowe Akcje”). Akcje te zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, co będzie wynikało z uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników. Możliwe, że Nowe Akcje zostaną opłacone kwotą równą ich wartości nominalnej, jednocześnie nie wyklucza się, że Nowe Akcje zostaną opłacone kwotą przekraczającą wartość nominalną tych akcji. W takim wypadku nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Nowych Akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Może się okazać, że wpłata środków na pokrycie Nowych Akcji nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności spółki komandytowej wobec spółki komandytowo-akcyjnej o wypłatę pożyczki (spółka komandytowo-akcyjna w związku z posiadanymi środkami udzieli pożyczkę spółce komandytowej) z wierzytelnością spółki komandytowo-akcyjnej do spółki komandytowej o pokrycie wkładu.

Zakłada się, że na moment objęcia akcji nowej emisji, S.K.A nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W przyszłości, gdy spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (tj. od 1 listopada 2015 r.) nie wyklucza się, że dojdzie do zbycia Nowych Akcji należących do spółki komandytowej, (której wspólnikiem jest Wnioskodawca) na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Przedmiotem zbycia oraz umorzenia będą Nowe Akcje. Zbycie akcji w celu umorzenia odbędzie się w trybie umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 359 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH.”). Spółka komandytowa otrzyma wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji. W przypadku umorzenia akcji za wynagrodzeniem, umorzenie nastąpi, tj. będzie finansowane, z czystego zysku S.K.A, znajdującego się na kapitale zapasowym.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 19 sierpnia 2015 r., wskazano m.in., że:

  • prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w formie spółki komandytowej opodatkowana jest podatkiem liniowym,
  • obrót akcjami nie jest i nie będzie przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową,
  • spółka komandytowo-akcyjna zajmuje się i będzie się zajmowała udzielaniem pożyczek, czyli również udzielanie pożyczek stanowi faktyczny przedmiot działalności gospodarczej spółki komandytowo-akcyjnej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem, spowoduje po stronie Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem spółki komandytowej, powstanie przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy PIT...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 126 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), w sprawach nieuregulowanych w dziale IV KSH do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

  1. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,
  2. w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Z powyższego odwołania wynika, że do umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej należy odpowiednio zastosować przepisy art. 359 oraz art. 360 KSH, dotyczące umorzenia akcji w spółce akcyjnej. Zgodnie z przepisem art. 359 § 1 i § 2 KSH, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. W jednym z trybów, akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). W ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie za wynagrodzeniem bądź nieodpłatne. W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji dochodzi najpierw do zbycia tychże akcji przez akcjonariusza na rzecz spółki, a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), wśród katalogu źródeł przychodu, wyróżnia m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a)-c). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz zbycia papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 29 ww. ustawy, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o udziale (akcji), oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej.

Z wyżej przytoczonej, definicji pojęcia „akcji”, wynika, że niewątpliwie akcja spółki komandytowo-akcyjnej jest akcją w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie definicji papierów wartościowych przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsyłają do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), akcje są zaliczane do papierów wartościowych. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie różnicuje akcji na akcje emitowane w spółkach akcyjnych i akcje emitowane w spółkach komandytowo-akcyjnych. Podobnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługują się w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) pojęciem „papiery wartościowe”, nie ograniczając go tym samym jedynie do akcji w spółkach mających osobowość prawną.

Uwzględniając zarówno definicję ustawową pojęcia „akcja” jak i definicję ustawową pojęcia „papiery wartościowe”, zdaniem Wnioskodawcy, akcja spółki komandytowo-akcyjnej jest akcją w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, w sytuacji dobrowolnego umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej następuje zbycie tychże akcji na rzecz spółki, konsekwencją czego jest zaliczenie uzyskanego wynagrodzenia do przychodu z kapitałów pieniężnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że w przypadku dobrowolnego umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem Wnioskodawca uzyska dochód, który będzie opodatkowany zgodnie z brzmieniem art. 30b ust. 1 ww. ustawy. Wskazany przepis stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 tej ustawy.

Podsumowując, wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji Spółki stanowi przychód ze źródła kapitały pieniężne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i który powinien być rozliczony na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe albowiem z treści przedstawionego w uzupełnieniu wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że obrót akcjami nie jest i nie będzie przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.