IBPB-1-1/4511-25/16/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia nabytych uprzednio akcji lub akcji nabytych w ramach realizacji opcji gwarantujących nabycie akcji po określonej cenie, od kontrahenta amerykańskiego
IBPB-1-1/4511-25/16/BKinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. Stany Zjednoczone
 3. akcja
 4. przychód
 5. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, z 4 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 18 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia nabytych uprzednio akcji lub akcji nabytych w ramach realizacji opcji gwarantujących nabycie akcji po określonej cenie, od kontrahenta amerykańskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia nabytych uprzednio akcji lub akcji nabytych w ramach realizacji opcji gwarantujących nabycie akcji po określonej cenie, od kontrahenta amerykańskiego. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 4 marca 2016 r. wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 18 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług informatycznych – przede wszystkim pisanie programów komputerowych oraz przeprowadzanie konsultacji i rozwiązywanie problemów o treści informatycznej.

Wnioskodawca ma podpisany kontrakt o współpracę, w ramach którego usługa rozliczana jest w okresach miesięcznych. Kontrakt ten podpisany jest ze spółką niemiecką będącą spółką zależną (spółka córka). Usługa dokumentowana jest fakturą na zasadzie odwrotnego obciążenia. Dodatkowo podatnik ma zawartą umowę ze spółką kalifornijską będącą w stosunku do spółki niemieckiej spółką dominującą (spółka matka). Umowa ta ma na celu motywację, zachętę oraz utrzymanie współpracy z najlepszymi pracownikami/konsultantami współpracującymi bądź to bezpośrednio ze spółką dominującą lub ze spółkami zależnymi. W postanowieniach umowy, powołano się na współpracę w ramach zawartego kontraktu.

W umowie tej przedstawione są trzy warianty wynagradzania współpracujących osób:

 1. Możliwość nabycia akcji (udziałów) zwykłych spółki. W momencie wybrania tej opcji Wnioskodawca wpłaca do spółki kwotę 4.032,25 USD obliczoną jako 16.129 udziałów wycenionych po 0,25 USD za sztukę. Prawo do udziałów jest uwalniane w czasie - po roku otrzymuje się 25% wartości; następnie co miesiąc uwalniane jest 2,0833% udziałów. Całość udziału uzyskana jest po 4 latach. Nabyte udziały Wnioskodawca może sprzedać w momencie kiedy spółka wejdzie na giełdę lub zostanie cała sprzedana innemu podmiotowi. Jeżeli współpraca rozwiąże się przed upływem 4 lat wówczas pozostają tylko akcje, do których prawo zostało już nabyte; pozostałe, które miały być uwalniane do 4 roku - tracą swoją ważność.
 2. Możliwość nabycia opcji gwarantujących nabycie akcji spółki po określonej cenie. Kwota nabycia 4.032,25 USD obliczona jako równowartość 16.129 udziałów wycenionych po 0,25 USD za sztukę. W wariancie tym wykonanie opcji, a następnie nabycie akcji i przeniesienie prawa do udziałów przebiega w analogiczny sposób jak w pkt 1, czyli prawo do 25% wartości nabywane jest po roku, a później uwalniane jest co miesiąc prawo do 2,0833% udziałów. Sprzedaż nabytych akcji może nastąpić po wejściu spółki na giełdę lub po sprzedaży jej innemu podmiotowi. Jeżeli współpraca uległaby zakończeniu wcześniej wówczas wykonanie opcji musi nastąpić w okresie do 3 miesięcy.
 3. Możliwość wyboru nagrody finansowej. Wymagany okres do nabycia prawa do całej nagrody to również 4 lata. Wybór nagrody finansowej nie wiąże się z poniesieniem żadnego kosztu w momencie wyboru tego wariantu. W momencie wyboru tego wariantu nagroda przeliczana jest na określony udział (przyjmuje się również wartość 4.032,25 USD, jednak podatnik tego kosztu nie ponosi). Prawo do nagrody uwalniane jest w analogiczny sposób jak w wariantach wcześniejszych - po roku Wnioskodawca ma prawo do 25% wartości, a następnie co miesiąc uwalniane jest prawo do 2,0833% udziałów. Prawo do wypłaty nagrody warunkowane jest wejściem spółki na giełdę lub sprzedażą całej spółki innemu podmiotowi. Jeżeli sytuacja taka miałaby miejsce np. po dwóch latach wówczas podatnik ma zagwarantowane prawo do wartości nagrody proporcjonalnie, zgodnie z nabytymi prawami. Wartość ta wyceniana będzie wówczas wg wartości rynkowej akcji i w takiej wartości będzie wypłacana. W momencie wypłaty z wartości potrącona będzie kwota 4 032,25 USD (wartość udziałów z dnia wybór tej formy wynagrodzenia).

Podatnik w okresie do marca 2016 r. miał podjąć decyzję, który wariant wynagradzania wybrać.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zajmuje się obrotem akcjami i innymi papierami wartościowymi oraz, że nagroda, o której mowa we wniosku jest dodatkowym wynagrodzeniem do podpisanego kontraktu i umowy, zawartego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Biura 18 marca 2016 r. wskazano, że:

 • na terytorium Polski Wnioskodawca uzyskuje tylko dochody z kontraktu zawartego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dochody w prowadzonej działalności są opodatkowane podatkiem liniowym (19%),
 • centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy znajduje się na terytorium kraju,
 • Wnioskodawca przebywa przez cały rok na terytorium kraju.
 • zawarty kontrakt z kontrahentem z Niemiec został zawarty w ramach prowadzonej działalności,
 • przedmiotem zawartej ze spółką niemiecką umowy jest świadczenie usług informatycznych głównie pisanie programów komputerowych, przeprowadzanie konsultacji i rozwiązywanie problemów o treści informatycznej.
 • umowa z firmą amerykańską (spółką dominującą) zawarta jest jako osobna umowa, ale jest ona powiązana z podpisanym kontraktem z kontrahentem niemieckim (spółką zależną). Jest to umowa mająca na celu motywację, zachętę i utrzymanie współpracy z najlepszymi pracownikami/konsultantami współpracującymi bezpośrednio ze spółką dominującą lub spółkami zależnymi,
 • Wnioskodawca nie wykonuje żadnych usług bezpośrednio na rzecz spółki amerykańskiej. Kontrakt jest podpisany, ze spółką zależną.
 • odpłatne nabycie akcji lub opcji gwarantujących nabycie akcji spółki po określonej cenie daje prawo do sprzedaży ww. instrumentów w momencie wejścia spółki na giełdę lub odsprzedaży spółki innemu podmiotowi. Widząc intensywny rozwój spółki oczekiwane są duże korzyści finansowe - wzrost wartości akcji w stosunku do nabytych. Możliwość zakupu akcji lub opcji gwarantujących nabycie akcji spółki skierowana jest tylko do podmiotów współpracujących ze spółką dominującą lub spółkami zależnymi. Oferta ta skierowana jest do pomiotów współpracujących. Nie ma natomiast możliwości zakupu akcji lub opcji przez osoby nie współpracujące ze spółkami - osoby z zewnątrz,
 • warunkiem umożliwiającym nabycie akcji, opcji gwarantujących nabycie akcji lub nagrody finansowej jest zawarcie kontraktu o współpracę. Warunkiem jest również okres czasu przez który nabywa się prawo do akcji, opcji lub nagrody czasowej,
 • nagroda finansowa, zgodnie z zawartą umową zostanie wypłacona przez spółkę amerykańską. Jest prawdopodobne, że spółka ta przekaże nagrodę do spółki niemieckiej, a ta w jej imieniu dokona zapłaty,
 • wybierając wariant wynagrodzenia w postaci nagrody finansowej podatnik złoży oświadczenie o wyborze tej formy wynagradzania. W momencie otrzymania nagrody rozliczenie nastąpi na podstawie przelewu bankowego lub czeku do realizacji. Wybór formy zapłaty nastąpi w momencie realizacji,
 • kwota nagrody, cena za akcje (opcje) będzie zmienna i zależna od uwalniania się prawa do nagrody ( całkowity okres uwalniania prawa to 4 lata, przy czym po 1 roku nabywa się prawo do 25% wartości a następnie z upływem każdego miesiąca nabywa się prawo do 2,0833% wartości udziałów). Prawo do wypłaty nagrody lub sprzedaży akcji uzależnione jest od wejścia spółki na giełdę lub sprzedaży jej innemu podmiotowi. Wówczas wartość finansowa nabytej nagrody lub przychodu ze sprzedaży akcji zależna będzie od ceny rynkowej akcji na dzień nabycia/sprzedaży,
 • faktura za świadczone usługi wystawiana jest na firmę niemiecką,
 • odpowiedzialność za pracę oraz ryzyko z nią związaną ponosi Wnioskodawca,
 • z uzyskanych informacji wynika, że (w świetle przepisów prawa amerykańskiego przychody ze sprzedaży akcji (ewentualnie opcji) lub z tytułu nagrody finansowej – przypis tut. Organu) dochody te są traktowane jako dochody z działalności gospodarczej ponieważ są one wynikiem pracy i zawartego kontraktu świadczonego w ramach działalności,
 • zarówno spółka niemiecka jak i amerykańska są spółkami kapitałowymi. Nie są to spółki osobowe.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy uzyskany w przyszłości dochód ze sprzedaży akcji otrzymanych jako dodatkowe wynagrodzenie prowadzonej działalności można rozliczyć, jako dochody kapitałowe wg stawki 19%...

(pytanie ujęte we wniosku jako pierwsze)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany w przyszłości ze sprzedaży akcji spółki podlega rozliczeniu, jako dochód kapitałowy opodatkowany 19% podatkiem, gdyż w ramach swojej działalności Wnioskodawca nie zajmuje się obrotem akcjami i innymi papierami wartościowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że w kontekście zadanego pytania i przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy, wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia była wyłącznie kwestia dot. ustalenia źródła przychodów, do jakiego na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), należy zaliczyć uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu zbycia nabytych uprzednio akcji lub akcji nabytych w ramach realizacji opcji gwarantujących nabycie akcji po określonej cenie, od kontrahenta amerykańskiego. Nie była natomiast przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia prawnopodatkowej kwalifikacji otrzymanych przysporzeń majątkowych na gruncie umowy podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. 1976, Nr 31, poz. 178).

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie mowa o działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w ww. przepisie, obejmuje więc m.in. kapitały pieniężne zdefiniowane, jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi, co do zasady, przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 ww. ustawy).

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika m.in., że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zajmuje się obrotem akcjami i innymi papierami wartościowymi.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że dochód z tytułu zbycia wskazanych we wniosku akcji spółki kapitałowej mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych, czy też akcji nabytych w związku

z realizacją praw wynikających z opcji na akcje tej spółki, podlegał będzie opodatkowaniu

w Polsce 19% zryczałtowaną stawką podatkową, jako dochód uzyskany ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z kapitałów pieniężnych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.