IBPB-1-1/4510-144/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W jakiej wartości Wnioskodawca powinien ustalić przychód (dochód) z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w związku ze zbyciem na rzecz Spółki Zależnej jej akcji w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne)?
IBPB-1-1/4510-144/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w związku ze zbyciem na rzecz Spółki Zależnej jej akcji w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w związku ze zbyciem na rzecz Spółki Zależnej jej akcji w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

X H S.A. (Wnioskodawca) jest spółką kapitałową będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest częścią Grupy kapitałowej obejmującej podmioty prowadzące działalność w obszarze szeroko pojętego IT, w szczególności w zakresie oferowania kompleksowych rozwiązań dla serwerowni - serwerów, routerów, switchy, zapór sieciowych, zasilaczy UPS, macierzy oraz dysków i pamięci. Drugim kierunkiem działalności jest sprzedaż oprogramowania dla stacji roboczych - systemów operacyjnych, oprogramowania serwerowego oprogramowania antywirusowego, a także programów użytkowych.

Grupa pochodzi w całości z Polski i obejmuje polski kapitał właścicielski. Prowadzi działalność nie tylko w Polsce, ale także sprzedaż na terytorium kilkudziesięciu państw, w tym za pośrednictwem utworzonych spółek zależnych mających siedzibę poza terytorium kraju. Spółki zagraniczne zostały powołane w celu handlu na rynkach zagranicznych obejmujących ich obszar działania. Na rynku krajowym działalność operacyjna Grupy prowadzona jest w podstawowym zakresie przez spółkę akcyjną mającą siedzibę i zarząd na terytorium RP (dalej: „Spółka Zależna”).

Kolejnym etapem rozwoju Grupy jest doprowadzenie do efektywnej struktury grupy z punktu widzenia jej zarządzenia. W tym celu została powołana spółka X. H (Wnioskodawca), która ma w założeniu pozostać spółką długookresowo zarządzającą podmiotami w Grupie oraz skupiającą w swoich rękach własność udziałów/akcji w spółkach zależnych mających siedzibę i działających na rynku polskim i zagranicznym.

W tym celu Wnioskodawca przeprowadza działania w celu akwizycji udziałów/akcji w podmiotach z Grupy kapitałowej. W szczególności, co jest istotne w zakresie niniejszego wniosku, Wnioskodawca nabywa akcje Spółki Zależnej (działającej w formie spółki akcyjnej i podlegającej w całości opodatkowaniu na terytorium RP). W zależności od uwarunkowań biznesowych i uzgodnień z poszczególnymi właścicielami Spółki Zależnej - nabycie poszczególnych akcji Spółki Zależnej następuje poprzez:

 1. Dokonanie przez akcjonariuszy/akcjonariusza Spółki Zależnej wkładu niepieniężnego na kapitał Wnioskodawcy w postaci akcji Spółki Zależnej w sposób spełniający definicję i wszystkie warunki tzw. „wymiany udziałów/akcji” określonej w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo w art. 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Dokonanie przez akcjonariuszy/akcjonariusza Spółki Zależnej wkładu niepieniężnego na kapitał Wnioskodawcy w postaci akcji Spółki Zależnej w sposób niespełniający powyższej definicji i wymogów tzw. „wymiany udziałów”.
 3. Zakup akcji Spółki Zależnej.

W celu redukcji kapitału własnego Spółki Zależnej, Wnioskodawca umarza część akcji, jakie posiada w Spółce zależnej w formie tzw. umorzenia dobrowolnego (nabycie akcji w celu umorzenia). Omawiane umorzenie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 . r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. dalej: „KSH”). W szczególności, wskazane umorzenie dokonano za zgodą Wnioskodawcy, w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę Zależną (umorzenie dobrowolne) w zamian za wynagrodzenie (Wnioskodawca dokonuje zbycia akcji na rzecz Spółki Zależnej w celu ich umorzenia).

Wynagrodzenie wypłacono z kapitałów własnych w tym pochodzących w całości lub w części z historycznie wypracowanego zysku Spółki Zależnej.

Spółka Zależna funkcjonowała w przeszłości jako spółka osobowa. Kolejno jako spółka komandytowa, następnie po przekształceniu spółka komandytowo-akcyjna. W toku rozwoju grupy spółka została finalnie przekształcona w spółkę akcyjną. Stąd wynagrodzenie za umarzane akcje będzie pochodzić również z kapitałów z zysków wypracowanych przez Spółkę Zależną działającą jako spółka komandytowo-akcyjna przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu umorzenia określono jako wynagrodzenie pieniężne, przy czym zostaje ono wypłacone w całości lub części w formie niepieniężnej, w szczególności, w przypadku gdy Spółka Zależna posiada aktywa, którymi Wnioskodawca jest zainteresowany. W takim przypadku wykonanie zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia za umarzane akcje objęte jest trybem określonym w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. tzw. świadczeniem w miejsce wypełnienia („datio in solutum”), gdzie dłużnik (Spółka Zależna), w celu zwolnienia się z zobowiązania do wypłaty środków pieniężnych spełnia inne świadczenie tj. dokonuje przeniesienia wybranych aktywów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej wartości Wnioskodawca powinien ustalić przychód (dochód) z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w związku ze zbyciem na rzecz Spółki Zależnej jej akcji w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem podlegającym opodatkowaniu w przedmiotowej sprawie po stronie Wnioskodawcy jest różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia od Spółki Zależnej z tytułu zbycia jej akcji w celu umorzenia pomniejszoną o koszt nabycia umarzanych akcji, gdzie jako koszt należy uznać w odniesieniu do:

 1. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w ramach otrzymania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego spełniającego definicję tzw. „wymiany udziałów/akcji” określonej w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) lub w art. 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - dla Wnioskodawcy kosztem nabycia akcji zbywanych w celu umorzenia jest nominalna wartość akcji jakie Wnioskodawca wydał wspólnikom Spółki Zależnej w zamian za otrzymany aport umarzanych akcji.
 2. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w ramach otrzymania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego niespełniającego definicji tzw. „wymiany udziałów/akcji” określonej w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dla Wnioskodawcy kosztem nabycia akcji zbywanych w celu umorzenia jest nominalna wartość akcji jakie Wnioskodawca wydał wspólnikom Spółki Zależnej w zamian za otrzymany aport umarzanych akcji.
 3. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w drodze zakupu – są wydatki poniesione na dokonanie stosownego nabycia (zakupu) - w szczególności zapłacona cena.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy - przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, przy czym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 przychodem jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze.

Należy podkreślić, że na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Klasyfikacja taka oznaczała, że dochody z tytułu tzw. dobrowolnego umorzenia udziałów (akcji) były odmiennie opodatkowane od dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów (akcji) podmiotom trzecim, tj. były klasyfikowane jako tzw. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2011 r., mocą ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został uchylony i nie można uznawać niniejszego przysporzenia jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawodawca dokonując wykreślenia pkt 2 z art. 10 ust. 1 ustawy nie dokonał zmian w treści art. 12 ust. 4 pkt 3 tej ustawy. Wobec tego transakcja zbycia udziałów (akcji) celem ich umorzenia od 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Odmiennie tzw. automatyczne lub przymusowe umorzenie udziałów (akcji) nadal podlega klasyfikacji, jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Stąd w celu ustalenia wartości przychodu z tytułu tzw. dobrowolnego umorzenia akcji należy ustalić wartość przychodu Wnioskodawcy oraz pomniejszyć go o koszt nabycia lub objęcia umarzanych akcji.

W takim przypadku przychodem podlegającym pomniejszeniu o koszt nabycia akcji będzie ustalone wynagrodzenie z tytułu dokonanego umorzenia, przy czym wynagrodzenie to określone w pieniądzu może zostać, zgodnie z przedstawionymi informacjami, uregulowane w formie niepieniężnej (co wpłynie na obowiązki podatkowe po stronie Spółki Zależnej - co nie jest jednak przedmiotem mniejszego zapytania).

Przychód w ustalonej wartości wynagrodzenia za umarzane akcje należy pomniejszyć o koszt ich nabycia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W świetle powyższego w odniesieniu do:

 1. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w ramach otrzymania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego spełniającego definicję tzw. „wymiany udziałów/akcji” określonej w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dla Wnioskodawcy kosztem nabycia akcji zbywanych w celu umorzenia jest nominalna wartość akcji jakie Wnioskodawca wydał wspólnikom Spółki Zależnej w zamian za otrzymany aport umarzanych akcji.
 2. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w ramach otrzymania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego niespełniającego definicji tzw. „wymiany udziałów/akcji” określonej w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dla Wnioskodawcy kosztem nabycia akcji zbywanych w celu umorzenia jest nominalna wartość akcji jakie Wnioskodawca wydał wspólnikom Spółki Zależnej w zamian za otrzymany aport umarzanych akcji.
 3. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w drodze zakupu - są wydatki poniesione na dokonanie stosownego nabycia (zakupu) - w szczególności zapłacona cena.

Stanowisko to, jest jednolicie potwierdzane przez Ministra Finansów w ramach wydawanych interpretacji indywidualnych, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2015 r., Znak: IPTPB3/423-394/14-5/IR, wskazał, że Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, tutejszy Organ stoi na stanowisku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia przychodem Nowej spółki będzie otrzymane wynagrodzenie z tego tytułu, pomniejszone zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o koszty nabycia tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Nową spółkę na rzecz wspólników w zamian za udziały w Spółce zależnej, tj. o koszty ustalone na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r., Znak: ITPB3/423-229/14/DK potwierdził odstępując od uzasadnienia stanowisko wnioskodawcy, że w przypadku otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji w Spółce Kapitałowej, kosztem podatkowym dla Spółki będzie wartość nominalna akcji wydanych przez Spółkę Akcjonariuszom w ramach wymiany udziałów przypadająca proporcjonalnie na umarzane akcje, nie wyższa jednak niż wartość przychodu Spółki z tytułu umorzenia akcji.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-166/15/AK, przyznał rację wnioskodawcy odstępując od uzasadnienia, wskazując że Biorąc więc pod uwagę treść przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT należy uznać, że przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji w Spółce w celu ich umorzenia, jak i z tytułu umorzenia udziałów/akcji, stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia tych akcji w celu umorzenia (i kwotą uzyskaną z umorzenia akcji/udziałów) a nominalną wartością udziałów własnych wydanych w zamian za aport.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2015 r., Znak: IPPB3/4510-3/15-2/KK zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, odstępując od uzasadnienia, wskazując, że Biorąc więc pod uwagę treść przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT należy uznać, iż przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia tych udziałów w celu umorzenia a nominalną wartością udziałów własnych wydanych w zamian za aport. Jeżeli wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu umorzenia byłoby niższe niż nominalna wartość udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych osobom fizycznym w zamian za aport Wnioskodawca nie wykaże w ogóle przychodu z tej transakcji, ale jednocześnie nie będzie mógł też rozliczyć straty podatkowej z tej transakcji z dochodem uzyskanym na innych operacjach (ew. powiększyć straty podatkowej za dany rok podatkowy).

Tym samym w ocenie Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu w przedmiotowej sprawie po stronie Wnioskodawcy jest wyłącznie różnica pomiędzy wynagrodzeniem od Spółki Zależnej z tytułu zbycia części jej akcji w celu umorzenia pomniejszonym o koszt nabycia umarzanych akcji, gdzie jako koszt należy uznać w odniesieniu do:

 1. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w ramach otrzymania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego spełniającego definicję tzw. „wymiany udziałów/akcji” określonej w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dla Wnioskodawcy kosztem nabycia akcji zbywanych w celu umorzenia jest nominalna wartość akcji jakie Wnioskodawca wydał wspólnikom Spółki Zależnej w zamian za otrzymany aport umarzanych akcji.
 2. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w ramach otrzymania przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego niespełniającego definicji tzw. „wymiany udziałów/akcji” określonej w art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dla Wnioskodawcy kosztem nabycia akcji zbywanych w celu umorzenia jest nominalna wartość akcji jakie Wnioskodawca wydał wspólnikom Spółki Zależnej w zamian za otrzymany aport umarzanych akcji.
 3. Umarzanych akcji Spółki Zależnej nabytych w drodze zakupu - są wydatki poniesione na dokonanie stosownego nabycia (zakupu) - w szczególności zapłacona cena.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.