3063-ILPP1-1.4512.145.2016.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją akcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – Fundacja – zamierza prowadzić działalność jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, będący organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: „UDPP”).

W myśl powyższego przepisu „organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”.

Zgodnie z planowanym brzmieniem statutu Wnioskodawcy, przedmiotem działalności Wnioskodawcy mogą być m.in.:

 1. Prowadzenie centrum terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych;
 2. Prowadzenie Wzorcowej Sali Doświadczania Świata;
 3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (w tym w szczególności z wykorzystaniem metody ...);
 4. Organizowanie imprez i wydarzeń, w tym w szczególności warsztatów, kursów, wydarzeń kulturalnych związanych z celami Fundacji;
 5. Współpracę z fizjoterapeutami, terapeutami, nauczycielami oraz wolontariuszami;
 6. Zaopatrywanie innych podmiotów, w tym m.in. placówek publicznych, organizacji społecznych oraz terapeutów w sprzęt potrzebny do rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 7. Otwieranie w placówkach opiekuńczych i oświatowych Sal Doświadczania Świata;
  Prowadzenie sklepu internetowego umożliwiającego m.in. nabycie sprzętu oraz akcesoriów do rehabilitacji, gadżetów promujących ideę i cele Fundacji oraz literatury;
 8. Promowanie i wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności w zakresie edukacji, oświaty wychowania, a także opieki nad dziećmi, w tym organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 9. Działalność wydawniczą, w tym w szczególności wydania biuletynu informacyjnego, poradnika, produkcja filmowa;
 10. Działalność integracyjną, w tym m.in. udział i organizację w obchodach, rocznicach, festynach, konkursach, wystawach, paradach, piknikach, pikietach;
 11. Prowadzenie i udział we wszelkiego rodzaju formach oświatowych i edukacyjnych, w tym m.in. szkół, przedszkoli, uniwersytetów (np. III wieku), warsztatów, konferencji;
 12. Organizacja i udział w imprezach, w tym m.in. w portalach, wernisażach, kongresach;
 13. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej, w tym poprzez zajęcia terapeutyczne m.in. w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, placówka - świetlica środowiskowa;
 14. Prowadzenie portalu internetowego mającego m.in. charakter informacyjny i edukacyjny;
 15. Organizacja wszelkiego rodzaju form wypoczynku, w tym m.in. kolonii, obozów, wycieczek;
 16. Działalność lecznicza;
 17. Działalność kulturalna;
 18. Współpraca z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
 19. Udział i wsparcie w badaniu i rekrutacji grup w ramach realizowanych projektów przez fundację i inne podmioty w zakresie celów statutowych;
 20. Współpraca z podmiotami realizującymi działalność zbieżną z celami Fundacji, w tym organami administracyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi, fizycznymi oraz innymi organizacjami pozarządowym;
 21. Podejmowanie innych czynności związanych z realizacją celów Fundacji;
 22. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 24. Wydawanie książek;
 25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 26. Pozostała działalność wydawnicza;
 27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 28. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 29. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 30. Badania rynku i opinii publicznej;
 31. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 32. Wychowanie przedszkolne;
 33. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne;
 34. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 35. Nauka języków obcych;
 36. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 37. Działalność fizjoterapeutyczna;
 38. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 39. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 40. Opieka dzienna nad dziećmi;
 41. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wnioskodawca planuje wykonywać działalność w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 UDPP.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności będzie pobierać wynagrodzenie prowadząc różne akcje w celu realizacji swoich zadań statutowych. Jednym z celów statutowych Wnioskodawcy, uzasadniających status Wnioskodawcy jako organizacji pozarządowej, będzie prowadzenie na rzecz beneficjentów kampanii informacyjnych o różnych społecznie użytecznych problemach (takich jak profilaktyka zdrowotna, czy promowanie postawy patriotycznej). Wnioskodawca przy okazji prowadzenia swojej działalności odpłatnej będzie więc jednocześnie informował społeczeństwo o faktach społecznie użytecznych (np. nadruki na koszulkach i kubkach będą zawierały hasła społecznie użyteczne, serwisy internetowe, którymi Wnioskodawca będzie się posługiwał do prowadzenia działalności odpłatnej będą również zawierały treści społecznie użyteczne).

W ramach przyjętego modelu działalności Wnioskodawca planuje pobierać odpłatność w związku z realizacją każdej akcji. Odpłatność ta będzie dla Wnioskodawcy stanowiła wynagrodzenie za wykonywane przez siebie świadczenia. Odpłatność ta w zależności od akcji będzie polegała w szczególności na pobieraniu wynagrodzenia od bezpośrednich adresatów danej akcji, od innych organizacji pozarządowych o podobnych celach statutowych lub od partnerów poszczególnych akcji. Jako że intencją Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności w ramach działalności odpłatnej, a nie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 UDPP, Wnioskodawca pobierając wynagrodzenie w ramach poszczególnych akcji nie będzie nastawiony na osiąganie zysku. W związku z tym suma wynagrodzeń otrzymanych przez Wnioskodawcę za wykonanie poszczególnych czynności w ramach danej akcji może być co najwyżej równa lub mniejsza od sumy kosztów zorganizowania tej akcji. Nigdy nie będzie natomiast wyższa od sumy kosztów organizacji danej akcji.

W szczególności Wnioskodawca może pobierać wynagrodzenie z tytułu ceny za sprzedawane gadżety związane z tematyką kampanii informacyjnej w ramach danej akcji (np. za sprzedawane kubki, koszulki, kartki, sprzęt rehabilitacyjny, plecaki odciążające kręgosłupy dzieci, szafki szkolne służące do przechowywania książek celem zmniejszenia wagi plecaków, a tym samym odciążenia kręgosłupów dzieci) lub wynagrodzenie od swoich partnerów za wykonanie całości lub części świadczeń wykonywanych w ramach poszczególnej akcji lub od bezpośrednich adresatów danej akcji. Powyższe czynności będą w większości wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Niekiedy Wnioskodawca może wykonywać również świadczenia zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie poszczególnych przepisów ustawy o VAT.

Wnioskodawca w celu zorganizowania akcji i w celu wykonywania przez siebie czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach tych akcji będzie prowadził ogólnopolskie kampanie informacyjne dotyczące poszczególnych akcji, które umożliwią Wnioskodawcy dotarcie do potencjalnych klientów nabywających w ramach tych akcji od Wnioskodawcy usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca będzie bowiem prowadził swoją działalność opodatkowaną posługując się przy tym hasłami związanymi z tematyką danej akcji, np. informując o problemach zdrowotnych dzieci z noszeniem zbyt ciężkich tornistrów, będzie powadził sprzedaż plecaków odciążających kręgosłupy dzieci i szafek szkolnych umożliwiających uczniom przechowywanie w szkole ciężkich materiałów dydaktycznych. W związku z tym zarówno oferta kierowana do potencjalnych adresatów działalności opodatkowanej podatkiem VAT, jak i hasła promujące taką działalność będą związane z hasłami wpisanymi w cele statutowe Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie będzie przy tym dokonywał dostaw towarów ani nie będzie świadczyć usług bez żadnego wynagrodzenia. Innymi słowy, Wnioskodawca nie będzie wykonywać żadnych czynności na rzecz swoich beneficjentów, które nie wiązałyby się dla Wnioskodawcy z otrzymaniem z tego tytułu wynagrodzenia.

Wykonywane świadczenia przez Wnioskodawcę będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług przy uwzględnieniu odpowiedniej stawki – co do zasady 23% lub 8%. W przypadku świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania, np. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. sprzedaż niektórych usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze takie jak: konsultacje logopedyczne, fizjoterapeutyczne, Wnioskodawca będzie rozliczać podatek od towarów i usług na podstawie odpowiedniej proporcji.

Jednocześnie na potrzeby realizacji przez Wnioskodawcę swoich celów statutowych, Wnioskodawca może otrzymywać darowizny, dotacje, a fundator Wnioskodawcy może podjąć decyzję o podwyższeniu funduszu założycielskiego Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozważa uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego i w przyszłości, dzięki figurowaniu na liście organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowych ogłaszanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamierza pozyskiwać środki na działalność także z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Otrzymane środki będą przeznaczane na wykonywanie przez Wnioskodawcę odpłatnej działalności statutowej opisanej powyżej. W szczególności Wnioskodawca może przeznaczać je na organizację kampanii informacyjnych w ramach poszczególnych akcji, które umożliwią Wnioskodawcy wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach sprzedaży towarów i usług.

Wnioskodawca prowadząc działalność może w szczególności otrzymywać faktury VAT dokumentujące wynagrodzenie podmiotów świadczących usługi marketingu online w ramach poszczególnych akcji, poniesienie kosztów reklam (w tym reklam internetowych typu google adwords) oraz wynagrodzenie domów, agencji mediowych (w tym np. radio, telewizja) za zamieszczanie informacji promujących akcje, w ramach których Wnioskodawca będzie wykonywać czynności opodatkowane podatkiem VAT. Jednocześnie Wnioskodawca będzie pozostawiał firmom marketingowym dowolność w zakresie doboru promowanych w danym czasie haseł. Jedynym wyznacznikiem w tym zakresie będzie kryterium umożliwienia dotarcia do jak największej grupy odbiorców informacji kierowanej w imieniu lub przez Wnioskodawcę. Przykładowo, jeżeli firma marketingowa uzna, że na początku roku istnieją liczne zapytania w wyszukiwarkach internetowych na temat prawidłowego wypełniania deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne, będzie mogła przyciągać uwagę adresatów poprzez zamieszczanie na stronie lub stronach internetowych oraz promocję informacji w tej tematyce, jednocześnie informując o istnieniu akcji oraz o ofercie handlowej Wnioskodawcy.

Otrzymywane darowizny, dotacje i środki z podwyższenia funduszu założycielskiego nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług, ani nie będą stanowiły dopłaty do ceny ustalanej na określonym poziomie, w związku z czym nie będą wliczane do podstawy opodatkowania.

W ramach realizacji zadań określonych Statutem Wnioskodawca będzie wykonywać odpłatne świadczenie usług lub odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymywane darowizny nie będą miały jakiegokolwiek związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz darczyńców, w szczególności w treści kampanii informacyjnej Fundacja nie będzie wzywać podmioty trzecie do udzielania na rzecz Wnioskodawcy darowizn. Otrzymywane darowizny nie będą zatem związane z jakąkolwiek działalnością inną niż działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT związanych z organizacją akcji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT bez konieczności stosowania prewspółczynnika zgodnie z art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy o VAT?
 2. Czy w przypadku otrzymywania na cele prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego darowizn, dotacji lub środków z tytułu podwyższenia funduszu założycielskiego, a docelowo także z odpisu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca będzie obowiązany do odliczania podatku naliczonego z faktur VAT związanych organizacją akcji z uwzględnieniem art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT związanych organizacją akcji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT bez konieczności stosowania prewspółczynnika zgodnie z art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie wykonywać czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Poza sporadycznymi przypadkami, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę będą podlegać opodatkowaniu stawkami 23% i 8%. Cała zatem działalność Wnioskodawcy wymieniona w Statucie będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem ewentualnego współczynnika proporcji określonego w art. 90 ustawy o VAT w przypadku wykonywania również czynności zwolnionych z VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. dotyczą możliwości odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie dokonywanych zakupów do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT oraz do działalności, która nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (jak wskazano Wnioskodawca nie rozróżnia swoich świadczeń na świadczenia, za które pobiera wynagrodzenia i te bezpłatne).

Na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 2b ustawy o VAT, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 • zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 • obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Dalsze przepisy, tj. art. 86 ust. 2b - 2h ww. ustawy regulują zasady sposobu określania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast art. 90b i 90c ustawy reguluje obowiązki dotyczące dokonywania ewentualnej korekty podatku odliczonego według art. 86 ust. 2a-2h.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy, określa zakres odliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy, czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika, przy czym we wskazanych w art. 86 ust. 2a ustawy przypadkach, wykorzystanie towarów i usług do celów osobistych nie skutkuje zastosowaniem art. 86 ust. 2a ustawy.

Wnioskodawca będzie dokonywać czynności opodatkowanych jako zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT. Zgodnie ze statutem Wnioskodawcy, przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie m.in.:

 1. Prowadzenie centrum terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych;
 2. Prowadzenie Wzorcowej Sali Doświadczania Świata;
 3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (w tym w szczególności z wykorzystaniem metody ...);
 4. Organizowanie imprez i wydarzeń, w tym w szczególności warsztatów, kursów, wydarzeń kulturalnych związanych z celami Fundacji;
 5. Współpracę z fizjoterapeutami, terapeutami, nauczycielami oraz wolontariuszami;
 6. Zaopatrywanie innych podmiotów, w tym m.in. placówek publicznych, organizacji społecznych oraz terapeutów w sprzęt potrzebny do rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 7. Otwieranie w placówkach opiekuńczych i oświatowych Sal Doświadczania Świata;
  Prowadzenie sklepu internetowego umożliwiającego m.in. nabycie sprzętu oraz akcesoriów do rehabilitacji, gadżetów promujących ideę i cele Fundacji oraz literatury;
 8. Promowanie i wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności w zakresie edukacji, oświaty wychowania, a także opieki nad dziećmi, w tym organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 9. Działalność wydawniczą, w tym w szczególności wydania biuletynu informacyjnego, poradnika, produkcja filmowa;
 10. Działalność integracyjną, w tym m.in. udział i organizację w obchodach, rocznicach, festynach, konkursach, wystawach, paradach, piknikach, pikietach;
 11. Prowadzenie i udział we wszelkiego rodzaju formach oświatowych i edukacyjnych, w tym m.in. szkół, przedszkoli, uniwersytetów (np. III wieku), warsztatów, konferencji;
 12. Organizacja i udział w imprezach, w tym m.in. w portalach, wernisażach, kongresach;
 13. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej, w tym poprzez zajęcia terapeutyczne m.in. w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, placówka - świetlica środowiskowa;
 14. Prowadzenie portalu internetowego mającego m.in. charakter informacyjny i edukacyjny;
 15. Organizacja wszelkiego rodzaju form wypoczynku, w tym m.in. kolonii, obozów, wycieczek;
 16. Działalność lecznicza;
 17. Działalność kulturalna;
 18. Współpraca z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
 19. Udział i wsparcie w badaniu i rekrutacji grup w ramach realizowanych projektów przez fundację i inne podmioty w zakresie celów statutowych;
 20. Współpraca z podmiotami realizującymi działalność zbieżną z celami Fundacji, w tym organami administracyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi, fizycznymi oraz innymi organizacjami pozarządowym;
 21. Podejmowanie innych czynności związanych z realizacją celów Fundacji;
 22. Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 23. Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 24. Wydawanie książek;
 25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 26. Pozostałej działalności wydawniczej;
 27. Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 28. Pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 29. Pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 30. Badania rynku i opinii publicznej;
 31. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 32. Wychowania przedszkolnego;
 33. Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 34. Pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
 35. Nauki języków obcych;
 36. Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
 37. Działalności fizjoterapeutycznej;
 38. Pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 39. Pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 40. Opieki dziennej nad dziećmi;
 41. Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Powyższe czynności Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, a więc za wynagrodzeniem, jako czynności opodatkowane na gruncie podatku VAT.

Zgodnie z brzmieniem art. 8 UDPP, „działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

 1. działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
 2. sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
  1. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
  2. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 3. sprzedaż przedmiotów darowizny”.

Ponadto zgodnie z ust. 2 powyższego przepisu, przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Wnioskodawca będzie pobierać wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług oraz dokonanych dostaw towarów dzięki temu, że poszczególne akcje zostaną rozpromowane po całym kraju. Bez przeprowadzenia promocji akcji na szeroką skalę, Wnioskodawca nie osiągnie zamierzonej sprzedaży własnych towarów i usług. Poniesienie kosztów na promocję jest zatem konieczne i niezbędne dla osiągnięcia wpływów ze sprzedaży towarów i usług Wnioskodawcy.

Jednocześnie zgodnie z ograniczeniem przewidzianym w art. 9 UDPP, do którego Wnioskodawca musi się stosować, wysokość wynagrodzeń, jakie Wnioskodawca będzie pobierał za swoje świadczenia w ramach danej akcji nie może przekraczać ich kosztów.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 UDPP, istotą działalności odpłatnej pożytku publicznego jest to, aby otrzymywane wynagrodzenie nie było w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności (art. 9 ust. 1). Zatem tak długo, jak Wnioskodawca będzie pobierał wynagrodzenie za swoje świadczenia w ramach danej akcji, jego działalność w ramach tejże akcji będzie kwalifikowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Wynagrodzenie pobierane za określone świadczenia w ramach poszczególnych akcji, aby można je było uznać za działalność odpłatną, musi być zatem większe od 0 i nie przekraczać sumy kosztów związanych z wykonaniem tych świadczeń.

Nawet jednak gdyby uznać, że pobrane wynagrodzenie przekroczyło sumę kosztów, nie miałoby to znaczenia na kwalifikację tej czynności jako dokonanej w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Zarówno usługi świadczone przez Wnioskodawcę, jak i dostawy towarów dokonywane przez Wnioskodawcę będą miały o tyle nierozerwalny związek z wykonywaną działalnością statutową, że pozwolą Wnioskodawcy na realizację pewnych społecznie użytecznych celów. W szczególności do celów takich należy zaliczyć profilaktykę zdrowotną czy promowanie odpowiednich postaw społecznych (np. patriotycznych). Należy jednocześnie zauważyć, że fakt, że Wnioskodawca oprócz określonych wpływów pieniężnych będzie realizował pewne cele społecznie użyteczne nie może wpływać na uznanie działalności Wnioskodawcy za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Z punktu widzenia ustawy o VAT istotne jest wyłącznie to, że za wykonywane przez Wnioskodawcę świadczenia Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dana czynność zdaniem Wnioskodawcy może być albo odpłatna, albo nieodpłatna. Skoro Wnioskodawca będzie pobierać wynagrodzenie za swoje świadczenia, należy je w konsekwencji uznać za świadczenia dokonane za odpłatnością, bez względu na to, czy w ramach określonych świadczeń Wnioskodawca osiągnie zysk, czy też nie oraz bez względu na stosunek kosztów do przychodów, jak również bez względu na tematykę poszczególnych akcji, jak również na tematykę haseł, którymi Wnioskodawca, lub firmy marketingowe działające na rzecz Wnioskodawcy będą posługiwały się promując poszczególne akcje.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 8 lipca 2013 r., sygn.: IPPP3/443-356/13-2/KT, w której stwierdził:

„Zauważyć należy, iż na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, czy ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Wobec powyższego, nie można uznać, iż czynności wykonywane za wynagrodzeniem, które to wynagrodzenie jest niższe od kosztów świadczenia tych czynności, są nieodpłatne w części.

Potwierdzeniem powyższej tezy jest orzecznictwo TSUE. Przykładowo, w wyroku z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gasaback AB V. Riksskatteverket, który również powołuje Wnioskodawca, TSUE wskazał, iż według VI Dyrektywy dostawa jest albo odpłatna albo nieodpłatna. Uzyskanie zapłaty, która pokrywa jedynie koszty, czy też tylko ich część nie oznacza, w ocenie TSUE, że czynność ma charakter nieodpłatny lub częściowo nieodpłatny”.

Wnioskodawca nie byłby w stanie w ramach poszczególnych akcji wykonać jakichkolwiek odpłatnych usług ani odpłatnych dostaw towarów, gdyby nie poniósł wydatków na promocję tych akcji, obejmującą informację o istnieniu akcji oraz o ofercie Wnioskodawcy.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przeprowadzenie kampanii informacyjnych w ramach różnych akcji będzie przyczyniało się do otrzymywania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia opodatkowanego podatkiem VAT. Wnioskodawca dzięki temu, że dana akcja zostanie rozpromowana, będzie w stanie odpłatnie dokonywać świadczeń na rzecz osób, które dowiedziały się o tej akcji z kampanii informacyjnej popierają tematykę związaną z daną akcją (np. kupują koszulki z hasłami patriotycznymi lub kupują kartki sporządzone przez podopiecznych Wnioskodawcy) lub też są zainteresowani zakupem towarów i usług specjalistycznych, związanych z osiąganiem celów danej akcji (np. zakup plecaków, szafek, sprzętu terapeutycznego), czy też są zainteresowani skorzystaniem z usług oferowanych przez Wnioskodawcę za wynagrodzeniem (np. zajęcia fizjoterapeutyczne).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z organizacją akcji na podstawie art. 86 ust. 1 i nie będzie przy tym obowiązany do odliczania podatku naliczonego z tych faktur z uwzględnieniem art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku otrzymywania na cele prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego darowizn, dotacji lub środków z tytułu podwyższenia funduszu założycielskiego, a docelowo także z odpisu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca nie będzie obowiązany do odliczania podatku naliczonego z faktur VAT związanych z organizacją akcji z uwzględnieniem art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT.

W związku z realizacją swoich celów statutowych Wnioskodawca może otrzymywać dotacje celowe lub darowizny na realizacje swoich celów statutowych. Fundator Wnioskodawcy może również postanowić o podwyższeniu funduszu założycielskiego Wnioskodawcy. Świadczenia te mogą być przyznawane okresowo.

W uzupełnieniu argumentacji przedstawionej w pkt 1 złożonego wniosku należy w pierwszej kolejności dodać, że otrzymywane przez Wnioskodawcę darowizny, dotacje i środki na podwyższenie funduszu założycielskiego nie będą związane z wykonywaniem jakichkolwiek czynności, dla których beneficjentem będą podmioty przekazujące Wnioskodawcy powyższe środki. Jako że działalność Wnioskodawcy w całości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oznacza to, że Wnioskodawca w związku z otrzymaniem darowizn, dotacji lub środków na podwyższenia funduszu założycielskiego nie będzie zobowiązany do odliczania podatku naliczonego z uwzględnieniem art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Wnioskodawca nie będzie bowiem wykonywać żadnych nieodpłatnych świadczeń, a za wszystkie będzie pobierał wynagrodzenie w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT (przy czym jeżeli jakieś czynności będą korzystać ze zwolnienia, Wnioskodawca będzie stosować współczynnik proporcji).

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem celów statutowych Wnioskodawcy wiązać się będą z wykonywaniem przez Wnioskodawcę odpłatnego świadczenia usług i dokonywaniem odpłatnych dostaw towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, zarówno otrzymywane darowizny czy dotacje, jak i środki pochodzące z podwyższenia funduszu założycielskiego nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług ani dokonywanych dostaw towarów, a co za tym idzie nie będą wliczane do podstawy opodatkowania. Cała działalność Wnioskodawcy będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według odpowiedniej stawki (23% lub 8%). Jeżeli zaś wystąpi sprzedaż zwolniona z opodatkowania Wnioskodawca będzie rozliczać podatek od towarów i usług odpowiednim współczynnikiem proporcji. Zdaniem Wnioskodawcy, w każdym przypadku realizacji zadań określonych statutem czynności te stanowić będą odpłatne świadczenie usług lub odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Otrzymywane darowizny, dotacje oraz środki pochodzące z podwyższenia funduszu założycielskiego nie będą miały jakiegokolwiek związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz darczyńców. Otrzymywane dotacje nie będą zatem związane z jakąkolwiek działalnością inną niż działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc akcje w sposób opisany w złożonym wniosku nie będzie on wykonywać czynności niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a prowadzona działalność gospodarcza będzie opodatkowana lub ewentualnie zwolniona od podatku. W związku z powyższym norma art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie miała zastosowania do rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie będą bowiem wykraczać poza działalność gospodarczą Wnioskodawcy.

Za prawidłowością zaprezentowanego stanowiska przemawia również stanowisko wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 8 grudnia 2015 r., IPPP1/4512 -1095/15-2/AW.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w powyższej interpretacji:

„Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy otrzymywane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Zainteresowanego usług, a co za tym idzie nie są wliczane do podstawy opodatkowania. Cała działalność Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg. odpowiedniej stawki (23% lub 8%). W niektórych jednostkach organizacyjnych Zainteresowanego występuje sprzedaż zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto w kilku ośrodkach udostępniane są też lokale na cele mieszkalne. W związku z powyższym Wnioskodawca rozlicza podatek od towarów i usług wskaźnikiem 99%. Zainteresowany wskazał, że w każdym przypadku realizacji zadań określonych statutem czynności te stanowią odpłatne świadczenie usług lub odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymywane dotacje nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz Skarbu Państwa. Otrzymywane dotacje nie są zatem związane z jakąkolwiek działalnością inną niż działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wynika, że Zainteresowany nie wykonuje czynności niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana lub ewentualnie zwolniona od podatku, zatem norma art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania do rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie wykraczają poza działalność gospodarczą.

Zatem w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług – Zainteresowany nie będzie zobowiązany do stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w ww. przepisie, według zasad zaprezentowanych w art. 86 ust. 2b ustawy”.

Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty przytoczone przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w ww. przepisie, według zasad zaprezentowanych w art. 86 ust. 2b ustawy.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymywaniem na cele prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego darowizn, dotacji lub środków z tytułu podwyższenia funduszu założycielskiego, a docelowo także z odpisu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do odliczania podatku naliczonego z faktur VAT związanych z organizacją akcji uwzględnieniem art. 86 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (sformułowanego pytania w kontekście własnego stanowiska) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji. Zatem wydana interpretacja indywidualna dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją akcji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.