2461-IBPB-1-3.4510.79.2017.1.APO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Bank, w przypadku potencjalnej sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc. będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu na objęciu akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Bank, w przypadku potencjalnej sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc. będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu na objęciu akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Bank, w przypadku potencjalnej sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc. będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu na objęciu akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest bankiem krajowymi prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988). Bank podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Do końca drugiego kwartału 2016 r., Wnioskodawca, razem z innymi europejskimi bankami i innymi instytucjami finansowymi, współtworzył organizację płatniczą o nazwie V EU Limited, z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: „V EU” lub „Organizacja”).

W przeszłości, wszyscy członkowie organizacji (w tym Wnioskodawca) otrzymali jedną akcję zwykłą V EU wpłacając na jej poczet kwotę 10 EUR. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu członkostwa przez któregokolwiek z członków, jego akcja podlegała obowiązkowemu wykupowi. Akcje w V EU nie mogły być przenoszone na inne podmioty, z wyłączeniem przypadków połączenia członków V EU lub w przypadku decyzji zarządu V EU.

W dniu 2 listopada 2015 r. V Inc. podpisała umowę z V EU (umowa zawarta zgodnie z prawem Stanu Nowy Jork), której przedmiotem było nabycie wszystkich wyemitowanych akcji w V EU (dalej: „Umowa”). Realizacja przedmiotowej transakcji miała miejsce w drugim kwartale 2016 r.

Bank, będąc członkiem V EU, znajduje się w gronie beneficjentów transakcji zawartej pomiędzy V Inc. a V EU, w wyniku której, zgodnie z otrzymanymi dokumentami od V EU, V Inc. nabyła od Banku posiadaną przez niego akcję zwykłą w V EU.

Zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy V Inc. oraz V EU, V Inc. nabywa (pisownia oryginalna: „purchase and acquire”, tł. na pol. „zakupi i nabędzie”) od członków V EU, a członkowie V EU przenoszą („sell, assign, transfer and convey”, tł. na pol. sprzedadzą, dokonają cesji, przeniosą i przekażą) na rzecz V Inc. wszystkie wyemitowane akcje V EU, wolne od jakichkolwiek zobowiązań i praw osób trzecich („share purchase” tł. na pol. „zakup akcji”).

Zgodnie z otrzymanym przez Bank pismem od V EU, w zamian za przeniesienie przez Bank akcji w V EU na rzecz V Inc. Bank otrzyma wynagrodzenie w postaci:

i. gotówkowej, płatnej w walucie zagranicznej, w 2016 r. („closing cash consideration”)

ii. objęcia akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” w V Inc., wymiennych na akcje zwykłe serii A „common stock” w V Inc.

-płatne z góry, które jest zwane łącznie „up-front consideration”, oraz

iii. dodatkowego wynagrodzenia gotówkowego, płatnego w walucie zagranicznej, w 2019 r., którego wysokość do czasu wypłaty może ulec zmianom, a w konsekwencji jego wartość na dzień przeniesienia akcji w V EU nie jest ostateczna („deffered payment” tł. na pol. „odroczona płatność”),

-określone łącznie, zgodnie z brzmieniem Umowy jako „sale proceeds” (tł. na pol. „przychody ze sprzedaży”).

Wynagrodzenie, które zostanie wypłacone na rzecz Banku, skalkulowane zostało proporcjonalnie do wartości akcji Banku w V EU, w stosunku do wartości akcji wszystkich członków V EU.

Z literalnego brzmienia Umowy zawartej pomiędzy V Inc. a V EU wynika, że V Inc. dokonała emisji nowych akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” o wartości nominalnej 0,0001 USD za akcję, które w perspektywie następnych 12 lat będą przedmiotem częściowej konwersji na akcje zwykłe serii A „common stock” V Inc. o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zgodnie z brzmieniem Umowy, konwersja akcji następowała będzie częściowo w 4, 6, 8, 9, 10, 11 i 12 rocznicę zawarcia Umowy. Do pierwszej konwersji akcji dojdzie w 2020 r.

Z postanowień umownych wynika, że strony transakcji ustaliły wstępny współczynnik konwersji na poziomie 13.952 akcji serii A „common stock” za jedną akcję uprzywilejowaną serii C „preffered stock”. Ustalony wstępny współczynnik konwersji, będzie przedmiotem analizy i oceny przez V Inc. każdorazowo na moment konwersji akcji tj. w 4, 6, 8, 9, 10 oraz 11 rocznicę zawarcia Umowy i będzie mógł podlegać zmianie. Zmiany współczynnika konwersji mogą być spowodowane potencjalnymi roszczeniami osób trzecich do praw wynikających z wyemitowanych akcji serii A „common stock”, w wyniku których V Inc. może ponieść straty. Na moment zawarcia transakcji V Inc. nie ma możliwości ustalenia wysokości potencjalnych strat. W przypadku sporu o dużej wartości istnieje również możliwość, że współczynnik konwersji zostanie zredukowany do zera. Ostateczny współczynnik konwersji, dostosowany do wszelkich nierozwiązanych i zaległych roszczeń, ustalony będzie w 12 rocznicę zawarcia Umowy i będzie dotyczył wyłącznie pozostałych na ten moment akcji podlegających konwersji. Akcje uprzywilejowane V Inc. serii C „preffered stock” zasadniczo nie są zbywalne. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zbycia akcji wyłącznie innym posiadaczom akcji uprzywilejowanych tej samej serii lub posiadaczom akcji zwykłych serii B V Inc. (tj. bankom oraz innym instytucjom finansowym, będących członkami organizacji, które posiadają siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii).

Zgodnie z postanowieniami umownymi, akcje zwykłe serii A „common stock” po dniu konwersji (tj. 4, 6, 8, 9, 10, 11 i 12 rocznicę zawarcia Umowy) nie będą objęte żadnymi ograniczeniami w zakresie ich dalszego zbywania.

Brak ograniczeń w zakresie zbycia akcji, nastąpi zatem dopiero po konwersji akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” na akcje serii A „common stock” i będzie dotyczył wyłącznie skonwertowanyeh akcji serii A „common stock”.

W ujęciu księgowym, Bank rozpoznał przychód w wysokości sumy trzech składników:

i. wartości nominalnej otrzymanych środków pieniężnych,

ii. wartości bieżącej (zdyskontowanej) przewidywanego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia gotówkowego,

iii. wartości godziwej akcji uprzywilejowanych V Inc.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Bank, w przypadku potencjalnej sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc. będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu na objęciu akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc.?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku potencjalnej przyszłej sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc., Bank będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu na objęciu akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc.

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów ma swoje unormowanie w art. 15 i 16 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Definicja kosztów uzyskania przychodów dla celów podatków dochodowych składa się z dwóch elementów, które razem tworzą swego rodzaju normatywną klauzulę generalną.

Pierwszy z ww. elementów określany jest mianem przesłanki pozytywnej, która zakłada konieczność spełnienia dwóch warunków, tj.:

i. konieczność faktycznego (co do zasady) poniesienia wydatku,

ii. poniesienie wydatku musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Drugim elementem, określanym jako przesłanka negatywna, jest warunek, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków, których w rozumieniu art. 16 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z zasadami ogólnymi przewidzianymi w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Powyższy przepis oznacza, że wydatki na nabycie (objęcie) papierów wartościowych w tym akcji stają się kosztem uzyskania przychodów dopiero na dzień ich odpłatnego zbycia.

Jednocześnie, w przypadku transakcji odpłatnego zbycia udziałów bądź akcji, przepisy ustawy o CIT szczegółowo określają sposób ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w związku z daną transakcją, w zależności od sposobu nabycia zbywanych udziałów (akcji).

Biorąc pod uwagę niestandardowy charakter transakcji objęcia przez Bank akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” oraz brak jednoznacznej regulacji ustawy o CIT w zakresie zasad rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na moment ich zbycia w tym przypadku, w ocenie Banku, w świetle zasad wykładni celowościowej oraz systemowej, istnieją uzasadnione argumenty pozwalające uznać, że Bank w dacie odpłatnego zbycia akcji uprzywilejowanych serii C „preffered stock” V Inc. będzie uprawniony do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wartości akcji serii C „preffered stock” V Inc. na moment ich objęcia (rozpoznanej uprzednio jako przychód podatkowy).

Zważywszy na fakt, że w ramach transakcji Bank otrzyma wynagrodzenie w zamian za akcje uprzywilejowane serii C „preffered stock”, w ocenie Banku, będzie on uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu podatkowego na objęciu akcji serii C „preffered stock”.

Jednocześnie, pomimo niestandardowego charakteru Umowy, Bank, dla kompletności wskazuje, że w regulacjach ustawy o CIT, w przypadku innych transakcji dotyczących zbycia udziałów (akcji) tj. objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, ustawa o CIT wprost odnosi się do wartości obejmowanych udziałów (akcji) w kontekście ustalenia kosztu uzyskania przychodów w art. 15 ust. lk pkt 1.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 2 tj. w wysokości wartości rynkowej objętych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Banku, na moment odpłatnego zbycia Bank będzie uprawniony do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków w wysokości wartości przychodu podatkowego rozpoznanego na moment objęcia akcji serii C „preffered stock” w V Inc. W sensie ekonomicznym opodatkowaniu w momencie odpłatnego zbycia podlegać powinno bowiem zwiększenie wartości akcji serii C „preffered stock” pomiędzy dniem ich objęcia przez Bank, a dniem zbycia.

W ocenie Banku, w przypadku braku możliwości rozpoznawania kosztu podatkowego na moment zbycia akcji w V Inc. doszłoby do podwójnego opodatkowania tj. na moment objęcia i późniejszego zbycia akcji przez Bank.

Wskazać należy, że podwójne opodatkowanie tych samych dochodów (zarówno w przypadku otrzymania i późniejszego zbycia akcji) sprzeczne byłoby z intencją/celem ustawodawcy wyrażoną w powyższych regulacjach ustawy o CIT.

Intencję ustawodawcy zmierzającą do braku podwójnego opodatkowania tego samego dochodu dowodzi również wprowadzenie przez niego regulacji prawnej dotyczącej momentu powstania dochodu z tytułu objęcia lub nabycia akcji w spółce przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, przy poniesieniu wydatków niższych niż wartość rynkowa akcji (zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W uzasadnieniu do projektu ustawy (druk nr 1955 Sejmu III kadencji), ustawodawca stwierdził, że wprowadzenie tego przepisu ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania z tytułu nabycia a następnie zbycia akcji.

Mając zatem na uwadze, że celem ustawodawcy nie jest podwójne opodatkowanie przychodów na moment objęcia (nabycia) i na moment późniejszego zbycia akcji w V Inc., w ocenie Banku, będzie on uprawniony na moment przyszłego zbycia akcji serii C „preffered stock” V Inc. do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu podatkowego na objęciu akcji serii C „preffered stock” V Inc.

Zdaniem Banku, w przypadku potencjalnej przyszłej sprzedaży akcji serii C „preffered stock” V Inc., Bank będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu na objęciu akcji uprzywilejowanych serii C „preferred stock” V Inc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.