1061-IPTPB3.4511.359.2016.2.PM | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku sporządzenia przez Spółkę imiennej informacji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika z tytułu sprzedaży akcji.
1061-IPTPB3.4511.359.2016.2.PMinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. informacja imienna
  3. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia przez Spółkę imiennej informacji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika z tytułu sprzedaży akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie obowiązku sporządzenia przez Spółkę imiennej informacji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika z tytułu sprzedaży akcji.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 12 maja 2016 r., nr IPTPB3.4511.359.2016.1.PM (doręczonym w dniu 17 maja 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 23 maja 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 20 maja 2016 r.). W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wyjaśnił kwestię podpisu złożonego na wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2015 r. W. S.A. (dalej: Spółka) zawarta z osobami fizycznymi szereg odpłatnych umów sprzedaży akcji imiennych C. S.A. Przedmiotowe akcje nie są dopuszczone do obrotu publicznego, a zatem obrót nimi odbywa się wyłącznie w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Umowa sprzedaży akcji zawierana była bezpośrednio pomiędzy Spółką a osobami fizycznymi, które to osoby również bezpośrednio ze Spółki otrzymały cenę należną za zbyte akcje.

Z tytułu zrealizowanej umowy kupna, Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, składała deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych PCC oraz wpłacała należny podatek w terminie 14 dni od daty dokonania sprzedaży.

Akcje imienne mają postać zmaterializowaną, a obrót nimi odbywa się co do zasady, poprzez wydanie odcinka akcji (przeniesienie posiadania) – art. 339 Kodeksu spółek handlowych. Przepisy prawa dopuszczają jednak również możliwość zdeponowania akcji imiennych na rachunkach depozytowych prowadzonych przez Domy Maklerskie. Jako że Spółka posiadała rachunek depozytowy w DM ..., jak również rachunek taki posiadały osoby fizyczne zbywające na rzecz Spółki przedmiotowe akcje, strony w treści zawartej umowy sprzedaży akcji, zastąpiły obowiązek wydania przez sprzedającego na rzecz kupującego odcinka zbiorowego akcji, poleceniem ze strony sprzedającego skierowanym do DM ..., aby znajdujące się w jego posiadaniu akcje imienne, zdeponowane na rachunku sprzedającego wydać kupującemu (Spółce), poprzez przeksięgowanie tych akcji pomiędzy rachunkami. Powyższe DM ... miał wykonać w oparciu o dyspozycję sprzedającego zawartą w treści umowy sprzedaży akcji o treści: „Wraz z podpisaniem Umowy Sprzedający składa Kupującemu podpisaną dyspozycję przeniesienia papierów wartościowych i upoważnia niniejszym Kupującego do wykonania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji z rachunku papierów wartościowych/rachunku depozytowego Sprzedającego, prowadzonego w Domu Maklerskim ... w ...”.

Jak z powyższego wynika, DM ... nie był stroną umowy sprzedaży akcji, nie pośredniczył w jakimkolwiek zakresie w tych transakcjach, nie był pełnomocnikiem którejkolwiek ze stron, ani też nie otrzymywał jakiejkolwiek prowizji z tytułu zawartych umów sprzedaży akcji. Zadanie DM ... sprowadzało się tylko i wyłącznie do wykonania czynności faktycznych związanych z przeksięgowaniem akcji z rachunku osoby fizycznej na rachunek Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w terminie do końca lutego następnego roku, była zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imiennej informacji PIT-8C o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, jedynym podmiotem zobowiązanym do sporządzenia i przekazania podatnikom (osobom fizycznym) oraz właściwym urzędom skarbowym, imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, był kupujący, tj. Spółka.

Za taką argumentacją przemawiają fakty, że Spółka:

  1. była stroną transakcji, nabywcą akcji posiadającym osobowość prawną (zgodnie z art. 39 ust. 3),
  2. nie korzystała z usług pośrednika przy zawieraniu transakcji,
  3. nie jest związana z ... umową pośrednictwa w związku z zwartymi transakcjami nabycia akcji C. S.A.,
  4. nie zapłaciła oraz nie ponosiła kosztów pośrednictwa na rzecz Domu Maklerskiego ....

Opierając się na przepisach prawa w związku z odpłatnym zbyciem akcji na rzecz Spółki podatnicy – osoby fizyczne osiągnęły dochody określone w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4), przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania (a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania), imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Spółka, dopełniając obowiązku, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ww. ustawy, sporządziła i przekazała (w ustawowym terminie) wszystkim sprzedającym osobom fizycznym formularze PIT-8C, z wprowadzonym w poz. 41 dochodem z tytułu zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży akcji.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, przy czym zgodnie z art. 17 ust. 1ab pkt 1 ww. ustawy, przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast za przychody z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Z kolei z treści art. 30b ust. 6 ww. ustawy wynika, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38) wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

W odniesieniu do dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca nie przewidział instytucji poboru zaliczek w trakcie roku podatkowego.

Natomiast na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4 przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a urzędowi skarbowemu przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (dalej: Spółka) w 2015 r. zawarła z osobami fizycznymi szereg odpłatnych umów sprzedaży akcji imiennych C. S.A. Umowa sprzedaży akcji zawierana była bezpośrednio pomiędzy Spółką a osobami fizycznymi, które to osoby również bezpośrednio ze Spółki otrzymały cenę należną za zbyte akcje. Z tytułu zrealizowanej umowy kupna, Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, składała deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych PCC oraz wpłacała należny podatek w terminie 14 dni od daty dokonania sprzedaży. Akcje imienne mają postać zmaterializowaną, a obrót nimi odbywa się co do zasady, poprzez wydanie odcinka akcji (przeniesienie posiadania) – art. 339 Kodeksu spółek handlowych. Przepisy prawa dopuszczają jednak również możliwość zdeponowania akcji imiennych na rachunkach depozytowych prowadzonych przez Domy Maklerskie. Jako że Spółka posiadała rachunek depozytowy w DM ..., jak również rachunek taki posiadały osoby fizyczne zbywające na rzecz Spółki przedmiotowe akcje, strony w treści zawartej umowy sprzedaży akcji, zastąpiły obowiązek wydania przez sprzedającego na rzecz kupującego odcinka zbiorowego akcji, poleceniem ze strony sprzedającego skierowanym do DM ..., aby znajdujące się w jego posiadaniu akcje imienne, zdeponowane na rachunku sprzedającego wydać kupującemu (Spółce), poprzez przeksięgowanie tych akcji pomiędzy rachunkami. Zadanie DM ... sprowadzało się tylko i wyłącznie do wykonania czynności faktycznych związanych z przeksięgowaniem akcji z rachunku osoby fizycznej na rachunek Spółki.

Instytucję wydania odcinka akcji (przeniesienie posiadania) regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). I tak na podstawie art. 339 ww. ustawy przeniesienie akcji imiennych lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego.

Dodatkowo należy zauważyć, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące zbycia akcji wskazują na wystąpienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzujących umowę odpłatnego zbycia: oznaczenie przedmiotu zbycia i ceny. Zatem sprzedaż akcji występuje jako szczególny typ umowy odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji).

W przypadku sprzedaży akcji mówimy, że podatnik dokonuje zbycia. Za odpłatne zbycie papierów wartościowych (akcji) należy uznać sprzedaż akcji przez sprzedającego (osobę fizyczną, podatnika), bowiem w wyniku tej czynności sprzedający przenosi własność akcji na kupującego w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, np. wynagrodzenie wyrażone w pieniądzu. Czynność taka ma zatem charakter odpłatny i skutkuje zbyciem (przeniesieniem własności) akcji. Fakt, że zbycie akcji następuje w drodze sprzedaży nie zmienia tego, że ma miejsce przeniesienie własności akcji ze sprzedającego na kupującego, czyli ich zbycie. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym bowiem podlega „efekt” dokonanego zbycia, tj. uzyskany z tej transakcji dochód. Zatem sprzedaż akcji powoduje, że uzyskany w ten sposób dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku tej transakcji ma bowiem miejsce przeniesienie własności akcji za określoną cenę. Zatem, czynność ta ma charakter odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji). Tym samym, na Spółce, spoczywa obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego i powyżej powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że podmiotem zobowiązanym do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz do właściwego urzędu skarbowego imiennych informacji o dochodach będzie Spółka.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.