0115-KDIT2-1.4011.129.2018.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze spadku będą wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych akcji.
2. Kwota zapłaconego przez Wnioskodawczynię podatku od spadków i darowizn w części przypadającej na wartość otrzymanych akcji nie będzie stanowiła elementu kosztu uzyskania ww. przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu 3 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze zbycia akcji nabytych w spadku:

 • jest prawidłowe w części dotyczącej wydatków poniesionych przez spadkodawcę na nabycie lub objęcie akcji;
 • jest nieprawidłowe w części dotyczącej podatku od spadków i darowizn.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 15 kwietnia 2014 r. nabyła po zmarłej w dniu 17 września 2013 r. T. H. spadek w całości wprost. W skład przedmiotu spadku wchodziło m.in. 450 akcji spółki X S.A.

Organ podatkowy ustalił wartość rynkową 450 akcji spółki X S.A. na poziomie 193 050 zł, a łączną wartość masy spadkowej na kwotę 380 514 zł.

Dnia 7 listopada 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją ustalił Wnioskodawczyni zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn tytułem nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia po zmarłej T. H. w kwocie 43 966 zł. Dnia 21 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni zapłaciła ustaloną kwotę podatku na konto bankowe Urzędu Skarbowego.

W 2018 roku i latach następnych Wnioskodawczyni planuje sprzedaż w częściach odziedziczonych akcji X S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy od przychodu uzyskanego ze zbycia akcji nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych akcji?
 2. Czy kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w części przypadającej na wartość otrzymanych akcji będzie stanowiła element kosztu uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

 1. do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia akcji nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze spadku będą zaliczane wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu ich nabycia;
 2. do kosztów uzyskania przychodu z ww. tytułu będzie zaliczana wartość przypadająca na nabyte akcje zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

W uzasadnieniu tego stanowiska Wnioskodawczyni wskazuje, że w myśl art. 5 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 i 1948).

Stosownie natomiast do art. 3 pkt 1 ww. ustawy przez papiery wartościowe rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zdaniem Wnioskodawczyni, wobec powyższych definicji należy stwierdzić, że akcje, o których mowa w przedmiotowym wniosku stanowią papiery wartościowe.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 cyt. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest natomiast różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jednakże wyłączenie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W świetle powyższego kosztami uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych mogą być wydatki faktycznie poniesione na nabycie (objęcie) tych udziałów. Do wydatków związanych przez Wnioskodawczynię z nabyciem akcji należy zapłacony podatek od spadków i darowizn w części przypadającej na wartość nabytych akcji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust. 1m ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. z art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie papierów wartościowych mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu z tytułu zbycia tych papierów przez spadkobiercę.

Reasumując Wnioskodawczyni uważa, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30b ust. 1 cyt. ustawy. Rozliczenie kosztów powinno być dokonywane proporcjonalnie do wartości zbytych akcji, z przeliczeniem na jednostkę. Do kosztów uzyskania przychodu z ww. tytułu będą zaliczane wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu ich nabycia i wartość przypadająca na nabyte akcje zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 200, z poźn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zasadę powszechności opodatkowania (art. 9 ust. 1). Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada przy tym zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych w oparciu o system przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów. Ustawodawca tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń w oparciu o kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania uwzględniający specyfikę poszczególnych źródeł przychodów (obejmujący m.in. kwestię uwzględniania kosztów uzyskania przychodów dla celów ustalenia dochodu z danego źródła przychodów).

Źródła przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich ustawodawca wyodrębnił źródło: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. – wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy – przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Należy przy tym wyjaśnić, że stosownie do art. 5a pkt 11 omawianej ustawy, ilekroć jest w niej mowa o papierach wartościowych, oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), czyli:

 • akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.
 • Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 • inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne).

Szczegółowe regulacje dotyczące opodatkowania przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 30b tej ustawy. Zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 1 tego artykułu – z zastrzeżeniem art. 30b ust. 4 ustawy – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochód, o którym mowa w powołanym przepisie ustala się na zasadach określonych w art. 30b ust. 2. Uwzględnia się przy tym m.in. osiągniętą w roku podatkowym:

 • różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1);
 • różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c (art. 30b ust. 2 pkt 4).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni sprzeda część akcji, które nabyła w drodze spadku.

Zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia akcji określa art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczący zbycia udziałów i akcji), a nie – jak wskazuje Wnioskodawczyni – art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy (dotyczący zbycia papierów wartościowych). Co prawda, jak słusznie wskazała Wnioskodawczyni, akcje mieszczą się w pojęciu papierów wartościowych w rozumieniu art. 5a pkt 11 omawianej ustawy – są jednym z rodzajów papierów wartościowych wymienionych w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Niemniej jednak, to przepis art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako bardziej szczegółowo odnoszący się do opisanej we wniosku sytuacji niż ogólna regulacja art. 30b ust. 2 pkt 1, ma pierwszeństwo zastosowania w niniejszej sprawie.

Dochodem Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia akcji będzie więc różnica między przychodem uzyskanym z tej czynności a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f, art. 23 ust. 1 pkt 38 lub art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Powołany przepis dotyczy:

 • wydatków na objęcie udziałów (akcji) w sposób inny niż wskazany w art. 22 ust. 1f ustawy, czyli wydatków na objęcie udziałów bądź akcji w zamian za wkład pieniężny oraz
 • wydatków na nabycie udziałów (akcji)

i wskazuje jako moment ich podatkowego rozliczenia moment odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38c, gdy do zbycia dochodzi w ramach wymiany udziałów.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 nie precyzuje użytych w nim określeń „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” ani nie wymienia przykładowych rodzajów wydatków mieszczących się w tym pojęciu. Należy więc wskazać, że zgodnie z językowym znaczeniem tego pojęcia, „wydatek” to „suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś” (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, www.sjp.pwn.pl). Synonimami „wydatku” są „nakład, koszt, suma, opłata, wysiłek” (www.synonimy.pl). Wydatki, o których mowa w omawianym przepisie mają być przy tym poniesione na konkretny cel: „na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)”. Są to więc wydatki w zamian za które obejmuje się lub nabywa akcje.

Celem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy jest odsunięcie w czasie rozliczenia kosztów bezpośrednio związanych z uzyskaniem praw wspólnika w spółce do momentu utraty statusu wspólnika. Przesunięcie to jest związane z formą uzyskania prawa – nabycie udziałów (akcji) lub objęcie ich za wkład pieniężny nie dają bowiem podstaw do rozpoznania przychodu na moment zostania wspólnikiem.

W odniesieniu do wskazanych powyżej rodzajów wydatków ustawodawca przewidział szczególną możliwość rozliczenia ich jako kosztów uzyskania przychodów przez spadkobiercę osoby, która faktycznie poniosła te wydatki. I tak, na mocy art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych.

Powołany przepis ma charakter wyjątku od zasady, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez podatnika (zasada ta wynika w szczególności z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pozwala na uwzględnienie w kosztach podatkowych podatników – spadkobierców wydatków faktycznie poniesionych przez inne osoby (spadkodawców). Przepis art. 22 ust. 1m ustawy przewiduje swoistą sukcesję prawa spadkodawcy do uwzględnienia wydatków o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy w kosztach uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji na spadkobiercę (spadkobierców).

Wobec powyższego, w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie mogła rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu ich objęcia lub nabycia – z uwzględnieniem proporcji ilości zbywanych akcji do wartości wydatków spadkodawcy na ich objęcie lub nabycie (art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. z art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wbrew stanowisku Wnioskodawczyni, nie ma natomiast podstaw do uwzględnienia przez nią w kosztach uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji wartości zapłaconego podatku od spadków i darowizn w części odnoszącej się do wartości odziedziczonych akcji.

Zapłata podatku od spadków i darowizn nie jest bowiem „wydatkiem poniesionym przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia papierów wartościowych”, o którym mowa w art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani wydatkiem poniesionym na objęcie lub nabycie akcji (papierów wartościowych) w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Zapłata ww. podatku była konsekwencją nabycia akcji przez Wnioskodawczynię – wydatkiem, którego obowiązek poniesienia powstał w wyniku nabycia akcji w drodze spadku. Nie był natomiast ponoszony w celu ich nabycia, w szczególności nie warunkował ich nabycia.

Zapłatę ww. podatku można uznać za „wydatek związany z nabyciem akcji w drodze spadku”. Niemniej jednak, omówione powyżej przepisy art. 22 ust. 1m i art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujące zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji nie odnoszą się do szerszej kategorii „wydatków związanych z nabyciem”, ale ścisłej kategorii „wydatków na nabycie”, „wydatków poniesionych w celu nabycia”.

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków na podatek dochodowy i podatek od spadków i darowizn nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Z treści tego przepisu wynika jednoznacznie brak możliwości ujęcia zapłaconego podatku od spadków i darowizn jako kosztu uzyskania przychodu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za brakiem możliwości uwzględnienia wartości zapłaconego podatku od spadków i darowizn z tytułu odziedziczenia akcji w rozliczeniach podatkowych transakcji odpłatnego zbycia tych akcji przez Wnioskodawczynię jest również wykładnia historyczna art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. zwalniał od podatku m.in. dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych nabytych w drodze spadku lub darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Zapłata podatku od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia papierów wartościowych była więc uwzględniana przy rozliczeniu podatkowym odpłatnego zbycia tych papierów wartościowych – „pomniejszała” podstawę opodatkowania poprzez wyłączenie z niej części dochodu jako wolnego od podatku.

Niemniej jednak, ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387) z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulację art. 22 ust. 1m i jednocześnie zmieniła zakres zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy, ograniczając je do darowizn. Jak wynika z uzasadnienia projektu ww. ustawy nowelizującej, ustawodawca uznał dalsze istnienie zwolnienia w zakresie nabycia udziałów i papierów wartościowych w drodze spadku za nieuzasadnione w sytuacji wprowadzenia do ustawy art. 22 ust. 1m (Druk Sejmowy nr 1611 – Sejm RP VII kadencji).

Podsumowując, w opisanym zdarzeniu przyszłym:

 1. kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze spadku będą wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych akcji;
 2. kwota zapłaconego przez Wnioskodawczynię podatku od spadków i darowizn w części przypadającej na wartość otrzymanych akcji nie będzie stanowiła elementu kosztu uzyskania ww. przychodu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r, poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.