0114-KDIP1-2.4012.112.2018.1.RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wydania nagród laureatom akcji marketingowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku wystawiania dokumentów wewnętrznych,
 • nieprawidłowe w zakresie sposobu opodatkowania nagród wydawanych na rzecz laureatów akcji.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania czynności wydania nagród uczestnikom loterii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Spółką” lub „Wnioskodawcą”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej organizacji akcji marketingowych. Spółka na zlecenie swoich klientów będących podmiotami gospodarczymi (zwanymi dalej „Kontrahentami”) organizuje akcje marketingowe, które prowadzone są zazwyczaj w formie konkursów, loterii czy sprzedaży premiowej (zwane dalej „Akcjami”). W ramach kompleksowej organizacji Akcji, Wnioskodawca w szczególności opracowuje jej mechanizm, tworzy koncept oraz przygotowuje materiały promocyjne a także projektuje i wdraża systemy informatyczne i/lub aplikacje do ich obsługi. Do zadań Spółki należy również stworzenie regulaminu Akcji, jej właściwe udokumentowanie oraz nabycie i przekazanie nagród laureatom prowadzonych Akcji.

Zgodnie z treścią umów zawieranych z Kontrahentami to Wnioskodawca nabywa towary które mają być przekazane jako nagrody w ramach Akcji (zwane dalej „Nagrodami”). Nagrody do czasu rozstrzygnięcia Akcji, są przechowywane w magazynach Spółki. Następnie Nagrody są przekazywane bezpośrednio osobom fizycznym i prawnym, będący beneficjentami świadczenia.

Po zrealizowaniu Akcji Spółka dokumentuje ten fakt fakturą VAT wystawianą na rzecz Kontrahenta, opodatkowaną właściwą stawką VAT. W zależności od klienta, projektu wystawiana jest jedna bądź kilka faktur. Niezależnie jednak od ilości wystawianych faktur zawsze dokumentują one świadczenie usługi organizacji Akcji oraz zakup Nagród.

Wnioskodawca wskazuje, że po zamówieniu organizacji Akcji, Kontrahent zawsze otrzymuje kosztorys, z którego wynika, jaka będzie wartość samej usługi netto, podatek VAT na usługę, jaka będzie cena towarów przeznaczonych na Nagrody które Spółka nabędzie oraz jaki będzie podatek VAT je obciążający. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest akceptacja kosztorysu Akcji przez Kontrahenta. W konsekwencji Kontrahent zawsze dokładnie wie jaka część wynagrodzenia przypada na organizację Akcji a jaka na zakup Nagród. Spółka wskazuje również, że w zależności od modelu biznesowego wartość towarów zakupionych na Nagrody jest przenoszona na Kontrahenta z marżą bądź bez niej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, w opisanej sytuacji, Wnioskodawca powinien wystawiać dokumenty wewnętrzne i wykazywać podatek VAT należny od Nagród wydawanych na rzecz laureatów prowadzonych Akcji?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, nie powinien on wystawiać dokumentów wewnętrznych i wykazywać podatku VAT należnego od Nagród wydawanych na rzecz laureatów prowadzonych Akcji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usługa (dalej jako ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ponadto, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Konstrukcja tego przepisu wskazuje, że przesłankami decydującymi o opodatkowaniu VAT dokonywanych wydań towarów są:

 1. odliczenie podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów (kryterium odliczenia VAT) oraz
 2. przekazanie tych zakupionych towarów bez wynagrodzenia (kryterium odpłatności). Konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje, że te wszystkie kryteria powinny być spełnione łącznie, aby dane przekazanie towarów podlegało opodatkowaniu.

W sytuacji Wnioskodawcy, kryterium odliczania podatku VAT jest spełnione, odlicza on bowiem VAT od wszystkich dokonywanych nabyć towarów i usług w maksymalnym zakresie, na jaki zezwalają na to przepisy ustawy o VAT. W konsekwencji ewentualne opodatkowanie zależy od spełnienia pozostałego kryterium, tj. kryterium odpłatności.

Ze względu na fakt, iż wartość każdej z zakupionych Nagród, które są wydawane w ramach prowadzonych Akcji, jest elementem wynagrodzenia należnego Spółce, nie można powiedzieć, iż wydanie tych Nagród jest wydaniem „bez wynagrodzenia”. Za każde, następujące w wykonaniu prowadzonej Akcji wydanie Nagrody, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. W zależności od klienta, projektu wynagrodzenie za Nagrody równe jest kwocie za jaką Wnioskodawca je zakupił bądź doliczana jest marża.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonywane przez niego wydania, w ramach prowadzonych Akcji na rzecz Kontrahentów Spółki są wydaniami o charakterze odpłatnym. Wartość wydawanych Nagród, jest przez Spółkę opodatkowana podatkiem VAT w momencie naliczenia przez Spółkę wynagrodzenia za zrealizowaną Akcję. Powyższego nie zmienia fakt, że w zależności od klienta, projektu wystawiana jest jedna bądź kilka faktur. Jak już bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego, Kontrahent zawsze otrzymuje kosztorys, z którego wynika, jaka będzie wartość samej usługi netto, podatek VAT na usługę, jaka będzie cena towarów przeznaczonych na Nagrody które Spółka nabędzie oraz jaki będzie podatek VAT je obciążający.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że w przedstawionym stanie faktycznym, ewentualne opodatkowanie wydania Nagród na rzecz laureatów prowadzonych Akcji prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej transakcji, gdyż podatek VAT od wartości przekazywanych towarów byłby naliczany:

 1. raz, w momencie wydania Nagrody laureatowi Akcji,
 2. drugi raz w momencie naliczenia wynagrodzenia Spółki za przeprowadzoną Akcję.

Tego rodzaju podwójne opodatkowanie naruszałoby fundamentalne zasady opodatkowania VAT jakimi są zasada neutralności i proporcjonalności.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie również zwrócić uwagę na fakt, że problem skutków podatkowych dotyczących organizowania i funkcjonowania programów lojalnościowych był przedmiotem analizy TSUE w wyroku z dnia 7 października 2010 r. w sprawach połączonych -Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c. Loyalty Management UK i Baxi Group Ltd (C-53/09 i C-55/09).

W powyższej sprawie Spółka Baxi, wprowadziła program lojalnościowy dla klientów mający zachęcić ich do nabywania produktów grupy. Klienci uczestniczący w programie, nabywający produkty od Spółki Baxi, otrzymywali punkty, które mogli wymieniać na towary lub usługi, będące prezentami lojalnościowymi. Spółka Baxi (sponsor) zleciła zarządzanie programem lojalnościowym spółce L. (podmiot zarządzający). W ramach zarządzania programem lojalnościowym podmiot zarządzający nabywał i dostarczał klientom prezenty lojalnościowe.

W wyroku tym Trybunał stwierdził, że przekazanie towarów (nagród) w programach lojalnościowych nie jest elementem kompleksowej usługi polegającej na obsłudze takiego programu (świadczonej przez agencję marketingową - operatora programu), lecz stanowi odrębną od tej usługi odpłatną dostawę towarów. W ramach tej dostawy wynagrodzenie płacone jest nie przez beneficjenta (uczestnika programu otrzymującego nagrodę), lecz przez podmiot trzeci (sponsora, zleceniodawcę). W rezultacie płatności realizowane przez sponsora (zleceniodawcę) na rzecz podmiotu zarządzającego programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem (agencję marketingową) na rzecz sponsora. Agencja przy tym wykonuje dwojakie świadczenie - dostawę towarów na rzecz uczestników programów oraz usługę na rzecz podmiotu zlecającego program.

Powyższy wyrok potwierdza, zdaniem Wnioskodawcy, tezę, że w sytuacji opisanej w stanie faktycznym nie dochodzi do nieodpłatnych przekazań Nagród na rzecz laureatów organizowanych Akcji. Różnica polega jedynie na tym, że odpłatności dokonuje nie uczestnik Akcji otrzymujący Nagrodę, a Kontrahent zlecający jej przeprowadzenie.

Powyższe rozważania, zdaniem Wnioskodawcy przemawiają za tym, że nie ma on obowiązku wystawiania dokumentu wewnętrznego i wykazywania podatku VAT należnego od Nagród przekazywanych na rzecz laureatów prowadzonych Akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku wystawiania dokumentów wewnętrznych natomiast nieprawidłowe w zakresie sposobu opodatkowania nagród wydawanych na rzecz laureatów akcji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, w myśl art. 7 ust. 2 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Należy zauważyć, że jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla uznania, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność. Odpłatność oznacza dokonanie dostawy towarów za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów i otrzymaną zapłatą.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług, mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tak, w wyroku z dnia 1 kwietnia 1982 r. w sprawie C-89/81 Hong Kong Trade Development Council TSUE stwierdził, że wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie z dnia 3 kwietnia 1994 r. w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma, gdzie podkreślono, że dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji powyższych okoliczności należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej organizacji akcji marketingowych. Spółka na zlecenie swoich klientów będących podmiotami gospodarczymi („Kontrahentami”) organizuje akcje marketingowe, które prowadzone są zazwyczaj w formie konkursów, loterii czy sprzedaży premiowej (zwane dalej „Akcjami”). W ramach kompleksowej organizacji Akcji, Wnioskodawca w szczególności opracowuje jej mechanizm, tworzy koncept oraz przygotowuje materiały promocyjne a także projektuje i wdraża systemy informatyczne i/lub aplikacje do ich obsługi. Do zadań Spółki należy również stworzenie regulaminu Akcji, jej właściwe udokumentowanie oraz nabycie i przekazanie nagród laureatom prowadzonych Akcji. Zgodnie z treścią umów zawieranych z Kontrahentami to Wnioskodawca nabywa towary które mają być przekazane jako nagrody w ramach Akcji (zwane dalej „Nagrodami”). Nagrody do czasu rozstrzygnięcia Akcji, są przechowywane w magazynach Spółki. Następnie Nagrody są przekazywane bezpośrednio osobom fizycznym i prawnym, będących beneficjentami świadczenia. Po zrealizowaniu Akcji Spółka dokumentuje ten fakt fakturą VAT wystawianą na rzecz Kontrahenta, opodatkowaną właściwą stawką VAT. W zależności od klienta, projektu wystawiana jest jedna bądź kilka faktur. Niezależnie jednak od ilości wystawianych faktur zawsze dokumentują one świadczenie usługi organizacji Akcji oraz zakup Nagród. Wnioskodawca wskazuje, że po zamówieniu organizacji Akcji, Kontrahent zawsze otrzymuje kosztorys, z którego wynika, jaka będzie wartość samej usługi netto, podatek VAT na usługę, jaka będzie cena towarów przeznaczonych na Nagrody które Spółka nabędzie oraz jaki będzie podatek VAT je obciążający. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest akceptacja kosztorysu Akcji przez Kontrahenta. W konsekwencji Kontrahent zawsze dokładnie wie jaka część wynagrodzenia przypada na organizację Akcji a jaka na zakup Nagród. Spółka wskazuje również, że w zależności od modelu biznesowego wartość towarów zakupionych na Nagrody jest przenoszona na Kontrahenta z marżą bądź bez niej.

W odniesieniu do powyższego opisu sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT (wykazania podatku należnego) wydania Nagród na rzecz laureatów prowadzonych Akcji oraz sposobu dokumentowania (wystawiania dokumentów wewnętrznych).

Wnioskodawca w swym stanowisku w odniesieniu do Nagród wydawanych na rzecz laureatów prowadzonych Akcji powołując się na orzeczenie TSUE wskazał, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem Nagród, gdyż to kontrahent zlecający przeprowadzenie Akcji dokonuje płatności, z czym tut. Organ w pełni się zgadza.

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca problem, analogiczny do przedstawionego w niniejszej sprawie, był przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-55/09 Commissioners for Her Majesty`s Revenue and Customs przeciwko Baxi Group Ltd. W wyroku tym TSUE stwierdził, że aby ustalić, czy czynność polegająca na dostarczaniu prezentów lojalnościowych podlega podatkowi VAT należy ustalić, czy na mocy art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy stanowi ona dostawę towarów lub świadczenie usług dokonywane odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika działającego w takim charakterze.

TSUE powołał art. 5 ust. 1 szóstej dyrektywy, który stanowi, że za dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel i stwierdził, że z brzmienia tego przepisu wynika, że pojęcie dostawy towarów obejmuje nie tylko przeniesienie własności w formie przewidzianej przez dane prawo krajowe, lecz obejmuje ono także wszelkie przeniesienie władztwa nad rzeczami, które pozwala drugiej stronie na rozporządzanie nimi jak właściciel. Następnie TSUE powołał art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy, zgodnie z którym „świadczenie usług” należy rozumieć jako każdą czynność niestanowiącą dostawy towarów. Dalej TSUE wskazał, że z przedmiotowej sprawy wynika, że Spółka X, której Spółka Baxi zleciła zarządzanie programem lojalnościowym, zaopatruje się w prezenty lojalnościowe, a ich zasób stanowi własność tej spółki. Wobec tego Spółka X nie tylko ma prawo do przekazywania prezentów lojalnościowych klientom jak właściciel, ale w rzeczywistości jest ona ich właścicielem. Ponadto w przedmiotowej sprawie Spółka X dostarcza prezenty lojalnościowe.

TSUE wskazał ponadto, że odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem. Szósta dyrektywa nie wymaga dla uznania dostawy towarów lub świadczenia usług za czynności odpłatne w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej dyrektywy, by wynagrodzenie za te towary lub usługi było płatne bezpośrednio przez ich odbiorcę. Zgodnie bowiem z art. 11 część A ust. 1 lit. a tej dyrektywy wynagrodzenie może pochodzić od osoby trzeciej.

W konsekwencji TSUE stwierdził, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora.

Przenosząc powyższe tezy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie dotyczy w rzeczywistości wykonania przez Spółkę działań promocyjnych (usługi) oraz obejmuje zapłatę za zakupione towary. Fakt, że wydanie laureatom towarów (Nagród) następuje nieodpłatnie nie oznacza, (jak słusznie wskazał Wnioskodawca), że czynność ta jest czynnością nieodpłatną. Jak wynika z wniosku, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu akcji marketingowych przez Spółkę na rzecz Kontrahentów, obejmuje również koszty nabycia Nagród przez Wnioskodawcę. Zatem w przypadku wydania laureatom towarów zapłaty nie dokonuje nabywca (laureat prowadzonej akcji marketingowej) lecz Kontrahent, na rzecz którego usługa jest wykonywana. Wydanie tych towarów w ramach organizowanych Akcji wypełnia znamiona dostawy towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy. Następuje tu przeniesienie na podmioty trzecie – tj. uczestników akcji marketingowych (laureatów) – prawa do rozporządzania jak właściciel wydawanymi towarami, nabytymi uprzednio przez Wnioskodawcę. Zatem wynagrodzenie wypłacone Spółce przez Kontrahenta za wykonanie przez nią czynności w ramach zawartej umowy obejmuje w rzeczywistości dwa elementy – pierwszym elementem tej kwoty jest wynagrodzenie za usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Kontrahenta (w ramach Akcji Wnioskodawca opracowywuje mechanizm, tworzy koncept przygotowywuje materiały promocyjne, projektuje i wdraża systemy informatyczne i/lub aplikacje do ich obsługi, tworzy regulamin Akcji ), natomiast drugim elementem kwoty jest wynagrodzenie wypłacane przez tego Kontrahenta za dostawę towarów (Nagrody) dokonywaną przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich (laureatów Akcji). Jak wskazał Wnioskodawca Nagrody są przekazywane bezpośrednio osobom fizycznym i prawnym.

Wnioskodawca pomimo słusznego stwierdzenia, iż wydanie Nagród nie jest nieodpłatnym wydaniem towaru, gdyż płatności dokonuje Kontrahent w dalszej części swego stanowiska błędnie wskazuje, że nie powinien być wykazywany podatek należny od nagród wydawanych w ramach Akcji, gdyż wartość wydawanych Nagród przez Spółkę opodatkowana jest w momencie naliczenia przez Spółkę wynagrodzenia za zrealizowaną Akcję.

Pomimo tego, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa obejmuje różne elementy w tym wydanie towarów, to należy zauważyć, że organizacja akcji marketingowych świadczona przez Wnioskodawcę, gdzie wydawanie towarów w ramach różnych przedsięwzięć jest jednym z jej elementów, nie jest uznawana na gruncie przepisów o podatku od towarów usług za jedno świadczenie. Jak wskazano wyżej, w ramach realizowanego przez Wnioskodawcę świadczenia wykonywane są dwie czynności: świadczenie usługi na rzecz Kontrahenta i dostawa towarów (Nagród) na rzecz laureatów prowadzonych Akcji. Obie te czynności dokonywane są odpłatnie. Płatności za świadczenie usług i dostawę towarów dokonuje Kontrahent. Przy czym mimo, że płatności za dostawę towarów dokonuje Kontrahent dostawa ta jest realizowana na rzecz laureata. W związku z powyższym obie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jedna jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a druga jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca powinien zatem odrębnie opodatkować dostawę towaru (wydanie nagród laureatom) oraz odrębnie świadczoną usługę. Przy czym Organ ponownie wskazuje, że dostawę towarów dokonuje na rzecz laureata natomiast świadczenie usług na rzecz Kontrahenta.

W odniesieniu zaś do formy dokumentowania wydania przez Wnioskodawcę towarów (Nagród) laureatom dokumentami wewnętrznymi (za które można uznać np. faktury wewnętrzne) należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Przy czym, w myśl art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, oraz – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Ponadto w myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy nie posługują się pojęciem faktur wewnętrznych. Wystawianie takich faktur regulował obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 106 ust. 7 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują dokumentowania czynności opodatkowanych, w tym odpłatnej dostawy towarów fakturami wewnętrznymi, czy też innymi dokumentami wewnętrznymi. W analizowanej sprawie Wnioskodawca wykonując czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. odpłatną dostawę towarów na rzecz laureatów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako podatnik VAT, zobowiązany jest dokumentować tą czynność zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur czy też paragonów fiskalnych.

Zatem w odniesieniu do wątpliwości Spółki w zakresie dokumentowania wydawania Nagród należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że czynność wydania Nagród, która jak ustalono stanowi dostawę towarów na rzecz laureata nie powinien dokumentować dokumentami wewnętrznymi. Niniejsza dostawa towaru powinna być dokumentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur czy też paragonów fiskalnych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku dokumentowania wydań Nagród na rzecz laureatów prowadzonych Akcji dokumentami wewnętrznymi należy uznać za prawidłowe, zaś w zakresie sposobu opodatkowania nagród wydawanych na rzecz laureatów Akcji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu zaś do argumentacji Spółki w zakresie podwójnego opodatkowania wydania Nagród należy zauważyć, że opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów przez Spółkę na rzecz laureatów Akcji nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, raz jako świadczenia usługi promocyjnej i drugi raz – jako dostawy towarów. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie wypłacone Spółce za wykonane przez nią czynności w ramach zawartej umowy obejmuje dwa elementy, z których jeden stanowi wynagrodzenie za dostawę towarów. Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT – jako dostawa towarów – podlega tylko część wynagrodzenia otrzymanego od Kontrahenta za przekazane towary (Nagrody). W zakresie pozostałej części wynagrodzenia, nieobejmującej dostawy towarów, właściwe jest jej odrębne traktowanie dla celów opodatkowania podatkiem VAT – jako wynagrodzenie za świadczenie usługi.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm. ) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.