0113-KDIPT2-3.4011.182.2018.1.AC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest akcjonariuszem polskiej spółki akcyjnej (dalej: „Spółka”), która działa w branży farmaceutycznej. Jako osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca podlega w kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca posiada 93 600 akcji serii E tej Spółki.

Spółka została zawiązana przez Wnioskodawcę, jako jej jedynego udziałowca, w dniu 15 listopada 1993 r. Pierwotnie Spółka została założona w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z treścią aktu założycielskiego Spółki kapitał zakładowy Spółki został ustalony na kwotę 100 mln PLN (wartość przed denominacją) i dzielił się na 10 udziałów po 10 mln PLN każdy. Wszystkie udziały, w zamian za wkład gotówkowy, objął Wnioskodawca. W dniu 30 stycznia 1995 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 90 000 zł (po denominacji), w wyniku którego Wnioskodawca objął 90 nowo utworzonych udziałów, po 1 000 zł każdy udział. W dniu 14 marca 1996 r. Wnioskodawca dokonał zbycia 1 udziału o wartości 1 000 zł na rzecz X oraz 1 udziału o wartości 1 000 zł na rzecz Y. W dniu 9 kwietnia 1996 r. Spółka złożyła wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie zmian w rejestrze, w celu ujawnienia posiadania przez Wnioskodawcę 98 udziałów oraz posiadania 1 udziału przez X i 1 udziału przez Y. W dniu 31 grudnia 1996 r. Wnioskodawca oraz pozostali wspólnicy Spółki powzięli uchwałę o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną. Na dzień powzięcia uchwały o przekształceniu Wnioskodawca posiadał 98 udziałów w kapitale zakładowym Spółki przekształcanej, a pozostali jej wspólnicy, odpowiednio po 1 udziale. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną na podstawie art. 491-497 Kodeksu spółek handlowych.

W toku dalszej działalności, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o wprowadzeniu Spółki na giełdę. Proces wprowadzenia Spółki na giełdę przebiegał na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Spółka wyemitowała 3 800 000 akcji serii E, a następnie wystąpiła z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy o wyrażenie zgody na ich wprowadzenie do publicznego obrotu. Załącznikiem do wniosku był sporządzony prospekt emisyjny. W prospekcie emisyjnym zostały określone zasady przydziału wyemitowanych akcji serii E Małym i Dużym Inwestorom. Spółka uzyskała zgodę na dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego.

W konsekwencji ww. zdarzeń, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z kwietnia 1999 r. Wnioskodawcy przydzielonych zostało 93 600 akcji serii E Spółki. Wnioskodawca nabył ww. akcje w sposób pierwotny w ramach pierwszej oferty publicznej.

Finalnie akcje Spółki zostały wprowadzone do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych .... w czerwcu 1999 r.

W 2017 r. Spółka została wycofana z rynku giełdowego, co spowodowało, że na powrót stała się firmą rodzinną Wnioskodawcy (całość kapitału akcyjnego znajduje się w rękach Wnioskodawcy, Jego żony, dzieci oraz częściowo należy do innej spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem).

Wnioskodawca wskazuje, że wycofanie Spółki z rynku giełdowego i w konsekwencji wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego zaskutkowało zniesieniem ich dematerializacji i przywróceniem im formy dokumentów (dotyczy to m.in. posiadanych przez Wnioskodawcę akcji serii E). Dodatkowo, w związku z wycofaniem spółki z rynku giełdowego, Zarząd Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, był zobowiązany do uzupełnienia księgi akcyjnej Spółki. W księdze akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Spółki ujawnione zostały akcje różnych serii, tj. akcje serii od A do F (akcje tych serii były emitowane w różnych okresach czasu przed zniesieniem ich dematerializacji). Wszystkie akcje w ramach danej serii zostały ponumerowane. Do poszczególnych serii Zarząd przyporządkował akcje o tych samych parametrach, nabywane w przeszłości po określonej cenie i rozdzielił pomiędzy akcjonariuszy Spółki w ilości odpowiadającej ilości posiadanych przez nich akcji danej serii w globalnej liczbie akcji danej serii. Kolejnym krokiem, jaki podejmie Zarząd Spółki będzie wydanie akcjonariuszom odcinków zbiorowych akcji, do czego Zarząd zobowiązany jest na podstawie art. 328 § 5 Kodeksu spółek handlowych. W odcinkach zbiorowych zostaną ujęte akcje danej serii należące do poszczególnych akcjonariuszy, a sposób ich pogrupowania będzie uzależniony od okoliczności związanych z ich nabyciem – wobec powyższego, jak wskazano powyżej, w odcinku zbiorowym akcji ujawniona zostanie pula akcji danej serii, które zostały nabyte w ramach jednej transakcji po jednej cenie.

Aktualnie Wnioskodawca rozważa wycofanie się ze Spółki, co wiązałoby się z koniecznością odpłatnego zbycia posiadanych przez Niego akcji w Spółce, w tym 93 600 akcji serii E, nabytych przez Wnioskodawcę w 1999 r. Wnioskodawca przewiduje, że w momencie zbycia tych akcji będzie dysponował odcinkiem zbiorowym obejmującym te akcje. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w najbliższym czasie ww. akcje nie zostaną przez Niego zbyte, niemniej jednak, z uwagi na moment życia, w którym się znajduje, Wnioskodawca dąży do ustalenia, zasad opodatkowania dochodu ze zbycia wchodzących w skład Jego majątku aktywów, m.in. dla celów ewentualnego dziedziczenia.

W związku z rozważaną transakcją, Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie możliwości objęcia zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956; dalej: „Ustawa zmieniająca”) w zw. z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200; dalej: „Ustawa PIT”), dochodu, jaki Wnioskodawca uzyska w związku z planowaną transakcją odpłatnego zbycia posiadanych przez Niego akcji serii E.

Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że do planowanego przez Niego zbycia akcji nie dojdzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie akcji serii E, nabytych przez Niego przed dniem 1 stycznia 2004 r., jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane przez Niego odpłatne zbycie posiadanych przez Niego akcji serii E, nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r., jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy zmieniającej w zw. z art. 52 pkt 1 lit. b Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy zmieniającej, przepisów Ustawy PIT nie stosuje się do opodatkowania dochodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., jeśli dochody te pochodzą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b Ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem I stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Ponadto w ust. 2 przywołanego art. 19 Ustawy zmieniającej znajduje się zastrzeżenie, zgodnie z którym przepisu ust. 1 nie stosuje się do odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, dokonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ww. art. 19 Ustawy zmieniającej odsyła do art. 52 pkt 1 lit. b Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. Według tej wersji Ustawy PIT „zwalnia się od podarku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U., poz. 754 i 945, z 1998 r. poz. 669 i 715 oraz z 2000 r. poz. 270, 702, 703. 1037 i 1099) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej”.

Analiza treści przytoczonych powyżej przepisów pozwala na wniosek, że dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji, które zgodnie z art. 3 pkt 1 lit a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są papierami wartościowymi) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli spełnione będą następujące warunki:

  • nabycie tych akcji miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
  • akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
  • nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz
  • sprzedaż ww. akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowana przez Niego interpretacja ww. przepisów jest zgodna z poglądami wyrażonymi zarówno przez sądy administracyjne, jak i organy podatkowe. Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2005 r., sygn. akt FSK 2627/04), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 14/08) oraz interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r., nr ILPB2/4511-1-830/15-4/JK), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2014 r., nr IBPBII/2/415-448/14/ŁCz) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r., nr IPTPB2/415-220/14-4/JR oraz z dnia 26 lutego 2014 r., nr IPTPB2/415-709/13-4/AKr.

Odnosząc się do ww. obligatoryjnych przesłanek warunkujących objęcie odpłatnego zbycia akcji zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca podkreśla że:

  • akcje serii E zostały przez Niego nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
  • akcje te były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
  • akcje te zostały nabyte na podstawie publicznej oferty,
  • planowane przez Niego odpłatne zbycie akcji nie zostanie dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ Wnioskodawca nie zajmuje się obrotem papierami wartościowymi.

Mając na uwadze fakt, że planowana przez Wnioskodawcę transakcja odpłatnego zbycia akcji serii E spełnia równocześnie wszystkie przesłanki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zrekonstruowane na podstawie zaaprobowanej przez sądy administracyjne i organy podatkowe wykładni art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy zmieniającej w zw. z art. 52 pkt 1 lit. b Ustawy PIT), w ocenie Wnioskodawcy będzie ona (przedmiotowa transakcja) zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że z punktu widzenia spełnienia przesłanek przedmiotowego zwolnienia nie ma znaczenia fakt, że w momencie planowanego zbycia, zbywane akcje, w związku z wycofaniem Spółki z rynku giełdowego, nie będą stanowiły papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu – warunek ten odnosi się bowiem do momentu nabycia akcji, a nie ich zbycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.