0112-KDIL3-2.4011.88.2017.1.NK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W grudniu 1993 r. Zainteresowana nabyła 3 akcje Banku za pośrednictwem Biura Maklerskiego.

Akcje przeznaczone były do sprzedaży w ofercie publicznej (w cenie 500.000 zł za każdą akcję).

Wnioskodawczyni posiada dokumenty z dnia 10 stycznia 1994 r. stwierdzające, że ww. papiery wartościowe na podstawie świadectwa depozytowego z dnia 19 grudnia 1993 r. uczestniczą w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

W roku 2011 posiadane przez Zainteresowaną 3 akcje zostały podzielone w stosunku 1:10, tj. na 30 akcji.

Dnia 1 września 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała akcje poprzez Dom Maklerski. Sprzedaż akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej.

W miesiącu lutym 2017 r. Zainteresowana otrzymała z Domu Maklerskiego PIT-8C z wykazaniem w części G informacji o wysokości przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pismo informujące, że Dom Maklerski nie jest w stanie określić czy dochody te podlegają opodatkowaniu, czy też nie na podstawie nr 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podczas wielokrotnych wizyt w Urzędzie Skarbowym Zainteresowana nie uzyskała wyczerpujących informacji na temat zwolnienia z opodatkowania sprzedaży akcji.

Zainteresowana również wielokrotnie kontaktowała się telefonicznie z Domem Maklerskim na co otrzymała zaświadczenie, że Dom Maklerski nie jest w posiadaniu dokumentów o sposobie nabycia przez nią akcji.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się o zajęcie stanowiska, czy wobec przedstawionych faktów i dokumentów jest zwolniona z opodatkowania sprzedanych akcji w roku 2016 r., a zakupionych przed rokiem 2004.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni zwolniona jest z opodatkowania sprzedanych w roku 2016 akcji, które nabyła przed rokiem 2004?

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma ona obowiązku rozliczenia się z przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji w 2016 r., które to akcje nabyła przed 2004 r., ponieważ spełnia wszystkie warunki zawarte w art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy są kapitały pieniężne.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636). Zgodnie z powołanym art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi są:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zatem papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in. akcje.

W świetle art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl natomiast art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Przepis art. 30b ust. 5 ustawy stanowi, że dochodów ze zbycia papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednakże zauważyć w tym miejscu należy, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:

 1. z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 2. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
 3. z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Zgodnie z ustępem 2 powyższego artykułu, przepisu ust. 1 nie stosuje się do odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, dokonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowana w przedstawionym opisie stanu faktycznego wskazała, iż w grudniu 1993 r. za pośrednictwem biura maklerskiego nabyła akcje banku. Akcje te przeznaczone były do sprzedaży w ofercie publicznej. We wrześniu 2016 r. Zainteresowana sprzedała akcje. Wnioskodawczyni wskazała również, że sprzedaż tychże akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej.

Wobec powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. - zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. poz. 754 i 945, z 1998 r. poz. 669 i 715 oraz z 2000 r. poz. 270, 702, 703, 1037 i 1099) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Rozważając przedstawione powyżej uregulowania - tak art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r. – stwierdzić należy, że aby dochody ze sprzedaży akcji korzystały ze zwolnienia, muszą być równocześnie spełnione następujące warunki:

 • akcje musiały być dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
 • nabycie musiało mieć miejsce przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
 • nabycie musiało nastąpić na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 • sprzedaż tych akcji nie mogła być przedmiotem działalności gospodarczej.

Z analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni spełnia powyższe warunki, a zatem uznać należy, iż przysługuje jej prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowych akcji.

Końcowo zauważyć należy, że do wniosku Zainteresowana dołączyła dokumenty. Wyjaśnienia zatem wymaga, że wydając interpretację indywidualną tut. organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Wobec tego niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.