IPPB1/4511-7/16-3/EC | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydając dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, towary za symboliczną odpłatnością w ramach akcji premiowej, na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyt. 3)
IPPB1/4511-7/16-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. obowiązek płatnika
 3. program motywacyjny
 4. przychód
 5. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: spółka lub wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i urządzeń do prasowania surowców wtórnych, cięcia oraz niszczenia papieru i elektronicznych nośników danych oraz serwisowania w/w produktów i urządzeń. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i należy do międzynarodowej grupy kapitałowej.

Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zaś sprzedaż towarów i świadczenie usług serwisowych opodatkowane jest 23% podatkiem VAT.

Spółka prowadzi sprzedaż przez dwa niezależne działy - wynika to z dwóch zupełnie różnych grup produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo (i co za tym idzie - różnych rynków): urządzeń biurowych oraz urządzeń do recyklingu surowców wtórnych.

Dla urządzeń biurowych spółka przyjęła model sprzedaży pośredniej, tj. sprzedaż urządzeń do niezależnych, samodzielnych Partnerów handlowych prowadzących działalność gospodarczą odsprzedających m.in. produkty spółki z zyskiem do klientów końcowych. W branży biurowej to powszechny model dystrybucji produktów, umożliwiający dotarcie do szerokiej rzeszy drobnych klientów końcowych, do których spółka nie dotarłaby samodzielnie za pomocą własnych sił sprzedaży. Dla urządzeń techniki biurowej spółka nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej.

W celu zwiększenia sprzedaży towarów z działu techniki biurowej, oferowanych przez spółkę, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych klientów i partnerów handlowych, prowadzone są przez wnioskodawcę różnego rodzaju akcje promocyjne. Działania promocyjne produktów firmy H. sp. z o.o. organizowane są samodzielnie przez spółkę lub we współpracy z partnerami handlowymi (zwanymi dalej „dealerami” lub „partnerami handlowymi”). Promocje skierowane są zatem wyłącznie do podmiotów gospodarczych, gdyż jak wskazano, spółka nie realizuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odbiorcami towarów oferowanych przez spółkę są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe (cywilne, jawne), jak też osoby prawne, które nabywają towary z zamiarem dalszej odsprzedaży do klientów końcowych.

Akcje promocyjne, które wnioskodawca prowadzi samodzielnie, skierowane są tym samym do dealerów. Organizowane są w zdefiniowanym okresie czasu, dla oferowanego przez spółkę wybranego asortymentu towarów, i przybierają formę sprzedaży premiowej. Promowane produkty posiadają wtedy wartości punktowe (np. do promowanego urządzenia a przypisane są 3 pkt, a do urządzenia b - 4 pkt). Punkty mogą być wymienione przez dealerów na zdefiniowane w danej promocji nagrody (np. dana nagroda jest warta 3 pkt, a druga nagroda - 5 pkt). Partnerzy handlowi składają zamówienia na wybrane przez siebie towary, wybierając przy okazji danego zamówienia interesujące ich nagrody, którymi są przedmioty inne niż stanowiące przedmiot głównych transakcji. Promocja stosowana przez spółkę skłania dealerów do składania zamówień na większą ilość urządzeń, ponieważ całe zdarzenie (zamówienie i odbiór nagród) musi się odbyć w jednym czasie i na jednym dokumencie wydania. Niewykorzystane przez dealera punkty przepadają. Urządzenia objęte promocją, ilość punktów przynależna tym urządzeniom, jak też rodzaj upominków, określone są na początku akcji promocyjnej, w „biuletynie informacyjno-promocyjnym” dostępnym dla wszystkich dealerów spółki.

Akcje promocyjne, które wnioskodawca prowadzi we współpracy z partnerami handlowymi (dealerami) produktów firmy H. sp. z o.o., polegają na tym, iż wybrany, promowany w uzgodnionym wspólnie okresie towar, uczestniczy w akcji promocyjnej organizowanej przez partnera handlowego, skierowanej do jego obecnych i potencjalnych klientów końcowych. W zdecydowanej większości przypadków przekazanie przez dealera informacji o promocji, polega na wydaniu przez niego drukowanej gazetki promocyjnej. Zgodnie z informacją tam umieszczoną.

Każdy podmiot będący klientem końcowym (odbiorca finalny), kupujący promowany towar, powinien otrzymać wraz z zakupionym u dealera promowanym towarem H. - wskazaną tam nagrodę przypisaną do towaru. Współuczestnictwo wnioskodawcy w akcji promocyjnej, polega na nieodpłatnym przekazaniu partnerowi handlowemu wraz z zakupionym przez niego towarem, nagród zgodnie z warunkami zawartymi w materiałach promocyjnych (tzn. wraz z zamówieniem przez partnera promowanego urządzenia, przekazywana jest przez wnioskodawcę przynależna do urządzenia nagroda). Zobowiązaniem wnioskodawcy w tym przypadku jest dostarczanie do dealera w umówionym okresie produktów (towarów) spółki wraz ze zdefiniowanymi nagrodami. Partner handlowy zaś poprzez swoje zintensyfikowane działania marketingowe i handlowe, skupia się na zwiększaniu sprzedaży produktów wnioskodawcy do klientów końcowych. To faktycznie partner handlowy jest jednak organizatorem akcji promocyjnej, na nim spoczywają obowiązki związane z wydawaniem nagród klientom, do niego klienci mogą się zwracać z reklamacjami i ewentualnymi skargami związanymi z realizacją akcji promocyjnej czy wadami nagród.

W przyszłości spółka przewiduje nowe rodzaje promocji, w tym akcje promocyjne przeprowadzane samodzielnie, w ramach których dealerzy, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu promowanego produktu, otrzymają określoną ilość punktów. Składając zamówienie na wybrane przez siebie towary, partner handlowy będzie miał prawo zsumować zagwarantowane punkty przynależne promowanym towarom i wybrać interesujące go towary dodatkowe (produkty innego rodzaju niż sprzedawane przez wnioskodawcę) z listy opublikowanej na początku akcji promocyjnej. Każdy z wybranych towarów zostanie sprzedany partnerowi handlowemu na podstawie faktury VAT, za promocyjną odpłatnością w wysokości 1zł netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, wydając biorącemu udział w akcji promocyjnej dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrodę w zamian za zgromadzone punkty w akcji promocyjnej, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, przekazując partnerowi handlowemu, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrody w akcjach promocyjnych prowadzonych we współpracy, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego partnera lub klienta końcowego...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydając dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, towary za symboliczną odpłatnością w ramach akcji premiowej, na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych...
 4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego, dotyczącego kupowanych przez spółkę towarów, przeznaczonych następnie do sprzedaży dla uczestników opisanej akcji promocyjnej za cenę 1 zł netto...
 5. Czy podstawą opodatkowania przy sprzedaży tych towarów promocyjnych, dodawanych do produktów spółki, będzie cena towaru, po której będzie on oferowany uczestnikom akcji promocyjnej na zasadach promocji, tj. w szczególności 1 zł netto, niezależnie od ceny ich nabycia i wartości rynkowej...

Odpowiedź na pyt. Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytania nr 1, 2, 4 i 5 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku wydania partnerowi handlowemu, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką osobową z udziałem osób fizycznych, produktów dodatkowych w ramach sprzedaży promocyjnej za symboliczną odpłatnością, na wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ nastąpi tutaj zwykła sprzedaż produktów po cenie promocyjnej.

Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ w opisanym zdarzeniu przyszłym będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą towarów - produktów dodatkowych po cenie promocyjnej, symbolicznej, to nie można tutaj w ogóle rozważać zagadnienia opodatkowania nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowej. Korzyść bowiem wynikająca z udziału w programie promocyjnym będzie polegała na możliwości nabycia produktów dodatkowych za symboliczne ceny, w następstwie nabycia promowanych urządzeń wnioskodawcy, a nie na możliwości otrzymania nieodpłatnie nagrody.

Już zatem same okoliczności sprawy wykluczają możliwość stosowania regulacji dotyczących opodatkowania nagród jako nieodpłatnych świadczeń, niezależnie już od tego, czy uczestnikiem akcji - nabywcą produktów dodatkowych byłaby osoba prowadząca działalność gospodarczą czy też osoba takiej działalności nieprowadząca. Żadna z nich nie otrzymałaby bowiem od wnioskodawcy nieodpłatnie rzeczy w postaci nagrody.

W konsekwencji, ewentualne skutki podatkowe dotyczące nabycia od wnioskodawcy przez dealerów produktów dodatkowych w ramach programu promocyjnego, pozostają poza zakresem regulacji PIT dotyczących 10% zryczałtowanego podatku dochodowego i obowiązków płatnika w tym zakresie.

Dodatkowo, zdaniem wnioskodawcy, oferowanie dealerom w związku z akcjami promocyjnymi produktów dodatkowych za symboliczne ceny, w tym 1 zł, nie oznacza, że dealerom będą oferowane świadczenia częściowo odpłatne (towary po cenach bez uzasadnienia odbiegających od cen stosowanych przy ich sprzedaży). Cena bowiem ustalona przez wnioskodawcę dla produktów dodatkowych będzie stała w ramach regulaminu promocji i będzie skierowana do wszystkich dealerów. Towarów tych nie można będzie nabyć od wnioskodawcy za inną cenę, niż będzie określona w regulaminie (cenniku) promocji, zatem nie będzie ona w żaden sposób zaniżana na rzecz wybranych osób. Stosowanie ceny odbiegającej od wartości rynkowej będzie tutaj jak najbardziej uzasadnione warunkami promocji. Nie zaistnieją zatem zdaniem wnioskodawcy ewentualne przesłanki do przypisywania dealerom, którzy wezmą udział w promocji, przychodu z tytułu otrzymania świadczenia częściowo odpłatnego (w wysokości różnicy miedzy wartością rynkową produktów dodatkowych a symboliczną ceną ich sprzedaży).

Gdyby jednak nawet uznać, że taka sytuacja z podatkowego punktu widzenia by wystąpiła, to na wnioskodawcy nie ciążyłyby w związku z tym żadne obowiązki płatnika.

Podsumowując, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie ograniczony krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w akcji promocyjnej, gdyż w akcji promocyjnej będą mogli uczestniczyć wszyscy dealerzy - nabywcy urządzeń wnioskodawcy. Zatem krąg uprawnionych w akcji promocyjnej do zakupów po promocyjnej cenie 1 zł netto produktów dodatkowych (tj. sprzedaży przez wnioskodawcę towarów z rabatem) będzie potencjalnie nieograniczony. W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z akcji promocyjnej i z rabatów przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu u tych osób w rozumieniu PIT, a tym samym na wnioskodawcy nie ciążyłyby żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu. Nawet gdyby nabywcą towarów była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na wstępie należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i urządzeń do prasowania surowców wtórnych, cięcia oraz niszczenia papieru i elektronicznych nośników danych oraz serwisowania w/w produktów i urządzeń. Spółka prowadzi różne akcje promocyjne, m.in. sprzedaż premiową.

W przyszłości spółka przewiduje nowe rodzaje promocji, w tym akcje promocyjne przeprowadzane samodzielnie, w ramach których dealerzy, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu promowanego produktu, otrzymają określoną ilość punktów. Składając zamówienie na wybrane przez siebie towary, partner handlowy będzie miał prawo zsumować zagwarantowane punkty przynależne promowanym towarom i wybrać interesujące go towary dodatkowe (produkty innego rodzaju niż sprzedawane przez wnioskodawcę) z listy opublikowanej na początku akcji promocyjnej. Każdy z wybranych towarów zostanie sprzedany partnerowi handlowemu na podstawie faktury VAT, za promocyjną odpłatnością w wysokości 1zł netto.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku pobrania przez niego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z wydaniem nagrody dealerom prowadzącym działalność gospodarczą otrzymanej w związku z akcją promocyjną.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

W związku z tym, że uczestnikami akcji promocyjnej są dealerzy prowadzący działalność gospodarczą, których ewentualny przychód byłby rozliczany w ramach działalności gospodarczej i nie jest to sprzedaż premiowa, należy stwierdzić, iż na Spółce, nie ciążą obowiązki określone w cytowanym wyżej art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych dochodów. Oznacza to, że w związku z dokonaniem sprzedaży z dużym rabatem na rzecz uczestników akcji promocyjnej, na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastrzec jedynie należy, że tut. organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanym przez niego pytaniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.