IPPB1/4511-7/16-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym stanie faktycznym, wydając biorącemu udział w akcji promocyjnej dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrodę w zamian za zgromadzone punkty w akcji promocyjnej, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyty. 1)
Czy w opisanym stanie faktycznym, przekazując partnerowi handlowemu, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrody w akcjach promocyjnych prowadzonych we współpracy, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego partnera lub klienta końcowego? (pyt. 2)
IPPB1/4511-7/16-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. działalność gospodarcza
 3. program motywacyjny
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych w związku z realizacją wskazanej we wniosku akcji promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych w związku z realizacją wskazanej we wniosku akcji promocyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: spółka lub wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i urządzeń do prasowania surowców wtórnych, cięcia oraz niszczenia papieru i elektronicznych nośników danych oraz serwisowania w/w produktów i urządzeń. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i należy do międzynarodowej grupy kapitałowej.

Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zaś sprzedaż towarów i świadczenie usług serwisowych opodatkowane jest 23% podatkiem VAT. Spółka prowadzi sprzedaż przez dwa niezależne działy - wynika to z dwóch zupełnie różnych grup produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo (i co za tym idzie - różnych rynków): urządzeń biurowych oraz urządzeń do recyklingu surowców wtórnych.

Dla urządzeń biurowych spółka przyjęła model sprzedaży pośredniej, tj. sprzedaż urządzeń do niezależnych, samodzielnych Partnerów handlowych prowadzących działalność gospodarczą odsprzedających m.in. produkty spółki z zyskiem do klientów końcowych. W branży biurowej to powszechny model dystrybucji produktów, umożliwiający dotarcie do szerokiej rzeszy drobnych klientów końcowych, do których spółka nie dotarłaby samodzielnie za pomocą własnych sił sprzedaży. Dla urządzeń techniki biurowej spółka nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej.

W celu zwiększenia sprzedaży towarów z działu techniki biurowej, oferowanych przez spółkę, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych klientów i partnerów handlowych, prowadzone są przez wnioskodawcę różnego rodzaju akcje promocyjne. Działania promocyjne produktów firmy H. sp. z o.o. organizowane są samodzielnie przez spółkę lub we współpracy z partnerami handlowymi (zwanymi dalej „dealerami” lub „partnerami handlowymi”). Promocje skierowane są zatem wyłącznie do podmiotów gospodarczych, gdyż jak wskazano, spółka nie realizuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odbiorcami towarów oferowanych przez spółkę są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe (cywilne, jawne), jak też osoby prawne, które nabywają towary z zamiarem dalszej odsprzedaży do klientów końcowych.

Akcje promocyjne, które wnioskodawca prowadzi samodzielnie, skierowane są tym samym do dealerów. Organizowane są w zdefiniowanym okresie czasu, dla oferowanego przez spółkę wybranego asortymentu towarów, i przybierają formę sprzedaży premiowej. Promowane produkty posiadają wtedy wartości punktowe (np. do promowanego urządzenia a przypisane są 3 pkt, a do urządzenia b - 4 pkt). Punkty mogą być wymienione przez dealerów na zdefiniowane w danej promocji nagrody (np. dana nagroda jest warta 3 pkt, a druga nagroda - 5 pkt). Partnerzy handlowi składają zamówienia na wybrane przez siebie towary, wybierając przy okazji danego zamówienia interesujące ich nagrody, którymi są przedmioty inne niż stanowiące przedmiot głównych transakcji. Promocja stosowana przez spółkę skłania dealerów do składania zamówień na większą ilość urządzeń, ponieważ całe zdarzenie (zamówienie i odbiór nagród) musi się odbyć w jednym czasie i na jednym dokumencie wydania. Niewykorzystane przez dealera punkty przepadają. Urządzenia objęte promocją, ilość punktów przynależna tym urządzeniom, jak też rodzaj upominków, określone są na początku akcji promocyjnej, w „biuletynie informacyjno-promocyjnym” dostępnym dla wszystkich dealerów spółki.

Akcje promocyjne, które wnioskodawca prowadzi we współpracy z partnerami handlowymi (dealerami) produktów firmy H. sp. z o.o., polegają na tym, iż wybrany, promowany w uzgodnionym wspólnie okresie towar, uczestniczy w akcji promocyjnej organizowanej przez partnera handlowego, skierowanej do jego obecnych i potencjalnych klientów końcowych. W zdecydowanej większości przypadków przekazanie przez dealera informacji o promocji, polega na wydaniu przez niego drukowanej gazetki promocyjnej. Zgodnie z informacją tam umieszczoną.

Każdy podmiot będący klientem końcowym (odbiorca finalny), kupujący promowany towar, powinien otrzymać wraz z zakupionym u dealera promowanym towarem H. - wskazaną tam nagrodę przypisaną do towaru. Współuczestnictwo wnioskodawcy w akcji promocyjnej, polega na nieodpłatnym przekazaniu partnerowi handlowemu wraz z zakupionym przez niego towarem, nagród zgodnie z warunkami zawartymi w materiałach promocyjnych (tzn. wraz z zamówieniem przez partnera promowanego urządzenia, przekazywana jest przez wnioskodawcę przynależna do urządzenia nagroda). Zobowiązaniem wnioskodawcy w tym przypadku jest dostarczanie do dealera w umówionym okresie produktów (towarów) spółki wraz ze zdefiniowanymi nagrodami. Partner handlowy zaś poprzez swoje zintensyfikowane działania marketingowe i handlowe, skupia się na zwiększaniu sprzedaży produktów wnioskodawcy do klientów końcowych. To faktycznie partner handlowy jest jednak organizatorem akcji promocyjnej, na nim spoczywają obowiązki związane z wydawaniem nagród klientom, do niego klienci mogą się zwracać z reklamacjami i ewentualnymi skargami związanymi z realizacją akcji promocyjnej czy wadami nagród.

W przyszłości spółka przewiduje nowe rodzaje promocji, w tym akcje promocyjne przeprowadzane samodzielnie, w ramach których dealerzy, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu promowanego produktu, otrzymają określoną ilość punktów. Składając zamówienie na wybrane przez siebie towary, partner handlowy będzie miał prawo zsumować zagwarantowane punkty przynależne promowanym towarom i wybrać interesujące go towary dodatkowe (produkty innego rodzaju niż sprzedawane przez wnioskodawcę) z listy opublikowanej na początku akcji promocyjnej. Każdy z wybranych towarów zostanie sprzedany partnerowi handlowemu na podstawie faktury VAT, za promocyjną odpłatnością w wysokości 1zł netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, wydając biorącemu udział w akcji promocyjnej dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrodę w zamian za zgromadzone punkty w akcji promocyjnej, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, przekazując partnerowi handlowemu, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrody w akcjach promocyjnych prowadzonych we współpracy, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego partnera lub klienta końcowego...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydając dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, towary za symboliczną odpłatnością w ramach akcji premiowej, na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych...
 4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego, dotyczącego kupowanych przez spółkę towarów, przeznaczonych następnie do sprzedaży dla uczestników opisanej akcji promocyjnej za cenę 1 zł netto...
 5. Czy podstawą opodatkowania przy sprzedaży tych towarów promocyjnych, dodawanych do produktów spółki, będzie cena towaru, po której będzie on oferowany uczestnikom akcji promocyjnej na zasadach promocji, tj. w szczególności 1 zł netto, niezależnie od ceny ich nabycia i wartości rynkowej...

Odpowiedź na pyt. Nr 1 i 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytania nr 3, 4 i 5 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Zdaniem wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym dotyczącym akcji promocyjnych skierowanych do partnerów handlowych, w przypadku wydania osobom fizycznym - przedsiębiorcom i spółkom osobowym z udziałem osób fizycznych nagród w sprzedaży premiowej, na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, gdyż nagrody te stanowią dla partnerów handlowych przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i powinny zostać rozliczone podatkowo przez te podmioty.

Ad. 2. Zdaniem wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym dotyczącym akcji promocyjnych organizowanych we współpracy z partnerami handlowymi, w przypadku wydania osobom fizycznym - przedsiębiorcom i spółkom osobowym z udziałem osób fizycznych nagród w sprzedaży premiowej, przeznaczonych do przekazania kontrahentom, na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, gdyż po pierwsze, nagrody te nie stanowią dla partnerów przychodu (są wydawane do przekazania w akcji promocyjnej osobom trzecim i nie przechodzą na własność partnerów), a nawet gdyby stanowiły przychód, to ich wartość powinna zostać rozliczona podatkowo przez te podmioty. Po drugie zaś, skoro faktycznym organizatorem akcji jest partner i to on zobowiązuje się do wydawania nagród nabywcom, mając z nim kontakt, to na partnerze ciążą potencjalne obowiązki płatnika w związku z prowadzoną akcją promocyjną.

Ad. 1 i 2.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż otrzymane przez podmioty gospodarcze bezpłatnie nagrody, w ramach akcji promocyjnych, w których wzięły one udział, w tym przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółek osobowych, stanowią dla tych osób przychód z tej działalności gospodarczej. Nie ma przy tym zdaniem spółki przeciwwskazań ku temu, aby w akcji promocyjnej (sprzedaży premiowej) uczestniczył jego partner handlowy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust.2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 PIT. W opinii zatem wnioskodawcy, jeżeli nagroda uzyskana zostanie w ramach uczestnictwa Przedsiębiorcy w sprzedaży premiowej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to u tej osoby powstanie przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a nie przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 PIT.

Pośrednio potwierdzeniem powyższego wniosku jest brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 PIT, w myśl którego wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową do kwoty 760 zł jest zwolniona od podatku dochodowego, ale zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Podmiot zatem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (indywidualnie lub w ramach spółek osobowych), powinien rozpoznać u siebie przychód podatkowy w wartości otrzymanej nagrody i doliczyć wartość tej nagrody do sumy swoich przychodów z działalności gospodarczej, jako wartość otrzymanego nieodpłatnego świadczenia. Opodatkowanie wartości takiej nagrody nastąpi zatem stosownie do przyjętej przez podatnika metody opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do pobierania i przekazywania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazanych nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 PIT. W przypadku zaś akcji promocyjnych organizowanych we współpracy z osobami fizycznymi - partnerami handlowymi, dodatkowo wskazać należy, że przekazywane im nagrody, które te podmioty wydają następnie kontrahentom w ramach akcji promocyjnych, trudno uznać za przekazanie im nagród w sprzedaży premiowej. To nie te bowiem podmioty są uczestnikami akcji promocyjnych (tylko ich kontrahenci, nabywający urządzenia wnioskodawcy), zatem rozważenie zagadnienia opodatkowania nagród w sprzedaży premiowej w relacji wnioskodawca - dealer nie znajduje uzasadnienia.

Wnioskodawca przekazuje im bowiem po prostu nieodpłatnie towary, które te podmioty wykorzystają w związku z przeprowadzaną przez siebie akcją promocyjną. Wartość tych towarów zatem mogłaby co najwyżej stanowić przychód tych podmiotów z działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych.

Niezależnie od powyższego, ponieważ organizatorem akcji promocyjnej będzie partner handlowy, to on będzie wydawał klientom końcowym nagrody i będzie odpowiadał za realizowanie akcji, wydawanie nagród i ewentualne reklamacje z tym związane. Realizując akcję, będzie zwiększał swoje przychody poprzez sprzedaż towarów spółki z marżą. Tym samym, w razie sprzedaży promowanych towarów osobom fizycznym i wydania związanych z nimi nagród w sprzedaży premiowej, to na partnerze będą ciążyły ewentualne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będzie podstawy faktycznej i prawnej, aby obowiązki w tym zakresie przypisać wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.