IBPB-1-1/4511-354/15/NL | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika związane z wypłatą nagród pieniężnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej
IBPB-1-1/4511-354/15/NLinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. nagroda pieniężna
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm,.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 25 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród pieniężnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród pieniężnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi oraz artykułami wyposażenia wnętrz. Sprzedaż wspomnianych powyżej artykułów prowadzona jest poprzez sieć salonów meblowych położonych na terenie całego kraju. W celu zwiększenia sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych Klientów prowadzone są przez Wnioskodawcę różnego rodzaju akcje marketingowe oraz promocyjne (dalej zwane: „akcja promocyjna”). Wyżej wymienione działania promocyjne prowadzone są w określonych terminach i mogą być realizowane samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z instytucjami finansowymi (dalej zwane: „bankami”). Akcje promocyjne prowadzone wspólnie z bankami polegają na promowaniu sprzedaży ratalnej, które to raty udzielane są Klientom na warunkach promocyjnych na przykład sprzedaż na 20 rat nieoprocentowanych. Innym rodzajem prowadzonych przez Spółkę akcji promocyjnej jest sprzedaż ratalna z dodatkowo udzielanym przy zakupie rabatem procentowym w równowartości jednej raty kredytu. Akcje, które Wnioskodawca prowadzi samodzielnie, polegają głównie na udzielaniu, w sztywno oznaczonym okresie, klientom Spółki rabatów cenowych przy sprzedaży artykułów lub też przyznawanie bonów rabatowych uprawniających klientów Spółki do otrzymania rabatu przy kolejnych zakupach dla wszystkich oferowanych artykułów meblarski, i/lub artykułów wyposażenia wnętrz.

Konkurencyjny rynek oraz rosnące oczekiwania klientów zmuszają do ciągłego doskonalenia działalności firmy we wszystkich aspektach, w tym również w obszarze szeroko rozumianego marketingu. Jednym z integralnych elementów działalności marketingowej Wnioskodawcy jest prowadzenie promowanych w mediach masowych ogólnopolskich promocji sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca podjął działania zmierzające do urozmaicenia i uatrakcyjnieniu prowadzonych działań marketingowych, wśród których znalazł się zamiar wprowadzenia nowego rodzaju promocji, który będzie polegał na przyznawaniu klientom, którzy dokonają zakupu w czasie trwania akcji promocyjnej nagrody pieniężnej, której wartość będzie np. równa wysokości jednej raty nieoprocentowanego kredytu, który można uzyskać w terminie obowiązywania akcji promocyjnej. Dodatkowym założeniem akcji promocyjnej jest warunek, że wysokość nagrody nie przekroczy kwoty 760,00 zł. W przypadku gdy Klient nie będzie korzystał z zakupu ratalnego i dokona zapłaty za zakupione towary w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub przelewem, wartość nagrody pieniężnej ustalona zostanie tak jak przy zakupie na kredyt, czyli będzie równa wysokości jednej raty nieoprocentowanego kredytu, który można uzyskać w terminie obowiązywania akcji promocyjnej. Należna klientowi, z racji dokonanych zakupów towarów w czasie trwania akcji promocyjnej nagroda pieniężna, nie zależnie od formy płatności za zakup tj. gotówka, karta płatnicza, przelew lub raty, będzie wypłacana klientowi gotówką lub jeżeli klient wybierze formę przelewu bankowego, to przelewem na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

Klientami Spółki, którzy będą mogli uczestniczyć w akcji promocyjnej, o której mowa powyżej będą zarówno osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, którego treść brzmi „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,”, jak również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z akcji promocyjnej w dwojaki sposób:

 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego);
 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego).

Wnioskodawca w czasie trwania akcji promocyjnej będzie odpowiedzialny za prawidłowe, w związku z dokonaniem przez Klientów zakupu towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, naliczenie wysokości nagrody pieniężnej oraz za przekazanie tej nagrody, w oparciu m.in. o następujące zasady wskazane w regulaminie akcji promocyjnej:

 • każdy zakup towarów objętych akcją promocyjną w ramach jednej transakcji będzie traktowany indywidualnie i rozliczany odrębnie, bez względu na ilość transakcji zrealizowanych przez Klienta w ciągu jednego dnia. Oznacza to, że dla potrzeb akcji promocyjnej każdy zakup towarów w ramach jednej transakcji będzie traktowany jako samodzielne zdarzenie, uprawniające Klienta do otrzymania nagrody pieniężnej;
 • jednorazowa wartość nagrody pieniężnej, naliczonej odrębnie dla zakupu towarów w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie nagrody pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną w formie ratalnej czy też innej formie rozliczenia finansowego, będą wypłacane Klientom w formie gotówkowej lub jeżeli Klient wybierze formę przelewu bankowego, to przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Stosowany przez Spółkę system informatyczny, zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę pieniężną z konkretnym zdarzeniem czyli transakcją zakupu towarów, nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie trwania akcji promocyjnej wielu nagród pieniężnych, otrzymanych za dokonanie zakupów zarówno w formie zakupu na raty jak i innej zastosowanej formy rozliczenia finansowego transakcji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku wypłacanych nagród pieniężnych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte akcją promocyjną, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego nie będących konsumentami) na Spółce będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. między innymi obowiązek złożenia informacji PIT-8C...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nagród pieniężnych wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary, w ramach prowadzonej przez Spółkę opisanej w stanie przyszłym akcji promocyjnej, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT 8C. Powyższe wynika z faktu, że przede wszystkim, w takim przypadku nie będą spełnione łącznie wszystkie warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), gdyż otrzymywane nagrody przez takich Klientów będą pozostawały w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dodatkowo zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, to jest pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że nie będą na niej ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, ponieważ otrzymywane przez Klientów nagrody pieniężne w ramach planowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej, będą pozostawały w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą i tym samym będą stanowić przychód z takiej działalności, opodatkowany łącznie z przychodami z tej działalności, stosownie do wybranej formy opodatkowania przez Klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.