2461-IBPB-1-1.4511.656.2016.2.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 6 grudnia 2016 r.), uzupełnionym 6 lutego 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 stycznia 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-1.4511.656.2016.1.AT, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 6 lutego 2017 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Sp. z o.o., jest spółką dystrybucyjną należącą do grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”). Prowadzi działalność w zakresie dystrybucji żywności mrożonej w Polsce.

W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz innych (dalej: „Akcje”).

Zasady Akcji każdorazowo sformułowane są w odpowiednich regulaminach danej Akcji, które:

- w przypadku programów motywacyjnych i bonusowych, sprzedaży premiowej określają m.in.:

 • jaki jest okres trwania akcji,
 • jakie podmioty mogą wziąć udział w Akcji,
 • jakie są warunki uzyskania świadczenia w ramach danej Akcji, itp.;

- w przypadku konkursów określają m.in.:

 • organizatora Akcji,
 • czas trwania Akcji,
 • zasady rywalizacji,
 • przedmiot rywalizacji, tj. zadanie do wykonania w ramach Akcji,
 • kryteria wyłonienia zwycięzców,
 • nagrody i sposób ich wydawania, itp.

Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi (dalej: Przedsiębiorcy), które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca w ramach organizowanych Akcji wydaje Przedsiębiorcom nagrody oraz inne świadczenia w związku z oferowanymi promocjami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika?

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu wydawania przez Spółkę Przedsiębiorcom nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych Akcji, na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika. W odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. jeżeli beneficjentami nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę Akcji będą Przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w danej Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to podmioty te winny opodatkować przychód z tytułu otrzymanego świadczenia zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności.

W ocenie Wnioskodawcy, Przedsiębiorcy uczestniczący w Akcjach otrzymują świadczenia za czynności, które podejmują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem tych czynności jest nie tylko uzyskanie nagrody, ale również zwiększenie przychodu z tego źródła przychodów. Świadczenia otrzymane w ramach Akcji mają zatem niezaprzeczalny związek z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „u.p.d.o.f.”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie zaś z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,

z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Ponadto, w art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. wskazano, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 u.p.d.o.f., dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f. albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, że każde świadczenie otrzymane przez Przedsiębiorcę z tytułu udziału w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Przepisy u.p.d.o.f. nie przewidują bowiem wyłączenia nagród bądź innych świadczeń związanych z promocją ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest zatem uzasadnienia do wyłączenia z przedmiotowego źródła przychodów świadczenia otrzymanego w ramach Akcji, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 czerwca 2016 r., Znak: IBPB-2-1/4511 190/16/DP oraz z 15 marca 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4511-63/16/ESZ,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 maja 2016 r., Znak: IPPB4/4511-297/16-6/JK2 oraz z 18 kwietnia 2016 r., Znak: IPPB1/4511-196/16-4/EC,
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 lutego 2016 r., Znak: IPTPB1/4511-778/15-3/MD.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż Przedsiębiorcy wartość świadczenia otrzymanego w ramach Akcji powinni zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca – Sp. z o.o., jest spółką dystrybucyjną należącą do grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w zakresie dystrybucji żywności mrożonej w Polsce. W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz innych akcji. Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów, na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.