0112-KDIL3-1.4011.86.2018.6.AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.), uzupełnionym w dniach: 7 i 24 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. znak 0111-KDIB2-1.4010.59.2018.1.JP, 0112-KDIL3-1.4011.86.2018.3.AMN, 0112-KDIL2-2.4012.60.2018.3.AKR na podstawie art. 169 § 1 i 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 kwietnia 2018 r., a w dniu 7 maja 2018 r. wniosek uzupełniono.

Ponadto pismem z dnia 10 maja 2018 r. znak 0111-KDIB2-1.4010.59.2018.3.JP, 0112-KDIL3-1.4011.86.2018.5.AMN, 0112-KDIL2-2.4012.60.2018.4.AKR na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy, z uwagi na brak na przesłanym piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, wezwano Zainteresowanego do uzupełnienia wniosku o własnoręczny podpis ww. osoby  w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 maja 2018 r., wniosek uzupełniono w dniu 24 maja 2018 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 18 maja 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, która w ramach swojej działalności gospodarczej będzie przeprowadzać akcje promocyjne na zlecenie swoich klientów. Działania promocyjne mają na celu m.in. zachęcanie osób lub firm do nabycia towarów lub usług klientów Wnioskodawcy. Podejmowane przez Wnioskodawcę przeprowadzenie akcji promocyjnych nakierowane jest na doraźne zwiększenie przychodów zleceniodawców akcji promocyjnych.

Planowane akcje promocyjne każdorazowo będą oparte na regulaminie. Promocje będą realizowane na zlecenie klienta Wnioskodawcy, na podstawie odrębnie podpisanej umowy regulującej wzajemne prawa oraz obowiązki stron, w tym określające wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu realizowanych działań. Wnioskodawca w takim modelu będzie występował na zewnątrz jako organizator akcji promocyjnej, odpowiedzialny prawnie względem uczestników za wyłonienie laureatów akcji, za wydanie im nagród, za przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych. Umowa zlecenia będzie odpowiednio adresowała te elementy, a w szczególności stosownie do art. 734 § 2 Kodeksu cywilnego będzie określała, że Wnioskodawca realizując akcje promocyjne działa w imieniu własnym ale na rzecz dającego zlecenie.

Regulamin akcji promocyjnej będzie zawierał w szczególności następujące postanowienia:

 1. wskazanie na konkretne grono adresatów danej akcji promocyjnej,
 2. określenie warunków pozwalających na wzięcie udziału w promocji,
 3. pula nagród,
 4. określenie warunków dla przyznawania nagród,
 5. formy odbioru nagrody.

Nagrodami w akcjach promocyjnych mogą być towary, usługi, środki pieniężne lub kupony (bony) uprawniające do nabycia określonych towarów lub usług. Wnioskodawca będzie nabywał przedmioty przeznaczone na nagrody w akcji promocyjnej od podmiotów trzecich albo bezpośrednio od swoich klientów. Źródłem dla pokrycia kosztów nagród będzie wynagrodzenie należne Wnioskodawcy od klienta z tytułu realizacji umowy zlecenia. Wnioskodawca zakłada, że koszty nagród będzie rozliczał ze swoim klientem odrębnie od wynagrodzenia należnego z tytułu świadczonych przez siebie usług.

Wnioskodawca dopuszcza następujące formy rozliczeń kosztów nagród z Klientem:

 1. klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty,
 2. klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne 50% po wydaniu nagród,
 3. klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę.

Odrębnie istnieje jeszcze możliwość, występująca niekiedy w obrocie, że klient samodzielnie dostarczy Wnioskodawcy nagrody (np. przedmioty swojej produkcji lub z magazynu) i sprzeda je Wnioskodawcy po cenie ustalonej przez strony, która może przyjąć formę ceny obniżonej (np. do 1 zł netto).

Wnioskodawca przewiduje następujące formy wydawania nagród w akcjach promocyjnych:

 1. wydanie nagród do rąk własnych laureatów,
 2. wydanie nagród laureatom za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez nich adres.

Może się zdarzyć również, że w promocji część lub całość nagród finalnie nie zostanie wydana, z uwagi na niską aktywność uczestników, braki formalne w zgłoszeniach udziału w akcji lub tym podobne okoliczności.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powziął szereg wątpliwości dotyczących:

 1. podatku od towarów i usług (VAT),
 2. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 3. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

– w związku z zakupem i wydawaniem nagród w realizowanych akcjach promocyjnych na zlecenie swoich klientów.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że źródłem pokrycia kosztów nagród za 1 zł netto od Klienta Wnioskodawcy nie będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zlecenia. Wnioskodawca będzie pokrywał koszt nagród za 1 zł netto z własnych środków. Zleceniodawca będzie sprzedawał nagrody Wnioskodawcy wprost za kwotę 1 zł i nie będzie to istotny koszt, mający wpływ na wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usługi obsługi akcji promocyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wydając w akcji promocyjnej uczestnikom nagrody zakupione uprzednio za 1 zł netto od klienta Wnioskodawcy, Wnioskodawca zobowiązany jest przyjąć przeciętną rynkową wartość zakupu nagrody dla potrzeb ewentualnego rozliczenia PIT laureatów ww. nagród, czy też może rozliczyć ewentualny podatek PIT według wartości zakupu nagrody?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 11)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakupu przez Wnioskodawcę nagród bezpośrednio od Klienta po obniżonej cenie w celu ich wydania uczestnikom akcji promocyjnej, Wnioskodawca jest uprawniony do przyjęcia wartości transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem jako podstawy do opodatkowania podatkiem PIT dostawy nagród uczestnikom akcji promocyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do uregulowań art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis art. 41 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b, świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia – (ust. 7 powołanego artykułu).

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przepis art. 42 ust. 1a cytowanej ustawy stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej będzie przeprowadzać akcje promocyjne na zlecenie swoich klientów. Wnioskodawca będzie występował na zewnątrz jako organizator akcji promocyjnej, odpowiedzialny prawnie względem uczestników za wyłonienie laureatów akcji, za wydanie im nagród, za przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych. Wnioskodawca realizując akcje promocyjne działa w imieniu własnym ale na rzecz dającego zlecenie. Wnioskodawca będzie nabywał przedmioty przeznaczone na nagrody w akcji promocyjnej od podmiotów trzecich albo bezpośrednio od swoich klientów. Istnieje możliwość, występująca niekiedy w obrocie, że klient samodzielnie dostarczy Wnioskodawcy nagrody (np. przedmioty swojej produkcji lub z magazynu) i sprzeda je Wnioskodawcy po cenie ustalonej przez strony, która może przyjąć formę ceny obniżonej (np. do 1 zł netto). Źródłem pokrycia kosztów nagród za 1 zł netto od Klienta Wnioskodawcy nie będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zlecenia. Wnioskodawca będzie pokrywał koszt nagród za 1 zł netto z własnych środków. Zleceniodawca będzie sprzedawał nagrody Wnioskodawcy wprost za kwotę 1 zł i nie będzie to istotny koszt, mający wpływ na wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usługi obsługi akcji promocyjnej.

Rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza: „zniżka; obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę” (https://sjp.pwn.pl).

W praktyce udzielenie rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. „Ceną” zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830, z późn. zm.) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową ( art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Sprzedaż towarów po obniżonej cenie (np. do 1 zł) jest rodzajem rabatu, który na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu zarówno z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jak i z tytułu nagrody związanej ze sprzedażą premiową. W takim przypadku kwota zapłacona za towar po uwzględnieniu rabatu, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru, a więc będzie to cena po jakiej ostatecznie dokonano transakcji zakupu. Udzielenie rabatu skutkuje jedynie niższą ceną, którą nabywca musi zapłacić sprzedającemu. W konsekwencji skutkiem udzielenia rabatu jest obniżenie ceny towaru, a wartość udzielonego rabatu nie stanowi dla nabywcy towaru przychodu.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stosownie do uregulowań art. 11 ust. 2a pkt 4 powołanej ustawy, w przypadku, gdy osoba fizyczna otrzymuje nieodpłatnie określone świadczenie (towar), to ustalając kwotę przychodu z tego tytułu należy wziąć pod uwagę – zgodnie z brzmieniem ww. przepisu – cenę rynkową. Zatem, jeżeli cena zakupu, przy uwzględnieniu zastosowanych rabatów, będzie ceną rynkową, to podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowić będzie cena nagrody ustalona przez strony transakcji w formie ceny obniżonej, którą Wnioskodawca zapłaci dostawcy, tj. cena ostateczna do zapłaty po uwzględnieniu wszystkich rabatów i upustów uzyskanych przy zakupie. Wnioskodawca wydając w akcji promocyjnej nagrody obowiązany będzie od ww. kwoty obliczyć i pobrać zryczałtowany 10-procentowy podatek od wygranych w konkursach zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tutejszy Organ informuje, że wniosek w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych podlega rozstrzygnięciu odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.