Akcja promocyjna | Interpretacje podatkowe

Akcja promocyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja promocyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do uczestników korzystających akcji promocyjnej
Fragment:
Skorzystanie z Akcji promocyjnej umożliwione zostanie po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty w wysokości 1 PLN. Akcja promocyjna organizowana jest w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Na dzień składania niniejszego wniosku Spółka wdrożyła już regulamin akcji promocyjnej, który dotyczy niniejszy wniosek, to jednak nie doszło do uiszczenia przez jakiegokolwiek uczestnika opłaty w wysokości 1 zł, jak i opłacenia za któregokolwiek uczestnika akcji promocyjnej zaliczek na poczet opłat eksploracyjnych za lokal mieszkalny objęty umową deweloperską. Z tej perspektywy, opisane we wniosku zdarzenie zostało określone jako zdarzenie przyszłe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po stronie Uczestników (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy PIT, a tym samym czy na Spółce będą ciążyły obowiązki (...)
2017
6
cze

Istota:
Skoro Strona wykonywać będzie na rzecz Zleceniodawcy-Klienta dwie odrębne czynności w postaci dostawy towarów i świadczenia usługi promocyjnej, w celu udokumentowania tych świadczeń Zainteresowany będzie zobowiązany do wystawienia faktury obejmującej dwa odrębne świadczenia - dostawę towarów i świadczenie usługi promocyjnej i wykazania ich w odrębnych pozycjach, o ile moment powstania obowiązku podatkowego poszczególnych czynności pozwoli na ich wspólne fakturowanie zgodnie z terminami wystawiania faktur.
Fragment:
Zainteresowany nabywać będzie nagrody dla Zleceniodawcy-Klienta i w jego imieniu wydawać je uczestnikom akcji promocyjnych, przenosząc prawo własności na uczestników akcji promocyjnych. Koszt nabycia nagród ponosić będzie więc Zleceniodawca-Klient i on będzie właścicielem nagród. Wnioskodawca wydając nagrody uczestnikom akcji promocyjnych przenosić będzie na uczestników prawo własności nagród w imieniu Zleceniodawcy-Klienta, nie dokonując tej czynności w imieniu własnym: wydając nagrody dokonywać będzie jedynie czynności faktycznej wydania fizycznego przedmiotów nagród, nie dokonując czynności prawnych przeniesienia prawa własności we własnym imieniu (Wnioskodawca nie ma stosunku prawnego z uczestnikami akcji promocyjnych - stosunek ten zawiązywany jest przez Zleceniodawcę-Klienta, w imieniu i na rzecz którego działa Strona, organizując i realizując kompleksową akcję promocyjną). Wnioskodawca wystawiając fakturę za organizację akcji promocyjnej obciążać będzie poza ww. kosztem nabycia nagród, kosztem realizacji akcji promocyjnej oraz kosztami własnymi ogólnego zarządu i własnego zysku (naliczając podatek VAT), wskazując na fakturze tytuł: „ kompleksowa realizacja akcji promocyjnej XXXX zgodnie z Umową ramową z dn. ...., zleceniem z dnia .... i kosztorysem akcji ”.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.
Fragment:
W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz innych akcji. Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów, na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Klienci uprawnieni do skorzystania z akcji promocyjnej nie będą osobami powiązanymi, o których mowa w art. 25 ustawy o PIT. Spółka wskazuje, że koszty przedmiotowej akcji promocyjnej w stosunku do każdego nabywcy lokalu znajdują pokrycie w cenie zakupu mieszkania. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej zostaną opisane w regulaminie promocji. Spółka rzeczone koszty związane z utrzymaniem lokalu ponosić będzie za odpłatnością w wysokości 1 zł netto. Wskazana akcja promocyjna będzie prowadzona w celu uatrakcyjnienia oferty, zwiększenia obrotów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży mieszkań, pozyskania nowych klientów oraz utrzymania pozycji na rynku. Zasady akcji promocyjnej zostaną opisane w stosownym regulaminie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po stronie Klientów Spółki nabywających lokale mieszkalne (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy korzystać będą z planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej, polegającej na ponoszeniu przez Wnioskodawczynię przez okres roku od momentu zakupu lokalu mieszkalnego kosztów związanych z jego utrzymaniem za odpłatnością w wysokości 1zł netto, powstanie przychód z tytułu uzyskania (...)
2017
10
lut

Istota:
Świadczenia dokonywane na rzecz klientów w ramach akcji promocyjnych.
Fragment:
Kasa organizuje dla obecnych lub przyszłych członków różnego rodzaju akcje promocyjne, które przeznaczone są dla osób, które mają otwarty rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy w kasie jako jej członkowie, albo otworzą rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy w Kasie i staną się Jej członkami. Każda akcja promocyjna związana jest ściśle ze świadczeniem usług prowadzenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i ma swój regulamin, w którym wskazane są warunki otrzymania nagrody. Do warunków takich mogą należeć m.in.: zaciągnięcie kredytu (pożyczki) w odpowiedniej wysokości, zlecenie stałego przelewu środków na rachunek w Kasie, zawarcie umowy o kartę płatniczą Visa, czy założenie lokaty terminowej. Osoby, które spełnią warunek uzyskają nagrodę, którą zwykle jest: uznanie konta kwotą nieprzekraczającą 760 zł, przekazanie karty podarunkowej o wartości nieprzekraczającej 760 zł albo przekazanie upominku o wartości nieprzekraczającej 760 zł. Nagrodę otrzymują wszystkie osoby, które spełnią warunki przewidziane w regulaminie. Nagrody otrzymują osoby fizyczne zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i poza nią. Celem prowadzonych akcji promocyjnych jest przede wszystkim zachęcenie obecnych oraz potencjalnych członków Kasy do skorzystania z Jej oferty, aktywizacja w zakresie korzystania z założonego rachunku oraz zwiększenie lojalności członków.
2016
17
gru

Istota:
Czy swiadczenia w postaci nagrod wydawanych przez Bank w ramach oferowanych akcji promocyjnych nalezy zakwalifikowac do zrodla przychodow - pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r. doz. 361, z pozn. zm.; dalej: ustawa pdof), w stosunku do ktorych Bank nie pelni funkcji platnika podatku dochodowego od osob fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wplywu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie obowiazkow platnika zwiazanych z wydawaniem nagrod uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedazy premiowej ? jest prawidlowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie obowiazkow platnika zwiazanych z wydawaniem nagrod uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedazy premiowej. We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny i zdarzenie przyszle. Spolka S.A. <dalej: Bank, Wnioskodawca> prowadzi dzialalnosc bankowa na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej Bank organizuje akcje promocyjne, ktore spelniaja kryteria uznania ich za sprzedaz premiowa <dalej: akcje promocyjne>. Przedmiotem niniejszego wniosku sa akcje promocyjne skierowane do klientow bedacych osobami fizycznymi prowadzacymi dzialalnosc gospodarcza <dalej: przedsiebiorcy>. W Regulaminie Promocji organizowanej dla przedsiebiorcow, Bank kazdorazowo wskazuje, ze uprawnionym do uczestnictwa jest przedsiebiorca, bedacy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej osoba fizyczna wykonujaca we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z prowadzonym programem lojalnościowym
Fragment:
W ramach drugiej akcji promocyjnej na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 3) i pkt 4) Wnioskodawca zamierza wdrożyć program lojalnościowy polegający na przyznaniu punktów tymczasowych w zamian za polecenie jego towarów. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w czasie trwania akcji promocyjnej doprowadzą do sprzedaży określonych w regulaminie towarów Wnioskodawcy klientom końcowym. Promocja polega na tym, że osobom wskazanym w pkt 3) i 4) opisu zdarzenia przyszłego, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej doprowadzą do sprzedaży towarów klientom końcowym będzie nadawany, tzw. kod partnerski dający prawo do otrzymania nagrody. Po wpisaniu kodu partnerskiego przez Klienta składającego zamówienie, do kodu zostaną przypisane punkty. Nagrodami mogą być towary będące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej oraz towary niebędące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej (zakupione przez Organizatora celem wręczenia w akcji promocyjnej). Program lojalnościowy nie będzie zawierał elementów sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z wniosku, druga akcja promocyjna (...)
2016
17
maj

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, wydając biorącemu udział w akcji promocyjnej dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrodę w zamian za zgromadzone punkty w akcji promocyjnej, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyty. 1)
Czy w opisanym stanie faktycznym, przekazując partnerowi handlowemu, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrody w akcjach promocyjnych prowadzonych we współpracy, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego partnera lub klienta końcowego? (pyt. 2)
Fragment:
W przypadku zaś akcji promocyjnych organizowanych we współpracy z osobami fizycznymi - partnerami handlowymi, dodatkowo wskazać należy, że przekazywane im nagrody, które te podmioty wydają następnie kontrahentom w ramach akcji promocyjnych, trudno uznać za przekazanie im nagród w sprzedaży premiowej. To nie te bowiem podmioty są uczestnikami akcji promocyjnych (tylko ich kontrahenci, nabywający urządzenia wnioskodawcy), zatem rozważenie zagadnienia opodatkowania nagród w sprzedaży premiowej w relacji wnioskodawca - dealer nie znajduje uzasadnienia. Wnioskodawca przekazuje im bowiem po prostu nieodpłatnie towary, które te podmioty wykorzystają w związku z przeprowadzaną przez siebie akcją promocyjną. Wartość tych towarów zatem mogłaby co najwyżej stanowić przychód tych podmiotów z działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych. Niezależnie od powyższego, ponieważ organizatorem akcji promocyjnej będzie partner handlowy, to on będzie wydawał klientom końcowym nagrody i będzie odpowiadał za realizowanie akcji, wydawanie nagród i ewentualne reklamacje z tym związane. Realizując akcję, będzie zwiększał swoje przychody poprzez sprzedaż towarów spółki z marżą.
2016
12
kwi

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydając dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, towary za symboliczną odpłatnością w ramach akcji premiowej, na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyt. 3)
Fragment:
To faktycznie partner handlowy jest jednak organizatorem akcji promocyjnej, na nim spoczywają obowiązki związane z wydawaniem nagród klientom, do niego klienci mogą się zwracać z reklamacjami i ewentualnymi skargami związanymi z realizacją akcji promocyjnej czy wadami nagród. W przyszłości spółka przewiduje nowe rodzaje promocji, w tym akcje promocyjne przeprowadzane samodzielnie, w ramach których dealerzy, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu promowanego produktu, otrzymają określoną ilość punktów. Składając zamówienie na wybrane przez siebie towary, partner handlowy będzie miał prawo zsumować zagwarantowane punkty przynależne promowanym towarom i wybrać interesujące go towary dodatkowe (produkty innego rodzaju niż sprzedawane przez wnioskodawcę) z listy opublikowanej na początku akcji promocyjnej. Każdy z wybranych towarów zostanie sprzedany partnerowi handlowemu na podstawie faktury VAT, za promocyjną odpłatnością w wysokości 1zł netto. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanym stanie faktycznym, wydając biorącemu udział w akcji promocyjnej dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrodę w zamian za zgromadzone punkty w akcji promocyjnej, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych...
2016
12
kwi

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kompleksową usługę organizacji i obsługi Akcji Promocyjnych, tj. również w części, w jakiej uwzględniają one wartości wydanych w tych akcjach nagród i prezentów, których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt ich wytworzenia, określone w momencie ich przekazywania nie przekraczają 10 zł
Fragment:
W ramach działań promocyjnych, organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne, takie jak konkursy, loterie promocyjne, programy lojalnościowe, programy motywacyjne, itp. („ Akcje Promocyjne ”), których celem jest intensyfikacja sprzedaży oraz promocja marek i produktów Spółki. Często, Spółka zleca organizację Akcji Promocyjnych podmiotom trzecim - głównie agencjom reklamowym, a czasem kontrahentom Spółki będącym sprzedawcami detalicznymi („ Podmioty Trzecie ”). Podmioty Trzecie organizują i obsługują Akcje Promocyjne w sposób kompleksowy, będąc zobowiązanym m.in. do zakupu i wydania nagród i prezentów uczestnikom Akcji Promocyjnych we własnym imieniu. Usługi organizacji i obsługi Akcji Promocyjnych świadczone są przez Podmioty Trzecie za wynagrodzeniem w oparciu o postanowienia zawieranych ze Spółką umów szczegółowo określających zakres ich obowiązków oraz zasady rozliczeń z tytułu świadczeń objętych umową. Koszt nabycia nagród i prezentów dla uczestników Akcji Promocyjnych pokrywany jest ostatecznie przez Spółkę - Podmioty Trzecie uwzględniają ich wartość w wysokości wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu świadczenia usługi organizacji i obsługi Akcji Promocyjnej. Z (...)
2016
23
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.