Akcja promocyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja promocyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca m.in. w celu pozyskania nowych klientów lub utrzymania dotychczasowych, a także promowania sprzedawanych produktów i towarów oraz zwiększenia ich sprzedaży organizuje akcje promocyjne. Akcje promocyjne mogą być przeprowadzane w formie konkursów, loterii promocyjnych, sprzedaży premiowej lub innej o podobnym charakterze (zwane dalej: „ Akcjami promocyjnymi ”). Akcje promocyjne kierowane są m.in. do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które uczestniczą w Akcjach promocyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zwanych dalej: „ Przedsiębiorcami ”). Może się zdarzyć, że z uwagi na moment wydania nagrody (np. jego powiązanie z dokonaniem sprzedaży), mogą być one odebrane przez przedstawicieli (np. pracowników) Przedsiębiorców (zwanych dalej: „ Przedstawicielami ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nagrody odebrane przez Przedstawicieli w związku z udziałem Przedsiębiorców w Akcjach promocyjnych stanowią dla Przedsiębiorców przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tym związane (w szczególności w zakresie poboru podatku i wystawiania informacji podatkowych)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie, w jakim dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

2018
7
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej.

Fragment:

Podejmowane przez Wnioskodawcę przeprowadzenie akcji promocyjnych nakierowane jest na doraźne zwiększenie przychodów zleceniodawców akcji promocyjnych. Planowane akcje promocyjne każdorazowo będą oparte na regulaminie. Promocje będą realizowane na zlecenie klienta Wnioskodawcy, na podstawie odrębnie podpisanej umowy regulującej wzajemne prawa oraz obowiązki stron, w tym określające wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu realizowanych działań. Wnioskodawca w takim modelu będzie występował na zewnątrz jako organizator akcji promocyjnej, odpowiedzialny prawnie względem uczestników za wyłonienie laureatów akcji, za wydanie im nagród, za przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych. Umowa zlecenia będzie odpowiednio adresowała te elementy, a w szczególności stosownie do art. 734 § 2 Kodeksu cywilnego będzie określała, że Wnioskodawca realizując akcje promocyjne działa w imieniu własnym ale na rzecz dającego zlecenie. Regulamin akcji promocyjnej będzie zawierał w szczególności następujące postanowienia: wskazanie na konkretne grono adresatów danej akcji promocyjnej, określenie warunków pozwalających na wzięcie udziału w promocji, pula nagród, określenie warunków dla przyznawania nagród, formy odbioru nagrody. Nagrodami w akcjach promocyjnych mogą być towary, usługi, środki pieniężne lub kupony (bony) uprawniające do nabycia określonych towarów lub usług.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych

Fragment:

Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym wydaje nagrody. Podmiot Trzeci nie kupuje nagród, lecz otrzymuje je od Spółki bez wynagrodzenia w celu wydania ich uczestnikom Akcji Promocyjnych (prawo własności przechodzi bezpośrednio ze Spółki na uczestnika Akcji Promocyjnej, a Podmiot Trzeci dokonuje ich faktycznego wydania). Podmiot Trzeci przekazuje więc nagrody w imieniu Spółki. Niemniej jednak, z punktu widzenia uczestnika Akcji Promocyjnej, to właśnie Podmiot Trzeci jest podmiotem, z którym uczestnik się kontaktuje, od którego otrzymuje nagrody oraz do którego zgłasza ewentualne zastrzeżenia i reklamacje. Uczestnik Akcji Promocyjnej (podatnik) wszelkie sprawy związane z Akcją Promocyjną będzie rozwiązywał z Podmiotem Trzecim. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym faktycznym wydaniem nagród.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązków płatnika związanych z organizacją Akcji Promocyjnych.

Fragment:

Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym wydaje nagrody. Podmiot Trzeci nie kupuje nagród, lecz otrzymuje je od Spółki bez wynagrodzenia w celu wydania ich uczestnikom Akcji Promocyjnych (prawo własności przechodzi bezpośrednio ze Spółki na uczestnika Akcji Promocyjnej, a Podmiot Trzeci dokonuje ich faktycznego wydania). Podmiot Trzeci przekazuje więc nagrody w imieniu Spółki. Niemniej jednak, z punktu widzenia uczestnika Akcji Promocyjnej, to właśnie Podmiot Trzeci jest podmiotem, z którym uczestnik się kontaktuje, od którego otrzymuje nagrody oraz do którego zgłasza ewentualne zastrzeżenia i reklamacje. Uczestnik Akcji Promocyjnej (podatnik) wszelkie sprawy związane z Akcją Promocyjną będzie rozwiązywał z Podmiotem Trzecim. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym faktycznym wydaniem nagród.

2017
11
lis

Istota:

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Mechanizm planowanych akcji promocyjnych ma się opierać na obiecaniu klientom sieci elektromarketów nagrody lub innej korzyści (np. zwrotu ceny za zakupione produkty), jeśli polski sportowiec lub zespół osiągnie określony wynik na imprezie sportowej. Jako przykład można wskazać następujący mechanizm: kup przed mistrzostwami telewizor o wartości minimum 1.000 zł, a jeśli Reprezentacja Polski awansuje do półfinału Mistrzostw Świata, otrzymasz zwrot zapłaconej ceny. Zasady poszczególnych akcji promocyjnych mogłyby być modyfikowane w zależności od imprezy sportowej, której by dotyczyły, jednakże w każdym przypadku oparte byłyby na schemacie: określony wynik polskiego sportowca lub zespołu na imprezie sportowej skutkuje nagrodą dla wszystkich klientów sklepów (elektromarketów), którzy w okresie akcji spełnili warunki udziału w promocji. Uczestnikami planowanych akcji promocyjnych mogłyby być wyłącznie zamieszkałe w Polsce osoby fizyczne, które dokonują zakupów w sieci sklepów Wnioskodawcy w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci). Uczestnikami planowanych akcji promocyjnych nie będą mogły być osoby, które są pracownikami Wnioskodawcy.

2017
17
paź

Istota:

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Fragment:

Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Akcji Promocyjnej - jest on m.in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników Akcji Promocyjnej) do pokrycia kosztów organizacji Akcji Promocyjnej, w tym kosztu nagród wydanych w Akcji Promocyjnej (koszt nagród stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta). Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym konkursy, sprzedaż premiowa oraz inne akcje promocyjne o charakterze nienazwanym zawierające w swojej treści m.in. elementy konkursu oraz sprzedaży premiowej. Zgodnie z regulaminami konkursów ich celem będzie wyłonienie osoby lub osób które w najlepszy sposób wywiązały się z realizacji określonego zadania. Tym samym Wnioskodawca zakłada, że organizowane przez niego konkursy zawierają element rywalizacji. Opisane powyżej Akcje Promocyjne są aktualnie realizowane przez Wnioskodawcę a ponadto Wnioskodawca planuje, że będą one organizowane przez niego w przyszłości. Wobec powyższego nagrody otrzymywane w przeprowadzanych przez Wnioskodawcę Akcjach Promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają samodzielnemu opodatkowaniu przez te osoby, według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymaniem przez rolników dodatkowych produktów w związku z organizowaną akcją promocyjną.

Fragment:

W sytuacji przedstawionej we wniosku wręczanie dodatkowych produktów przez Wnioskodawcę, w związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej polegającej na zakupie od dystrybutora lub spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów będzie związane ze sprzedażą premiową. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w istocie z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach organizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej nie nie dochodzi do sprzedaży towaru z rabatem. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego definiuje pojęcie – bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. Termin „ rabat ”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „ zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust ” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). „ Ceną ” – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.

2017
10
paź

Istota:

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

Regulaminowym organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wnioskodawca i to on zobowiązany jest względem Uczestników do wydania nagród (na zasadzie przyrzeczenia publicznego). Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten cel od Klienta. Dodatkowo, Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie wchodzą w żadne relacje bezpośrednio z Klientem, jego przedstawicielami, dystrybutorami czy sklepami zaangażowanymi w Akcję Promocyjną - wszelkie roszczenia, reklamacje itd. mogą kierować wyłącznie wobec Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie działa zatem w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a Uczestnikami, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Akcji Promocyjnej - jest on m.in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników Akcji Promocyjnej) do pokrycia kosztów organizacji Akcji Promocyjnej, w tym kosztu nagród wydanych w Akcji Promocyjnej (koszt nagród stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta). Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się konkursy, sprzedaż premiowa oraz inne akcje promocyjne o charakterze nienazwanym zawierające w swojej treści m.in. elementy konkursu oraz sprzedaży premiowej.

2017
30
wrz

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem i obsługą akcji promocyjnych

Fragment:

Organizacja Akcji promocyjnych odbywać się będzie następująco: Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji promocyjnej, przekazującego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody. Kontrahent jest jedynie fundatorem nagrody zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji promocyjnej. Spółka nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu i z własnych środków, a Kontrahent po zakończeniu Akcji promocyjnej zwraca Spółce koszty nagród i organizacji oraz obsługi Akcji promocyjnej. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji promocyjnej, przekazującego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody. Kontrahent jest jedynie fundatorem nagrody zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji promocyjnej. Nagrody są przekazywane Spółce przez Kontrahenta bez wynagrodzenia w celu wydania ich w Akcjach promocyjnych, a Kontrahent po zakończeniu Akcji promocyjnej zwraca Spółce koszty organizacji oraz obsługi Akcji promocyjnej. Akcje promocyjne przedstawione powyżej będą organizowane w przyszłości. Pismem z dnia 26 lipca 2017 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.138.2017.1.AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie: czy Wnioskodawca w Akcji promocyjnej (...)

2017
6
cze

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do uczestników korzystających akcji promocyjnej

Fragment:

Skorzystanie z Akcji promocyjnej umożliwione zostanie po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty w wysokości 1 PLN. Akcja promocyjna organizowana jest w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Na dzień składania niniejszego wniosku Spółka wdrożyła już regulamin akcji promocyjnej, który dotyczy niniejszy wniosek, to jednak nie doszło do uiszczenia przez jakiegokolwiek uczestnika opłaty w wysokości 1 zł, jak i opłacenia za któregokolwiek uczestnika akcji promocyjnej zaliczek na poczet opłat eksploracyjnych za lokal mieszkalny objęty umową deweloperską. Z tej perspektywy, opisane we wniosku zdarzenie zostało określone jako zdarzenie przyszłe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po stronie Uczestników (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy PIT, a tym samym czy na Spółce będą ciążyły obowiązki (...)