Akcja promocyjna | Interpretacje podatkowe

Akcja promocyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja promocyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Mechanizm planowanych akcji promocyjnych ma się opierać na obiecaniu klientom sieci elektromarketów nagrody lub innej korzyści (np. zwrotu ceny za zakupione produkty), jeśli polski sportowiec lub zespół osiągnie określony wynik na imprezie sportowej. Jako przykład można wskazać następujący mechanizm: kup przed mistrzostwami telewizor o wartości minimum 1.000 zł, a jeśli Reprezentacja Polski awansuje do półfinału Mistrzostw Świata, otrzymasz zwrot zapłaconej ceny. Zasady poszczególnych akcji promocyjnych mogłyby być modyfikowane w zależności od imprezy sportowej, której by dotyczyły, jednakże w każdym przypadku oparte byłyby na schemacie: określony wynik polskiego sportowca lub zespołu na imprezie sportowej skutkuje nagrodą dla wszystkich klientów sklepów (elektromarketów), którzy w okresie akcji spełnili warunki udziału w promocji. Uczestnikami planowanych akcji promocyjnych mogłyby być wyłącznie zamieszkałe w Polsce osoby fizyczne, które dokonują zakupów w sieci sklepów Wnioskodawcy w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci). Uczestnikami planowanych akcji promocyjnych nie będą mogły być osoby, które są pracownikami Wnioskodawcy.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Fragment:
Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Akcji Promocyjnej - jest on m.in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników Akcji Promocyjnej) do pokrycia kosztów organizacji Akcji Promocyjnej, w tym kosztu nagród wydanych w Akcji Promocyjnej (koszt nagród stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta). Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym konkursy, sprzedaż premiowa oraz inne akcje promocyjne o charakterze nienazwanym zawierające w swojej treści m.in. elementy konkursu oraz sprzedaży premiowej. Zgodnie z regulaminami konkursów ich celem będzie wyłonienie osoby lub osób które w najlepszy sposób wywiązały się z realizacji określonego zadania. Tym samym Wnioskodawca zakłada, że organizowane przez niego konkursy zawierają element rywalizacji. Opisane powyżej Akcje Promocyjne są aktualnie realizowane przez Wnioskodawcę a ponadto Wnioskodawca planuje, że będą one organizowane przez niego w przyszłości. Wobec powyższego nagrody otrzymywane w przeprowadzanych przez Wnioskodawcę Akcjach Promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają samodzielnemu opodatkowaniu przez te osoby, według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymaniem przez rolników dodatkowych produktów w związku z organizowaną akcją promocyjną.
Fragment:
W sytuacji przedstawionej we wniosku wręczanie dodatkowych produktów przez Wnioskodawcę, w związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej polegającej na zakupie od dystrybutora lub spółki odpowiedniej ilości/wartości towarów lub zakupu określonych towarów będzie związane ze sprzedażą premiową. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w istocie z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach organizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej nie nie dochodzi do sprzedaży towaru z rabatem. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego definiuje pojęcie – bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. Termin „ rabat ”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „ zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust ” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). „ Ceną ” – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Regulaminowym organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wnioskodawca i to on zobowiązany jest względem Uczestników do wydania nagród (na zasadzie przyrzeczenia publicznego). Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten cel od Klienta. Dodatkowo, Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie wchodzą w żadne relacje bezpośrednio z Klientem, jego przedstawicielami, dystrybutorami czy sklepami zaangażowanymi w Akcję Promocyjną - wszelkie roszczenia, reklamacje itd. mogą kierować wyłącznie wobec Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie działa zatem w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a Uczestnikami, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Akcji Promocyjnej - jest on m.in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników Akcji Promocyjnej) do pokrycia kosztów organizacji Akcji Promocyjnej, w tym kosztu nagród wydanych w Akcji Promocyjnej (koszt nagród stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta). Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się konkursy, sprzedaż premiowa oraz inne akcje promocyjne o charakterze nienazwanym zawierające w swojej treści m.in. elementy konkursu oraz sprzedaży premiowej.
2017
10
paź

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem i obsługą akcji promocyjnych
Fragment:
Organizacja Akcji promocyjnych odbywać się będzie następująco: Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji promocyjnej, przekazującego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody. Kontrahent jest jedynie fundatorem nagrody zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji promocyjnej. Spółka nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu i z własnych środków, a Kontrahent po zakończeniu Akcji promocyjnej zwraca Spółce koszty nagród i organizacji oraz obsługi Akcji promocyjnej. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji promocyjnej, przekazującego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody. Kontrahent jest jedynie fundatorem nagrody zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji promocyjnej. Nagrody są przekazywane Spółce przez Kontrahenta bez wynagrodzenia w celu wydania ich w Akcjach promocyjnych, a Kontrahent po zakończeniu Akcji promocyjnej zwraca Spółce koszty organizacji oraz obsługi Akcji promocyjnej. Akcje promocyjne przedstawione powyżej będą organizowane w przyszłości. Pismem z dnia 26 lipca 2017 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.138.2017.1.AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie: czy Wnioskodawca w Akcji promocyjnej (...)
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do uczestników korzystających akcji promocyjnej
Fragment:
Skorzystanie z Akcji promocyjnej umożliwione zostanie po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty w wysokości 1 PLN. Akcja promocyjna organizowana jest w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Na dzień składania niniejszego wniosku Spółka wdrożyła już regulamin akcji promocyjnej, który dotyczy niniejszy wniosek, to jednak nie doszło do uiszczenia przez jakiegokolwiek uczestnika opłaty w wysokości 1 zł, jak i opłacenia za któregokolwiek uczestnika akcji promocyjnej zaliczek na poczet opłat eksploracyjnych za lokal mieszkalny objęty umową deweloperską. Z tej perspektywy, opisane we wniosku zdarzenie zostało określone jako zdarzenie przyszłe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po stronie Uczestników (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy PIT, a tym samym czy na Spółce będą ciążyły obowiązki (...)
2017
6
cze

Istota:
Skoro Strona wykonywać będzie na rzecz Zleceniodawcy-Klienta dwie odrębne czynności w postaci dostawy towarów i świadczenia usługi promocyjnej, w celu udokumentowania tych świadczeń Zainteresowany będzie zobowiązany do wystawienia faktury obejmującej dwa odrębne świadczenia - dostawę towarów i świadczenie usługi promocyjnej i wykazania ich w odrębnych pozycjach, o ile moment powstania obowiązku podatkowego poszczególnych czynności pozwoli na ich wspólne fakturowanie zgodnie z terminami wystawiania faktur.
Fragment:
Zainteresowany nabywać będzie nagrody dla Zleceniodawcy-Klienta i w jego imieniu wydawać je uczestnikom akcji promocyjnych, przenosząc prawo własności na uczestników akcji promocyjnych. Koszt nabycia nagród ponosić będzie więc Zleceniodawca-Klient i on będzie właścicielem nagród. Wnioskodawca wydając nagrody uczestnikom akcji promocyjnych przenosić będzie na uczestników prawo własności nagród w imieniu Zleceniodawcy-Klienta, nie dokonując tej czynności w imieniu własnym: wydając nagrody dokonywać będzie jedynie czynności faktycznej wydania fizycznego przedmiotów nagród, nie dokonując czynności prawnych przeniesienia prawa własności we własnym imieniu (Wnioskodawca nie ma stosunku prawnego z uczestnikami akcji promocyjnych - stosunek ten zawiązywany jest przez Zleceniodawcę-Klienta, w imieniu i na rzecz którego działa Strona, organizując i realizując kompleksową akcję promocyjną). Wnioskodawca wystawiając fakturę za organizację akcji promocyjnej obciążać będzie poza ww. kosztem nabycia nagród, kosztem realizacji akcji promocyjnej oraz kosztami własnymi ogólnego zarządu i własnego zysku (naliczając podatek VAT), wskazując na fakturze tytuł: „ kompleksowa realizacja akcji promocyjnej XXXX zgodnie z Umową ramową z dn. ...., zleceniem z dnia .... i kosztorysem akcji ”.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.
Fragment:
W ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży swoich produktów Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz innych akcji. Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów, na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Klienci uprawnieni do skorzystania z akcji promocyjnej nie będą osobami powiązanymi, o których mowa w art. 25 ustawy o PIT. Spółka wskazuje, że koszty przedmiotowej akcji promocyjnej w stosunku do każdego nabywcy lokalu znajdują pokrycie w cenie zakupu mieszkania. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej zostaną opisane w regulaminie promocji. Spółka rzeczone koszty związane z utrzymaniem lokalu ponosić będzie za odpłatnością w wysokości 1 zł netto. Wskazana akcja promocyjna będzie prowadzona w celu uatrakcyjnienia oferty, zwiększenia obrotów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży mieszkań, pozyskania nowych klientów oraz utrzymania pozycji na rynku. Zasady akcji promocyjnej zostaną opisane w stosownym regulaminie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po stronie Klientów Spółki nabywających lokale mieszkalne (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy korzystać będą z planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej, polegającej na ponoszeniu przez Wnioskodawczynię przez okres roku od momentu zakupu lokalu mieszkalnego kosztów związanych z jego utrzymaniem za odpłatnością w wysokości 1zł netto, powstanie przychód z tytułu uzyskania (...)
2017
10
lut

Istota:
Świadczenia dokonywane na rzecz klientów w ramach akcji promocyjnych.
Fragment:
Kasa organizuje dla obecnych lub przyszłych członków różnego rodzaju akcje promocyjne, które przeznaczone są dla osób, które mają otwarty rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy w kasie jako jej członkowie, albo otworzą rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy w Kasie i staną się Jej członkami. Każda akcja promocyjna związana jest ściśle ze świadczeniem usług prowadzenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i ma swój regulamin, w którym wskazane są warunki otrzymania nagrody. Do warunków takich mogą należeć m.in.: zaciągnięcie kredytu (pożyczki) w odpowiedniej wysokości, zlecenie stałego przelewu środków na rachunek w Kasie, zawarcie umowy o kartę płatniczą Visa, czy założenie lokaty terminowej. Osoby, które spełnią warunek uzyskają nagrodę, którą zwykle jest: uznanie konta kwotą nieprzekraczającą 760 zł, przekazanie karty podarunkowej o wartości nieprzekraczającej 760 zł albo przekazanie upominku o wartości nieprzekraczającej 760 zł. Nagrodę otrzymują wszystkie osoby, które spełnią warunki przewidziane w regulaminie. Nagrody otrzymują osoby fizyczne zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i poza nią. Celem prowadzonych akcji promocyjnych jest przede wszystkim zachęcenie obecnych oraz potencjalnych członków Kasy do skorzystania z Jej oferty, aktywizacja w zakresie korzystania z założonego rachunku oraz zwiększenie lojalności członków.
2016
17
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.