Akcja | Interpretacje podatkowe

Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W sytuacji zbycia akcji nabytych częściowo odpłatnie, tak jak ma to miejsce w przypadku realizacji Opcji, gdzie Wnioskodawca uiszcza tzw. Cenę Wykonania, w sytuacji zarówno gdy instrumenty w postaci Opcji stanowią pochodne instrumenty finansowe, o których jest mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie stanowią pochodnych instrumentów finansowych, uzyskany przychód Wnioskodawca pomniejszy o zapłaconą przez Wnioskodawcę tzw. Cenę Wykonania oraz o ewentualne, faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę opłaty maklerskie i transakcyjne z tytułu sprzedaży tych akcji.
Fragment:
(...) Akcji będzie: w przypadku Akcji nabytych w wykonaniu Opcji różnica pomiędzy ceną sprzedaży Akcji a Ceną Wykonania; Cena Wykonania oznacza bowiem wydatki na nabycie Akcji, jakie Wnioskodawca jest zobowiązany ponieść w celu uzyskania ich własności; nie ma przy tym znaczenia, czy Cenę Wykonania Wnioskodawca uiszcza dokonując odpowiedniej płatności pieniężnej (przelewem, czekiem lub w inny sposób), czy też Cena Wykonania zostanie potrącona przez biuro maklerskie z ceny sprzedaży przez Wnioskodawcę Akcji na giełdzie papierów wartościowych (w sytuacji, w której sprzedaż Akcji na giełdzie nastąpi tego samego dnia, w którym Wnioskodawca nabędzie Akcje), w przypadku Akcji nabytych w wykonaniu PRSU - cena sprzedaży Akcji; te Akcje są bowiem nabywane przez Wnioskodawcę bez konieczności uiszczania za nie ceny. W związku z tym Wnioskodawca nie ponosi wydatków na nabycie Akcji. W obu powyższych przypadkach, podstawę opodatkowania Wnioskodawca może pomniejszyć o ewentualne opłaty maklerskie i transakcyjne, jeśli je faktycznie poniesie z tytułu sprzedaży Akcji. Gdyby natomiast uznać, że w momencie wykonania Opcji lub PRSU i nabycia Akcji Wnioskodawca (...)
2017
2
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie przyznania opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391),w postaci certyfikatów akcji zastrzeżonych stanowiących przyrzeczenie, czy na dzień przyznania akcji Wnioskodawca wchodzi w posiadanie praw właściwych dla akcjonariusza, tj. posiada prawo do dywidendy, prawo głosu itp.)? kto jest właścicielem akcji w okresie zabezpieczenia? z jakim dniem Wnioskodawca uzyskuje prawo do czerpania korzyści z akcji, tj. z dniem zawiadomienia o przyznaniu akcji, czy też z dniem, w którym akcje fizycznie zapisywane są na rachunku maklerskim czy na wartość majątku spółki amerykańskiej składają się nieruchomości, jeżeli tak to organ podatkowy prosi o wyjaśnienie, czy udział wartości nieruchomości w majątku Spółki, której akcje otrzyma Wnioskodawca wynosi co najmniej 50% wartości jej majątku? wyjaśnienie, czy w pytaniu oznaczonym Nr 1 sformułowanie „ otrzymanie akcji ” oznacza moment przyznania akcji, czy też objęcia akcji, bowiem w stanowisku do zadanego pytania Wnioskodawca stwierdza, iż „ w momencie objęcia akcji ” po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód, a ponadto w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie posługuje się pojęciem otrzymania akcji? Zatem tut. organ prosi o wyjaśnienie tej kwestii. doprecyzowanie stanowiska (...)
2017
30
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych
Fragment:
Przechodząc na grunt ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia przedmiotowych akcji należy wskazać, że z powołanego przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji – lecz dopiero z chwilą zbycia tych akcji – zalicza się wszelkie, faktycznie poniesione przez podatnika koszty, które warunkują ich nabycie/objęcie. Reguła określona w tym przepisie ma zastosowanie przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów/akcji, gdy możliwa jest ich identyfikacja i ustalenie dla zbywanych udziałów/akcji ich rzeczywistej ceny nabycia/objęcia (a zatem, gdy możliwe jest przypisanie ceny nabycia/objęcia udziału/akcji do zbywanego udziału/akcji). Należy przy tym mieć na uwadze, że ustawodawca dla celów obliczania podatku dochodowego od osiągniętego dochodu z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach posiadających osobowość prawną nie wprowadził unormowań przewidujących możliwość waloryzacji wydatków na ich nabycie/objęcie, tj. przywracania im wartości, którą utraciły na skutek inflacji. Oznacza to, że kwoty wydatków poniesionych na nabycie/objęcie udziałów/akcji nie podlegają waloryzacji, mimo że zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów często jest przesunięte w czasie. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 1993 roku wydał na zakup akcji pracowniczych kwotę 112.669.000 zł. Przedmiotowe akcje Wnioskodawcy zostały sprzedane przez biuro maklerskie w 2016 roku.
2017
26
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.
Fragment:
Dodatkowo, emitent akcji ma szerokie uprawnienia do wygaszenia praw do akcji. Co więcej, akcje te - na moment przyznania - nie mogą być zbywane. Oznacza to, że pomimo braku odpłatności za wymienione akcje nabycie ich związane jest ze spełnieniem określonych wymogów o charakterze niepieniężnym. W związku z tym nie można przyjąć, by pomimo braku odpłatności za wspomniane akcje, ich nabycie było jednostronnie ekwiwalentne. Ponadto zauważyć trzeba, że akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też – w przypadku ich odpłatnego zbycia – w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
2017
26
maj

Istota:
Opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji.
Fragment:
Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 19 kwietnia 2005 r. w wyniku zawartej umowy darowizny z Tatą, Wnioskodawca został właścicielem 1 550 sztuk pracowniczych akcji imiennych spółki .... S.A. o wartości nominalnej akcji 10 zł każda. Następnie w dniu 30 września 2009 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze Skarbem Państwa o zamianie posiadanych 1 550 sztuk akcji imiennych spółki ..... S.A. o wartości nominalnej akcji 10 zł każda na 69 101 sztuk akcji zwykłych, imiennych spółki ..... S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda. Natomiast w dniu 24 czerwca 2010 r. nastąpiło scalenie akcji poprzez zwiększenie wartości nominalnej jednej akcji Spółki z wcześniejszej kwoty 1 zł do 9 zł oraz proporcjonalne zmniejszenie ogólnej liczby akcji w ten sposób, że każde dziewięć akcji o wartości nominalnej 1 zł każda zostało wymienionych na jedną akcję spółki o wartości nominalnej 9 zł każda. W 2011 r. Wnioskodawca dokonał za pośrednictwem .... S.A. sprzedaży ww. akcji ..... S.A., w wyniku której uzyskał przychód. Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego (...)
2017
18
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji.
Fragment:
W dniu 19 kwietnia 2005 r. w wyniku zawartej umowy darowizny z Tatą, Wnioskodawca został właścicielem 1 550 sztuk pracowniczych akcji imiennych Spółki .... S.A. (seria ... o numerach od .... do ....) o wartości nominalnej akcji 10 zł każda. Z kolei w dniu 28 lipca 2008 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie o zamiarze zamiany akcji .... S.A. na akcje .... S.A. W konsekwencji w dniu 30 września 2009 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze Skarbem Państwa (nr ....) o zamianie posiadanych 1 550 sztuk (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sztuk) akcji imiennych Spółki .... S.A. (seria .... o numerach od .... do ....) o wartości nominalnej akcji 10 zł każda, na 69 101 sztuk (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden sztuk) akcji zwykłych, imiennych spółki ... S.A. serii ... od numeru: .... o wartości nominalnej 1 zł każda. Natomiast w dniu 24 czerwca 2010 r. nastąpiło scalenie akcji poprzez zwiększenie wartości nominalnej jednej akcji spółki z wcześniejszej kwoty 1 zł do 9 zł oraz proporcjonalne zmniejszenie ogólnej liczby akcji w ten sposób, że każde dziewięć akcji o wartości nominalnej 1 zł każda zostało wymienionych na jedną akcję spółki o wartości nominalnej 9 zł każda. Z kolei debiut ....S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpił w dniu 30 czerwca 2010 r.
2017
18
maj

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu ze zbycia w celu umorzenia akcji odpłatnie nabytych i akcji objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej.
Fragment:
Jednakże rozstrzygnięcie tego problemu uzależnione jest od przesądzenia źródła przychodów (działalność gospodarcza czy kapitały pieniężne), do których zostanie zakwalifikowane odpłatne zbycie tych akcji. Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym z nich wynikających. Tryb umarzania akcji reguluje art. 359 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). W myśl art. 359 § 1 Kodeksu, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Zgodnie z art. 362 § 1 ww. ustawy spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Zakaz ten jednak nie dotyczy m.in. nabycia akcji w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia akcji przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia akcji przez spółkę w celu umorzenia. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia akcji przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem akcji w wyniku realizacji Restricted Stock Unit
Fragment:
Czy przyznanie RSU skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód? Czy otrzymanie akcji (realizacja RSU) przez Wnioskodawcę skutkuje po jego stronie powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymanych akcji? Przedmiotowa interpretacja dotyczy pytania Nr 2. W pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego akcji (realizacja RSU) również nie prowadzi do przysporzenia majątkowego po jego stronie. Pogląd taki został ukształtowany w orzecznictwie sądów administracyjnych, które potwierdza, że nieodpłatne otrzymanie akcji w ramach pracowniczych programów motywacyjnych nie stanowi przychodu. Akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku bezpłatnego nabycia akcji poprzez uczestnictwo Wnioskodawcy w Programie). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje, jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też - w przypadku ich odpłatnego zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na ich nabycie.
2017
18
maj

Istota:
Wydatki na zakup akcji jako koszty bezpośrednie rozliczane przy zbyciu i dywidendzie niepieniężnej, wydatki pośrednio związane z zakupem akcji
Fragment:
Istotne znaczenie ma też fakt posłużenia się przez ustawodawcę w przytoczonym wyżej przepisie sformułowaniem "wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji" (a nie przykładowo "wydatki w celu objęcia lub nabycia"), co wskazuje jednoznacznie na konieczność istnienia najbardziej bezpośredniego związku przedmiotowych wydatków z nabyciem udziałów/akcji. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w związku z faktem, iż przepis dotyczący tego rodzaju wydatków znajduje się w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierającym katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (czyli wyjątków od zasady uznawania wydatków za koszty podatkowe), pojęcie wydatków na nabycie udziałów/akcji należy interpretować możliwie wąsko. W związku z tym, zdaniem Spółki odsetki od kredytu, jaki Spółka zamierza pozyskać na nabycie udziałów/akcji oraz opłaty, prowizje i inne wymienione powyżej koszty związane bezpośrednio z tą transakcją nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości, gdyż są jedynie wydatkiem związanym z uzyskaniem źródła finansowania nabycia udziałów/akcji. Nie jest to zatem wydatek na nabycie udziałów/akcji, lecz na finansowanie nabycia udziałów/akcji. W konsekwencji, powinny stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.
2017
18
maj

Istota:
Czy wydatki dotychczas poniesione oraz wydatki, które zostaną poniesione w przyszłości przez Spółkę w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki na GPW stanowią koszty uzyskania przychodów, potrącalne w momencie ich poniesienia
Fragment:
Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego odbędzie się w formie pierwotnej oferty publicznej, której przedmiotem będą jedynie już istniejące akcje Spółki. Upublicznienie akcji Spółki na rynku giełdowym nie będzie wiązało się z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, tzn. nie dojdzie do emisji nowych akcji Spółki, jak również nie zostanie podwyższona wartość nominalna akcji już istniejących. Akcje wprowadzane do obrotu będą pochodziły od obecnych akcjonariuszy Spółki. W związku z planowanym debiutem giełdowym Spółka poniosła już, a także będzie ponosić w przyszłości wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Wśród takich wydatków można wyróżnić m.in. następujące pozycje: koszty usług prawnych (np. opracowanie harmonogramu oferty publicznej, sporządzenie prawnej i biznesowej części prospektu emisyjnego, reprezentowanie Spółki w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, przeprowadzenie due diligence do celów wprowadzenia akcji na giełdę, przygotowanie projektów uchwał, umów i innych dokumentów niezbędnych w toku oferty publicznej, wsparcie w procedurach wykonywanych przez GPW lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA., pozostałe doradztwo prawne związane z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego w formie pierwotnej (...)
2017
17
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z dokonaniem sprzedaży akcji spółki akcyjnej
Fragment:
Jednocześnie Wnioskodawca otrzymał umowę nieodpłatnego zbycia akcji przez X S.A. Zgodnie z ww. umową Wnioskodawca nabył 7682 akcje o wartości nominalnej 10 zł każda. (Wnioskodawca załączył kserokopię dokumentu). Jednocześnie Wnioskodawca otrzymał dokument o nazwie „odcinek zbiorowy o numerze:..... imiennych warrantów subskrypcyjnych (załączony do wniosku), na podstawie którego akcje zostały zamienione na warranty subskrypcyjne. Warranty subskrypcyjne nie miały ceny emisyjnej, nie były zbywalne i objete blokadą, Wnioskodawca otrzymał je nieodpłatnie. Z ww. dokumentu wynika, że cena sprzedaży akcji wynosi 219.348,84 zł. Jest to kwota wynikająca z przemnożenia 4.172 sztuk akcji przez cenę emisyjną jednej akcji 52,579786046500 zł. Wnioskodawca wskazał, że nie wie skąd się wzięły te liczby,akcje X nigdy nie osiągnęły takiej wartości na giełdzie. W 2015 roku Wnioskodawca zgodnie z przysługującym mu prawem zdematerializował warranty za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Zdaniem Wnioskodawcy w 2015 roku Wnioskodawca nie uzyskał żadnego przychodu, ponieważ nie sprzedał akcji. Papierowo tylko wymienił warranty na akcje,żeby nie przepadły,akcje miały postać zdematerializowaną. Wnioskodawca nie otrzymał od Domu maklerskiego żadnej informacji o uzyskanym przychodzie.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT przeniesienia akcji SKA na udziałowca w ramach likwidacji Spółki.
Fragment:
W skład majątku Spółki wchodzić będą wierzytelności pożyczkowe Spółki (tj. wierzytelności o spłatę kwoty głównej pożyczek oraz naliczonych odsetek od pożyczek) i akcje w spółce komandytowo-akcyjnej (zwanej dalej: „ SKA ”), których właścicielem jest Spółka. Obejmując akcje w SKA, Spółka nie działała w celach spekulacyjnych, nie liczyła na wzrost wartości akcji, a następnie ich sprzedaż z zyskiem. Objęcie akcji w SKA wynikało wyłącznie z zarządu majątkiem Spółki, którego zakres i kierunki zależą w dużej mierze od strategii finansowej i korporacyjnej grupy Y, do której należy Spółka. Spółka nie świadczyła i nie świadczy na rzecz SKA kompleksowych usług wsparcia działalności gospodarczej (usług zarządzania, księgowych, doradczych itp.). Spółka nadmienia, że przedmiotem jej działalności gospodarczej nie jest obrót papierami wartościowymi. Spółka nie prowadzi działalności maklerskiej lub brokerskiej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy przeniesienie akcji SKA na udziałowca, w ramach likwidacji Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT u Spółki jako podatnika. Jak wskazano powyżej udziały (akcje) co do zasady, nie stanowią towaru, a ich przekazanie – świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy, niemniej jednak obrót udziałami (akcjami) może być uznany za usługę w rozumieniu tej ustawy.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Dodatkowo, emitent akcji ma szerokie uprawnienia do wygaszenia praw do akcji. Co więcej, akcje te - na moment przyznania - nie mogą być zbywane. Oznacza to, że pomimo braku odpłatności za wymienione akcje nabycie ich związane jest ze spełnieniem określonych wymogów o charakterze niepieniężnym. W związku z tym nie można przyjąć, by pomimo braku odpłatności za wspomniane akcje, ich nabycie było jednostronnie ekwiwalentne. Ponadto zauważyć trzeba, że akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też – w przypadku ich odpłatnego zbycia – w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
2017
14
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Nonqualified Stock Option przyznania opcji na akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Nr 106,poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391),w postaci certyfikatów akcji zastrzeżonych stanowiących przyrzeczenie, czy na dzień przyznania akcji Wnioskodawca wchodzi w posiadanie praw właściwych dla akcjonariusza, tj. posiada prawo do dywidendy, prawo głosu itp.)? kto jest właścicielem akcji w okresie zabezpieczenia? z jakim dniem Wnioskodawca uzyskuje prawo do czerpania korzyści z akcji, tj. z dniem zawiadomienia o przyznaniu akcji, czy też z dniem, w którym akcje fizycznie zapisywane są na rachunku maklerskim? czy na wartość majątku spółki amerykańskiej składają się nieruchomości, jeżeli tak to organ podatkowy prosi o wyjaśnienie, czy udział wartości nieruchomości w majątku Spółki, której akcje otrzyma Wnioskodawca wynosi co najmniej 50% wartości jej majątku? wyjaśnienie, czy w pytaniu oznaczonym Nr 1 sformułowanie „ otrzymanie akcji ” oznacza moment przyznania akcji, czy też objęcia akcji, bowiem w stanowisku do zadanego pytania Wnioskodawca stwierdza, iż „ w momencie objęcia akcji ” po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód, a ponadto w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie posługuje się pojęciem otrzymania akcji? Zatem tut. organ prosi o wyjaśnienie tej kwestii. doprecyzowanie stanowiska (...)
2017
14
maj

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca opodatkowania dochodów ze zbycia akcji na polskiej giełdzie oraz uzyskanej dywidendy z tytułu posiadania akcji polskich spółek przez rezydenta Szwecji.
Fragment:
(...) akcji, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania dochodów ze zbycia akcji na polskiej giełdzie oraz uzyskanej dywidendy z tytułu posiadania akcji polskich spółek przez rezydenta Szwecji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Z początkiem października 2012 r. Wnioskodawca podjął stałą pracę w Szwecji i tam mieszka i pracuje obecnie. W roku 2016 Wnioskodawca wielokrotnie dokonywał zakupu i zbycia akcji na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Korzystał z usług polskiego biura maklerskiego ( Deutsche Bank). Wnioskodawca kupował jedynie akcje polskich spółek. Z praw własności akcji Wnioskodawca otrzymywał dywidendy, które zostały automatycznie opodatkowane przez biuro maklerskie (19%). W roku 2016 Wnioskodawca osiągnął również zysk w związku ze wzrostem wartości akcji. Wysokość podatku od zysków z akcji i dywidendy w Szwecji wynosi 30%. Pismem z dnia 6 lutego 2017 r. Nr 1462-IPPB2.4511.761.16.1.AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia przez wnioskodawcę akcji SKA w celu umorzenia
Fragment:
Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym, wynikających z akcji. Zasady umarzania akcji zawarte są w art. 359 § 1-7 oraz art. 360 § 1-4 k.s.h., które znajdują zastosowanie do spółki komandytowo-akcyjnej (art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Z przepisów tych wynika, że umorzenie może być przeprowadzone za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje. Jednocześnie zgodnie z art. 359 § 2 k.s.h., za zgodą akcjonariusza, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie akcji przez spółkę w celu ich umorzenia. Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez akcjonariusza akcji spółki komandytowo-akcyjnej. Artykuł 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pranych (j. t.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania w Polsce transakcji zbycia akcji na rynku regulowanym oraz zbycia obligacji skarbowych i korporacyjnych przez Fundusz działający w imieniu i na rzecz rządu australijskiego.
Fragment:
W tym zakresie, Fundusz zwraca szczególną uwagę na przepisy art. 13 ust. 4 Umowy polsko- australijskiej pozwalające na opodatkowanie w Polsce dochodów z odpłatnego zbycia akcji, lecz tylko w spółkach, których jedynym lub głównym aktywem są nieruchomości (dalej: spółki nieruchomościowe”). Z drugiej strony bowiem zyski ze sprzedaży udziałów i akcji w pozostałych (tj. innych niż nieruchomościowe) spółkach nie zostały wprost wymienione w postanowieniach Umowy polsko-australijskiej. W takim przypadku, w opinii Wnioskodawcy, zyski z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach innych niż nieruchomościowe powinny zostać opodatkowane wyłącznie w państwie siedziby Funduszu, tj. w Australii. Powyższe wynika nie tylko z wykładni literalnej przepisów,ale także wykładni systemowej. Ustawodawca, chcąc opodatkować u źródła te zyski zapewne nie precyzowałby przypadków, w których zbycie udziałów / akcji podlega opodatkowaniu, tylko skonstruowałby regulację ogólną obejmującą zakresem wszystkie transakcje tego typu. Natomiast na gruncie obecnie obowiązujących przepisów zbycie udziałów / akcji, które nie są udziałami / akcjami spółki nieruchomość i owej nie może być w Polsce opodatkowane. Analogicznie, zyski z tytułu sprzedaży polskich obligacji skarbowych i korporacyjnych nie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż art. 13 Umowy polsko-australijskiej nie daje podstaw do opodatkowania takich zysków w państwie źródła.
2017
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
(...) akcji, dochód musi zostać uzyskany z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółki, której siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wobec powyższego oraz mając na uwadze fakt, iż w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym: Wnioskodawca obejmie/nabędzie akcje w Spółce Akcyjnej bezpośrednio od Spółki Akcyjnej albo za pośrednictwem Spółki Zależnej, która uprzednio obejmie/nabędzie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę, objęcie/nabycie ww. akcji przez Wnioskodawcę nastąpi na podstawie uchwały (uchwał) walnego zgromadzenia emitenta tych akcji, podjętych na zasadach opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku, czyli również w zakresie delegacji udzielonej zarządowi i radzie nadzorczej do dysponowania akcjami skupionymi z Giełdy Papierów Wartościowych, Spółka Akcyjna ma i będzie miała siedzibę na terytorium Polski, – w ocenie Wnioskodawcy, dochód jako różnica pomiędzy wartością rynkową akcji w Spółce Akcyjnej a ceną nabycia/objęcia tych akcji (a więc różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną, po której Wnioskodawca je nabędzie), podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, nie powstanie na moment objęcia tych akcji.
2017
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
(...) akcji, dochód musi zostać uzyskany z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółki, której siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wobec powyższego oraz mając na uwadze fakt, iż w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym: Wnioskodawca obejmie/nabędzie akcje w Spółce Akcyjnej bezpośrednio od Spółki Akcyjnej albo za pośrednictwem Spółki Zależnej, która uprzednio obejmie/nabędzie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na Wnioskodawcę, objęcie/nabycie ww. akcji przez Wnioskodawcę nastąpi na podstawie uchwały (uchwał) walnego zgromadzenia emitenta tych akcji, podjętych na zasadach opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku, czyli również w zakresie delegacji udzielonej zarządowi i radzie nadzorczej do dysponowania akcjami skupionymi z Giełdy Papierów Wartościowych, Spółka Akcyjna ma i będzie miała siedzibę na terytorium Polski, – w ocenie Wnioskodawcy, dochód jako różnica pomiędzy wartością rynkową akcji w Spółce Akcyjnej a ceną nabycia/objęcia tych akcji (a więc różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną, po której Wnioskodawca je nabędzie), podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, nie powstanie na moment objęcia tych akcji.
2017
11
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu akcji.
Fragment:
Wnioskodawca w celu obliczenia kosztu uzyskania przychodu przypadającego na jedną akcję kieruje się zasadą proporcjonalności. Nie widzi on bowiem innego sposobu na wyznaczenie kosztów podatkowych w przedmiotowym stanie faktycznym. Jego zdaniem całość poniesionych na objęcie akcji kosztów określonych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 UPOOF należy w równej wysokości przyporządkować wszystkim posiadanym przez niego akcjom, które objął w wyniku przekształceń. Co za tym idzie pojedynczej akcji odpowiadać będzie koszt uzyskania przychodu w wysokości 1/200 sumy wszystkich poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na ten cel. Finalnie w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę tylko części z posiadanych przez niego akcji, koszt uzyskania przychodu przypadający na każdą ze sprzedanych akcji należy wyznaczyć w wysokości 249.716,20 PLN, będącej 1/200 kwoty łącznego kosztu 49.943239,74 PLN. Ad. 3. Jeżeli w przedmiotowym stanie faktycznym, obliczając koszt uzyskania przychodu przypadający na jedną akcję, nie będzie miała zastosowania zasada proporcjonalności, zdaniem Wnioskodawcy właściwe będzie posłużenie się tzw. metodą FIFO tj. pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Ustalając koszty przy odpłatnym zbyciu akcji należy brać pod uwagę papier wartościowy nabywany najwcześniej, a także związane z jego objęciem koszty uzyskania przychodu.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.
Fragment:
Dodatkowo, emitent akcji ma szerokie uprawnienia do wygaszenia praw do akcji. Co więcej, akcje te - na moment przyznania - nie mogą być zbywane. Oznacza to, że pomimo braku odpłatności za wymienione akcje nabycie ich związane jest ze spełnieniem określonych wymogów o charakterze niepieniężnym. W związku z tym nie można przyjąć, by pomimo braku odpłatności za wspomniane akcje, ich nabycie było jednostronnie ekwiwalentne. Ponadto zauważyć trzeba, że akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też – w przypadku ich odpłatnego zbycia – w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
2017
11
maj

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki akcji posiadanych w jej kapitale zakładowym w celu ich umorzenia, bez otrzymania wynagrodzenia, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Stosownie do art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Jednocześnie taka uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Powyższe uregulowania wskazują, że w przypadku procedury dobrowolnego umorzenia akcji, nabycie od akcjonariusza własnych akcji przez spółkę, celem ich umorzenia, nie może wiązać się ze sprzedażą, czy też zamianą, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380; dalej: Kodeks cywilny). Wobec tego, do dobrowolnego umorzenia akcji w spółce nie powinny mieć zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego regulujące te kwestie. W odniesieniu do procedury dobrowolnego umorzenia akcji, Kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisów określających warunki ustalenia wynagrodzenia za umorzone akcje. Niemniej jednak, przepis art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, aby uchwała w zakresie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia, zawierała uzasadnienie takiego umorzenia akcji przez spółkę je nabywającą oraz sposób obniżenia jej kapitału zakładowego.
2017
11
maj

Istota:
Czy do zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki akcji posiadanych w jej kapitale zakładowym w celu ich umorzenia, bez otrzymania wynagrodzenia, powinna zostać sporządzona dokumentacja podatkowa, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Stosownie do art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Jednocześnie taka uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Powyższe uregulowania wskazują, że w przypadku procedury dobrowolnego umorzenia akcji, nabycie od akcjonariusza własnych akcji przez spółkę, celem ich umorzenia, nie może wiązać się ze sprzedażą, czy też zamianą, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380; dalej: Kodeks cywilny). Wobec tego, do dobrowolnego umorzenia akcji w spółce nie powinny mieć zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego regulujące te kwestie. W odniesieniu do procedury dobrowolnego umorzenia akcji, Kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisów określających warunki ustalenia wynagrodzenia za umorzone akcje. Niemniej jednak, przepis art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, aby uchwała w zakresie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia, zawierała uzasadnienie takiego umorzenia akcji przez spółkę je nabywającą oraz sposób obniżenia jej kapitału zakładowego.
2017
11
maj

Istota:
Czy nabycie przez Wnioskodawcę od Spółki własnych akcji w celu ich umorzenia, bez wypłaty wynagrodzenia, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jednocześnie taka uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Powyższe uregulowania wskazują, że w przypadku procedury dobrowolnego umorzenia akcji, nabycie od akcjonariusza własnych akcji przez spółkę, celem ich umorzenia, nie może wiązać się ze sprzedażą, czy też zamianą, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380; dalej: Kodeks cywilny). Wobec tego, do dobrowolnego umorzenia akcji w spółce nie powinny mieć zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego. W odniesieniu do procedury dobrowolnego umorzenia akcji, Kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisów określających warunki ustalenia wynagrodzenia za umorzone akcje. Niemniej jednak, przepis art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, aby uchwała w zakresie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia, zawierała uzasadnienie takiego umorzenia akcji przez spółkę je nabywającą oraz sposób obniżenia jej kapitału zakładowego. W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca ma wątpliwości, czy nabycie własnych akcji przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia, bez wypłaty wynagrodzenia, będzie stanowić zdarzenie powodujące powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawcy.
2017
11
maj

Istota:
Czy do nabycia przez Wnioskodawcę od Spółki własnych akcji w celu ich umorzenia, bez wypłaty wynagrodzenia, powinna zostać sporządzona dokumentacja podatkowa, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jednocześnie taka uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Powyższe uregulowania wskazują, że w przypadku procedury dobrowolnego umorzenia akcji, nabycie od akcjonariusza własnych akcji przez spółkę, celem ich umorzenia, nie może wiązać się ze sprzedażą, czy też zamianą, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380; dalej: Kodeks cywilny). Wobec tego, do dobrowolnego umorzenia akcji w spółce nie powinny mieć zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego. W odniesieniu do procedury dobrowolnego umorzenia akcji, Kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisów określających warunki ustalenia wynagrodzenia za umorzone akcje. Niemniej jednak, przepis art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, aby uchwała w zakresie umorzenia akcji bez wypłaty wynagrodzenia, zawierała uzasadnienie takiego umorzenia akcji przez spółkę je nabywającą oraz sposób obniżenia jej kapitału zakładowego. W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca ma wątpliwości, czy nabycie własnych akcji przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia, bez wypłaty wynagrodzenia, będzie stanowić zdarzenie powodujące powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawcy.
2017
11
maj

Istota:
Zakres zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji odsetek i prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu
Fragment:
Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w dniu 18 marca 2011 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji imiennych spółki, w następstwie rozstrzygnięcia przetargu publicznego, zakupił 7 225 000 akcji, stanowiących 85% kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej. Zakup akcji miał charakter inwestycyjny. Całość transakcji zakupu akcji, stanowiących 85% kapitału zakładowego została sfinansowana przez Wnioskodawcę ze środków pochodzących z zaciągniętego w tym celu kredytu bankowego inwestycyjnego, natomiast zakup pozostałych akcji finansowany jest ze środków obrotowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nie zajmuje się obrotem akcjami spółek posiadających osobowość prawną. Cała kwota zaciągniętego kredytu została przeznaczona na zakup akcji. Wnioskodawca zakupił 7 225 000 akcji (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy akcji) Spółki Akcyjnej od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca zakupił akcje z zamiarem ich sprzedaży w przyszłości. W chwili obecnej nie znalazł jeszcze nabywcy akcji i w związku z tym na dzień złożenia wniosku nie jest w stanie wskazać, ile akcji będzie przedmiotem sprzedaży, ponieważ jest to zależne od transakcji, która odbędzie się w przyszłości.
2017
10
maj

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji wydatków dotyczących złożenia Raportu o Zatrudnieniu z opóźnieniem
Fragment:
Cała kwota zaciągniętego kredytu została przeznaczona na zakup akcji. Wnioskodawca zakupił 7 225 000 akcji (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy akcji) Spółki ... S.A. od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca zakupił akcje będące przedmiotem wniosku z zamiarem ich sprzedaży w przyszłości. W chwili obecnej nie znalazł jeszcze nabywcy akcji i w związku z tym na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać, ile akcji będzie przedmiotem sprzedaży, ponieważ jest to zależne od transakcji, która odbędzie się w przyszłości. Umowa zakupu akcji będących przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zawiera klauzulę, która nakazuje nabywcy akcji (czyli Wnioskodawcy) utrzymanie stanu zatrudnienia pracowników .... S.A. (Spółki, której akcje zostały nabyte) na poziomie liczby etatów według stanu na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy zakupu akcji. Zatem, Wnioskodawca nabywając akcje i obejmując nad nią kontrolę nie mógł w dowolny sposób kształtować wysokości zatrudnienia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest uznanie przez Wnioskodawcę, że odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup akcji w Spółce (...)
2017
10
maj

Istota:
Celem ustawodawcy nie jest podwójne opodatkowanie przychodów na moment objęcia (nabycia) i na moment późniejszego zbycia akcji w X. Inc., w ocenie organu podatkowego, Bank będzie uprawniony każdorazowo na moment zbycia/konwersji akcji uprzywilejowanych serii C „preferred stock” na akcje serii A „common stock” X. Inc, do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu podatkowego na objęciu konwertowanych akcji uprzywilejowanych serii C „preferred stock” X. Inc.
Fragment:
Należy natomiast zwrócić uwagę, że instytucją zbliżoną do konwersji przewidzianej Umową jest uregulowana w polski prawie spółek handlowych możliwość konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie. Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych „ zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej ”. Z prawnej perspektywy nie dochodzi na żadnym etapie opisanej w tym przepisie zamiany akcji do zmiany podmiotu, któremu przysługują akcje. Dokonana na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych konwersja akcji ma charakter ewidencyjny i nie rodzi skutków podatkowych, ponieważ nie jest związana z odpłatnym zbyciem przez akcjonariusza posiadanych przez niego akcji na rzecz spółki, której jest on akcjonariuszem. Dokonując zatem oceny konsekwencji podatkowych automatycznych częściowych konwersji akcji uprzywilejowanych serii C „ preferred stock ” na akcje zwykłe serii A „ common stock ” należy mieć na uwadze, że istotą tych zdarzeń będzie przekształcenie posiadanych przez Bank akcji w akcje o nieco innym zakresie uprawnień i obowiązków a nie przeniesienie własności posiadanych przez Bank akcji na inny podmiot. W związku z powyższym, w ocenie Banku, w świetle zasad wykładni celowościowej oraz systemowej, istnieją uzasadnione argumenty pozwalające uznać, że Bank w dacie każdorazowej automatycznej częściowej konwersji uprzywilejowanych akcji serii C „ preferred stock ” na akcje zwykłe serii A „ common stock ”, nie dokona odpłatnego zbycia uprzywilejowanych akcji serii C „ preferred stock ” na rzecz X.
2017
10
maj

Istota:
CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych dotyczących operacji związanych ze zbyciem udziału.
Fragment:
W rezultacie, biorąc pod uwagę, że konwersję należy traktować jako odpłatne zbycie, w wyniku którego Bank dokona zbycia akcji uprzywilejowanych serii C „ preferred stock ” w ilości zgodnej ze znanym na moment konwersji współczynnikiem konwersji, a w zamian nabędzie akcje zwykłe serii A „ common stock ”, które to akcje dostępne będą wówczas na rynku, w ocenie Banku, Bank zobowiązany będzie do rozpoznania przychodu podatkowego w wartości rynkowej objętych akcji zwykłych serii A „ common stock ”. Wobec powyższego, w ocenie Banku, przychód na moment konwersji powinna stanowić wartość rynkowa otrzymanych/objętych akcji zwykłych serii A „ common stock ”. Ad. 5. Zdaniem Banku, w związku z konwersją akcji uprzywilejowanych serii C „ preferred stock ” na akcje serii A „ common stock ” X. Inc., Bank będzie uprawniony każdorazowo na moment konwersji do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wartości uprzednio rozpoznanego przychodu podatkowego na objęciu będących przedmiotem konwersji akcji uprzywilejowanych serii C „ preferred stock ” X. Inc. W ocenie Banku, konwersja akcji, powinna być rozumiana jako zamiana jednej akcji na inną. Mając na uwadze, że w wyniku zamiany dochodzi do nabycia jednej rzeczy kosztem innej (w przypadku Banku akcji zwykłych serii A „ common stock ” w zamian za akcje uprzywilejowane serii C „ preferred stock ”), transakcja taka ma charakter odpłatny. W rozumieniu ustawy o CIT, konwersje akcji należy zatem rozumieć jako odpłatne zbycie, a więc zdarzenie powodujące określone skutki podatkowe.
2017
10
maj

Istota:
- ustalenie dochodu (straty) w przypadku wniesienia do Spółki Administrującej wkładu niepieniężnego w postaci akcji własnych Spółki, dających poniżej 51% praw głosu w Spółce, skupionych uprzednio w tym celu od akcjonariuszy Spółki,
- ustalenia dochodu (straty) w przypadku aportu Akcji w Spółce Administrującej dających poniżej 51% praw głosu w spółce, do Spółki Kapitałowej.
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, na moment objęcia Akcji, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania dochodu (straty) w wysokości różnicy pomiędzy przychodem, tj. wartością nominalną Akcji wydanych na rzecz Spółki w zamian za aport akcji własnych a kosztem uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę na uprzedni skup akcji własnych. Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku aportu Akcji w Spółce Administrującej, dających poniżej 51% praw głosu w tej spółce, do Spółki Kapitałowej, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania dochodu (straty) w wysokości różnicy pomiędzy przychodem, tj. wartością nominalną akcji wydanych na rzecz Spółki w Spółce Kapitałowej a kosztem uzyskania przychodu w wysokości odpowiednio: wydatków pieniężnych poniesionych na zapłatę ceny emisyjnej czyli pokrycie wkładu odniesionego zarówno na kapitał zakładowy, jak i na kapitał zapasowy (agio) Spółki Administrującej - w przypadku, gdy przedmiotem aportu będą Akcje objęte w zamian za wkład pieniężny, lub wartości nominalnej wnoszonych w formie aportu Akcji - w przypadku, gdy przedmiotem aportu będą Akcje objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji własnych Spółki.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.