Akcja | Interpretacje podatkowe

Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jeżeli zdaniem organu przeniesienie na udziałowca w związku z likwidacją Spółki składników majątku w postaci akcji w SKA spowoduje po stronie Spółki powstanie przychodu podatkowego, to czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie tych akcji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)
Fragment:
(...) udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a. Przepis ten określa wprawdzie koszty uzyskania przychodu w przypadku „ odpłatnego ” zbycia akcji - co w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie wystąpi, gdyż własność akcji zostanie przeniesiona na udziałowców bez odpłatności z ich strony. Jednak ze względu na okoliczność, że: transfer akcji przez ich właściciela na rzecz innego podmiotu daje identyczny rezultat, bez względu na to czy jest odpłatny czy nieodpłatny, przedmiotem transferu będą akcje SKA będącej „ spółką ” w rozumieniu Ustawy CIT, akcje zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa -jedynie przepis art. 15 ust. 1k pkt 2 Ustawy CIT - który najpełniej obejmuje problematykę przedstawioną przez Spółkę w zdarzeniu przyszłym - może stanowić podstawę do rzetelnego określenia kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu akcji SKA na udziałowca w wyniku likwidacji Spółki. Mając zatem na uwadze, że akcje w SKA zostały objęte przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (...)
2017
18
lut

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji będzie wartość emisyjna udziałów własnych Spółki wydanych w zamian za nabyte akcje (która została odniesiona zarówno na kapitał zakładowy, jak i na kapitał zapasowy), przypadająca na sprzedane akcje
Fragment:
(...) akcji według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających dzień przeniesienia praw z akcji, tj. (...) złotych każda akcja o łącznej wartości (...) złotych, (...) posiadanych przez Skarb Państwa akcji spółki (...) o wartości godziwej akcji według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających dzień przeniesienia praw z akcji, tj. (...) złotych każda akcja o łącznej wartości (...) złotych, (...) posiadanych przez Skarb Państwa akcji spółki (...) o wartości godziwej akcji według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających dzień przeniesienia praw z akcji, tj. (...) złotych każda akcja o łącznej wartości (...) złotych. Zgodnie z powołaną uchwałą Nadwyżka wartości godziwej aportu ponad wartość podwyższenia kapitału zakładowego zostaje przekazana na kapitał zapasowy. Jak wynika z powyższego, wartość nominalna obejmowanych przez Skarb Państwa udziałów była niższa od wartości rynkowej (godziwej) wniesionego przez Skarb Państwa aportu (akcji), a agio, jakie z tego tytułu powstało (tj. wartość godziwa aportu ponad wysokość podwyższenia kapitału zakładowego) zostało odniesione na kapitał zapasowy.
2017
7
lut

Istota:
Czy Bank, w związku z przewidzianym dodatkowym wynagrodzeniem w formie gotówkowej („deffered payment”) z tytułu przeniesienia akcji w V EU na rzecz V Inc. zobowiązany będzie do rozpoznania przychodu podatkowego w wartości otrzymanych od V Inc. środków pieniężnych na moment ich wymagalności?
Fragment:
Ostateczny współczynnik konwersji, dostosowany do wszelkich nierozwiązanych i zaległych roszczeń, ustalony będzie w 12 rocznicę zawarcia Umowy i będzie dotyczył wyłącznie pozostałych na ten moment akcji podlegających konwersji. Akcje uprzywilejowane V Inc. serii C „ preffered stock ” zasadniczo nie są zbywalne. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zbycia akcji wyłącznie innym posiadaczom akcji uprzywilejowanych tej samej serii lub posiadaczom akcji zwykłych serii B V Inc. (tj. bankom oraz innym instytucjom finansowym, będących członkami organizacji, które posiadają siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii). Zgodnie z postanowieniami umownymi, akcje zwykle serii A „ common Stock ” po dniu konwersji (tj. 4, 6, 8, 9, 10, 11 i 12 rocznicę zawarcia Umowy) nie będą objęte żadnymi ograniczeniami w zakresie ich dalszego zbywania. Brak ograniczeń w zakresie zbycia akcji, nastąpi zatem dopiero po konwersji akcji uprzywilejowanych serii C „ preffered stock ” na akcje serii A „ common stock ” i będzie dotyczył wyłącznie skonwertowanych akcji serii A „ common stock ”. W ujęciu księgowym, Bank rozpoznał przychód w wysokości sumy trzech składników: wartości nominalnej otrzymanych środków pieniężnych, wartości bieżącej (zdyskontowanej) przewidywanego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia gotówkowego, wartości godziwej akcji uprzywilejowanych V Inc.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej oraz opodatkowania wynagrodzenia z tytułu „akcji gratisowych” niemieckiej spółki kapitałowej.
Fragment:
Spółka zamierza objąć, na podstawie umowy zawartej na gruncie prawa niemieckiego ze spółką-córką tzw. „ akcje gratisowe ”/prawa udziałów (niem. Genussrechte, ang. Jouissance rights). Objęcie „ ,akcji gratisowych ” w S nastąpi w zamian za część kwoty pożyczki udzielonej przez Spółkę w przeszłości S. Wartość nominalna objętych przez Spółkę „ akcji gratisowych ” będzie odpowiadała wysokości części kwoty należności z tytułu pożyczki. „ Akcje gratisowe ” to pojęcie odpowiadające niemieckiej instytucji Genussrechte (akcje jako prawo), odbiegające w swym znaczeniu od instytucji akcji gratisowych występującej w prawie polskim (vide art. 442 i 443 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Instytucja „ akcji gratisowych ” nie została w niemieckim prawie zdefiniowana, a jej cechy charakterystyczne ukształtowały się w toku działalności podmiotów gospodarczych. „ Akcje gratisowe ” powstają w wyniku udostępnienia kapitału, przy czym przedmiotem umowy pomiędzy udostępniającym kapitał a emitentem „ akcji gratisowych ” jest zobowiązanie do udostępnienia kapitału w zamian za przyznanie majątkowych praw udziałowych. „ Akcje gratisowe ” należą do majątkowych praw udziałowych stanowiących prawo do udziału w zysku spółki-emitenta.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia.
Fragment:
Wobec powyższego, podkreślić należy wyraźnie, że z dobrowolnym umorzeniem akcji mamy do czynienia wówczas, gdy wspólnik spółki kapitałowej wyrazi zgodę na umorzenie jego akcji, a ponadto spółka ta nabędzie od wspólnika jego akcje. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest obecnie akcjonariuszem spółki akcyjnej – posiada akcje na okaziciela. W przyszłości możliwa jest sytuacja, w której akcje zostaną bez wynagrodzenia nabyte przez spółkę akcyjną od Wnioskodawcy, a następnie zostaną umorzone. Akcje zostaną umorzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, za zgodą Wnioskodawcy w drodze ich nabycia przez spółkę, czyli w trybie umorzenia dobrowolnego. W taki sposób nabyta będzie część akcji z tych, które akcjonariusz posiada. Pozostałe akcje posiadane przez Wnioskodawcę będą nadal uprawniać Wnioskodawcę do uczestnictwa w spółce akcyjnej. Z tytułu zbycia akcji spółce w celu umorzenia, Wnioskodawcy nie będzie należne jakiekolwiek wynagrodzenie.
2017
28
sty

Istota:
Czy zbycie sk3adników maj1tkowych (Aktywów) w tym Udzia3ów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawce bedzie skutkowa3o po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznaa koszt uzyskania przychodu z tytu3u zbycia sk3adników maj1tkowych (Aktywów) lub Udzia3ów (w tym zbycie w celu umorzenia), je?eli zbycie bedzie skutkowa3o powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
(...) Udzia3ów (akcji), nie wy?sza jednak ni? wartooa tych Aktywów lub Udzia3ów (akcji) z dnia ich objecia, okreolona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ustawy o PIT. A zatem koszt uzyskania przychodu bedzie stanowia nominaln1 wartooa Udzia3ów (akcji) w spó3ce albo wk3adów w spó3dzielni, objetych w zamian za wk3ad niepienie?ny, b1dY wartooa wk3adu niepienie?nego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi s1 wydawane Udzia3y (akcje). Stanowisko powy?sze potwierdza praktyka organów podatkowych. Przyk3adowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 wrzeonia 2014 r., sygn. IPPB1/415-723/14-4/EC : „ Je?eli zao odp3atne zbycie przez Wnioskodawce omawianych sk3adników maj1tku (papierów wartoociowych) nast1pi poza dzia3alnooci1 gospodarcz1, przed up3ywem szeociu lat, liczonych od pierwszego dnia miesi1ca nastepuj1cego po miesi1cu w którym nast1pi3a likwidacja spó3ki niebed1cej osob1 prawn1, oznacza to koniecznooa zap3aty podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlega dochód z odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku otrzymanych w zwi1zku z likwidacj1 spó3ki (papierów wartoociowych). Dochodem tym jest ró?nica miedzy (...)
2017
19
sty

Istota:
Obowiązek sporządzenia przez Spółkę informacji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika z tytułu sprzedaży akcji (PIT-8C).
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 19 września 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia przez Spółkę informacji PIT-8C o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika z tytułu odpłatnego zbycia akcji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X Spółka z o.o. będąca Wnioskodawcą, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nabywa od osób fizycznych akcje innej osoby prawnej. Czynność ta odbywa się poprzez podpisanie umowy sprzedaży akcji zawartej pomiędzy osobami fizycznymi jako sprzedającymi a X. Spółką z o.o. jako kupującym. X Spółka z o.o. jako kupujący jest podmiotem dokonującym faktycznego rozliczenia finansowego związanego z daną transakcją (w szczególności wypłaty należności sprzedającemu z tytułu zbycia papierów wartościowych). Na dowód potwierdzenia posiadania akcji przez sprzedających (osoby fizyczne), sprzedający przedstawiają zaświadczenie depozytowe sporządzone przez dom maklerski, w którym te akcje są zdeponowane. Po podpisaniu umowy o sprzedaży akcji kupujący, czyli X. Spółka z o.o. płaci przelewem bankowym sprzedającym czyli osobom fizycznym umówioną cenę za akcje. Po podpisaniu umowy i zapłacie za nabyte akcje, kupujący przekazuje umowę do domu maklerskiego, gdzie zdeponowane są papiery wartościowe i na tej podstawie dom maklerski odnotowuje zmiany własności akcji w ewidencji niepublicznych papierów własnościowych.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wynikających z przyznania Pracownikom Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych i związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
W konsekwencji, wynagrodzenie zmienne osób uprawnionych składa się z następujących części (ich szczegółowe proporcje uzależnione są m.in. od łącznej nominalnej wartości wynagrodzenia zmiennego): Długoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych („ Nagroda ”) - wypłacanej w formie Akcji Fantomowych; Odroczonej Nagrody Pieniężnej - wypłacanej w gotówce; Krótkoterminowej Nagrody w Akcjach Fantomowych - wypłacanej w formie Akcji Fantomowych; Nieodroczonego Pieniężnego Wynagrodzenia Zmiennego - wypłacanego w gotówce. Nagrody w Akcjach Fantomowych denominowane są w Akcjach Fantomowych. Liczba Akcji Fantomowych stanowiących Nagrodę w Akcjach Fantomowych jest równa wartości w złotówkach części nominalnego wynagrodzenia zmiennego, które ma być przyznane w Akcjach Fantomowych, podzielonej przez godziwą wartość rynkową akcji Banku w dacie przyznania (tj. średniej cenie zamknięcia akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych z pięciu dni transakcyjnych bezpośrednio poprzedzających datę przyznania). Akcje Banku są zwykłymi akcjami Banku dopuszczonymi do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje Fantomowe zostały zdefiniowane w Polityce jako instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości akcji Banku - nie są to akcje rzeczywiste, nie można ich umorzyć w zamian za akcje Banku i nie upoważniają do głosowania, ani otrzymywania dywidend ani innych kwot do podziału od Banku, do których mogą być uprawnieni akcjonariusze Banku.
2016
21
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawczyni obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, że wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Zgodnie z jego brzmieniem – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. Akcje SKA 2, które zamierza zbyć odpłatnie wnioskodawczyni bez wątpienia stanowią akcje w spółce. Przepis ma więc zastosowanie do planowego działania Wnioskodawczyni. Z tego względu, że akcje SKA 2 Wnioskodawczyni obejmie w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, zastosowanie będzie miał przepis art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ustalenie kosztów uzyskania przychodów w wysokości nominalnej wartości akcji z dnia ich objęcia. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potwierdza dotychczasowa praktyka organów podatkowych, o czym świadczą poniżej wskazane indywidualne interpretacje: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2010 r.
2016
16
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku umorzenia dobrowolnego Akcji nabytych?W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku umorzenia dobrowolnego Akcji objętych?
Fragment:
Jednakże rozstrzygnięcie tego problemu uzależnione jest od przesądzenia źródła przychodów (działalność gospodarcza czy kapitały pieniężne), do których zostanie zakwalifikowane odpłatne zbycie tych akcji. Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym z nich wynikających. Tryb umarzania akcji reguluje art. 359 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). W myśl art. 359 § 1 Kodeksu, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Zgodnie z art. 362 § 1 ww. ustawy spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Zakaz ten jednak nie dotyczy m.in. nabycia akcji w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia akcji przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia akcji przez spółkę w celu umorzenia. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia akcji przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.