Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
cze

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie akcji pracowniczych organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji.

Fragment:

Dodatkowo i niezależnie od art. 24 ust. 11 ustawy o pdof można twierdzić, że z chwilą uzyskania akcji, wartość przysporzenia majątkowego, którą osiąga Wnioskodawca nie jest pewna, gdyż zależy ona od wartości akcji Akcjonariusza w przyszłości oraz od momentu ich zbycia. Cechą akcji jest, że generują one dochód nie w momencie ich otrzymania, lecz w przyszłości - Wnioskodawca uzyska dochód z akcji w przyszłości w postaci dywidendy lub z chwilą zbycia akcji. Opodatkowanie nieodpłatnego objęcia akcji oznaczałoby, że opodatkowaniu podlega nie uzyskany jeszcze faktycznie dochód, którego faktyczne uzyskanie nie jest pewne (przyjęcie takiej tezy mogłoby więc powodować, że Wnioskodawca rozpoznałby dochód do opodatkowania, którego by faktycznie nie uzyskał). Taka teza leży więc w sprzeczności z zasadami ustawy o pdof. Podsumowując, zdaniem Spółki, w wyniku nieodpłatnego objęcia przez Wnioskodawcę akcji Akcjonariusza w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie powstaje przychód do opodatkowania. Ad. 3. W związku ze zbyciem akcji przez Wnioskodawcę, po jego stronie powstanie przychód do opodatkowania. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód do opodatkowania powstanie w konsekwencji z chwilą zbycia akcji objętych nieodpłatnie w ramach programu, a kwoty, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał w związku ze zbyciem akcji należy zakwalifikować jako przychody (dochody) z tytułu zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz art. 30b ust. 1 ustawy o pdof.

2018
13
cze

Istota:

1. Kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze spadku będą wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych akcji.
2. Kwota zapłaconego przez Wnioskodawczynię podatku od spadków i darowizn w części przypadającej na wartość otrzymanych akcji nie będzie stanowiła elementu kosztu uzyskania ww. przychodu.

Fragment:

Wbrew stanowisku Wnioskodawczyni, nie ma natomiast podstaw do uwzględnienia przez nią w kosztach uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji wartości zapłaconego podatku od spadków i darowizn w części odnoszącej się do wartości odziedziczonych akcji. Zapłata podatku od spadków i darowizn nie jest bowiem „ wydatkiem poniesionym przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia papierów wartościowych ”, o którym mowa w art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani wydatkiem poniesionym na objęcie lub nabycie akcji (papierów wartościowych) w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Zapłata ww. podatku była konsekwencją nabycia akcji przez Wnioskodawczynię – wydatkiem, którego obowiązek poniesienia powstał w wyniku nabycia akcji w drodze spadku. Nie był natomiast ponoszony w celu ich nabycia, w szczególności nie warunkował ich nabycia. Zapłatę ww. podatku można uznać za „ wydatek związany z nabyciem akcji w drodze spadku ”. Niemniej jednak, omówione powyżej przepisy art. 22 ust. 1m i art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujące zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji nie odnoszą się do szerszej kategorii „ wydatków związanych z nabyciem ”, ale ścisłej kategorii „ wydatków na nabycie ”, „ wydatków poniesionych w celu nabycia ”.

2018
9
cze

Istota:

Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w dacie otrzymania akcji przez Uczestników na preferencyjnych warunkach, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne.

Fragment:

Wnioskodawca sfinansuje koszty objęcia/nabycia akcji V. ze środków wpłaconych przez Uczestników oraz z własnych środków (tj. z własnych środków sfinansuje różnicę pomiędzy kwotą wpłaconą przez Uczestnika, a ceną emisyjną obejmowanych akcji). Akcje będą wydawane Uczestnikom przez Wnioskodawcę. Uczestnicy obejmą/nabędą zatem akcje V. za cenę niższą niż wartość rynkowa tych akcji, tj. np. Uczestnik przekaże na rachunek bankowy Wnioskodawcy kwotę stanowiącą równowartość jednej akcji V., a w zamian obejmie/nabędzie kilka akcji. W konsekwencji, możliwe jest, że Uczestnik obejmie/nabędzie część akcji po wartości niższej niż rynkowa lub nieodpłatnie. Zgodnie z regulaminem Programu Pracowniczego objęte/nabyte przez Uczestnika akcje V. są blokowane na okres 5 lat, tj. w tym okresie Uczestnik nie może ich zbyć (z wyłączeniem ściśle określonych, wyjątkowych przypadków). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że Uczestnicy Programu Pracowniczego nabędą w przyszłości akcje spółki z siedzibą w Luksemburgu. Wśród adresatów Programu Pracowniczego nie ma pracowników Wnioskodawcy. W okresie, w którym akcje są blokowane na 5 lat ich właścicielem pozostają poszczególni uczestnicy Programu Pracowniczego, którzy nabyli akcje. Zgodnie z Memorandum Inwestycyjnym dotyczącym akcji nabywanych w ramach Programu Pracowniczego od akcji nie wypłaca się dywidendy, a jedyny zysk z inwestycji może wynikać z ceny sprzedaży ustalonej przez niezależnego rzeczoznawcę.

2018
26
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji.

Fragment:

Kapitał zakładowy Spółki akcyjnej został ustalony na kwotę 100 000 zł i dzielił się na 100 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, z których 65 000 akcji stanowiły akcje imienne uprzywilejowane serii A o nr od 00001 do 65 000, a 35 000 akcji stanowiły akcje zwykłe imienne serii B o nr od 00001 do 35 000. Akcje pierwszej emisji (wszystkie akcje serii A i serii B) zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej, w ten sposób, że za 1 udział zostało wydanych 650 akcji serii A i 350 akcji serii B. Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej jednocześnie ustaliło wartość emisyjną 1 akcji serii A i serii B. Wartość ta została ustalona jako wartość majątku Spółki przekształcanej przypadająca na tę 1 akcję. Nadwyżka majątku Spółki przekształcanej nad ustaloną wartością kapitału zakładowego utworzyła tzw. agio emisyjne. W toku dalszej działalności Spółki (prowadzonej w formie prawnej Spółki akcyjnej), Spółka została wprowadzona na giełdę, a następnie w 2017 r. z niej wycofana, co spowodowało, że na powrót stała się firmą rodzinną Wnioskodawcy (całość kapitału akcyjnego znajduje się w rękach Wnioskodawcy, Jego rodziców oraz częściowo należy do innej Spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem).

2018
26
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji.

Fragment:

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej został ustalony na kwotę 100 000 zł i dzielił się na 100 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, z których 65 000 akcji stanowiły akcje imienne uprzywilejowane serii A o nr od 00001 do 65 000, a 35 000 akcji stanowiły akcje zwykłe imienne serii B o nr od 00001 do 35 000. Akcje pierwszej emisji (wszystkie akcje serii A i serii B) zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej, w ten sposób, że za 1 udział zostało wydanych 650 akcji serii A i 350 akcji serii B. Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej jednocześnie ustaliło wartość emisyjną 1 akcji serii A i serii B. Wartość ta została ustalona jako wartość majątku spółki przekształcanej przypadająca na tę 1 akcję. Nadwyżka majątku spółki przekształcanej nad ustaloną wartością kapitału zakładowego utworzyła tzw. agio emisyjne. W toku dalszej działalności Spółki (prowadzonej w formie prawnej spółki akcyjnej), Spółka została wprowadzona na giełdę, a następnie w 2017 r. z niej wycofana, co spowodowało, że na powrót stała się firmą rodzinną Wnioskodawcy (całość kapitału akcyjnego znajduje się w rękach Wnioskodawczyni, Jej męża, dzieci oraz częściowo należy do innej spółki, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem).

2018
26
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji

Fragment:

Przepis art. 359 § 2 ww. ustawy dopuszcza możliwość dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że umorzenie akcji co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku, umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są bowiem odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji dochodzi najpierw do zbycia tychże akcji przez akcjonariusza – w takim przypadku następuje nabycie akcji przez spółkę – a dopiero w drugiej kolejności dochodzi do ich umorzenia przez spółkę. Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia akcji przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań. Wobec powyższego, z dobrowolnym umorzeniem akcji mamy do czynienia wówczas, gdy akcjonariusz spółki akcyjnej wyrazi zgodę na umorzenie akcji, a ponadto spółka akcyjna nabędzie od akcjonariusza akcje własne celem ich umorzenia. Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
26
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji.

Fragment:

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej został ustalony na kwotę 100 000 zł i dzielił się na 100 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, z których 65 000 akcji stanowiły akcje imienne uprzywilejowane serii A o nr od 00001 do 65 000, a 35 000 akcji stanowiły akcje zwykłe imienne serii B o nr od 00001 do 35 000. Akcje pierwszej emisji (wszystkie akcje serii A i serii B) zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej, w ten sposób, że za 1 udział zostało wydanych 650 akcji serii A i 350 akcji serii B. Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej jednocześnie ustaliło wartość emisyjną 1 akcji serii A i serii B. Wartość ta została ustalona jako wartość majątku spółki przekształcanej przypadająca na te 1 akcję. Nadwyżka majątku spółki przekształcanej nad ustaloną wartością kapitału zakładowego utworzyła tzw. agio emisyjne. W toku dalszej działalności Spółki (prowadzonej w formie prawnej spółki akcyjnej), Spółka została wprowadzona na giełdę, a następnie w 2017 r. z niej wycofana, co spowodowała, że na powrót stała się firmą rodzinną Wnioskodawcy (całość kapitału akcyjnego znajduje się w rękach Wnioskodawcy, jego żony, dzieci oraz częściowo należy do innej spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem).

2018
23
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji

Fragment:

Do poszczególnych serii Zarząd przyporządkował akcje o tych samych parametrach, nabywane w przeszłości po określonej cenie i rozdzielił pomiędzy akcjonariuszy Spółki w ilości odpowiadającej ilości posiadanych przez nich akcji danej serii w globalnej liczbie akcji danej serii. Kolejnym krokiem, jaki podejmie Zarząd Spółki będzie wydanie akcjonariuszom odcinków zbiorowych akcji, do czego Zarząd zobowiązany jest na podstawie art. 328 § 5 Kodeksu spółek handlowych. W odcinkach zbiorowych zostaną ujęte akcje danej serii należące do poszczególnych akcjonariuszy, a sposób ich pogrupowania będzie uzależniony od okoliczności związanych z ich nabyciem – wobec powyższego, jak wskazano powyżej, w odcinku zbiorowym akcji ujawniona zostanie pula akcji danej serii, które zostały nabyte w ramach jednej transakcji po jednej cenie. Aktualnie Wnioskodawca rozważa wycofanie się ze Spółki, co wiązałoby się z koniecznością odpłatnego zbycia posiadanych przez Niego akcji w Spółce, w tym 93 600 akcji serii E, nabytych przez Wnioskodawcę w 1999 r. Wnioskodawca przewiduje, że w momencie zbycia tych akcji będzie dysponował odcinkiem zbiorowym obejmującym te akcje. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w najbliższym czasie ww. akcje nie zostaną przez Niego zbyte, niemniej jednak, z uwagi na moment życia, w którym się znajduje, Wnioskodawca dąży do ustalenia, zasad opodatkowania dochodu ze zbycia wchodzących w skład Jego majątku aktywów, m.in. dla celów ewentualnego dziedziczenia.

2018
20
maj

Istota:

Dot. skutków pod. związanych z uczestnictwem w programie akcji pracowniczych organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji.

Fragment:

Po upływie 3 lat od nabycia akcji, akcje te są więc (według dyspozycji Uczestnika Programu) sprzedawane lub pozostają na rachunku inwestycyjnym Uczestnika Programu. Darmowe Akcje Pracownicy Spółki, którzy utrzymają akcje nabyte odpłatnie w ramach programu przez 3 lata otrzymają akcje Akcjonariusza (dalej "Darmowe Akcje"). Darmowe Akcje stanowią zwykłe akcje Akcjonariusza, będące przedmiotem obrotu giełdowego. Darmowe Akcje zostaną skupione przez Akcjonariusza, a następnie przydzielone pracownikom Spółki - Uczestnikom Programu. Liczba Darmowych Akcji przyznanych pracownikowi Spółki jest uzależniona od liczby akcji nabytych odpłatnie przez pracownika w ramach Programu. Dokumenty Programu dokładnie wskazują algorytm opisujący liczbę przydzielanych Darmowych Akcji w zależności od liczby akcji Akcjonariusza nabytych odpłatnie (na zasadach opisanych powyżej). Przekazanie pracownikom Spółki Darmowych Akcji jest uzależnione od spełnienia przez nich określonych warunków. Wśród nich można wymienić utrzymywanie akcji nabytych odpłatnie w ramach Programu przez 3 lata i pozostawanie w tym okresie pracownikiem Spółki. Darmowe Akcje nie zostaną przydzielone również w razie, jeśli zostanie stwierdzone opisane w dokumentach Programu naruszenie przez pracownika Spółki jego obowiązków pracowniczych.

2018
17
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym.

Fragment:

Nieodpłatne nabycie akcji X przez Uczestników jest odroczone w czasie. Akcje X przyznane przez Y pozostają zablokowane do dnia nabycia prawa własności akcji, tj. nie podlegają sprzedaży ani innej formie swobodnego dysponowania przez Uczestnika. Okres pomiędzy „ A D ” i „ V D ” jest to tzw. okres restrykcji i może wynosić on zgodnie z postanowieniami Planu rok, dwa, trzy lub cztery lata. W okresie restrykcji Uczestnicy nie posiadają praw do przyznanych akcji, w tym w szczególności: prawa akcjonariusza w stosunku do akcji X ani też prawa do otrzymania dywidendy. Ponadto w okresie restrykcji Uczestnikom Planu nie przysługują żadne roszczenia względem Y z tytułu przyznanego prawa do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji X. Nabycie akcji X ma charakter warunkowy. Uczestnik traci prawo do przyznanych akcji X, jeśli przed datą określoną w dokumencie „ A L ” jako „ V D ” ustanie jego stosunek pracy ze spółką z grupy X z przyczyn leżących po stronie pracownika (wypowiedzenie stosunku pracy), bądź też na skutek zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. Jeżeli jednak zmiana zatrudnienia nastąpi w ramach spółek z grupy X, prawo do nabycia akcji X przez Uczestnika zostaje zachowane. przypadku natomiast ustania stosunku pracy z Uczestnikiem z przyczyn obiektywnych (np. choroba), przejścia Uczestnika na emeryturę, śmierci Uczestnika lub z innych przyczyn uznanych przez zarząd X, okres restrykcji ulega skróceniu.

2018
16
maj

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania metody FIFO w celu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia akcji

Fragment:

Do poszczególnych serii Zarząd przyporządkował akcje o tych samych parametrach, nabywane w przeszłości po określonej cenie i rozdzielił pomiędzy akcjonariuszy Spółki w ilości odpowiadającej ilości posiadanych przez nich akcji danej serii w globalnej liczbie akcji danej serii. Kolejnym krokiem, jaki podejmie Zarząd Spółki będzie wydanie akcjonariuszom odcinków zbiorowych akcji, do czego Zarząd zobowiązany jest na podstawie art. 328 § 5 Kodeksu spółek handlowych. W odcinkach zbiorowych zostaną ujęte akcje danej serii należące do poszczególnych akcjonariuszy, a sposób ich pogrupowania będzie uzależniony od okoliczności związanych z ich nabyciem – wobec powyższego, jak wskazano powyżej, w odcinku zbiorowym akcji ujawniona zostanie pula akcji danej serii, które zostały nabyte w ramach jednej transakcji po jednej cenie. Aktualnie Wnioskodawca rozważa wycofanie się ze Spółki, co wiązałoby się z koniecznością odpłatnego zbycia posiadanych przez Niego akcji w Spółce, w tym 90 000 akcji serii F, nabytych na rynku giełdowym w 2008 r. Wnioskodawca przewiduje, że w momencie zbycia tych akcji, będzie dysponował odcinkiem zbiorowym obejmującym te akcje. Wnioskodawca nie wyklucza również, że w najbliższym czasie ww. akcje nie zostaną przez Niego sprzedane, niemniej jednak, z uwagi na moment życia, w którym się znajduje, Wnioskodawca dąży do ustalenia, zasad opodatkowania dochodu ze zbycia wchodzących w skład jego majątku aktywów, m.in. dla celów ewentualnego dziedziczenia.