Akcja | Interpretacje podatkowe

Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie umowy powierniczej.
Fragment:
Ponieważ Wnioskodawca nie chciał upubliczniać faktu uzyskania statusu akcjonariusza Spółki, nie zdecydował się na bezpośrednie objęcie akcji w Spółce. Ze względu na powyższe, w celu objęcia Akcji w Spółce, Wnioskodawca zawarł z osobą fizyczną umowę powiernictwa (Umowa). Na mocy Umowy Powiernik zobowiązał się do objęcia w Spółce określonej ilości Akcji w imieniu własnym, ale na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca zobowiązany został do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do objęcia Akcji przez Powiernika. W wykonaniu postanowień Umowy Wnioskodawca przekazał Powiernikowi kwotę odpowiadającą swoją wysokością wysokości wkładu pieniężnego, do którego wniesienia do Spółki zobowiązany był Powiernik. Powiernik zobowiązał się względem Wnioskodawcy do niezwłocznego przeznaczenia otrzymanych środków na cel określony w Umowie, tj. wpłacenia tych środków na rachunek bankowy Spółki celem opłacenia obejmowanych Akcji. Zgodnie z Umową, po zarejestrowaniu Spółki w rejestrze przedsiębiorców, Powiernik ma obowiązek przeniesienia na Wnioskodawcę własności objętych na Jego rzecz Akcji. Przeniesienie Akcji nastąpi na wezwanie Wnioskodawcy w terminie określonym w Umowie. Przeniesienie Akcji na Wnioskodawcę przez Powiernika będzie miało charakter nieodpłatny. Akcje zostaną przeniesione na podstawie Umowy (w wykonaniu czynności powierniczych).
2018
17
mar

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej.
Fragment:
Powiernik zobowiązał się względem Wnioskodawczyni do niezwłocznego przeznaczenia otrzymanych środków na cel określony w Umowie, tj. wpłacenia tych środków na rachunek bankowy Spółki celem opłacenia obejmowanych Akcji. Zgodnie z Umową, po zarejestrowaniu Spółki w rejestrze przedsiębiorców, Powiernik ma obowiązek przeniesienia na Wnioskodawczynię własności objętych na jej rzecz Akcji. Przeniesienie Akcji nastąpi na wezwanie Wnioskodawczyni w terminie określonym w Umowie. Przeniesienie Akcji na Wnioskodawczynię przez Powiernika będzie miało charakter nieodpłatny. Akcje zostaną przeniesione na podstawie Umowy (w wykonaniu czynności powierniczych). Zgodnie z Umową, Powiernik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń oraz dyrektyw Wnioskodawczyni przy wykonywaniu wszelkich praw wynikających z Akcji. W przypadku pozyskania przez Powiernika jakichkolwiek świadczeń związanych z posiadaniem Akcji (w szczególności z tytułu wypłaty dywidendy), świadczenia te, jako należne Wnioskodawczyni, zostaną przez Powiernika niezwłocznie przekazane Wnioskodawczyni jako podmiotowi uprawnionemu do ich otrzymania. Przekazanie Wnioskodawczyni pozyskanych przez Powiernika świadczeń związanych z posiadaniem Akcji będzie miało każdorazowo charakter nieodpłatny. Zgodnie z Umową Wnioskodawczyni zobowiązała się również do zwrotu na rzecz Powiernika kosztów sądowych oraz notarialnych poniesionych przez Powiernika w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
2018
17
mar

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej.
Fragment:
Powiernik zobowiązał się względem Wnioskodawcy do niezwłocznego przeznaczenia otrzymanych środków na cel określony w Umowie, tj. wpłacenia tych środków na rachunek bankowy Spółki celem opłacenia obejmowanych Akcji. Zgodnie z Umową, po zarejestrowaniu Spółki w rejestrze przedsiębiorców, Powiernik ma obowiązek przeniesienia na Wnioskodawcę własności objętych na Jego rzecz Akcji. Przeniesienie Akcji nastąpi na wezwanie Wnioskodawcy w terminie określonym w Umowie. Przeniesienie Akcji na Wnioskodawcę przez Powiernika będzie miało charakter nieodpłatny. Akcje zostaną przeniesione na podstawie Umowy (w wykonaniu czynności powierniczych). Zgodnie z Umową, Powiernik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń oraz dyrektyw Wnioskodawcy przy wykonywaniu wszelkich praw wynikających z Akcji. W przypadku pozyskania przez Powiernika jakichkolwiek świadczeń związanych z posiadaniem Akcji (w szczególności z tytułu wypłaty dywidendy), świadczenia te, jako należne Wnioskodawcy, zostaną przez Powiernika niezwłocznie przekazane Wnioskodawcy jako podmiotowi uprawnionemu do ich otrzymania. Przekazanie Wnioskodawcy pozyskanych przez Powiernika świadczeń związanych z posiadaniem Akcji będzie miało każdorazowo charakter nieodpłatny. Zgodnie z Umową Wnioskodawca zobowiązał się również do zwrotu na rzecz Powiernika kosztów sądowych oraz notarialnych poniesionych przez Powiernika w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
2018
8
mar

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej.
Fragment:
Powiernik zobowiązał się względem Wnioskodawcy do niezwłocznego przeznaczenia otrzymanych środków na cel określony w Umowie, tj. wpłacenia tych środków na rachunek bankowy Spółki celem opłacenia obejmowanych Akcji. Zgodnie z Umową, po zarejestrowaniu Spółki w rejestrze przedsiębiorców, Powiernik ma obowiązek przeniesienia na Wnioskodawcę własności objętych na Jego rzecz Akcji. Przeniesienie Akcji nastąpi na wezwanie Wnioskodawcy w terminie określonym w Umowie. Przeniesienie Akcji na Wnioskodawcę przez Powiernika będzie miało charakter nieodpłatny. Akcje zostaną przeniesione na podstawie Umowy (w wykonaniu czynności powierniczych). Zgodnie z Umową, Powiernik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń oraz dyrektyw Wnioskodawcy przy wykonywaniu wszelkich praw wynikających z Akcji. W przypadku pozyskania przez Powiernika jakichkolwiek świadczeń związanych z posiadaniem Akcji (w szczególności z tytułu wypłaty dywidendy), świadczenia te, jako należne Wnioskodawcy, zostaną przez Powiernika niezwłocznie przekazane Wnioskodawcy jako podmiotowi uprawnionemu do ich otrzymania. Przekazanie Wnioskodawcy pozyskanych przez Powiernika świadczeń związanych z posiadaniem Akcji będzie miało każdorazowo charakter nieodpłatny. Zgodnie z Umową Wnioskodawca zobowiązał się również do zwrotu na rzecz Powiernika kosztów sądowych oraz notarialnych poniesionych przez Powiernika w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
2018
8
mar

Istota:
Zbycie akcji.
Fragment:
Należy zwrócić uwagę, że w analizowanej sytuacji koszty prawne nie mają charakteru kosztu pośredniego ponoszonego tylko w celu sprawnego przeprowadzenia procesu zakupu akcji (jak to zazwyczaj ma miejsce). Wynika to z faktu, że prawo własności akcji przysługujące Podatnikowi było kwestionowane i podważane przez B. Poniesienie kosztów prawnych oraz sądowych pozwoliło Wnioskodawcy niejako odzyskać prawo własności akcji i uzyskać przychody z ich sprzedaży. W tej konkretnej sprawie zatem poniesienie kosztów prawnych i sądowych było podstawowym warunkiem do bezspornego ustalenia, że Wnioskodawca posiada prawo własności akcji, a w późniejszej fazie dla uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji. Powyższe rozumowanie Podatnika potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2013 roku (sygn. akt. I SA/Gl 730/12), w którym czytamy, że „ wydatkiem na nabycie akcji w rozumieniu analizowanego uregulowania nie jest wyłącznie cena, którą skarżąca Spółka uiści (uiściła) nabywając te akcje. Są to też wydatki, bez których nie byłoby możliwe skuteczne nabycie akcji ”. Ponadto potwierdzenie, że koszty prawne mogą pomniejszać podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży akcji znajduje się w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 lutego 2009 roku (sygn. IBPBII/2/415-52/08/MM ), w której czytamy, że „ poniesione przez wnioskodawcę wydatki związane z opłaceniem pomocy prawnej i usług doradczych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu i tym samym pomniejszyć wysokość dochodu do opodatkowania ”.
2018
1
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji polskiej spółki kapitałowej przez rezydenta Kanady.
Fragment:
Zgodnie z tą ustawą papierami wartościowymi są: Akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, Inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a) lub wykonane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne). Tym samym, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o PIT zbycie akcji przez nierezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce jedynie, gdy są to akcje spółki dopuszczone do obrotu publicznego w ramach regulowanego rynku giełdowego. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że posiada on status polskiego nierezydenta podatkowego i w roku 2017 dokonał on sprzedaży Akcji spółki, która nie była notowana na giełdzie Wnioskodawca nie powinien polegać opodatkowaniu w Polsce z tego tytułu.
2018
9
lut

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Nonqualified Stock Option przyznania opcji na akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.
Fragment:
Zdaniem Sądu uznanie, że przychód powstaje w momencie realizacji opcji przez nabycie akcji po cenie wynikającej z opcji oraz, że dochodem z tej czynności jest wartość rynkowa akcji pomniejszona o cenę nabycia zapłaconą w rzeczywistości prowadziłoby do opodatkowania wartości wyrażonej w pieniądzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osiągnął. Otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści, ponieważ akcją są takim składnikiem majątku, który przychód może dać dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany ewentualnie innych czynności. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dopiero zbycie akcji pozwala ustalić, jaki dochód podatnik osiągnął przez to, że nabył akcje w drodze realizacji opcji na akcje a następnie zbył te akcje. Nabycie akcji samo przez się nie daje żadnego przychodu. W praktyce wygląda to tak, że w chwili nabycia akcji podatnik ponosi tylko wydatek, bowiem jaki uzyska przychód z akcji okaże się dopiero w przyszłości. W dodatku może w ogóle przychodu tego nie osiągnąć albo ponieść stratę. W ocenie rozpatrującego niniejszą sprawę składu orzekającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zarysowanej wyżej kwestii spornej ma także zakaz podwójnego opodatkowania tożsamych wartości tym samym podatkiem dlatego w pełni zasługuje na akceptację w tym zakresie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 21 lipca 2016 r. sygn. akt II FSK 1725/14.
2018
6
lut

Istota:
Skutki podatkowe zbycia akcji.
Fragment:
Wnioskodawca nabył aktem notarialnym przed notariuszem akcje serii C emitowane przez spółkę A S.A. Akcje zostały przekształcone w akcje B S.A., a następnie w akcje C S.A. W bieżącym roku dokonano przymusowego wykupu akcji C. Wnioskodawca nadmienia, że nie była pracownikiem A S.A. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że: W roku 2000 nastąpiło połączenie się spółki A. ze Spółką B S.A. i nastąpiła zamiana akcji A S.A. na akcje B SA. Przekształcenie akcji A S.A. nastąpiło zgodnie z prospektem emisyjnym: PROSPEKT EMISYJNY sporządzony w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu 1.246.563 akcji serii M zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy przyłączanej spółki A Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. Posiadane przeze Wnioskodawcę 30 akcji A S.A. zostało przekształcone w akcje B S.A. i w dniu 29 sierpnia 2000 r. przekazane na rachunek papierów wartościowych Wnioskodawcy prowadzony przez D M w P. W 2011 r. nastąpiła zmiana nazwy Emitenta B S.A. na C S.A., zarejestrowana w dniu 17 listopada 2011 r. przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2018
27
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Podatnik został objęty programem przyznawania akcji, przy czym program ten uległ zmianie w 2011 r., z tego też względu poniżej opisano dwie wersje tego programu. Przyznanie akcji (Restricted Stock Award), W ramach przedmiotowego programu, A Inc. przyznaje nieodpłatnie wybranym pracownikom A P określoną ilość akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) A Ino, przy czym przyznanie akcji ma charakter pełnej uznaniowości ze strony A Inc. Należy zaznaczyć, że na dzień przyznania akcji (zawiadomienia) Wnioskodawca nie wchodzi w żadne prawa akcjonariusza. Prawa te materializują się wraz z fizycznym zapisem akcji na rachunku maklerskim. Dodatkowo przedmiotowe akcje objęte są szeregiem restrykcji. Mianowicie: Akcje objęte są zabezpieczeniem, zgodnie z którym akcji nie można przez określony czas zbywać, właścicielem akcji w okresie zabezpieczenia jest A Inc. Zabezpieczenie wygasa co roku w stosunku do 1/3 przyznanych akcji (oznacza to, że po pierwszym roku pracownik może zbyć 1/3 przyznanych akcji, po dwóch latach 2/3 przyznanych akcji, po trzech latach wszystkie akcje). Jeśli stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a A Inc. lub jej spółką zależną (w tym A P) wygaśnie wskutek śmierci, zwolnienia z pracy po przepracowaniu 15 lat (6 lat w przypadku dyrektorów), niezdolności do świadczenia pracy lub rozwiązania umowy o pracę z winy A Inc. lub jej spółki zależnej (w tym A P) wszystkie jeszcze nieprzysługujące prawa do akcji stają się automatycznie przysługujące.
2018
11
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Nonqualified Stock Option przyznania opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Podatnik został objęty programem przyznawania akcji, przy czym program ten uległ zmianie w 2011 r., z tego też względu poniżej opisano dwie wersje tego programu. Przyznanie akcji (Restricted Stock Award), W ramach przedmiotowego programu, I. przyznaje nieodpłatnie wybranym pracownikom P. określoną ilość akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) I., przy czym przyznanie akcji ma charakter pełnej uznaniowości ze strony I. Należy zaznaczyć, że na dzień przyznania akcji (zawiadomienia) Wnioskodawca nie wchodzi w żadne prawa akcjonariusza. Prawa te materializują się wraz z fizycznym zapisem akcji na rachunku maklerskim. Dodatkowo przedmiotowe akcje objęte są szeregiem restrykcji. Mianowicie: Akcje objęte są zabezpieczeniem, zgodnie z którym akcji nie można przez określony czas zbywać, właścicielem akcji w okresie zabezpieczenia jest I. Zabezpieczenie wygasa co roku w stosunku do 1/3 przyznanych akcji (oznacza to, że po pierwszym roku pracownik może zbyć 1/3 przyznanych akcji, po dwóch latach 2/3 przyznanych akcji, po trzech latach wszystkie akcje). Jeśli stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a I. lub jej spółką zależną (w tym P.) wygaśnie wskutek śmierci, zwolnienia z pracy po przepracowaniu 15 lat (6 lat w przypadku dyrektorów), niezdolności do świadczenia pracy lub rozwiązania umowy o pracę z winy I. lub jej spółki zależnej (w tym P.) wszystkie jeszcze nieprzysługujące prawa do akcji stają się automatycznie przysługujące.
2018
11
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.