Akcja | Interpretacje podatkowe

Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód u Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
Fragment:
Nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji nastąpiło w formie nieodpłatnej. Większość podatników aby czerpać korzyści z akcji sama musi nabyć akcje za określoną cenę, a zatem chcąc nabyć akcje musi ponieść określony koszt, którego Wnioskodawca ponosić nie musi, ponieważ akcje otrzymał nieodpłatnie. Trudno więc dowodzić, że Wnioskodawca otrzymując akcje nieodpłatnie jest w takiej samej sytuacji jak osoby, które akcje musiały kupić same. Organ nie może się więc zgodzić z Wnioskodawcą, że u niego przychód powstanie dopiero w momencie sprzedaży akcji. Za błędne należy uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że w przypadku otrzymania akcji (realizacja PSUs) przychód z tytułu udziału w Programie nie powstanie. Nie można bowiem pominąć całkowicie momentu nabycia akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek przeznaczając z niego środki na ich zakup. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie musi/musiał dokonywać, gdyż akcje otrzyma/otrzymał nieodpłatnie od spółki amerykańskiej. Jak powyżej wyjaśniono, Wnioskodawca otrzyma/otrzymał akcje spółki amerykańskiej w sposób nieodpłatny i związku z tym faktem powstanie/powstał u niego przychód.
2016
2
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód u Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
Fragment:
Nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji nastąpiło w formie nieodpłatnej. Większość podatników aby czerpać korzyści z akcji sama musi nabyć akcje za określoną cenę, a zatem chcąc nabyć akcje musi ponieść określony koszt, którego Wnioskodawca ponosić nie musi, ponieważ akcje otrzymał nieodpłatnie. Trudno więc dowodzić, że Wnioskodawca otrzymując akcje nieodpłatnie jest w takiej samej sytuacji jak osoby, które akcje musiały kupić same. Organ nie może się więc zgodzić z Wnioskodawcą, że u niego przychód powstanie dopiero w momencie sprzedaży akcji. Za błędne należy uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że w przypadku otrzymania akcji (realizacja PSUs) przychód z tytułu udziału w Programie nie powstanie. Nie można bowiem pominąć całkowicie momentu nabycia akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek przeznaczając z niego środki na ich zakup. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie musi/musiał dokonywać, gdyż akcje otrzyma/otrzymał nieodpłatnie od spółki amerykańskiej. Jak powyżej wyjaśniono, Wnioskodawca otrzyma/otrzymał akcje spółki amerykańskiej w sposób nieodpłatny i związku z tym faktem powstanie/powstał u niego przychód.
2016
2
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych) które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Zdaniem Dyrektora „ Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w przypadku, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o ten przepis koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia - jeżeli akcje te zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Natomiast w przypadku gdy zbywane akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 23 ust. 1 pkt 38 powołanej ustawy, czyli kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na objęcie akcji. ” W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji w SKA Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w analogicznej indywidualnej interpretacji z dnia 11 kwietnia 2012 r. ( IPTPB2/415-55/12-2/KR ). W dniu 2 lipca 2013 r.
2016
30
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że umorzenie nabytych przez niego w ramach połączenia odwróconego akcji własnych bez wynagrodzenia będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. nie spowoduje obowiązku rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT względnie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Majątek spółki przejmowanej przenoszony w ramach połączenia na Wnioskodawcę będzie obejmował m.in. posiadane przez Spółkę X akcje Wnioskodawcy. Przejście majątku nastąpi w drodze sukcesji uniwersalnej obejmującej wszystkie składniki majątku spółki przejmowanej. W konsekwencji, w wyniku połączenia dojdzie do sytuacji, gdy Wnioskodawcy będą przysługiwać prawa z akcji własnych. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 3 KSH, spółka akcyjna nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne), jednakże zakaz ten nie dotyczy nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej, która występuje w przypadku łączenia się spółek. Niemniej jednak akcje własne nabyte w ramach sukcesji uniwersalnej zgodnie z przepisami art. 363 § 4 i 5 KSH, powinny zostać zbyte w terminie dwóch lat od dnia ich nabycia, a w przypadku braku ich zbycia powinny zostać umorzone. W celu realizacji wytycznych zawartych w w/w przepisach KSH, Wnioskodawca rozważa bądź to automatyczne umorzenie akcji własnych bez wynagrodzenia, bądź to umorzenie dobrowolne bez wynagrodzenia. Na gruncie przepisów ustawy o CIT opisana sytuacja tj. umorzenie akcji własnych bez wynagrodzenia nie została wskazana jako zdarzenie prowadzące do powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu CIT. Umorzenie akcji własnych nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) u Wnioskodawcy, gdyż w jego wyniku Wnioskodawca nie otrzyma świadczenia wzajemnego, dlatego też nie wystąpi po jego stronie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe.
2016
29
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że umorzenie nabytych przez niego w ramach połączenia odwróconego akcji własnych bez wynagrodzenia będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. nie spowoduje obowiązku rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT względnie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Majątek spółki przejmowanej przenoszony w ramach połączenia na Wnioskodawcę będzie obejmował m.in. posiadane przez Spółkę X akcje Wnioskodawcy. Przejście majątku nastąpi w drodze sukcesji uniwersalnej obejmującej wszystkie składniki majątku spółki przejmowanej. W konsekwencji, w wyniku połączenia dojdzie do sytuacji, gdy Wnioskodawcy będą przysługiwać prawa z akcji własnych. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 3 KSH, spółka akcyjna nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne), jednakże zakaz ten nie dotyczy nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej, która występuje w przypadku łączenia się spółek. Niemniej jednak akcje własne nabyte w ramach sukcesji uniwersalnej zgodnie z przepisami art. 363 § 4 i 5 KSH, powinny zostać zbyte w terminie dwóch lat od dnia ich nabycia, a w przypadku braku ich zbycia powinny zostać umorzone. W celu realizacji wytycznych zawartych w w/w przepisach KSH, Wnioskodawca rozważa bądź to automatyczne umorzenie akcji własnych bez wynagrodzenia, bądź to umorzenie dobrowolne bez wynagrodzenia. Na gruncie przepisów ustawy o CIT opisana sytuacja tj. umorzenie akcji własnych bez wynagrodzenia nie została wskazana jako zdarzenie prowadzące do powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu CIT. Umorzenie akcji własnych nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) u Wnioskodawcy, gdyż w jego wyniku Wnioskodawca nie otrzyma świadczenia wzajemnego, dlatego też nie wystąpi po jego stronie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe.
2016
29
lis

Istota:
Ustalenie momentu powstania przychodu wynikającego z uczestnictwa w planie motywacyjnym organizowanym przez spółkę amerykańską z tytułu otrzymania akcji jako realizacji RSU.
Fragment:
Dochód ten będzie dochodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 (w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z którym, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów /akcji/ oraz papierów wartościowych). W dalszej kolejności należy zauważyć, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy wydatki na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną są kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji. Skoro podatnik otrzyma akcje nieodpłatnie, nie poniesie wydatków na ich nabycie w postaci ceny akcji. Tym samym może się okazać, że osiągnięty przez niego przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych będzie równy uzyskanemu dochodowi i to niezależnie od tego, czy wartość rynkowa akcji między ich nabyciem a zbyciem zwiększy się czy obniży (podatnik nigdy nie poniesie straty na zbyciu akcji nabytych nieodpłatnie). Uznanie, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że przychód powstaje już w momencie objęcia akcji jako równowartość ceny rynkowej nabytych nieodpłatnie papierów wartościowych prowadziłoby do podwójnego opodatkowania części dochodu. Po raz pierwszy doszłoby do opodatkowania przychodu w momencie nabycia akcji, a drugi raz w momencie ich zbycia. Nabycie akcji nieodpłatnie oznacza bowiem niemożność uwzględnienia w podstawie opodatkowania kosztów uzyskania przychodów.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob prawnych w zakresie kosztow uzyskania przychodow.
Fragment:
Program/uprawnienie do akcji zastrzezonych okreslany jako ?B? (dalej: ?B?). ?B? polega na przyznaniu pewnym pracownikom spolek z grupy Z prawa do nieodplatnego otrzymania okreslonej liczby akcji K po uplywie okreslonego czasu od dnia przyznania tego prawa, tj. po uplywie roku (1/3 przyznanej liczby akcji), dwoch lat (1/3 przyznanej liczby akcji), trzech lat (1/3 przyznanej liczby akcji). Przyznanie prawa do nieodplatnego otrzymania akcji K okreslane jest jako ?Award Date?. Akcje po uplywie danego okresu przekazywane sa na rachunek prowadzony przez biuro maklerskie dla danego pracownika i pracownik moze nimi dysponowac, tzn. albo zlecic ich natychmiastowa sprzedaz (okreslane jako ?Sell all Shares?), albo trzymac je nadal na rachunku maklerskim (okreslane jako ?Hold Shares?), Moment przekazania akcji na rachunek maklerski pracownika okreslany jest jako ?Release Date. W okresie od przyznania prawa tj. od Award Date do przekazania akcji na rachunek maklerski tj. do Release Date pracownik nie jest uprawniony do dysponowania akcjami ani do czerpania jakichkolwiek pozytkow z tych akcji. W przypadku utrzymania wlasnosci akcji przez 3 lata od dnia ich przekazania na rachunek maklerski, pracownik jest uprawniony do otrzymania dodatkowo 20% akcji posiadanych na rachunku maklerskim przez okres 3 lat. ?B? prowadzony jest przez K przy udziale zewnetrznego biura maklerskiego, ktore to biuro zarowno wykonuje czynnosci administracyjne jak i uslugi brokerskie.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia oraz sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład pieniężny i niepieniężny.
Fragment:
Zdaniem Skarżącego w takim przypadku koszty uzyskania przychodów należy ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f,, tj. w wysokości nominalnej wartości objętych akcji w spółce komandytowo – akcyjnej. Natomiast Minister Finansów stwierdził, że kosztem nabycia przez Skarżącego akcji spółki komandytowo-akcyjnej będzie wartość historyczna nabycia przez niego wkładu niepieniężnego, czyli koszty jakie poniósł przy nabyciu (objęciu) tego wkładu niepieniężnego. Za koszt nabycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej nie można uznać bowiem wartości nominalnej akcji z dnia ich objęcia przez Skarżącego, skoro wniesienie wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powoduje powstania przychodu, który mógłby być opodatkowany. Zdaniem Sądu stanowisko Ministra Finansów pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f,, który to przepis stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
2016
28
lis

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia oraz sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład pieniężny i niepieniężny
Fragment:
Zdaniem Skarżącego w takim przypadku koszty uzyskania przychodów należy ustalić na podstawie art. 22 ust. lf pkt 1 u.p.d.o.f,, tj. w wysokości nominalnej wartości objętych akcji w spółce komandytowo - akcyjnej. Natomiast Minister Finansów stwierdził, że kosztem nabycia przez Skarżącego akcji spółki komandytowo-akcyjnej będzie wartość historyczna nabycia przez niego wkładu niepieniężnego, czyli koszty jakie poniósł przy nabyciu (objęciu) tego wkładu niepieniężnego. Za koszt nabycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej nie można uznać bowiem wartości nominalnej akcji z dnia ich objęcia przez Skarżącego, skoro wniesienie wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powoduje powstania przychodu, który mógłby być opodatkowany. Zdaniem Sądu stanowisko Ministra Finansów pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią art. 22 ust. lf pkt 1 u.p.d.o.f, który to przepis stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia oraz sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład pieniężny i niepieniężny.
Fragment:
Zdaniem Skarżącego w takim przypadku koszty uzyskania przychodów należy ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f., tj. w wysokości nominalnej wartości objętych akcji w spółce komandytowo – akcyjnej. Natomiast Minister Finansów stwierdził, że kosztem nabycia przez Skarżącego akcji spółki komandytowo-akcyjnej będzie wartość historyczna nabycia przez niego wkładu niepieniężnego, czyli koszty jakie poniósł przy nabyciu (objęciu) tego wkładu niepieniężnego. Za koszt nabycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej nie można uznać bowiem wartości nominalnej akcji z dnia ich objęcia przez Skarżącego, skoro wniesienie wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powoduje powstania przychodu, który mógłby być opodatkowany. Zdaniem Sądu stanowisko Ministra Finansów pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f,, który to przepis stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nieodpłatnie od spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki ekwiwalentów akcji NEA w postaci ograniczonych warunkowych praw zamiennych na akcje spółki amerykańskiej
Fragment:
Nie ulega bowiem wątpliwości, że osoby uczestniczące w programie motywacyjnym, w sytuacji sprzedaży akcji uzyskają przychody z kapitałów pieniężnych i będą zobowiązane do określenia podstawy opodatkowania, jaką jest różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a kwotą po jakiej te akcje zostały nabyte. Uznanie zatem przez Ministra Finansów, że w sytuacji nieodpłatnego nabycia akcji (udziałów) dochód powstaje już w momencie ich nabycia, a nie ich sprzedaży powoduje wystąpienie podwójnego opodatkowania i nierówne obciążenie podatkowe podatników nabywających akcje nieodpłatnie i podatników nabywających akcje odpłatnie. Każdy z nich powinien natomiast zapłacić podatek wyłącznie od faktycznego przyrostu majątku w wyniku zbycia akcji. Warto też zwrócić uwagę, że nabycie akcji po cenie niższej od rynkowej może mieć wpływ na wysokość dochodu osiągniętego w wyniku zbycia akcji. Dochodem uzyskanym przez podatnika (przy czym nie budzi wątpliwości, że dochód ten będzie dochodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.f. w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.f.) będzie wówczas nadwyżka przychodów (kwoty należnej za akcje) nad kosztami ich nabycia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.f. wydatki na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną są kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji. Niższa cena nabycia akcji zwiększać będzie więc wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu p.d.f.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe nabycia nieodpłatnie akcji i ich sprzedaży
Fragment:
Wnioskodawczyni zwróciła uwagę, iż w chwili zakwalifikowania jej do Programu i otrzymania prawa do objęcia w przyszłości akcji Spółki matki w sposób nieodpłatny nie powstawał u niej przychód do opodatkowania. W momencie okresu restrykcji nie miała bowiem prawa do rozporządzania w żaden sposób tymi akcjami, nie mogła ich zbyć ani darować. W związku z powyższym do czasu wejścia w posiadanie pakietów akcji tj. do czasu upływu okresu restrykcji Wnioskodawczyni nie uzyskiwała żadnej wymiernej korzyści z tytułu uczestnictwa w programie. Dopiero moment upływu okresu karencji powoduje, że w sposób nieodpłatny otrzymała na własność opisany pakiet akcji Spółki matki. Tym samym dopiero w momencie objęcia akcji można mówić o przysporzeniu dla otrzymującego. Akcje Spółki matki Wnioskodawczyni otrzymała bowiem w sposób nieodpłatny. W przypadku innych osób, nieuczestniczących w Programie objęcie akcji wiązałoby się z ich nabyciem w drodze umowy kupna - sprzedaży. W związku z powyższym, w chwili otrzymania przez Wnioskodawczynię na własność pakietu akcji Spółki matki po okresie restrykcji, faktycznie uzyskała przychód z tytułu nieodpłatnego ich nabycia. Z uwagi na fakt, iż w ramach Programu Wnioskodawczyni otrzymała pakiety akcji spółki zagranicznej z siedzibą w Paryżu należy zastosować odpowiednie przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2016
28
lis

Istota:
Czy w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji Uczelni w zamian za przeniesienie na jej rzecz udziału w nieruchomości — powstanie dla Spółki (Wnioskodawczyni) przychód do opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) akcji Spółki za wynagrodzeniem. Innymi słowy Spółka w miejsce wypłaty kwot należnych akcjonariuszowi w wyniku umorzenia akcji Spółki dokona przeniesienia na jego rzecz współudział we własności nieruchomości o wartości odpowiadającej kwocie należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji. Instytucja umorzenia akcji spółki akcyjnej uregulowana została w art. 359 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych – (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: KSH). Zgodnie z § 1 tego artykułu akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). § 2 art. 359 KSH stanowi, iż umorzenie akcji wymaga uchwały zgromadzenia spółki, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.
2016
28
lis

Istota:
Odpłatne zbycie akcji przez pracowników również nie rodzi po stronie Spółki żadnych obowiązków płatnika, ani obowiązków informacyjnych wynikających w szczególności z treści art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskiwany przez Uprawnionych ze sprzedaży akcji należy zaliczyć do źródła przychodów kapitały pieniężne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik (uczestnik Programu) będzie zobowiązany w składanym zeznaniu podatkowym samodzielnie wykazać dochody z kapitałów pieniężnych uzyskane w roku podatkowym oraz obliczyć należny podatek dochodowy.
Fragment:
W dalszej kolejności w odniesieniu do momentu nabycia przez pracowników Spółki akcji spółki amerykańskiej na skutek konwersji Jednostek RSU na akcje spółki amerykańskiej niewątpliwie ma miejsce przysporzenie majątkowe po stronie pracowników, z uwagi na fakt, że aby podatnik mógł czerpać korzyści z akcji musiałby nabyć akcje za określoną cenę, a w związku z ich nieodpłatnym nabyciem nie ponosi takich wydatków. Operacja ta wywołuje skutek podatkowy w postaci uzyskania przez pracowników Spółki przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie odpowiadać wartości rynkowej nabytych nieodpłatnie akcji zagranicznej spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że realne przysporzenie majątkowe Uprawniony może otrzymać dopiero w momencie sprzedaży akcji Spółki amerykańskiej. Dlatego też sprzedaż akcji Spółki amerykańskiej przez Uprawnionych będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, z uwagi na fakt, że Spółka nie jest organizatorem Programu i podmiotem przyznającym akcje spółki zagranicznej, lecz akcje zostają przyznane nieodpłatnie przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a więc przez podmiot, z którym nie wiąże pracowników Spółki stosunek pracy (Uprawnieni nie są związani ze spółką amerykańską stosunkiem pracy ani żadnym innym stosunkiem pokrewnym), przychód z tego tytułu nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodu ze stosunku pracy.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowych nabycia i realizacji Akcji wirtualnych.
Fragment:
Zgodnie z zasadami Programu Akcje wirtualne nie będą stanowiły akcji w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, ponadto nie będą akcjami notowanymi na giełdzie i nie dadzą ich nabywcom żadnych praw udziałowych w stosunku do Spółki. Zatem Podatnik jako posiadacz Akcji wirtualnych nie będzie uważany za akcjonariusza/udziałowca spółki z tytułu posiadania tych akcji, a w szczególności z tytułu posiadania tych akcji nie będzie mu przysługiwało prawo głosu ani prawo do dywidendy. Przyznawane Osobom Uprawnionym Akcje wirtualne będą niezbywalne, z wyjątkiem ich wykupu przez Spółkę w celu realizacji przez Osobę Uprawnioną przyznanego jej prawa. Stosownie do postanowień Programu, Osoba Uprawniona (w tym Podatnik) nabywając Akcje wirtualne nabędzie uprawnienie do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego kalkulowanego jako iloczyn liczby przyznanych Akcji wirtualnych i ich wartości na dzień realizacji (wykupu), a Spółka zobowiąże się do odkupienia od Osób Uprawnionych Akcji wirtualnych po cenie obowiązującej na dzień wykupu. Wartość nominalna jednej Akcji wirtualnej, po której Osoby Uprawnione (w tym Podatnik) nabędą Akcje wirtualne wyniesie 1 zł i nie ulegnie zmianie w kolejnych latach obowiązywania Programu.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia, po przekształceniu, akcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Luksemburgu.
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 8a ustawy, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce -do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia, po przekształceniu, akcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Holandii .
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 8a ustawy, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce -do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
26
lis

Istota:
Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym w momencie nieodpłatnego otrzymania dodatkowej akcji („matching share”) powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, lecz będzie on korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PIT?
Fragment:
W przytoczonej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że: „ nieodpłatne objęcie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu motywacyjnego, należy uznać za przychód z kapitałów pieniężnych, niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Tak więc, dochód powstały w momencie realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia (nabycia) akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. Dopiero w momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z kapitałów pieniężnych, z którego Wnioskodawca będący uczestnikiem programu powinien rozliczyć się osobiście. ” Co więcej, uwzględniając charakter interpretacji i postanowień, tj. fakt wydawania ich w konkretnych stanach faktycznych, warto wskazać, że podobne stanowisko - kwalifikacja przysporzenia majątkowego w formie przyznanych beneficjentom analogicznych programów akcji jako przychodu opodatkowanego jedynie w momencie odpłatnego zbycia akcji przez beneficjentów zostało zaprezentowane również w innych interpretacjach prawa podatkowego, m.in.: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016 r. (sygn.
2016
26
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
Fragment:
(...) akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, będący osobą fizyczną („ Wnioskodawca ” lub „ Akcjonariusz ”) posiada akcje spółki komandytowo-akcyjnej oraz będzie posiadał akcje innych spółek komandytowo-akcyjnych („ SKA ”). Walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Na ten cel zostaną przekazane środki zgromadzone na kapitale zapasowym SKA, pochodzące z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji. Agio emisyjne powstało w związku z wniesieniem do SKA wkładów pieniężnych i niepieniężnych.
2016
26
lis

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu art. 359 § 1 kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, że wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza także indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 marca 2012 r. znak IPTPB2/415-778/11-2/KR : „ Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w przypadku, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce komandytowo-akcyjnej nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o ten przepis koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia - jeżeli akcje te zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Natomiast w przypadku gdy zbywane akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji, Wnioskodawca ustali zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 23 ust. 1 pkt 38 powołanej ustawy, czyli kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na objęcie akcji. ” W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji w SKA Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w analogicznej indywidualnej interpretacji z dnia 11 kwietnia 2012 r. IPTPB2/415-55/12-2/KR . W świetle powyższego – uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2016 r. sygn. akt II FSK 1153/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
26
lis

Istota:
Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy, z tytułu nabycia i realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, powstanie tylko w momencie wypłaty mu Kwoty Rozliczenia i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust 1 Ustawy o PIT, który Wnioskodawca powinien rozliczyć wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym?
Fragment:
Aby zrealizować Program, oprócz wdrożenia stosownego regulaminu, Spółka zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą pisemną/e umowę/y, której/których treścią będzie przyznanie mu określonej w umowie liczby akcji fantomowych, których wartość nominalna w momencie przyznania będzie wynosiła 100 zł za akcję. Umowy będą umowami cywilnoprawnymi, odrębnymi od umów o pracę. Akcje fantomowe zostaną przyznane Wnioskodawcy nieodpłatnie. Zgodnie z zasadami Programu, akcje fantomowe nie będą stanowiły akcji w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, nie będą akcjami notowanymi na giełdzie i nie dadzą Wnioskodawcy żadnych praw udziałowych w stosunku do Spółki, a zatem posiadacz akcji fantomowych nie będzie uważany za akcjonariusza spółki z tytułu posiadania tych akcji, w szczególności nie będzie mu przysługiwało prawo głosu ani prawo do dywidendy. Przyznawane Wnioskodawcy akcje fantomowe będą niezbywalne. Zgodnie z zasadami Programu, Wnioskodawca otrzymując akcje fantomowe nabędzie prawo do otrzymania w przyszłości, po spełnieniu przewidzianych zasadami Programu warunków, kwoty rozliczenia pieniężnego (dalej: „ Kwota Rozliczenia ”) kalkulowanego jako iloczyn liczby przyznanych akcji fantomowych i ich wartości ustalanej po zakończeniu okresu wyczekiwania. Realizacja tego prawa nastąpi poprzez przedstawienie Wnioskodawcy akcji fantomowych do umorzenia. Umorzenie nastąpi poprzez wypłatę Wnioskodawcy Kwoty Rozliczenia.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.