Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji XY jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez XY (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez XY w ramach Programu są akcjami zwykłymi XY, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia XY, cena akcji XY podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji XY na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez XY, Pracownicy mogą nabyć akcje XY za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję XY (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają (...)

2018
14
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji Y jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez Y (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez Y w ramach Programu są akcjami zwykłymi Y, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Y, cena akcji Y podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji Y na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez Y, Pracownicy mogą nabyć akcje Y za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję Y (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty 500 EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają blokadzie (...)

2018
14
gru

Istota:

Obowiązków płatnika związanych z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego

Fragment:

Uprawnienie Pracowników do uzyskania akcji VE jest związane z zatrudnieniem ich u Wnioskodawcy jako spółki z Grupy, oferta nabycia akcji została złożona Pracownikom bezpośrednio przez VE (a nie przez osobę trzecią), w procesie oferowania akcji nie jest zaangażowany żaden pośrednik finansowy, akcje oferowane przez VE w ramach Programu są akcjami zwykłymi VE, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia VE, cena akcji VE podlegających nabyciu przez Pracowników (dalej: Cena) zostanie obliczona na podstawie 20 notowań cen akcji VE na francuskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie ustalonym przez VE, Pracownicy mogą nabyć akcje VE za własne środki pieniężne (dalej: Akcje Nabyte) – łączna kwota, jaką dany pracownik ma prawo zainwestować w ramach Programu, będzie podlegać limitowi w wysokości 25% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, przy zakupie Akcji Nabytych Pracownikom przysługuje dyskonto w wysokości 20% Ceny, ponadto za każdą Akcję Nabytą pracownik otrzyma bezpłatnie jedną dodatkową akcję VE (dalej: Akcje Bezpłatne); maksymalna wartość brutto Akcji Bezpłatnych otrzymanych przez jednego pracownika jest ograniczona do kwoty EUR. Przyznanie Pracownikom Akcji bezpłatnych nie wynika z umów o pracę ani z regulaminu pracy obowiązującego u Wnioskodawcy, Pracownik otrzyma Akcje Bezpłatne równocześnie w momencie nabycia Akcji Nabytych, przez okres 5 lat Akcje Nabyte i Akcje Bezpłatne podlegają blokadzie (...)

2018
13
gru

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

Fragment:

Prawo do nabycia akcji uprawniony pracownik może zrealizować po upływie trzyletniego okresu, wskutek czego staje się pełnoprawnym właścicielem akcji. Przyznanie opcji na akcje (SOP) należy utożsamiać z obietnicą składaną przez Spółki, iż w przyszłości uprawniony uczestnik Planów będzie miał prawo do nabycia akcji Spółek po określonej cenie. Obietnica ta z różnych względów może nie zostać zrealizowana (np. zgodnie z zasadami Planów, gdy pracownik przed realizacją opcji odejdzie z pracy, nie uzyska prawa do nabycia akcji). nieodpłatnego otrzymania tzw. akcji restrykcyjnych (Restricted Shares) M USA o ograniczonych prawach, (dalej „ RS ”) którymi pracownicy nie mogą swobodnie dysponować przed spełnieniem określonych warunków i przed upływem okresu, który co do zasady trwa 3 lata. W tym czasie akcje nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek obrotu (np. sprzedaży). Dopiero po tym okresie pracownik może akcje swobodnie zbyć. Nieodpłatne przyznanie akcji restrykcyjnych RS powoduje, iż pracownicy stają się właścicielami akcji. Przed upływem okresu, trwającego co do zasady trzy lata - akcje nie mogą być przedmiotem obrotu. Podczas trwania okresu restrykcji, pracownicy nie mają prawa do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy, przysługuje im jednak prawo do świadczenia o nazwie „ dividend equivalent ”, które stanowi równowartość dywidendy wypłacanej przez Spółkę Matkę akcjonariuszom.

2018
18
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w sytuacji nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania akcji w ramach programu premiowego.

Fragment:

(...) akcji stanowi konsekwencję przyznania wybranym osobom fizycznym szczególnego uprawnienia w tym zakresie, uprawnienie osób wskazanych do objęcia lub nabycia akcji zostało dokonane w formie uchwały walnego zgromadzenia – wskazany przepis nie przewiduje zatem możliwości przyznania uprawnienia do objęcia lub nabycia akcji w formie innej niż uchwała walnego zgromadzenia, wystąpiła nadwyżka (dodatnia różnica) pomiędzy wartością rynkową objętych lub nabytych akcji a wydatkami na ich objęcie lub nabycie poniesionymi przez osobę obejmującą lub nabywającą akcje, obejmowane lub nabywane akcje pozostają akcjami spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co jednak niezwykle ważne, zdaniem Wnioskodawcy, z przepisu art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w żaden sposób nie wynika przy tym jednak, że (a) obejmowane lub nabywane akcje muszą być akcjami tej samej spółki, której walne zgromadzenie przyznaje uprawnienie osobom wskazanym do nabycia akcji oraz że (b) uchwałę w sprawie przyznania akcji musi podjąć emitent akcji – wskazany przepis dotyczy tym samym również sytuacji, w której walne zgromadzenie danej spółki akcyjnej uprawni w formie uchwały wskazane osoby do nabycia akcji innej spółki akcyjnej.

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążące na Spółce obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Kolejnym etapem programu motywacyjnego będzie sprzedaż akcji przez pracowników. Uczestnicy programów uzyskają zatem dochód dopiero w momencie zbycia akcji spółki dominującej - zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Na podstawie art. 17 ust. 1ab pkt 1 omawianej ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2018
8
lis

Istota:

Dotyczy ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związa-nych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie mo-tywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Fragment:

Przy czym - w zależności od wariantu realizacji opcji na akcje Spółki US - część przyznanych akcji Spółki US może zostać zbyta i przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w Programie SOA, tj. wartości akcji Spółki US z dnia przyznania opcji na akcje. Oznacza to, iż w momencie realizacji opcji na akcje Spółki US, pracownik może otrzymać nadwyżką wartości akcji Spółki US na moment realizacji opcji w porównaniu do wartości na moment przyznania opcji - w zależności od wariantu realizacji - w formie świadczenia pieniężnego ze zbycia pozostałej części akcji Spółki US lub w formie otrzymania tych akcji. W obu przypadkach, wartość świadczenia jest wartością akcji Spółki US, która przy pomocy dedykowanego biura maklerskiego zostaje wydana Pracownikowi na podstawie Wariantu 1 oraz Wariantu 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, moment powstania obowiązku podatkowego dla Wariantu 1 - tj. realizacji praw z opcji na akcje Spółki US i sprzedaży akcji przez biuro maklerskie, a w rezultacie uzyskanie wypłaty pieniężnej przez Pracownika - powstaje w momencie zbycia akcji Spółki US celem uzyskania świadczenia pieniężnego przez Pracownika. Natomiast, w zakresie Wariantu 2 - tj. realizacji praw z opcji na akcje Spółki US i otrzymania pakietu akcji przez Pracownika - momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment zbycia otrzymanych akcji Spółki US przez Pracownika.

2018
28
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie Akcji od Spółki Matki sprzedanych następnie osobom uprawnionym w ramach Programu mogą być dla Wnioskodawcy kosztem podatkowym, oraz ustalenia kiedy Wnioskodawca jako koszt podatkowy może wykazać wydatki poniesione na nabycie Akcji od Spółki Matki sprzedanych następnie Osobom Uprawnionym w ramach Programu.

Fragment:

Po otrzymaniu zgłoszenia Spółka sporządzi wycenę Spółki, a następnie przedstawi Osobom Uprawnionym, które, zgłosiły zamiar odprzedaży Akcji na rzecz Spółki, sporządzoną wycenę Spółki wraz z proponowaną ceną odprzedaży Akcji, ustaloną na podstawie tej wyceny. Cena odsprzedaży Akcji będzie równa: 30% wartości rynkowej odsprzedawanych Akcji - w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego zamiaru odprzedaży Akcji na rzecz Spółki przed upływem trzech lat od dnia nabycia tych Akcji od Spółki, 100% wartości rynkowej odsprzedawanych Akcji - w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego zamiaru odprzedaży Akcji na rzecz Spółki po upływie trzech lat od dnia nabycia tych Akcji od Spółki. Uczestnik Programu Akcyjnego będzie uprawiony do zgłoszenia żądania odkupienia przez Spółkę przysługujących mu Akcji za zaproponowaną przez Spółkę cenę. Uczestnik Programu Akcyjnego będzie mógł zgłosić takie żądanie Spółce na piśmie po przedstawieniu mu sporządzonej wyceny Spółki oraz ustalonej na tej postawie ceny odprzedaży Akcji. W przypadku zgłoszenia przez Osobę Uprawnioną żądania odkupienia przez Spółkę przysługujących mu Akcji, Spółka zawrze z Uczestnikiem Programu Motywacyjnego umowę sprzedaży Akcji i zapłaci Uczestnikowi Programu Motywacyjnego ustaloną cenę.

2018
16
paź

Istota:

Przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonego umorzenia akcji oraz obowiązek wystawienia wynagradzanym akcjonariuszom informacji IFT-2/IFT-2R, bez obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Fragment:

Na podstawie art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu Spółki została przez jej Walne Zgromadzenie podjęta uchwała o przymusowym umorzeniu częściowo opłaconych akcji, za wynagrodzeniem dla akcjonariuszy posiadających te umarzane akcje. Art. 359 kodeksu spółek handlowych stanowi w szczególności, że akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) gdy statut tak stanowi (par. 1 art. 359 ksh) przy czym umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia i następuje za wynagrodzeniem (par. 2 art. 359 ksh). Statut spółki stanowi, że jej walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o umorzeniu akcji bez zgody akcjonariusza (par. 7 ust. 13 statutu Spółki), w szczególności gdy nie uiścił on w wymaganym terminie wpłaty na objęte akcje (par 7. ust 9b statutu Spółki). Ponieważ zdarzenie takie miało miejsce, akcjonariusze pomimo wezwania nie dokonali wpłat na objęte akcje, walne zgromadzenie Spółki, na wyżej przedstawionej podstawie prawnej i w zgodzie z jej wymaganiami, podjęło uchwałę o przymusowym umorzeniu akcji za wynagrodzeniem, które jest niższe od wydatków poniesionych na objęcie akcji, w przypadku każdego z akcjonariuszy. W związku z podjęciem uchwały o umorzeniu akcji, walne zgromadzenie podjęło także uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z wymogami art. 360 ust. 1 ksh, która stanowi, że kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na kapitał rezerwowy.

2018
13
paź

Istota:

Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

Fragment:

Z literalnego brzmienia Umowy zawartej pomiędzy V Inc. a V EU wynika, że V Inc. dokonała emisji nowych akcji uprzywilejowanych serii C „ preferred stock ” o wartości nominalnej 0,0001 USD za każdą akcję, które w perspektywie następnych 12 lat będą przedmiotem częściowej automatycznej konwersji („ conversion ” tł. na polski „ przekształcenie ”, „ konwersja ”) na akcje zwykłe serii A „ common stock ” VISA Inc. o wartości nominalnej 0,0001 USD na każdą akcję. Zgodnie z brzmieniem Umowy, w wyniku automatycznej konwersji Bank w miejsce posiadanych akcji uprzywilejowanych serii C „ preferred stock ”, otrzyma, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, w pełni opłacone akcje zwykłe serii A „ common stock ”. Automatyczna konwersja akcji następowała będzie częściowo w 4,6,8,9,10,11 i 12 rocznicę zawarcia Umowy. Do pierwszej konwersji akcji dojdzie w 2020 r. Z postanowień umownych wynika, że strony transakcji ustaliły wstępny współczynnik konwersji na poziomie 13,952 akcji serii A „ common stock ” za jedną akcję uprzywilejowaną serii C „ preferred stock ”. Ustalony wstępny współczynnik konwersji, będzie przedmiotem analizy i oceny przez V Inc. każdorazowo na moment konwersji akcji tj. w 4, 6, 8, 9, 10, 11 oraz 12 rocznicę zawarcia Umowy i będzie mógł podlegać zmianie.