Akcja | Interpretacje podatkowe

Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zbycie akcji pracowniczych.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 1998 r. jako pracownik Grupy, za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Wnioskodawczyni nabyła odpłatnie 821 akcji serii spółki. Akcje te zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w drodze publicznej subskrypcji. W październiku 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego. Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z Biuletynem nr: „ W dniu ... Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału Spółki w drodze emisji nowych akcji (serii). Akcje przeznaczone są dla pracowników i członków władz spółek tworzących Grupę Kapitałową ”. Akcje Serii przeznaczone są dla pracowników, który byli zatrudnieni w dniu 30 października 1996 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy należy opodatkować dochód ze sprzedaży akcji nabytych (...)
2017
6
gru

Istota:
Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej, kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na akcje stanowi koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Podkreślić należy, że umowne potrącenie wierzytelności akcjonariusza wobec spółki z tytułu wpłaty na poczet akcji z wierzytelnością spółki względem akcjonariusza jest dopuszczalne, o czym wyraźnie stanowi art. 14 § 4 zdanie drugie k.s.h. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej, kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na akcje stanowi koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Zainteresowanych, całość kwoty pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na akcje stanowi koszt uzyskania przychodu. W opisanym stanie faktycznym konwersja pożyczki na akcje stanowi objęcie akcji w spółce przez pożyczkodawców za wkład niepieniężny (zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. 0461- ITPB4.4511.784.2016.KW). W konsekwencji po stronie akcjonariuszy powstanie przychód z tytułu objęcia akcji w spółce (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów odpłatnego zbycia akcji.
Fragment:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Wskazać należy, że pod pojęciem wydatków na nabycie udziałów (akcji), należy rozumieć wszelkie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie, czyli takie, bez których nabycie udziałów nie byłoby możliwe. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji lub inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.). Mając na uwadze takie rozumienie pojęcia „ wydatki na nabycie ”, łatwo zauważyć, że odnosi się ono wyłącznie do kosztów, których poniesienie warunkuje nabycie udziałów (akcji). „ Wydatkami na nabycie ” będą zatem wyłącznie koszty, bez których przeniesienie własności udziałów (akcji) nie będzie możliwe. Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie odpłatnego zbycia akcji z uwzględnieniem, iż spełniają ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów podatkowych wynikające z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
4
lis

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji nastąpiło w formie nieodpłatnej. Większość podatników aby czerpać korzyści z akcji sama musi nabyć akcje za określoną cenę, a zatem chcąc nabyć akcje musi ponieść określony koszt, którego Wnioskodawca ponosić nie musi, ponieważ akcje otrzymał (otrzyma) nieodpłatnie. Wnioskodawca otrzymując akcje spółki amerykańskiej nieodpłatnie jest bowiem w innej sytuacji niż osoby, które takie akcje musiałyby kupić same. Zatem przychód u Wnioskodawcy powstanie również jeszcze przed momentem sprzedaży akcji. Tymczasem Wnioskodawca pomija całkowicie moment otrzymania (nabycia) akcji spółki amerykańskiej, którego wszak nie można pominąć. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie będzie musiał dokonywać, gdyż akcje, którymi może rozporządzać bez ograniczeń otrzyma nieodpłatnie od spółki amerykańskiej. Nie ma więc powodu, aby uprzywilejowywać Wnioskodawcę. W rozstrzyganej sprawie ze względu na fakt, że przedmiotem nabycia są akcje spółki amerykańskiej należy odnieść się do odpowiednich przepisów umowy z dnia 8 października 1974 r. podpisanej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie (Dz.U. z 1976 r.
2017
6
paź

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze darowizny
Fragment:
Wyjaśnić należy, że otrzymanie akcji w drodze darowizny, a następnie sprzedaż tych akcji są to dwa odrębne zdarzenia podlegające opodatkowaniu dwoma różnymi podatkami. Nabycie akcji w drodze darowizny podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, nie podlega natomiast przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei sprzedaż akcji podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy bowiem innego rodzaju zdarzenia niż nabycie tych akcji w drodze darowizny. Wskazać również należy, że fakt zwolnienia w podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze darowizny akcji w żadnym wypadku nie oznacza, że wartość darowanych akcji winna pomniejszać podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu sprzedaży tych akcji. Ustawodawca bowiem wprost wskazał co stanowi koszty uzyskania przychodów, które pomniejszają przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że z tytułu przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego, Wnioskodawczyni nie ma prawa do pomniejszenia przychodu o wartość tych akcji określoną w umowie darowizny oraz o wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn nie należy się.
2017
5
paź

Istota:
Czy w wyniku nabycia przez akcjonariusza Emitenta, będącego osobą fizyczną i wykazującego w Dniu Referencyjnym Niedobory Scaleniowe, akcji Emitenta w wyniku ich nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz takiego akcjonariusza Emitenta w ramach procedury uzupełniania Niedoborów Scaleniowych, po stronie takiego akcjonariusza Emitenta (osoby fizycznej) powstał przychód (dochód) z tzw. „innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia tych akcji Emitenta przez takiego akcjonariusza Emitenta (przekazania ich na jego rzecz przez Wnioskodawcę), w związku z czym Wnioskodawca będzie obowiązany sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać takiemu akcjonariuszowi Emitenta oraz odpowiedniemu urzędowi skarbowemu?
Fragment:
Na podstawie Uchwały Scaleniowej dokonano scalenia wszystkich akcji Emitenta w ten sposób, że każde 12 (dwanaście) akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł zostało połączone w 1 (jedną) akcję Emitenta o wartości nominalnej 12 zł każda bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta (dalej jako „ Scalenie Akcji ”). Liczba wszystkich akcji Emitenta uległa zmniejszeniu z 4.968.805.368 do 414.067.114. Zgodnie z Uchwałą Scaleniową, dniem, który służył za podstawę ustalenia liczby akcji Emitenta posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy Emitenta na potrzeby wymiany akcji w związku ze Scaleniem Akcji, był dzień rejestracji zmiany Statutu Emitenta dokonanej Uchwałą Scaleniową przez właściwy dla Emitenta sąd rejestrowy (dalej jako „ Dzień Referencyjny ”). Akcjonariuszami Emitenta w Dniu Referencyjnym były m.in. osoby fizyczne (w tym pracownicy Emitenta). W związku ze Scaleniem Akcji wystąpiły tzw. niedobory scaleniowe, tzn. sytuacje, w których akcjonariusz Emitenta posiadał dotychczasowe akcje Emitenta w liczbie niepodzielnej przez 12 lub mniejszej niż 12, która po Scaleniu Akcji powodowałaby odpowiednio uzyskanie nowych akcji Emitenta wraz z częścią ułamkową nowej akcji Emitenta lub uzyskanie wyłącznie części ułamkowej nowej akcji Emitenta (dalej jako „ Niedobory Scaleniowe ”).
2017
4
paź

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania oraz zbycia akcji spółki amerykańskiej.
Fragment:
(...) akcje Spółki w 4 rocznych transzach i mogą nimi rozporządzać bez żadnych ograniczeń; Uczestnik nabywając te akcje nie ma prawa do dywidendy. Wnioskodawczyni została objęta tym programem i otrzymała zawiadomienie ze spółki amerykańskiej, że jest uprawniona do zakupu 1200 akcji spółki amerykańskiej (deferred shares), w cenie preferencyjnej, która jest niższa od ceny rynkowej akcji. Zgodnie z zawiadomieniem, akcje te zostaną przyznane Wnioskodawczyni w 4 transzach. Przyznanie pierwszej (300 akcji) nastąpiło 14 maja 2015 r., kolejne 3 transze po 300 akcji będą uruchomione w kolejnych trzech latach, również w maju. Faktyczne przyznanie tych akcji jest potwierdzone zapisem na koncie maklerskim Wnioskodawczyni, które posiada w tym celu w USA. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymanie akcji w formie ich fizycznego zapisu na rachunku maklerskim, o których mowa w stanie faktycznym powoduje, że powstaje po stronie Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania? Jeśli tak, jakie jest źródło tego przychodu, co jest podstawą opodatkowania oraz jaka jest stawka podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w momencie sprzedaży akcji (...)
2017
4
paź

Istota:
Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, tj. fakt, że Wnioskodawca nie jest organizatorem i administratorem przedmiotowego Planu oraz nie ponosi kosztów zakupu akcji w ramach Planu, nabycie przez pracowników Wnioskodawcy akcji spółki zagranicznej po cenie niższej niż rynkowa wartość tych akcji w dniu zakupu, nie rodzi na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika, jako pracodawcy.
Fragment:
Podjęte przez pracowników Grupy uczestniczących w Planie zobowiązanie do regularnych inwestycji w akcje L. odróżnia ich od inwestorów giełdowych, którzy nie są zobowiązani do nabywania akcji na zasadzie regularności i uzasadnia inną/obniżoną cenę sprzedaży akcji. Konkludując uznać należy, iż w opisanym stanie faktycznym ustalenie ceny innej niż ta, która wynikałaby z ich aktualnych notowań giełdowych, pozostaje w ścisłym związku z dodatkowym zobowiązaniem po stronie uczestników Planu do regularnych inwestycji w akcje L., zatem nie można mówić o powstaniu po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie powstanie dla uczestników Planu będących polskimi rezydentami zarówno w momencie dołączenia do Planu, jak i później, w momencie nabycia akcji. Zdaniem Wnioskodawcy, zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero w momencie zbycia akcji. W zakresie pytania 2. Wnioskodawca uważa, że pomimo zapłaty przez uczestników Planu za akcje ceny obniżonej w stosunku do ich notowań giełdowych, choć w zasadzie odpowiadającej ich rynkowej wartości (uwzględniając zobowiązanie do regularnego nabywania akcji), po stronie pracowników Wnioskodawcy nie powstaje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych.
2017
19
wrz

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód u Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
Fragment:
PSUs reprezentują warunkowe prawo do nieodpłatnego nabycia w przyszłości określonej liczby akcji ... notowanych na giełdzie w Nowym Jorku [dalej: Akcje]. Do momentu nabycia Akcji, z tytułu posiadanych PSUs Wnioskodawcy nie przysługuje prawo głosu ani prawo do dywidendy. Po upływie 3-letniego okresu restrykcyjnego, Wnioskodawca, jeżeli pozostanie w stosunku zatrudnienia w ... lub w którejkolwiek spółce zależnej oraz spełni dodatkowe warunki, określone w regulaminach Programu, otrzyma Akcje. Akcje zostaną przyznane przez ... i zdeponowane na rachunku brokerskim Wnioskodawcy. Z chwilą otrzymania Akcji Wnioskodawca uzyska prawo do dywidendy oraz zbycia Akcji. Program zakłada, że Akcje przyznawane są według kryteriów określonych przez .... Akcje nie stanowią elementu umowy o pracę ze Spółką, jak również przyznanie Akcji nie stanowi świadczenia gwarantowanego Wnioskodawcy przez Spółkę w ramach postanowień umowy o pracę/wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy obowiązujących w Spółce. Do chwili obecnej Wnioskodawca otrzymał Akcje wynikające z edycji Programu za lata 2013-2015. Wnioskodawca nie wyklucza nabycia w przyszłości kolejnych Akcji w ramach Programu. Wnioskodawca zamierza sprzedać w przyszłości Akcje, które otrzymał lub otrzyma w związku z realizacją Programu.
2017
16
wrz

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód z odpłatnego zbycia akcji uzyskany na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedaży, w których cena sprzedaży została rozłożona na pięć równych rat, Wnioskodawca uzyska odpowiednio w datach wymagalności (z upływem terminu płatności) poszczególnych części przysługującej Mu ceny sprzedaży, a tym samym, czy będzie uprawniony i obowiązany do rozpoznania i rozliczenia przychodu ze zbycia akcji za lata podatkowe, w których upłynęły terminy płatności poszczególnych rat ceny sprzedaży?
Fragment:
Brak zapłaty którejkolwiek z rat nie stawia całego roszczenia o zapłatę ceny w stan natychmiastowej wymagalności, a celem zabezpieczenia interesu Sprzedającego, na zbywanych akcjach został ustanowiony zastaw zwykły, uprawniający do pobrania kwoty dywidendy przypadającej na zastawione, a nieopłacone akcje i zaliczenia jej na poczet ceny oraz należności ubocznych (odsetek). . Ponadto, w umowach uzgodniono postanowienie, zgodnie z którym z dniem zawarcia każdej z umów na Kupujących przechodzą wszelkie prawa majątkowe i korporacyjne związane ze zbywanymi akcjami, również w zakresie należnej dywidendy. Wnioskodawca nie zawierał umów majątkowych małżeńskich, a przedmiotowe akcje stanowiły majątek objęty ustawową majątkową wspólnością małżonków. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że stan faktyczny jest jeden, gdyż dotyczy jednej czynności, a mianowicie zawarcia dnia 28 sierpnia 2015 r., z dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej dwóch odrębnych umów sprzedaży akcji, w ilości 215 200 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja na rzecz każdego z Kupujących, tj. w sumie wynikającej z dwóch zawartych umów: 430 400 akcji, łącznej wartości nominalnej 430 400 zł. Akcje dotyczą jednej spółki. Natomiast do powyższego jednego stanu faktycznego Wnioskodawca zadał zgodnie z taką możliwością dwa odrębne pytania.
2017
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.