Akcja | Interpretacje podatkowe

Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia przez Spółkę imiennej informacji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika z tytułu sprzedaży akcji.
Fragment:
I tak na podstawie art. 339 ww. ustawy przeniesienie akcji imiennych lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego. Dodatkowo należy zauważyć, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące zbycia akcji wskazują na wystąpienie przedmiotowo istotnych elementów charakteryzujących umowę odpłatnego zbycia: oznaczenie przedmiotu zbycia i ceny. Zatem sprzedaż akcji występuje jako szczególny typ umowy odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji). W przypadku sprzedaży akcji mówimy, że podatnik dokonuje zbycia. Za odpłatne zbycie papierów wartościowych (akcji) należy uznać sprzedaż akcji przez sprzedającego (osobę fizyczną, podatnika), bowiem w wyniku tej czynności sprzedający przenosi własność akcji na kupującego w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, np. wynagrodzenie wyrażone w pieniądzu. Czynność taka ma zatem charakter odpłatny i skutkuje zbyciem (przeniesieniem własności) akcji. Fakt, że zbycie akcji następuje w drodze sprzedaży nie zmienia tego, że ma miejsce przeniesienie własności akcji ze sprzedającego na kupującego, czyli ich zbycie.
2016
17
sie

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Uczestnik Planu otrzymuje pisemną informację (dalej jako „ Award Letter ”) o liczbie przyznanych akcji, dniu ich przyznania (dalej jako „ Award Date ”) oraz datach, po upływie których nabędzie prawo do dysponowania przyznanymi akcjami (dalej jako „ Vesting Date ”). Pisemne potwierdzenie przekazane Trustowi w terminie 30 dni od dnia przyznania akcji („ Award Date ”) potwierdza tym samym uczestnictwo w Planie. Nieodpłatne nabycie akcji „ A ” przez Uczestników odroczone jest w czasie. Akcje „ A ” przyznane przez Trust pozostają zablokowane do dnia nabycia prawa własności akcji, tj. nie podlegają sprzedaży ani innej formie swobodnego dysponowania przez Uczestnika. Okres pomiędzy „ Award Date ” i „ Vesting Date ”, jest to tzw. okres restrykcji i może wynosić on zgodnie z postanowieniami Planu rok, dwa, trzy lub cztery lata. W okresie restrykcji Uczestnicy nie posiadają praw do przyznanych akcji, w tym w szczególności prawa akcjonariusza w stosunku do akcji „ A ”, ani też prawa do otrzymania dywidendy. Ponadto w okresie restrykcji Uczestnikom Planu nie przysługują żadne roszczenia względem Trustu z tytułu przyznanej nagrody w postaci prawa do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji „ A ”. Uczestnik traci prawo do przyznanych akcji „ A ”, jeśli przed datą określoną w dokumencie „ Award Letter ” jako „ Vesting Date ” ustanie jego stosunek pracy ze spółką z grupy „ A ” z przyczyn leżących po stronie pracownika (wypowiedzenie stosunku pracy) bądź też na skutek zwolnienia dyscyplinarnego pracownika.
2016
12
sie

Istota:
Czy na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od akcji ... Wnioskodawca powinien rozliczyć na zasadach podatku ryczałtowego od przychodów kapitałowych dopiero po ich sprzedaży?
Fragment:
W 2013 r. zarząd firmy N. (z siedzibą w Danii) podjął decyzję o przekazaniu wszystkim pracownikom firmy 100 akcji nieodpłatnie. Akcje przyznano zwykłą decyzją zarządu N. Według prawa duńskiego do ważności prawnej takiej decyzji nie jest wymagana uchwała zarządu ani walnego zgromadzenia wspólników. Akcje przyznano wszystkim pracownikom firmy zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Objęcie akcji miało nastąpić z dniem 1 kwietnia 2016 r. pod warunkiem, że pracownik był zatrudniony przez firmę przez cały okres od przyznania do objęcia akcji. Spółka nie emitowała nowych akcji. Spółka przekazała część akcji będących w jej posiadaniu na rzecz pracowników na całym świecie. Jest to nieodpłatne przeniesienie własności obwarowane warunkami pracy w N. przez 3 lata. Wszystkie koszty przekazania akcji oraz związane z przechowywaniem ich do dnia przekazania na rachunek pracownika w dniu 1 kwietnia 2016 r. pokrywa pracodawca tj. N. Do chwili objęcia akcji pracownik nie ma możliwości dysponowania akcjami i nie ma prawa do dywidendy z tytułu ich posiadania. Po 1 kwietnia 2016 r. wszelkie prawa do dysponowania akcjami będą dostępne dla pracowników. W przypadku Wnioskodawcy akcje firmy N będą zdeponowane na koncie maklerskim w Banku ... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
12
sie

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma nieodpłatnie akcje na podstawie uchwały, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Spółce należy stwierdzić, że operacja ta wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przez osobę otrzymującą te akcje przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji nastąpi w formie nieodpłatnej. W konsekwencji, w sytuacji nieodpłatnego nabycia akcji, po stronie osoby nabywającej akcje powstaje przychód. Nie można bowiem pominąć całkowicie momentu nieodpłatnego otrzymania akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek, przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie będzie musiał dokonać, gdyż akcje otrzyma w ramach pracowniczego Programu Motywacyjnego, wprowadzonego przez Spółkę. Przychód, jaki powstanie u Wnioskodawcy należy przy tym wyraźnie odróżnić od przychodu, jaki w przyszłości mogą generować akcje. W przypadku otrzymania akcji nieodpłatnie jest to przychód odpowiadający wartości rynkowej otrzymanych akcji. Należy jednak zauważyć, że ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, akcji spółek, których siedziba mieści się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym stanowi przepis art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
9
sie

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma nieodpłatnie akcje na podstawie uchwały, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Spółce należy stwierdzić, że operacja ta wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przez osobę otrzymującą te akcje przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji nastąpi w formie nieodpłatnej. W konsekwencji, w sytuacji nieodpłatnego nabycia akcji, po stronie osoby nabywającej akcje powstaje przychód. Nie można bowiem pominąć całkowicie momentu nieodpłatnego otrzymania akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek, przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie będzie musiał dokonać, gdyż akcje otrzyma w ramach pracowniczego Programu Motywacyjnego, wprowadzonego przez Spółkę. Przychód, jaki powstanie u Wnioskodawcy należy przy tym wyraźnie odróżnić od przychodu, jaki w przyszłości mogą generować akcje. W przypadku otrzymania akcji nieodpłatnie jest to przychód odpowiadający wartości rynkowej otrzymanych akcji. Należy jednak zauważyć, że ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, akcji spółek, których siedziba mieści się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym stanowi przepis art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
9
sie

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma nieodpłatnie akcje na podstawie uchwały, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Spółce należy stwierdzić, że operacja ta wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przez osobę otrzymującą te akcje przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji nastąpi w formie nieodpłatnej. W konsekwencji, w sytuacji nieodpłatnego nabycia akcji, po stronie osoby nabywającej akcje powstaje przychód. Nie można bowiem pominąć całkowicie momentu nieodpłatnego otrzymania akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek, przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie będzie musiał dokonać, gdyż akcje otrzyma w ramach pracowniczego Programu Motywacyjnego, wprowadzonego przez Spółkę. Przychód, jaki powstanie u Wnioskodawcy należy przy tym wyraźnie odróżnić od przychodu, jaki w przyszłości mogą generować akcje. W przypadku otrzymania akcji nieodpłatnie jest to przychód odpowiadający wartości rynkowej otrzymanych akcji. Należy jednak zauważyć, że ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, akcji spółek, których siedziba mieści się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym stanowi przepis art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
9
sie

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, należących do innego akcjonariusza niż Wnioskodawca.
Fragment:
U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, ze zm.; dalej: „ KSH ”) oraz statutem Spółki akcyjnej, który będzie zawierać postanowienia w przedmiocie dopuszczalności umorzenia akcji; dokonane zostanie za zgodą akcjonariusza Spółki akcyjnej, którego akcje zostaną umorzone, w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę akcyjną (umorzenie dobrowolne); zostanie dokonane bez wynagrodzenia, na co akcjonariusz, którego akcje zostaną umorzone, wyrazi zgodę; będzie wiązać się z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki akcyjnej o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji, które zostaną umorzone. W efekcie powyższego umorzenia, akcje w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, należące do innego akcjonariusza Spółki akcyjnej niż Wnioskodawca, zostaną umorzone (przestaną istnieć), lecz nie będzie się to wiązać z jakąkolwiek wypłatą na rzecz tego innego akcjonariusza, którego akcje w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej będą umarzane. W wyniku opisanego wyżej nieodpłatnego umorzenia akcji dojdzie do przyrostu wartości rynkowej akcji, należących do akcjonariusza/akcjonariuszy pozostających w Spółce kapitałowej (w tym Wnioskodawcy), gdyż zmniejszeniu ulegnie globalna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki akcyjnej, a bez zmian pozostanie liczba akcji w tym kapitale znajdujących się w posiadaniu pozostających akcjonariuszy (w tym Wnioskodawcę) oraz wartość rynkowa samej Spółki akcyjnej.
2016
9
sie

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Sąd wskazał, że art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania interpretacji) stanowił: „ W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: 1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. ” Przepis ten odnosi się do zbycia akcji, bez ograniczenia do akcji spółki akcyjnej (kapitałowej). Ustawodawca w ww. przepisie nie zastrzegł, że spółka, o której w nim mowa, to wyłącznie spółka kapitałowa. Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest nominalna wartość tej akcji z dnia objęcia (por. wyroki NSA: z 5 września 2014 r., sygn. akt II FSK 3059/13; z 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2671/13; z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 3142/13 i sygn. akt II FSK 3352/13; dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl ).
2016
5
sie

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Zdaniem Sądu należy na wstępie wskazać, że art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania interpretacji) stanowił: „ W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: 1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. ” Przepis ten odnosi się do zbycia akcji, bez ograniczenia do akcji spółki akcyjnej (kapitałowej). Ustawodawca w ww. przepisie nie zastrzegł, że spółka, o której w nim mowa, to wyłącznie spółka kapitałowa. Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest nominalna wartość tej akcji z dnia objęcia. Zdaniem Sądu dokonana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wykładnia art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zatem niezgodna z jej wykładnią językową, bowiem powołane wyżej przepisy nie dają podstawy do określania w inny sposób kosztów uzyskania przychodów ze zbycia papierów wartościowych, jakim są akcje spółki komandytowo-akcyjnej.
2016
4
sie

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawczyni obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Zdaniem Sądu należy na wstępie wskazać, że art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania interpretacji) stanowił: „ W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: 1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. ” Przepis ten odnosi się do zbycia akcji, bez ograniczenia do akcji spółki akcyjnej (kapitałowej). Ustawodawca w ww. przepisie nie zastrzegł, że spółka, o której w nim mowa, to wyłącznie spółka kapitałowa. Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest nominalna wartość tej akcji z dnia objęcia. Zdaniem Sądu dokonana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wykładnia art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zatem niezgodna z jej wykładnią językową, bowiem powołane wyżej przepisy nie dają podstawy do określania w inny sposób kosztów uzyskania przychodów ze zbycia papierów wartościowych, jakim są akcje spółki komandytowo-akcyjnej.
2016
4
sie

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Zdaniem Sądu, art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania interpretacji) stanowił: „ W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: 1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia ”. Przepis ten odnosi się do zbycia akcji, bez ograniczenia do akcji spółki akcyjnej (kapitałowej). Ustawodawca w ww. przepisie nie zastrzegł, że spółka, o której w nim mowa, to wyłącznie spółka kapitałowa. Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest nominalna wartość tej akcji z dnia objęcia (por. też wyroki NSA: z 5 września 2014 r., sygn. akt II FSK 3059/13; z 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2671/13; z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 3142/13 i sygn. akt II FSK 3352/13; dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl ).
2016
4
sie

Istota:
Skutki podatkowe zbycia akcji oraz zwrotu majątku na rzecz zlecającego, dokonanych przez powiernika w wykonaniu umowy powiernictwa.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji oraz zwrotu majątku na rzecz zlecającego, dokonanych przez powiernika w wykonaniu umowy powiernictwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej: Powiernik) jest osobą fizyczną będącą rezydentem podatkowym w Polsce. Wnioskodawca zawarł z osobą fizyczną (dalej: Zlecający) umowę powiernictwa (dalej: Umowa Powiernicza). Zgodnie z Umową Powierniczą, Zlecający zlecił Powiernikowi podjęcie w imieniu Zlecającego czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji, wykonywania uprawnień wynikających z nabytych akcji oraz do zbycia tych akcji na rzecz innych podmiotów. Tytułem realizacji Umowy Powierniczej, Zlecający przekazał na rzecz Powiernika środki finansowe, które mają zostać wykorzystane przez Powiernika do nabycia akcji. Za pełnione czynności Powiernik ma otrzymać od Zlecającego wynagrodzenie. Umowa Powiernicza zawiera zobowiązanie Powiernika do zwrotu na rzecz Zlecającego: środków finansowych przekazanych mu tytułem nabycia akcji albo akcji nabytych przez Powiernika na rzecz Zlecającego albo środków finansowych otrzymanych tytułem zbycia przez Powiernika akcji jak również do wydania Zlecającemu wszystkiego co otrzymał w związku z dokonanymi czynnościami w imieniu Zlecającego.
2016
4
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA, jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
Fragment:
Wobec powyższego, zdaniem Sądu, nie można w sposób uprawniony twierdzić, że przychód w postaci dywidendy (rzeczowej w formie akcji) powstaje z momentem przydzielenia akcjonariuszom akcji z nowej emisji. Moment uzyskania przychodu z udziału (dywidendy) nie jest tożsamy z momentem nabycia akcji, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku przydzielenie nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego). Akcje są papierami wartościowymi, które inkorporują zarówno prawa jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Cechą akcji jest to, że generują dochód w przyszłości w postaci dywidendy, czy też przychód w przypadku ich odpłatnego zbycia (tak wyrok NSA z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1268/11). W ocenie Sądu nie jest zatem uprawniony pogląd wyrażony w interpretacji, że otrzymanie nowych akcji w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków kapitału zapasowego pochodzącego z agio emisyjnego, jako dywidenda rzeczowa, stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. podlegający opodatkowaniu. Samo otrzymanie akcji wbrew stanowisku interpretacji nie generuje dochodu, stwarza tylko potencjalną możliwość jego uzyskania. Zważyć przy tym należy, według Sądu, że powołany w zaskarżonej interpretacji art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f. odnosi się wyłącznie do udziału w zyskach osób prawnych.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji w celu umorzenia oraz sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych za wkład pieniężny i niepieniężny
Fragment:
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, do której odwołuje się ustawodawca definiując pojęcie papierów wartościowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, także używa pojęcia akcja w znaczeniu przyjętym przez Kodeks spółek handlowych (art. 3 pkt 1 tej ustawy), a więc odnosi się zarówno do akcji spółki akcyjnej, jak i komandytowo- akcyjnej. Artykuł 22 ust. 1f u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania interpretacji) stanowił: „ W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: 1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia ”. Przepis ten odnosi się do zbycia akcji, bez ograniczenia do akcji spółki akcyjnej (kapitałowej).
2016
31
lip

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, w tym w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego w rozumieniu 359 § 1 kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
Fragment:
Zdaniem skarżącego w takim przypadku koszty uzyskania przychodów należy ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f., tj. w wysokości nominalnej wartości objętych akcji w spółce komandytowo - akcyjnej. Natomiast Minister Finansów stwierdził, że kosztem nabycia przez Skarżącego akcji spółki komandytowo-akcyjnej będzie wartość historyczna nabycia przez niego wkładu niepieniężnego, czyli koszty jakie poniósł przy nabyciu (objęciu) tego wkładu niepieniężnego. Za koszt nabycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej nie można uznać bowiem wartości nominalnej akcji z dnia ich objęcia przez Skarżącego, skoro wniesienie wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powoduje powstania przychodu, który mógłby być opodatkowany. Zdaniem Sądu stanowisko Ministra Finansów pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f., który to przepis stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
2016
28
lip

Istota:
Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „UPDOF”)?
Fragment:
Wskaźnik zmiany wartości Akcji Fantomowej to wskaźnik służący do obliczenia wartości akcji wdanym roku finansowym, zależny od poziomu realizacji wskaźnika CVA w okresie rozliczeniowym RIF. Realizacja Akcji Fantomowych, na zasadach i warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie, daje Uczestnikowi prawo do otrzymania wypłaty pieniężnej (dalej: WYP) kalkulowanej jako iloczyn wartości referencyjnej Akcji Fantomowej w momencie przyznania oraz liczby przyznanych Akcji Fantomowych (dalej: LAF) i wskaźnika zmiany ceny Akcji Fantomowych (dalej: WS) na dany rok bilansowy. Wzór na obliczenie wartości Akcji Fantomowych w momencie rozliczenia: WYP = WRp *(LAF1 * WS1 + LAF2 * WS2 + LAF3 * WS3), gdzie: WYP - wartość rozliczenia RIF, WRp - wartość referencyjna Akcji Fantomowej (ustalana uchwalą Zarządu Spółki na potrzeby wyliczeń; nie jest tożsama z wartością akcji), LAF - liczba Akcji Fantomowych, WS - wskaźnik zmiany ceny Akcji Fantomowych zależny od wyników realizacji wskaźnika CVA Spółki, WS1, WS2, WS3 - wskaźnik zmiany wartości Akcji Fantomowych dla danego okresu bilansowego wyliczany według zasad określonych w Regulaminie. Wskaźnik zmiany wartości Akcji Fantomowych zmienia się liniowo w zależności od odchyleń realizacji CVA względem wartości zdefiniowanych w budżecie na dany rok, z zachowaniem ograniczenia minimalnego i maksymalnego.
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe związane z otrzymaniem przez Wnioskodawcę od spółki amerykańskiej opcji nabycia akcji oraz akcji zastrzeżonych spółki amerykańskiej w ramach programu motywacyjnego
Fragment:
Podsumowując, w przypadku Wnioskodawcy należy przyjąć interpretację przepisów art. 11 ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, która prowadzi do wniosku, że na moment objęcia (w tym nieodpłatnego otrzymania) przez Wnioskodawcę opcji na akcje czy to akcji spółki amerykańskiej, przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstaje, gdyż za przychód (wprowadzając stosowne zastrzeżenie w art. 11 ust. 1) ustawodawca uznał dopiero kwoty należne z tytułu realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Oczywiście fakt braku odpłatności po stronie Wnioskodawcy za otrzymane opcje na akcje nie będzie dla Wnioskodawcy neutralny z podatkowego punktu widzenia, bowiem nieodpłatne nabycie przez Wnioskodawcę opcji na akcje czy też ewentualnie akcji spółki amerykańskiej wpłynie na podstawę opodatkowania w momencie zbycia przez Wnioskodawcę opcji na akcje czy też akcji spółki amerykańskiej (tj. Wnioskodawca nie rozpozna kosztów związanych z nabyciem opcji na akcje/akcji i w efekcie, zapłaci wyższy podatek dochodowy niż by miał do zapłaty gdyby odpłatność za opcje na akcje/akcje ponosił). Przyjęta powyżej interpretacja przepisów ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że w ciągu zdarzeń mających miejsce w zaprezentowanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym (począwszy od przyznania Wnioskodawcy opcji na akcje, poprzez ich objęcie aż do momentu sprzedaży opcji na akcje) dochód do opodatkowania pojawia się dopiero na etapie realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych.
2016
28
lip

Istota:
Czy w związku z uczestnictwem w Programie EPP, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestników w momencie otrzymania przez nich Akcji G. i/lub środków pieniężnych pochodzących z ekwiwalentu dywidendy w Dniu Nabycia Uprawnień / upływu Okresy Przetrzymania (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie stanowił przychód z innych źródeł w rozumieniu art 10. ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT, a co za tym idzie, na Spółce Polskiej nie będzie ciążyć obowiązek płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT?
Fragment:
W ramach Programu EPP, Uczestnicy będą mieli możliwość: (1) nabycia ze swojego wynagrodzenia netto akcji G., z ang. Purchased Shares (dalej „ Akcje Zakupione ”) oraz (2) zostanie im przyznane warunkowe prawo do otrzymania dodatkowych akcji G., z ang. Notional Shares, o ile spełnione będą określone warunki (dalej „ Akcje Przyrzeczone ”). Za każde nabyte trzy Akcje Zakupione, Uczestnik Programu EPP otrzyma nieodpłatnie jedną Akcję Przyrzeczoną. Zarówno Akcje Zakupione jak i Akcje Przyrzeczone przekazywane będą na osobiste, wewnętrzne rachunki maklerskie Uczestników Programu EPP (dalej „ Rachunek EPP ”) prowadzone przez administratora Programu EPP. Akcje Zakupione nabywane będą po cenie rynkowej z dnia ich nabycia. Od momentu zakupu Akcji Zakupionych, Uczestnik nabędzie prawa akcjonariusza, tj. prawo głosu i prawo do dywidendy. Akcje Zakupione nie będą mogły być utracone przez Uczestnika, niemniej jednak muszą one pozostawać na Rachunku EPP do dnia uwolnienia Akcji Przyrzeczonych, tj. w tym okresie Uczestnikowi nie wolno m.in. zarządzać, przenosić, zastawiać ani sprzedać Akcji Zakupionych (dalej „ Okres Przetrzymania ”). W przeciwnym wypadku utraci on uprawnienia do Akcji Przyrzeczonych. W przeciwieństwie do Akcji Zakupionych, Akcje Przyrzeczone nie będą dawać Uczestnikom prawa głosu ani prawa do dywidendy aż do dnia nabycia uprawnień do Akcji Przyrzeczonych (dalej „ Dzień Nabycia Uprawnień ”) / zakończenia Okresu Przetrzymania.
2016
26
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
Fragment:
(...) akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, będący osobą fizyczną („ Wnioskodawca ” lub „ Akcjonariusz ”) będzie posiadał akcje spółek komandytowo-akcyjnych („ SKA ”). W przypadku gdzie Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem SKA w ten sposób, że spółki te przekształcą się w SKA. W przypadku innych SKA Wnioskodawca stanie się ich akcjonariuszem w ten sposób, że kupi akcje, otrzyma je w darowiźnie bądź obejmie nowo wyemitowane akcje w zamian za wkłady. Walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Na ten cel zostaną przekazane środki zgromadzone na kapitale zapasowym SKA, pochodzące z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji. Agio emisyjne powstało w związku z wniesieniem do SKA wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Akcje przydzielone (nabyte) w tym trybie nie wymagają objęcia, będą przysługiwały akcjonariuszom w tym Wnioskodawcy w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym.
2016
26
lip

Istota:
Czy otrzymanie akcji (realizacja RSU) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu? Jeśli tak, to z jakiego źródła oraz w jakiej dacie należy rozpoznać przychód z tytułu otrzymania akcji?
Fragment:
Dochód ten będzie dochodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 (w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z którym, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów /akcji/ oraz papierów wartościowych). W dalszej kolejności należy zauważyć, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy wydatki na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną są kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji. Skoro podatnik otrzyma akcje nieodpłatnie, nie poniesie wydatków na ich nabycie w postaci ceny akcji. Tym samym może się okazać, że osiągnięty przez niego przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych będzie równy uzyskanemu dochodowi i to niezależnie od tego, czy wartość rynkowa akcji między ich nabyciem a zbyciem zwiększy się czy obniży (podatnik nigdy nie poniesie straty na zbyciu akcji nabytych nieodpłatnie). Uznanie, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że przychód powstaje już w momencie objęcia akcji jako równowartość ceny rynkowej nabytych nieodpłatnie papierów wartościowych prowadziłoby do podwójnego opodatkowania części dochodu. Po raz pierwszy doszłoby do opodatkowania przychodu w momencie nabycia akcji, a drugi raz w momencie ich zbycia. Nabycie akcji nieodpłatnie oznacza bowiem niemożność uwzględnienia w podstawie opodatkowania kosztów uzyskania przychodów.
2016
21
lip

Istota:
Czy na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od akcji X Wnioskodawca musi rozliczyć na zasadzie podatku ryczałtowego od przychodów kapitałowych dopiero po ich sprzedaży?
Fragment:
W roku 2013 Zarząd firmy X podjął decyzję o przyznaniu wszystkim pracownikom nieodpłatnie po 10 akcji firmy. Akcje przyznane zostały wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę. Objęcie akcji miało nastąpić w dniu 1 kwietnia 2016 r. pod warunkiem, że pracownik w całym okresie pomiędzy przyznaniem a objęciem akcji pozostanie zatrudniony. Całość kosztów związanych z przechowywaniem akcji do dnia przekazania pracownikom jak i koszty ich przekazania na rachunki pracowników w dniu 1 kwietnia 2016 r. pokrywa pracodawca X. Do chwili objęcia akcji pracownik nie ma możliwości dysponowania akcjami, nie ma prawa do dywidendy z tytułu ich posiadania itp. Począwszy od 1 kwietnia 2016 r. pracownik uzyska dostęp do akcji nabywając je na warunkach preferencyjnych, tj. nieodpłatnie. Od tego momentu wszelkie prawa do dysponowania akcjami (sprzedaż, dywidenda itp.) będą dla pracownika dostępne. W przypadku Wnioskodawcy akcje zdeponowane zostaną przez X na rachunku maklerskim Wnioskodawcy w Bank w Danii. Siedziba firmy X A/S, której akcje Wnioskodawca obejmuje znajduje się pod adresem B, Denmark. Przydział akcji dla pracowników X odbył się w formie decyzji Zarządu i na tę okoliczność stworzono informację w formie dokumentu PDF. Decyzja ta nie miała formy uchwały Zarządu ani uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ponieważ w Danii nie ma takiego wymogu prawnego.
2016
21
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży własnych akcji nabytych w wyniku połączenia z inną spółką kapitałową
Fragment:
Realizacja tego uprawnienia nastąpiłaby w momencie, w którym Spółka A dokonałaby zbycia akcji Wnioskodawcy. Związane jest to z mechanizmem określonym w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, tj. poniesienie kosztu uzyskania przychodu (wydatków na nabycie akcji) odroczone jest do momentu, w którym podatnik dokona zbycia akcji. A zatem, wydatki na zakup akcji Wnioskodawcy nie mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu dla Spółki A w momencie ich poniesienia, ale mogłyby stanowić koszt dopiero w momencie zbycia tych akcji na rzecz innego podmiotu. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka A nie dokona sprzedaży akcji Wnioskodawcy na rzecz innego podmiotu, gdyż wcześniej nastąpi przejęcie Spółki A przez Wnioskodawcę w ramach połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Dopiero po tym połączeniu, Wnioskodawca planuje sprzedaż tych akcji innemu podmiotowi (jako akcji własnych). Tym samym, skutki podatkowe sprzedaży akcji własnych Wnioskodawcy (obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu zakupu akcji i uwzględnienia kosztu zakupu tych akcji poniesionego przez Spółkę A zostaną ujęte w rozliczeniu podatku dochodowego Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, w którym przy sprzedaży akcji własnych Wnioskodawcy, nie miałby on prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez poprzednika prawnego na ich zakup, wystąpiłaby sytuacja, w której nie doszłoby w ogóle do realizacji kosztu podatkowego na zbyciu akcji.
2016
19
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.