Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
wrz

Istota:

Skutki podatkowe związane z udziałem w programie akcjonariatu pracowniczego

Fragment:

Program przewiduje także możliwość rozliczenia płatności za akcje poprzez potrącenie należnej kwoty z wynagrodzenia Wnioskodawcy w trzech miesięcznych ratach. Nabyte przez Wnioskodawcę akcje podlegają pięcioletniej blokadzie (dalej: Okres Blokady). W trakcie Okresu Blokady Wnioskodawca nie może rozporządzać akcjami, chyba że zachodzą określone okoliczności (np. rozwiązanie umowy o pracę) – w takim przypadku inwestycja może zostać odblokowana odpowiednio wcześniej. W Okresie Blokady akcje będą przechowywane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez jeden z francuskich banków. Wnioskodawca będzie także uprawniony, pod pewnymi warunkami, do otrzymania dodatkowych akcji bezpłatnych. Przyznanie prawa do przyszłego otrzymania akcji bezpłatnych nastąpi w roku 2018, a otrzymanie akcji bezpłatnych po upływie około 5 lat (będzie to tzw. Okres Nabywania Uprawnień), po spełnieniu przez Wnioskodawcę określonych warunków (m.in. w zakresie stażu pracy). W Okresie Nabywania Uprawnień Wnioskodawca nie będzie właścicielem akcji bezpłatnych. Po zakończeniu Okresu Nabywania Uprawnień akcje bezpłatne zostaną wydane na ten sam rachunek papierów wartościowych, na którym będą przechowywane akcje nabyte przez Wnioskodawcę z dyskontem.

2018
22
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie akcjonariatu pracowniczego.

Fragment:

Wnioskodawca będzie podmiotem pośredniczącym w zakupie akcji w ten sposób, że pracownik dokona zapłaty za akcje na konto Wnioskodawcy, a Spółka przekaże zgromadzone w ten sposób środki na konto emitenta akcji. Alternatywnie, kwota należna z tytułu zapłaty za akcje może zostać przekazana emitentowi przez Spółkę w całości z góry i potrącona z wynagrodzenia pracownika w trzech miesięcznych ratach. Nabyte przez pracowników akcje podlegają pięcioletniej blokadzie (dalej: Okres Blokady). W trakcie Okresu Blokady pracownik Wnioskodawcy nie może rozporządzać akcjami, chyba że zachodzą określone okoliczności (np. rozwiązanie umowy o pracę) – w takim przypadku inwestycja może zostać odblokowana odpowiednio wcześniej. W Okresie Blokady akcje będą przechowywane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez jeden z francuskich banków. Pracownicy uczestniczący w Programie będą uprawnieni, pod pewnymi warunkami, do otrzymania dodatkowych akcji bezpłatnych. Przyznanie prawa do przyszłego otrzymania akcji bezpłatnych nastąpi w 2018 r., a otrzymanie akcji bezpłatnych po upływie około 5 lat (będzie to tzw. Okres Nabywania Uprawnień), po spełnieniu przez danego pracownika określonych warunków (m.in. w zakresie stażu pracy).

2018
15
wrz

Istota:

Dot. Obowiązków płatnika związane z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę Francuską.

Fragment:

Inwestycja osobista uczestników zostanie uzupełniona o przyznanie im dodatkowych akcji I FR (tzw. „ Wkład Uzupełniający ”). Liczba akcji przyznanych Wnioskodawcy w ramach Wkładu Uzupełniającego zostanie określona w oparciu o odpowiedni algorytm zależny od wysokości wkładu osobistego pracownika uczestniczącego w Programie. W rezultacie, w zamian za zapłatę ceny subskrypcyjnej Akcji w formie wkładu osobistego, uczestnik otrzyma Akcje w ilości wynikającej z wysokości wkładu osobistego oraz dodatkowe Akcje w wysokości Wkładu Uzupełniającego. Dodatkowe Akcje w wysokości Wkładu Uzupełniającego zostaną przyznane w tym samym momencie, w którym nastąpi subskrypcja akcji za własny wkład uczestników. Akcje I FR będą subskrybowane za pośrednictwem i będą przechowywane w imieniu uczestników przez specjalny wehikuł inwestycyjny (francuski: Fonds Communs de Placement d’Entreprise; dalej: „ FCPE ”). FCPE jest powszechnie wykorzystywany we Francji dla celów przechowywania akcji posiadanych przez pracowników-inwestorów. FCPE wyda uczestnikom jednostki uczestnictwa, których wartość będzie odzwierciedlaniem wartości Akcji. Wartość jednostek uczestnictwa w FCPE będzie ulegała zmianom odpowiadającym zmianom kursu akcji Spółki.

2018
14
wrz

Istota:

Czy zakup Akcji Banków Przejmowanych (instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie) na podstawie umowy sprzedaży podlegać będzie zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym Akcje Banków Przejmowanych stanowić będą instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie, ponieważ stanowić będą jako akcje „ papiery wartościowe ” zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) tej ustawy. Dalej, Bank posiadając opisane w stanie faktycznym zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej spełnia również przesłanki „ firmy inwestycyjnej ” w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie – jest „ bankiem prowadzącym działalność maklerską ”. Spełnione zatem są dwie przesłanki i niewątpliwie w świetle wykładni literalnej (gramatycznej) zakup Akcji Banków Przejmowanych przez Bank jako „ firmę inwestycyjną ” powinien podlegać zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Również w świetle wykładni celowościowej i historycznej stanowisko Banku wydaje się zasadne. Od wejścia w życie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 9 pkt 9 przewidywał zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym zawsze obejmujące „ papiery wartościowe ” (tu: akcje) i „ banki prowadzące działalność maklerską ”. W druku sejmowym nr 1498 Sejmu RP III kadencji zawierającym projekt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (jaki wszedł w życie 1 stycznia 2001 r.) ani w stenogramach prac komisji nie znajdujemy podstaw do przyjęcia odmiennego celu niż ustanowienie zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego.

2018
2
wrz

Istota:

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, biorąc pod uwagę fakt, że cena nabycia akcji została uregulowana poprzez potrącenie zobowiązania z tytułu zapłaty z inną wierzytelnością?

Fragment:

Nie dojdzie zatem do faktycznego przepływu środków pieniężnych z tytułu zapłaty ceny zakupu Akcji, choć cena sprzedaży zostanie faktycznie uregulowana (w związku ze wskazanym wyżej potrąceniem). W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy wystąpi zobowiązanie z tytułu udzielonej przez Spółkę pożyczki. W przyszłości Wnioskodawca może zbyć odpłatnie Akcje na rzecz podmiotu trzeciego lub do spółki kapitałowej w celu umorzenia. Akcje mogą też zostać umorzone w trybie umorzenia automatycznego bądź przymusowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jak ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia Akcji, biorąc pod uwagę fakt, że cena nabycia Akcji została uregulowana poprzez potrącenie zobowiązania z tytułu zapłaty z inną wierzytelnością? Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia Akcji będzie cena nabycia Akcji wynikająca z umowy sprzedaży niezależnie od tego, że uregulowanie ceny nastąpi w drodze potrącenia a nie zapłaty w gotówce. W przypadku zbycia Akcji w celu umorzenia/umorzenia Akcji, Wnioskodawca byłby uprawniony do pomniejszenia przychodu podatkowego z powyższych tytułów o cenę nabycia Akcji. Ewentualna strata nie mogłaby zostać rozpoznana dla celów podatkowych.

2018
31
sie

Istota:

Zainteresowana spełnia warunki zawarte w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego uzyskany przez nią dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji jest wolny od podatku dochodowego, na podstawie w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Dla oceny, czy sprzedaż akcji podlega dyspozycji art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy istotne jest zatem nie tylko to kiedy akcje te zostały nabyte i okoliczność czy akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Znaczenie ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży – musiały być one nabyte np. w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. W złożonym wniosku i jego uzupełnieniu Zainteresowana wskazała, że sprzedała akcje nabyte w roku 1999, w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. Wnioskodawczyni posiada stosowne dokumenty potwierdzające nabycie akcji. Przedmiotowe akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ponadto Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej. Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie stanu faktycznego opisanego we wniosku i jego uzupełnieniu należy stwierdzić, że Zainteresowana spełnia warunki zawarte w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego uzyskany przez nią dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji jest wolny od podatku dochodowego, na podstawie w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
31
sie

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze spadkobrania

Fragment:

W statucie Spółki wskazano, że Jej kapitał zakładowy wynosi 6 017 000 000 zł (sześć miliardów siedemnaście milionów złotych) i dzieli się na 6 017 akcji po 1 000 000 zł każda, z czego w serii A jest 306 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (uprzywilejowanie zgodne ze statutem wygasło po 5 latach od rozpoczęcia działalności Spółki), a w serii B jest 5 711 akcji imiennych nieuprzywilejowanych. Akcje serii A i B zostały objęte po cenie nominalnej, przy czym 1⁄4 wartości akcji została opłacona na dzień objęcia akcji, a pozostała część w odniesieniu do akcji serii A i B miała być opłacona w równych ratach do dnia 31 grudnia 1993 r., 1994 r., i 1995 r. po 250 000 zł za każdą objętą akcję. W 1994 r. podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału akcyjnego Spółki do wysokości 1 504 250 000 zł. Wartość nominalna jednej akcji po denominacji wynosiła 25 zł. Następnie wyemitowano jeszcze 3 serie akcji (każda o wartości nominalnej po 25 zł, objętych w drodze poboru akcji przez akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej): seria C 3 000 akcji nieuprzywilejowanych, seria D 6 683 akcji nieuprzywilejowanych, seria E 4 300 akcji nieuprzywilejowanych. Wszystkie akcje w Spółce Wnioskodawcy (20 000 akcji) są imienne. W 2018 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. Po zatwierdzeniu (...)

2018
30
sie

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze darowizny

Fragment:

W statucie Spółki wskazano, że Jej kapitał zakładowy wynosi 6 017 000 000 zł (sześć miliardów siedemnaście milionów złotych) i dzieli się na 6 017 akcji po 1 000 000 zł każda, z czego w serii A jest 306 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (uprzywilejowanie zgodne ze statutem wygasło po 5 latach od rozpoczęcia działalności Spółki), a w serii B jest 5 711 akcji imiennych nieuprzywilejowanych. Akcje serii A i B zostały objęte po cenie nominalnej, przy czym 1⁄4 wartości akcji została opłacona na dzień objęcia akcji, a pozostała część w odniesieniu do akcji serii A i B miała być opłacona w równych ratach do dnia 31 grudnia 1993 r., 1994 r., i 1995 r. po 250 000 zł za każdą objętą akcję. W 1994 r. podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału akcyjnego Spółki do wysokości 1 504 250 000 zł. Wartość nominalna jednej akcji po denominacji wynosiła 25 zł. Następnie wyemitowano jeszcze 3 serie akcji (każda o wartości nominalnej po 25 zł, objętych w drodze poboru akcji przez akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej): seria C 3 000 akcji nieuprzywilejowanych, seria D 6 683 akcji nieuprzywilejowanych, seria E 4 300 akcji nieuprzywilejowanych. Wszystkie akcje w Spółce Wnioskodawcy (20 000 akcji) są imienne. W 2018 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. Po zatwierdzeniu (...)

2018
30
sie

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku dokonywaniem wypłat na rzecz akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w drodze umowy sprzedaży

Fragment:

W statucie Spółki wskazano, że Jej kapitał zakładowy wynosi 6 017 000 000 zł (sześć miliardów siedemnaście milionów złotych) i dzieli się na 6 017 akcji po 1 000 000 zł każda, z czego w serii A jest 306 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (uprzywilejowanie zgodne ze statutem wygasło po 5 latach od rozpoczęcia działalności Spółki), a w serii B jest 5 711 akcji imiennych nieuprzywilejowanych. Akcje serii A i B zostały objęte po cenie nominalnej, przy czym 1⁄4 wartości akcji została opłacona na dzień objęcia akcji, a pozostała część w odniesieniu do akcji serii A i B miała być opłacona w równych ratach do dnia 31 grudnia 1993 r., 1994 r., i 1995 r. po 250 000 zł za każdą objętą akcję. W 1994 r. podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału akcyjnego Spółki do wysokości 1 504 250 000 zł. Wartość nominalna jednej akcji po denominacji wynosiła 25 zł. Następnie wyemitowano jeszcze 3 serie akcji (każda o wartości nominalnej po 25 zł, objętych w drodze poboru akcji przez akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej): seria C 3 000 akcji nieuprzywilejowanych, seria D 6 683 akcji nieuprzywilejowanych, seria E 4 300 akcji nieuprzywilejowanych. Wszystkie akcje w Spółce Wnioskodawcy (20 000 akcji) są imienne. W 2018 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. Po zatwierdzeniu (...)

2018
28
lip

Istota:

Obowiązki płatnika związane z objęciem przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych i objęciem akcji w wykonaniu praw z warrantów oraz ich odpłatnym zbyciem.

Fragment:

W konsekwencji, właściwym momentem, w którym Osoba Uprawniona powinna rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie stosownie do art. 24 ust. 11 UPDOF, moment odpłatnego zbycia Akcji. Ad. 3 Ponieważ opodatkowanie Osób Uprawnionych wynikające z objęcia Akcji, wykonania praw z Warrantów nastąpi w momencie odpłatnego zbycia Akcji, przychód ten powinien zostać zakwalifikowany do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazane wyżej regulacje wprowadzają zasadę, zgodnie z którą przychód z tytułu objęcia lub nabycia akcji w wyniku realizacji programu motywacyjnego powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. W konsekwencji, z chwilą przystąpienia podatnika do programu oraz z chwilą objęcia akcji przez podatnika przychód nie powstaje. Przychód powstaje tylko z chwilą odpłatnego zbycia akcji objętych na podstawie programu, bądź z chwilą otrzymania przychodów, których podstawą uzyskania są objęte akcje. W obu przypadkach przychody te należy zakwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych, stosownie do przepisów art. 17 UPDOF. W związku z powyższym, ponieważ opodatkowanie Osób Uprawnionych wynikające z objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów nastąpi w momencie odpłatnego zbycia Akcji, przychód ten powinien zostać zakwalifikowany do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 UPDOF.