Akcja | Interpretacje podatkowe

Akcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z zamianą akcji warunkowych na zwykłe w zakresie dotyczącym pkt 2, 3 i 4
Fragment:
(...) akcji w sposób nieodpłatny (czy preferencyjny) operacja ta wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przez osobę otrzymującą te akcje przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, iż nabycie akcji nastąpiło w formie nieodpłatnej. Zatem w przypadku nieodpłatnego nabycia akcji po stronie osoby nabywającej akcje powstanie przychód. Organ nie może więc zgodzić się z wnioskodawcą, że przychód powstanie u niego dopiero momencie zbycia akcji. Nie można bowiem pominąć całkowicie momentu nabycia akcji. Każda inna osoba, która chciałaby nabyć akcje musiałaby uszczuplić swój majątek przeznaczając z niego środki na zakup tychże akcji. Wnioskodawca takiego uszczuplenia nie musi dokonywać, gdyż akcje otrzyma od spółki amerykańskiej.” Sąd Wojewódzki uwzględniając treść art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 uopdf stwierdził w ww. wyroku, że na gruncie prawa podatkowego nie istnieje odrębna definicja legalna pojęcia „ nieodpłatnych świadczeń ”. Za uzasadnione w tym przypadku, skład orzekający w sprawie uznał odwołanie się do doktryny prawa cywilnego, gdzie świadczenie, jako zachowanie się dłużnika zgodnie z treścią zobowiązania, czyniąc zadość interesowi wierzyciela, może dotyczyć różnego rodzaju dóbr materialnych czy niematerialnych.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Nonqualified Stock Option przyznawania opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Nr 106,poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391),w postaci certyfikatów akcji zastrzeżonych stanowiących przyrzeczenie, czy na dzień przyznania akcji Wnioskodawca wchodzi w posiadanie praw właściwych dla akcjonariusza, tj. posiada prawo do dywidendy, prawo głosu itp.)? kto jest właścicielem akcji w okresie zabezpieczenia? z jakim dniem Wnioskodawca uzyskuje prawo do czerpania korzyści z akcji, tj. z dniem zawiadomienia o przyznaniu akcji, czy też z dniem, w którym akcje fizycznie zapisywane są na rachunku maklerskim? czy na wartość majątku spółki amerykańskiej składają się nieruchomości, jeżeli tak to organ podatkowy prosi o wyjaśnienie, czy udział wartości nieruchomości w majątku Spółki, której akcje otrzyma Wnioskodawca wynosi co najmniej 50% wartości jej majątku? wyjaśnienie, czy w pytaniu oznaczonym Nr 1 sformułowanie „ otrzymanie akcji ” oznacza moment przyznania akcji, czy też objęcia akcji, bowiem w stanowisku do zadanego pytania Wnioskodawca stwierdza, iż „ w momencie objęcia akcji ” po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód, a ponadto w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie posługuje się pojęciem otrzymania akcji? Zatem tut. organ prosi o wyjaśnienie tej kwestii. doprecyzowanie stanowiska (...)
2017
3
sie

Istota:
Kwestia opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji nabytych we wspólności majątkowej małżeńskiej przed 1 stycznia 2004 r. i sprzedanych po śmierci małżonki w 2016 r.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w 1999 r. nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych pakiet akcji spółki giełdowej, co zostało sfinansowane z majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego małżonki. Akcje zostały zdeponowane na rachunku maklerskim założonym na nazwisko Wnioskodawcy. Część tego pakietu została sprzedana, zaś z pozostałej części powstała masa spadkowa, wobec śmierci żony Wnioskodawcy we wrześniu 2016 r. Akcje będące masą spadkową Wnioskodawca sprzedał już po poświadczeniu dziedziczenia, tj. w 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód ze sprzedaży opisanych akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy nie podlega opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży opisanych akcji jest zwolniony z podatku dochodowego, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, albowiem akcje te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2014 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych, zaś ustanie współwłasności małżeńskiej w wyniku śmierci współmałżonka nie zmienia zarówno terminu, jak i miejsca ich nabycia.
2017
29
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
Fragment:
Zgodnie z Umową, po spełnieniu szeregu warunków, dojdzie do zamknięcia transakcji, tj. sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy Akcji przez Sprzedawcę. Kluczowym warunkiem zakupu Akcji jest uregulowanie kwestii finansowania bankowego udzielonego Spółce przez Bank („ Bank ”). W szczególności dla zawarcia tej transakcji konieczne jest (i) uzyskanie zgody Banku oraz zwolnienie zabezpieczeń (zbycie Akcji bez zgody Banku oraz bez zwolnienia zabezpieczeń byłoby nieważne), które zostały ustanowione na rzecz Banku w związkiem z udzieleniem tego finansowania, tj. między innymi zastawu rejestrowego na Akcjach, zastawu rejestrowego na udziałach spółek z grupy kapitałowej Spółki, zastawu rejestrowego na znaku towarowym Spółki oraz hipotek na nieruchomościach należących do spółek z grupy kapitałowej Spółki; (ii) wydanie Akcji z depozytu bankowego (Akcje znajdują się w depozycie w związku z ustanowieniem na nich wyżej wymienionego zastawu rejestrowego na Akcjach); oraz (iii) ustalenie zakresu zabezpieczeń, które ewentualnie pozostaną na majątku Spółki (spółek z grupy kapitałowej Spółki) po transakcji. W celu spełnienia ww. warunków, sprawnego przeprowadzenia sprzedaży Akcji przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Banku, sprzedaż Akcji zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego („ Dom Maklerski ”) należącego do tej samej grupy kapitałowej co Bank.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawczyni w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych.
Fragment:
Dodatkowo, emitent akcji ma szerokie uprawnienia do wygaszenia praw do akcji. Co więcej, akcje te - na moment przyznania - nie mogą być zbywane. Oznacza to, że pomimo braku odpłatności za wymienione akcje nabycie ich związane jest ze spełnieniem określonych wymogów o charakterze niepieniężnym. W związku z tym nie można przyjąć, by pomimo braku odpłatności za wspomniane akcje, ich nabycie było jednostronnie ekwiwalentne. Ponadto zauważyć trzeba, że akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa, jak i obowiązki akcjonariusza w stosunku do spółki będącej emitentem akcji. Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też – w przypadku ich odpłatnego zbycia – w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
2017
18
lip

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej, w tym w celu umorzenia, objętych za wkład pieniężny oraz za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część?
Fragment:
Zgodnie z jego brzmieniem: „W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia”. Akcje SKA 2, które zamierza zbyć odpłatnie Wnioskodawca bez wątpienia stanowią akcje w spółce. Przepis ma więc zastosowanie do planowego działania Wnioskodawcy. Z tego względu, że akcje SKA 2 Wnioskodawca obejmie w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, zastosowanie będzie miał przepis art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ustalenie kosztów uzyskania przychodów w wysokości nominalnej wartości akcji z dnia ich objęcia. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potwierdza dotychczasowa praktyka organów podatkowych, o czym świadczą poniżej wskazane indywidualne interpretacje: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2010 r.
2017
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji.
Fragment:
(...) akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Dla oceny, czy sprzedaż akcji podlega dyspozycji art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy istotne zatem jest nie tylko to kiedy akcje te zostały nabyte i okoliczność czy akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Znaczenie ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży - musiały być one nabyte (w tym przypadku) na podstawie publicznej oferty. W złożonym wniosku Zainteresowana wskazała, że zamierza sprzedać akcje nabyte w 1993 r. w ramach oferty publicznej. Wnioskodawczyni posiada stosowne dokumenty potwierdzające nabycie akcji. Przedmiotowe akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ponadto sprzedaż tych akcji nie stanowi przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro Zainteresowana spełnia warunki zawarte w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy stwierdzić należy, że uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód ze sprzedaży akcji nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, wobec powyższego w przypadku sprzedaży akcji nabytych na podstawie oferty publicznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie od opodatkowania wynikające z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
lip

Istota:
Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu wystąpienia ze Sp.k. 1 stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu wystąpienia, a kwotą wydatków faktycznie poniesionych na przedmiot wkładu uprzednio wniesiony do SKA 1 (tj. kwotą wydatków faktycznie poniesionych na objęcie akcji SKA 2)?
Fragment:
Wydatki na nabycie lub objęcie akcji to wydatki faktycznie poniesione przez podmiot nabywający bądź obejmujący akcje na ich nabycie bądź objęcie. W przypadku objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny, za wydatki poniesione na objęcie akcji trudno uznać wartość nominalną akcji wydaną przez spółkę komandytowo-akcyjną, gdyż tak rozumiany wydatek nie zostaje poniesiony przez podmiot, który obejmuje akcje, lecz spółkę, która akcje te emituje. Nie ma zatem podstaw, aby przyjąć, że wydatek na objęcie akcji to wydatek poniesiony przez podmiot, który akcji tych nie obejmuje. Punkt widzenia tożsamy ze stanowiskiem Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, przykładowo: w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB3/4510-44/16-4/DP , w której wskazano: „ W ocenie Organu, to właśnie te wydatki (rzeczywiście poniesione poprzez wydanie akcji przez Wnioskodawcę, a nierozliczone na moment aportu do SKA) mogą pomniejszać przychód podatkowy w momencie zbycia akcji SKA przez Spółkę, o czym mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy zmieniającej. Stanowią one bowiem wydatki rzeczywiście poniesione na nabycie akcji SKA. ”; w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 kwietnia 2015 r., sygn.
2017
30
cze

Istota:
W sytuacji zbycia akcji nabytych częściowo odpłatnie, tak jak ma to miejsce w przypadku realizacji Opcji, gdzie Wnioskodawca uiszcza tzw. Cenę Wykonania, w sytuacji zarówno gdy instrumenty w postaci Opcji stanowią pochodne instrumenty finansowe, o których jest mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie stanowią pochodnych instrumentów finansowych, uzyskany przychód Wnioskodawca pomniejszy o zapłaconą przez Wnioskodawcę tzw. Cenę Wykonania oraz o ewentualne, faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę opłaty maklerskie i transakcyjne z tytułu sprzedaży tych akcji.
Fragment:
(...) Akcji będzie: w przypadku Akcji nabytych w wykonaniu Opcji różnica pomiędzy ceną sprzedaży Akcji a Ceną Wykonania; Cena Wykonania oznacza bowiem wydatki na nabycie Akcji, jakie Wnioskodawca jest zobowiązany ponieść w celu uzyskania ich własności; nie ma przy tym znaczenia, czy Cenę Wykonania Wnioskodawca uiszcza dokonując odpowiedniej płatności pieniężnej (przelewem, czekiem lub w inny sposób), czy też Cena Wykonania zostanie potrącona przez biuro maklerskie z ceny sprzedaży przez Wnioskodawcę Akcji na giełdzie papierów wartościowych (w sytuacji, w której sprzedaż Akcji na giełdzie nastąpi tego samego dnia, w którym Wnioskodawca nabędzie Akcje), w przypadku Akcji nabytych w wykonaniu PRSU - cena sprzedaży Akcji; te Akcje są bowiem nabywane przez Wnioskodawcę bez konieczności uiszczania za nie ceny. W związku z tym Wnioskodawca nie ponosi wydatków na nabycie Akcji. W obu powyższych przypadkach, podstawę opodatkowania Wnioskodawca może pomniejszyć o ewentualne opłaty maklerskie i transakcyjne, jeśli je faktycznie poniesie z tytułu sprzedaży Akcji. Gdyby natomiast uznać, że w momencie wykonania Opcji lub PRSU i nabycia Akcji Wnioskodawca (...)
2017
2
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie przyznania opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391),w postaci certyfikatów akcji zastrzeżonych stanowiących przyrzeczenie, czy na dzień przyznania akcji Wnioskodawca wchodzi w posiadanie praw właściwych dla akcjonariusza, tj. posiada prawo do dywidendy, prawo głosu itp.)? kto jest właścicielem akcji w okresie zabezpieczenia? z jakim dniem Wnioskodawca uzyskuje prawo do czerpania korzyści z akcji, tj. z dniem zawiadomienia o przyznaniu akcji, czy też z dniem, w którym akcje fizycznie zapisywane są na rachunku maklerskim czy na wartość majątku spółki amerykańskiej składają się nieruchomości, jeżeli tak to organ podatkowy prosi o wyjaśnienie, czy udział wartości nieruchomości w majątku Spółki, której akcje otrzyma Wnioskodawca wynosi co najmniej 50% wartości jej majątku? wyjaśnienie, czy w pytaniu oznaczonym Nr 1 sformułowanie „ otrzymanie akcji ” oznacza moment przyznania akcji, czy też objęcia akcji, bowiem w stanowisku do zadanego pytania Wnioskodawca stwierdza, iż „ w momencie objęcia akcji ” po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód, a ponadto w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie posługuje się pojęciem otrzymania akcji? Zatem tut. organ prosi o wyjaśnienie tej kwestii. doprecyzowanie stanowiska (...)
2017
30
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Akcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.