Akceptacja faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akceptacja faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
lis

Istota:

Czy Spółka może przechowywać w formie elektronicznej kopie faktur VAT dokumentujących dostawę towarów i usług, przy założeniu że system informatyczny pozwala na przechowywanie tychże faktur w niezmienionej formie oraz ich wydrukowanie w razie potrzeby (np. w toku kontroli podatkowej)?

Fragment:

Przechowywanie kopii faktury w formie elektronicznej w systemie komputerowym, który nie pozwala na jej modyfikację, jest również zgodne z celem art. 246 Dyrektywy 112 tj. kontrolą obrotu gospodarczego oraz zwalczaniem unikania bądź uchylania się od opodatkowania VAT. Warto zaznaczyć, iż w sytuacji w której system komputerowy zapewnia tożsamość kopii faktury z danymi umieszczonymi na fakturze przekazanej nabywcy, kontrola może być dokonana w należyty sposób, istotnym jest również fakt, iż to Spółka ponosi odpowiedzialność w przypadku zagubienia lub zniszczenia danych umieszczonych w systemie komputerowym. W związku z powyższym w opinii Wnioskodawcy nie można przyjąć, iż przechowywanie kopii w formie elektronicznej jest zagrożeniem dla celu art. 246 Dyrektywy 112 tj. dla celów kontroli. Jeżeli więc, warunek przechowywania kopii faktury w określonej formie: w regulacjach krajowych nie został ustanowiony, państwo członkowskie nie skorzystało z istniejącej w Dyrektywie 112 opcji implementacji przepisów wprowadzających ww. warunek, wówczas w opinii Spółki, istnieje możliwość przechowywania kopii faktury w formie elektronicznej w systemie komputerowym, który zapewnia jej przechowywanie w formie niezmienionej. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 września 2010r. znak: IBPP2/443-550/10/ICz uznano stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

2012
27
paź

Istota:

Akceptacja faktury VAT wystawionej przez nabywcę może być dokonywana przez pracownika Spółki, na podstawie udzielonego mu przez dostawcę pełnomocnictwa szczególnego do akceptowania faktur VAT w jego imieniu. Jednakże za akceptację w myśl § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia fakturowego należy uznać złożenie podpisu osoby upoważnionej przez dostawcę na oryginale faktury wystawionej przez nabywcę.

Fragment:

Dodatkowo, zauważyć należy, iż regulacja § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego określa wyłącznie formę w jakiej powinna zostać dokonana akceptacja faktury przez dostawcę (bądź inną osobę działającą w jego imieniu), wskazując, iż powinna ona być dokonana w formie podpisu. Nie określa ona jednakże na jakim dokumencie podpis ten powinien zostać złożony. W szczególności, z brzmienia przywołanego przepisu nie wynika, aby dla akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę, konieczne było uzyskanie podpisu dostawcy odrębnie na każdej takiej fakturze. W konsekwencji, zdaniem Spółki za dopuszczalne na gruncie regulacji prawa podatkowego uznać należy również uzyskanie zbiorczej akceptacji faktur dotyczących danego okresu, w formie podpisu pracownika Spółki, upoważnionego przez dostawcę w tym zakresie, złożonego na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy, o ile, na podstawie danych zawartych w takim protokole możliwe będzie zidentyfikowanie poszczególnych transakcji dokonanych w danym miesiącu. Przyjęcie interpretacji, iż regulacje § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego nakładają obowiązek dokonania akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę poprzez złożenie podpisu sprzedawcy lub innej osoby (w tym pracownika nabywcy) działającej w jego imieniu odrębnie na każdej takiej fakturze prowadziłoby bowiem do przyjęcia wykładni rozszerzającej analizowanego przepisu, niedopuszczalnej na gruncie przepisów prawa podatkowego, oraz bezpodstawnego nałożenia na podatników obowiązków, które nie wynikają wprost z przepisów obowiązującego prawa.

2012
27
paź

Istota:

Prawidłowość akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę towaru oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Dodatkowo, zauważyć należy, iż regulacja § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego określa wyłącznie formę w jakiej powinna zostać dokonana akceptacja faktury przez dostawcę (bądź osobę trzecią działającą w jego imieniu), wskazując, iż powinna ona być dokonana w formie podpisu. Nie określa ona jednakże na jakim dokumencie podpis ten powinien zostać złożony. W szczególności, z brzmienia przywołanego przepisu nie wynika, aby dla akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę, konieczne było uzyskanie podpisu dostawcy odrębnie na każdej takiej fakturze. W konsekwencji, zdaniem Spółki za dopuszczalne na gruncie regulacji prawa podatkowego uznać należy również uzyskanie zbiorczej akceptacji faktur dotyczących danego okresu, w formie podpisu osoby trzeciej upoważnionej przez dostawcę w tym zakresie, złożonego na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy, o ile, na podstawie danych zawartych w takim protokole możliwe będzie zidentyfikowanie poszczególnych transakcji dokonanych w danym miesiącu. Przyjęcie interpretacji, iż regulacje § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego nakładają obowiązek dokonania akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę poprzez złożenie podpisu sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej w jego imieniu odrębnie na każdej takiej fakturze prowadziłoby bowiem do przyjęcia wykładni rozszerzającej analizowanego przepisu, niedopuszczalnej na gruncie przepisów prawa podatkowego oraz bezpodstawnego nałożenia na podatników obowiązków, które nie wynikają wprost z przepisów obowiązującego prawa.

2012
21
kwi

Istota:

Czy akceptacja faktury w formie podpisu, o której mowa w § 6 ust 2 pkt 2b), może zostać dokonana przez pracownika Nabywcy usługi lub towaru, któremu to Dostawca udzieli stosownego odrębnego szczególnego pełnomocnictwa rodzajowego do podpisywania i tym samym akceptacji w jego imieniu faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur?

Fragment:

W związku z tym, należy dopuścić możliwość akceptacji faktury złożonej w formie elektronicznej. Celem tego przepisu jest zaakceptowanie treści faktury przez sprzedającego a wystawionej przez nabywcę towarów i usług. Zatem akceptacja treści faktury dokonana w formie pisemnej lub elektronicznej wypełnia dyspozycję analizowanego § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia. W przedstawionych okolicznościach pełnomocnika Spółki jako Sprzedającego będzie dokonywał akceptacji faktury po uprzednim zalogowaniu się do systemu oraz podaniu indywidualnego, osobistego hasła. Akceptacja faktury zostanie uwidoczniona na fakturze poprzez wpisanie imienia i nazwiska osoby do tego upoważnionej. Zatem, należy uznać, że akceptacja faktury w sposób opisany we wniosku będzie zgodna z § 6 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia i jednoczesne będzie możliwe uznanie takiego dokumentu jako wystawionego w sposób prawidłowy. Izba Rozliczeniowa otrzymała indywidualną interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika odnośnie możliwości udzielenia pełnomocnictwa do akceptacji faktur pracownikowi Nabywcy oraz akceptowania faktur w drodze podpisu elektronicznego to jest generowania nazwiska i imienia pracownika.

2012
21
kwi

Istota:

Czy akceptacja faktury może być dokonana nie w formie podpisu odręcznego a w formie podpisu generowanego w systemie, nieedytowalnego, pojawiającego się po akceptacji faktury przez podanie hasła i loginu ?

Fragment:

Nie będą to jednak podpisy odręczne, lecz podpisy generowane w systemie, nieedytowalne, pojawiające się po akceptacji faktury przez podanie osobistego i indywidualnego kodu (hasła). Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt, czy akceptacja faktury może być dokonana nie w formie podpisu odręcznego a w formie podpisu generowanego w systemie, nieedytowalnego, pojawiającego się po akceptacji faktury przez podanie hasła i loginu i czy taka faktura będzie prawidłowym dokumentem w rozumieniu przepisów VAT w rozliczeniach Spółki. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przepisy rozporządzenia jednoznacznie określają, że podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu. Kwestię akceptacji faktur reguluje wskazany już § 6 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia. Przepis ten wskazuje, że nabywca zobowiązany jest przedstawić sprzedającemu oryginał i kopię faktury „do jej akceptacji w formie podpisu”. Jednakże nie zastrzegł, że podpis ten ma być złożony wyłącznie odręcznie przez wpisanie imienia i nazwiska bądź parafki. W związku z tym, należy dopuścić możliwość akceptacji faktury złożonej w formie elektronicznej. Celem tego przepisu jest zaakceptowanie treści faktury przez sprzedającego a wystawionej przez nabywcę towarów i usług.

2011
1
wrz

Istota:

Akceptacja faktury VAT wystawionej przez nabywcę może być dokonywana przez pracownika Spółki, na podstawie udzielonego mu przez dostawcę pełnomocnictwa szczególnego do akceptowania faktur VAT w jego imieniu. Jednakże za akceptację w myśl § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia fakturowego należy uznać złożenie podpisu osoby upoważnionej przez dostawcę na oryginale faktury wystawionej przez nabywcę.

Fragment:

Dodatkowo, zauważyć należy, iż regulacja § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego określa wyłącznie formę w jakiej powinna zostać dokonana akceptacja faktury przez dostawcę (bądź inną osobę działającą w jego imieniu), wskazując, iż powinna ona być dokonana w formie podpisu. Nie określa ona jednakże na jakim dokumencie podpis ten powinien zostać złożony. W szczególności, z brzmienia przywołanego przepisu nie wynika, aby dla akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę, konieczne było uzyskanie podpisu dostawcy odrębnie na każdej takiej fakturze. W konsekwencji, zdaniem Spółki za dopuszczalne na gruncie regulacji prawa podatkowego uznać należy również uzyskanie zbiorczej akceptacji faktur dotyczących danego okresu, w formie podpisu pracownika Spółki, upoważnionego przez dostawcę w tym zakresie, złożonego na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy, o ile, na podstawie danych zawartych w takim protokole możliwe będzie zidentyfikowanie poszczególnych transakcji dokonanych w danym miesiącu. Przyjęcie interpretacji, iż regulacje § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego nakładają obowiązek dokonania akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę poprzez złożenie podpisu sprzedawcy lub innej osoby (w tym pracownika nabywcy) działającej w jego imieniu odrębnie na każdej takiej fakturze prowadziłoby bowiem do przyjęcia wykładni rozszerzającej analizowanego przepisu, niedopuszczalnej na gruncie przepisów prawa podatkowego, oraz bezpodstawnego nałożenia na podatników obowiązków, które nie wynikają wprost z przepisów obowiązującego prawa.

2011
1
wrz

Istota:

Akceptacja faktury VAT wystawionej przez nabywcę może być dokonywana przez osobę trzecią (np. pracownika biura księgowego dostawcy), na podstawie udzielonego mu przez dostawcę pełnomocnictwa szczególnego do akceptowania faktur VAT w jego imieniu. Jednakże za akceptację w myśl § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia fakturowego należy uznać złożenie podpisu osoby upoważnionej przez dostawcę na oryginale faktury wystawionej przez nabywcę, a nie na zbiorczym miesięcznym zestawieniu wystawionych faktur. Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowych faktur w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma oryginał faktury VAT podpisany przez osobę upoważnioną w tym zakresie przez dostawcę lub jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Fragment:

Dodatkowo, zauważyć należy, iż regulacja § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego określa wyłącznie formę w jakiej powinna zostać dokonana akceptacja faktury przez dostawcę (bądź osobę trzecią działającą w jego imieniu), wskazując, iż powinna ona być dokonana w formie podpisu. Nie określa ona jednakże na jakim dokumencie podpis ten powinien zostać złożony. W szczególności, z brzmienia przywołanego przepisu nie wynika, aby dla akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę, konieczne było uzyskanie podpisu dostawcy odrębnie na każdej takiej fakturze. W konsekwencji, zdaniem Spółki za dopuszczalne na gruncie regulacji prawa podatkowego uznać należy również uzyskanie zbiorczej akceptacji faktur dotyczących danego okresu, w formie podpisu osoby trzeciej upoważnionej przez dostawcę w tym zakresie, złożonego na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy, o ile, na podstawie danych zawartych w takim protokole możliwe będzie zidentyfikowanie poszczególnych transakcji dokonanych w danym miesiącu. Przyjęcie interpretacji, iż regulacje § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia fakturowego nakładają obowiązek dokonania akceptacji faktur VAT wystawionych przez nabywcę poprzez złożenie podpisu sprzedawcy lub osoby trzeciej działającej w jego imieniu odrębnie na każdej takiej fakturze prowadziłoby bowiem do przyjęcia wykładni rozszerzającej analizowanego przepisu, niedopuszczalnej na gruncie przepisów prawa podatkowego oraz bezpodstawnego nałożenia na podatników obowiązków, które nie wynikają wprost z przepisów obowiązującego prawa.

2011
1
mar

Istota:

Wniosek dotyczy prawa do akceptowania faktur, w których usługi związane z dystrybucją filmów są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Dodatkowo dystrybutorzy ci zapowiedzieli skorygowanie faktur VAT wystawionych w okresie od 01.05.2004 r. do dnia otrzymania interpretacji urzędu skarbowego i zastosowanie w nich stawki 22 % w miejsce zawartej w tych fakturach stawki "zwolnione". Pozostali dystrybutorzy nie zmienili swojej praktyki i wystawiają na rzecz operatorów kinowych, w tym Spółki, faktury VAT ze stawką "zwolnione". Spółka od czasu przedstawienia jej stanowiska w/w trójki dystrybutorów wraz z odpowiednimi interpretacjami właściwych urzędów skarbowych odmawia zapłaty podatku od towarów i usług, a otrzymane faktury księguje jedynie w kwotach netto. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest brak zmian przepisów podatkowych w tym zakresie oraz fakt, iż nastąpiła jedynie zmiana interpretacji przepisów dokonana przez organy, których decyzja nie jest dla Spółki wiążąca. Dodatkowo otrzymana interpretacja nie była prezentowana przez wszystkich dystrybutorów, których cześć nadal stosuje dotychczasowe zasady (stawkę "zwolnione"). Spółka poinformowała dystrybutorów, iż będzie stosowała dotychczasową praktykę do momentu uzyskania stanowiska właściwego urzędu skarbowego. W związku z zaistniałym stanem faktycznym Podatnik pyta, czy przysługuje mu prawo do kontynuowania praktyki akceptowania faktur ze stawką "zwolnione" stosowaną dla usług związanych z dystrybucją filmów (PKWiU 92.12.10-00.00).