Akceptacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to akceptacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
31
sty

Istota:

Zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur w formie elektronicznej.

Fragment:

W myśl § 3 ust. 1-3 rozporządzenia – faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Podkreślić zatem należy, że stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu. Zgodnie z treścią § 4 rozporządzenia – faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: autentyczności pochodzenia faktury – rozumie się przez to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury; integralności treści faktury – rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

2013
27
wrz

Istota:

Akceptacji otrzymywanych faktur w formie elektronicznej (m.in. PDF)

Fragment:

W takim przypadku akceptacja wyrażona jest przez podmiot, który e-fakturę otrzymał, w sposób dorozumiany (np. poprzez uregulowanie należności wynikającej z faktury w przewidzianym terminie płatności). Dodatkowo Serwis zapewnia swoim użytkownikom funkcję blokady innych użytkowników, wobec których dany użytkownik cofa (czasowo lub na stałe) akceptację na otrzymywanie e-faktur. Stosowanie blokady jest arbitralną decyzją danego użytkownika. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółka korzystając z formy udzielenia akceptacji na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację regulaminu Serwisu w trakcie rejestracji w Serwisie, skutecznie wyraża akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w myśl § 3 Rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa i opisane we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. W opisanej sprawie Spółka poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację regulaminu Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

2013
8
mar

Istota:

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego oraz opis sposobu dokonywania akceptacji dotyczącej przesyłania faktur w formacie PDF - uznać należy, że przesyłana przez dostawcę akceptacja przesyłania na jego rzecz faktur w formacie PDF spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznej.

Fragment:

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Akceptacja albo jej cofnięcie mogą być wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej (§ 3 ust. 2 Rozporządzenia) jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego. W opinii Spółki akceptacja przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, w postaci podpisanego oświadczenia w formacie PDF, jest akceptacją złożoną w formie elektronicznej. Pojęcie formy elektronicznej, o której mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia, podobnie jak pojęcie elektronicznej postaci ujawnienia woli, o której mowa w art. 60 Kodeksu cywilnego, należy interpretować szeroko. Pojęcie to obejmuje postać danych, które mogą być kreowane, przetwarzane, przesyłane, odbierane oraz przechowywane za pomocą nowoczesnych technologii opartych na ruchu elektronów w różnego rodzaju przewodnikach, falach elektromagnetycznych, a także innych technik o podobnych cechach, np. wykorzystujących zjawiska optyczne, kwantowe czy nawet biologiczne (K. Krzycka, O zawieraniu umów drogą elektroniczną - polski kodeks cywilny a prawo europejskie, PS 2006, nr 7-8,s. 96 i n.). Niewątpliwie akceptacja przesłana za pomocą poczty elektronicznej może być więc uznana za wyrażoną w formie elektronicznej.

2012
17
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy zaznaczenie w Systemie przez jego uprawnionego pracownika tzw. „ check boxa ”, może być uznane za wyrażenie drogą elektroniczną akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę, o której mowa § 6 ust. 4 rozporządzenia. Na podstawie cyt. wyżej § 6 ust. 4 rozporządzenia, w przypadku faktur przesyłanych do akceptacji w formie elektronicznej, które w tej formie są również zwracane drugiej stronie umowy, akceptacji dokonuje się w formie elektronicznej. W ocenie tut. Organu, zgodzić należy się z Wnioskodawcą, iż przepis powyższy nie określa w jaki sposób następuje akceptacja w formie elektronicznej. W konsekwencji zaproponowany sposób akceptacji faktury wystawionej przez Y jako nabywcę w imieniu i na rzecz Zainteresowanego, udostępnianej drogą elektroniczną na serwerze www, wynikający z umowy między stronami – poprzez zaznaczenie przez uprawnionego pracownika odpowiedniego pola – „ check boxa ” przy konkretnej fakturze, po zaznajomieniu się z jej treścią, wypełnia dyspozycję akceptacji tej faktury w rozumieniu § 6 ust. 4 rozporządzenia. Reasumując, zaznaczenie w Systemie przez uprawnionego pracownika Spółki tzw. „ check boxa ”, może być uznane za wyrażenie drogą elektroniczną akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę, o której mowa § 6 ust. 4 rozporządzenia.

2012
3
lis

Istota:

Przyjmowanie od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych oraz ujmowania ich w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług

Fragment:

Zgodnie z § 3 cyt. rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej „ akceptacją ”. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 stosuje się odpowiednio. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury, wystawca faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji. Stosownie do § 4 ww. rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

2012
4
kwi

Istota:

Czy dorozumiana akceptacja odbiorcy faktury VAT, polegająca na braku sprzeciwu złożonego w rozsądnym terminie przez odbiorcę faktury wobec zmian wprowadzających zapisy o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej do regulaminu świadczenia usług, określającego podstawowe prawa i obowiązki stron umowy o świadczeniu usług, może być uznana za akceptację przesyłania, w tym udostępniania, faktur w formie elektronicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r.

Fragment:

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej po warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę. Akceptacja ta może być wyrażona w formie pisemnej albo elektronicznej. „ Akceptacja ” w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów winna być dokonana w formie złożenia oświadczenia woli przez kontrahenta Wnioskodawcy. Przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia wskazuje tylko dwa sposoby akceptacji, natomiast posłużenie się przez ustawodawcę wyrażeniem „ może być wyrażona ” oznacza iż podatnik może dokonać wyboru sposobu tylko spośród tych dwóch form akceptacji. Ponadto Dyrektywy wspólnotowe wiążą państwa członkowskie co do celu który musi zostać zrealizowany, pozostawiając do dyspozycji państwa członkowskiego dobór sposobu dokonania implementacji. Natomiast państwa członkowskie mogą w oparciu o przepis ramowy wprowadzić oznaczone (co do rodzaju) dodatkowe formy „ akceptacji ”. Zatem przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia wskazując dodatkowe formy „ akceptacji ” przesyłania faktur w formie elektronicznej nie prowadzi do sprzeczności przepisu krajowego z normą prawa wspólnotowego. Wobec powyższego „ dorozumiana akceptacja ” odbiorcy faktury polegająca na braku sprzeciwu tegoż (...)

2012
7
mar

Istota:

Możliwość przechowywania faktur, faktur korygujących, ich duplikatów i not korygujących w formie elektronicznej.

Fragment:

Zatem nie ma możliwości przechowywania w formie elektronicznej faktury, którą przekazano kontrahentowi w formie papierowej, ani też faktury otrzymanej w formie papierowej od kontrahenta. Powyższe przepisy nie przewidują, aby podatnicy mogli przechowywać dokumenty, oryginały faktur zakupu i kopie faktur sprzedaży wystawianych w formie papierowej, w postaci elektronicznej, z możliwością ich wydruku dopiero w przypadku zaistniałej potrzeby. Przeciwnie, nakładają na podatnika obowiązek przechowywania oryginałów faktur zakupu, kopii faktur sprzedaży, faktur korygujących, jak również duplikatów i not korygujących w oryginalnej postaci powstałej w momencie wystawienia oryginałów tych dokumentów. Ponadto wskazać należy, iż nie istnieje podstawa prawna do zastosowania takiego trybu mieszanego, w którym np. z jednej strony faktury byłyby wystawione w formie papierowej, natomiast kopie faktur byłyby przechowywane na zasadach właściwych dla faktur elektronicznych. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług czynnym podatnikiem VAT. W ciągu miesiąca Wnioskodawca otrzymuje, jak również wystawia bardzo dużo faktur VAT, zarówno od, jak i na rzecz podmiotów krajowych, z innych krajów Unii Europejskiej i z państw trzecich, które to podmioty prowadzą działalność gospodarczą.

2012
14
lut

Istota:

Prawidłowość wysyłania oraz przechowywania kopii faktur elektronicznych.

Fragment:

Zgodnie z § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (§ 3 ust. 2 cyt. rozporządzenia). Pojęcie autentyczności pochodzenia faktury – w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia - oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści faktury - w myśl § 2 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia - rozumie się to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Stosownie do § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

2012
14
lut

Istota:

Postępowanie z otrzymanymi fakturami elektronicznymi oraz archiwizowania ich w formie papierowej

Fragment:

Zgodnie z § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (§ 3 ust. 2 cyt. rozporządzenia). Pojęcie autentyczności pochodzenia faktury – w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia - oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści faktury - w myśl § 2 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia - rozumie się to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Stosownie do § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

2012
20
sty

Istota:

Możliwość dokonywania akceptacji przesyłania faktur i faktur korygujących drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub aplikacji serwisu internetowego

Fragment:

Podkreślić należy, iż przesyłanie faktur, faktur korygujących w formie elektronicznej wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu. Podkreślić należy, że akceptacja jest zachowaniem aktywnym odbiorcy faktury. Polega na wyrażeniu przez niego w sposób jednoznaczny i niewątpliwy zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. Akceptacją w żadnej mierze nie jest brak sprzeciwu. Wystawca faktur nie może domniemywać zgody (akceptacji) odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych. Musi być ona jasno wyrażona. Bowiem, jedynie spełnienie formalnego wymogu akceptacji, otwiera przed Wnioskodawcą możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro prawodawca nie nałożył szczególnej formy sposobu akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną przez odbiorcę to obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość, aby odbiorca faktur lub faktur korygujących wystawianych przez Wnioskodawcę mógł wyrazić akceptację dla przesyłania faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu lub poprzez skorzystanie z aplikacji serwisu internetowego i odpowiednio by Wnioskodawca mógł udzielać swoim kontrahentom zgody na przesyłanie mu faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub aplikacji serwisu internetowego.