Agroturystyka | Interpretacje podatkowe

Agroturystyka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agroturystyka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy fakt podpisania stałej umowy z firmą budowlaną na wynajęcie pokoi na rzecz jej pracowników służących uprzednio agroturystyce, powoduje obowiązek zgłoszenia tej umowy w Urzędzie Skarbowym i opłacenia od przychodów z wynajmu podatku dochodowego?
2. Czy dalej można traktować, że jest to działalność w ramach gospodarstwa rolniczego, od której nie opłaca podatku dochodowego?
Fragment:
(...) produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia. Natomiast agroturystyka w znaczeniu językowym oznacza prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi. Działalności w zakresie agroturystyki nie można zakwalifikować jako działalności rolniczej, a zatem do dochodów z tej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest powszechność opodatkowania, której (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wynajem pokoi w liczbie 8 lub 9 w gospodarstwie rolnym na terenie miejskim podlega opodatkowaniu, jeśli tak to w jakiej formie?
Fragment:
(...) produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia. Natomiast agroturystyka w znaczeniu językowym oznacza prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi. Działalności w zakresie agroturystyki nie można zakwalifikować jako działalności rolniczej, a zatem do dochodów z tej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy osoba prowadząca działalność agroturystyczną jest zobowiązana wystawić rachunek na nazwisko klienta lub dla firmy, w której jest on zatrudniony, jako osoba prywatna czy pod nazwą "agroturystyka"?
Fragment:
(...) muszą być zawarte w rachunkach. W obu przypadkach rachunek uwzględniał będzie zarówno imię jak i nazwisko sprzedawcy usługi. Organ podatkowy uznał, iż wskazując na sporządzenie rachunku "jako agroturystyka" ma Pani na myśli nazwę, pod jaką zgłoszony został przez Panią w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa wynajem pokoi, tj. "Agroturystyka imię i nazwisko". W przypadku natomiast, gdyby faktycznie zamierzała się Pani posługiwać, sporządzając rachunki, jedynie zwrotem "Agroturystyka", bez podania imienia i nazwiska, byłoby to nieprawidłowe w świetle powołanych wyżej przepisów prawa. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, iż w omawianej sytuacji stanowisko Pani w tej kwestii jest prawidłowe, stąd orzekł jak w osnowie postanowienia. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy od poniesionych wydatków związanych z inwestycją polegającą na rozbiórce i przebudowie istniejącego budynku w związku z rozszerzeniem działalności o turystykę wiejską podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach i winien z chwilą zakończenia inwestycji zaprowadzić ewidencję środków trwałych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku w indywidualnej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2006 r. za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 09.10.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej - szkółkarstwo drzew, chce się Pan zajmować turystyką wiejską oraz wyżywieniem osób korzystających z wypoczynku. W związku z powyższym (...)
2011
1
kwi

Istota:
- dotyczy podatku od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - wynajmu pokoi turystom.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Wójt Gminy M. na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), art. 1a, ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84), w związku z wnioskiem Pani Teresy K., p o s t a n a w i a: - udzielić pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w sprawie podatku od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - wynajmu pokoi turystom na terenie gminy M. w miejscowości S. U Z A S A D N I E N I E W dniu 17 marca 2005 r. Pani Teresa K. zwróciła się z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości. Wniosek swój uzasadniła tym, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza w zakresie wynajmowania pokoi ma charakter sezonowy, natomiast podatek jest naliczany za okres (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik jest rolnikiem, nie prowadzącym innej działalności gospodarczej i nie świadczy usług z tytułu których byłby podatnikiem podatku VAT na terenie działania Urzędu Skarbowego w Puławach ani też innych Urzędów Skarbowych. W dniu 30.04.2004r zawarł Pan umowę nr X z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie – na realizację przedsięwzięcia przy udziale pomocy finansowanej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD – w ramach tworzenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych. Prowadzona inwestycja to kompleks turystyczny (agroturystyka). Zapytanie podatnika dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach VAT dokumentujących zainwestowane środki finansowe. Zdaniem podatnika nie ma on możliwości odebrania VAT-u z Urzędu Skarbowego.
Fragment:
(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 31.12.2004r. Informacji udzielono na podstawie art.14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1007 roku –Ordynacja podatkowa (Dz.U.N 137, poz 926 z 1997 roku z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535) – zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Art.2 pkt.19 cyt. wyżej ustawy określa pojęcie rolnika ryczałtowego jest nim rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art.43 ust.1 pkt.3 ustawy z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do (...)
2011
1
lut

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pismem z dnia 11.03.2004 r. (znak: US-I-PB-415/2/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatniczka prowadzi działalność agroturystyczną polegającą na wynajmie pokoi dla firm sklasyfikowaną w PKWiU pod nr 55.23.13-00.00. Dochody z działalności agroturystycznej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, przy czym warunki zwolnienia określa art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowiąc, iż wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.