2461-IBPB-2-1.4514.667.2016.1.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Je?eli w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, akcje w podwy?szonym kapitale zak3adowym obejmowane bed1 po cenie emisyjnej wy?szej od ich wartooci nominalnej, to czy podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych stanowia bedzie wy31cznie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy Spó3ki, natomiast nadwy?ka (tzw. agio) przekazywana na kapita3 zapasowy Spó3ki nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, niezale?nie od przyjetego podzia3u wartooci wk3adu przeznaczonego na kapita3 zak3adowy i kapita3 zapasowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 grudnia 2016 r. (data wp3ywu do Biura – 9 grudnia 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w zwi1zku z wniesieniem wk3adu pienie?nego do spó3ki akcyjnej – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2016 r. wp3yn13 do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w zwi1zku z wniesieniem wk3adu pienie?nego do spó3ki akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca jest spó3k1 kapita3ow1 (spó3k1 akcyjn1) z siedzib1 w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”, „Spó3ka”), bed1c1 polskim rezydentem podatkowym. Podstawowa dzia3alnooa gospodarcza Spó3ki zwi1zana jest z bran?1 ciep3ownicz1 i energetyczn1. Jedynym akcjonariuszem Spó3ki jest F. spó3ka z o.o. (dalej: „akcjonariusz”).

Planowane jest dokapitalizowanie Spó3ki przez jej akcjonariusza poprzez wniesienie dodatkowych wk3adów pienie?nych na pokrycie jej kapita3u zak3adowego.

Podwy?szenie kapita3u zak3adowego Spó3ki nast1pi zgodnie z zasadami okreolonymi w ustawie z dnia 15 wrzeonia 2000 r. – Kodeks spó3ek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z zm. –winno bya: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.).

Dokapitalizowanie nast1pi w taki sposób, i? nowo wyemitowane akcje zostan1 objete przez akcjonariusza po cenie emisyjnej, wy?szej od wartooci nominalnej. Nadwy?ka wartooci ceny emisyjnej ponad wartooa nominaln1 akcji, tzw. agio, zostanie przekazana na kapita3 zapasowy Spó3ki. Mo?liwa jest sytuacja, w której kapita3 zak3adowy zostanie podwy?szony w nieznacznej czeoci (np. o wartooa odpowiadaj1c1 1% lub 10% wartooci wk3adu pienie?nego), a ró?nica miedzy cen1 emisyjn1 a wartooci1 nominaln1 akcji (np. 90% lub 99%) zostanie przeznaczona na kapita3 zapasowy jako tzw. „agio”, co uzale?nione bedzie od bie?1cych decyzji i zostanie skonkretyzowane bezpoorednio przed realizacj1 operacji.

Opisany podzia3 wk3adu akcjonariusza do Spó3ki na kapita3 zak3adowy i zapasowy, mo?e miea miejsce tak?e w przypadku nastepnych przysz3ych dokapitalizowan, jeoli bed1 mia3y miejsce.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie:

Je?eli w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, akcje w podwy?szonym kapitale zak3adowym obejmowane bed1 po cenie emisyjnej wy?szej od ich wartooci nominalnej, to czy podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych stanowia bedzie wy31cznie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy Spó3ki, natomiast nadwy?ka (tzw. agio) przekazywana na kapita3 zapasowy Spó3ki nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, niezale?nie od przyjetego podzia3u wartooci wk3adu przeznaczonego na kapita3 zak3adowy i kapita3 zapasowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, je?eli w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, udzia3y w podwy?szonym kapitale zak3adowym obejmowane bed1 po cenie emisyjnej wy?szej od ich wartooci nominalnej, to podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych stanowia bedzie wy31cznie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy Spó3ki. Nadwy?ka przekazywana na kapita3 zapasowy Spó3ki nie bedzie podlegaa opodatkowaniu tym podatkiem, niezale?nie od przyjetej proporcji podzia3u wnoszonego do Spó3ki wk3adu.

Wnioskodawca wskaza3, ?e ustawa z dnia 9 wrzeonia 2000 r. o podatku od czynnooci cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) w art. 1 ust. 1 pkt 1 zawiera zamkniety katalog czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu. Oznacza to, i? opodatkowaniu podlegaj1 jedynie czynnooci enumeratywnie wskazane w tej ustawie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy opodatkowaniu podlega zmiana umowy spó3ki, pod warunkiem, i? powoduje ona podwy?szenie podstawy opodatkowania.

Dodatkowo art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych uzale?nia opodatkowanie umowy spó3ki kapita3owej oraz jej zmiany, od posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego oorodka zarz1dzania albo siedziby tej spó3ki.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych, w przypadku umowy spó3ki, za zmiane umowy spó3ki, w odniesieniu do spó3ki kapita3owej, uwa?a sie podwy?szenie kapita3u zak3adowego z wk3adów lub ze orodków spó3ki oraz dop3aty.

Z powy?szego wynika, ?e czynnooa polegaj1ca na podwy?szeniu kapita3u zak3adowego w spó3ce kapita3owej (tj. spó3ce z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 lub spó3ce akcyjnej) stanowi zdarzenie opodatkowane podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych, obowi1zek podatkowy wynikaj1cy z takiego zdarzenia powstaje z chwil1 podjecia uchwa3y o podwy?szeniu kapita3u spó3ki maj1cej osobowooa prawn1 i na podstawie art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych ci1?y on na spó3ce. Jednoczeonie podstawe opodatkowania okreola art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych, który w pkt 8 lit. b) wskazuje, i? w przypadku umowy spó3ki podstawe opodatkowania stanowi wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy.

Poniewa? przepisy podatkowe nie wprowadzaj1 ustawowej definicji kapita3u zak3adowego, nale?y przyj1a, i? pojecie to ma znaczenie nadane mu w Kodeksie spó3ek handlowych.

Zgodnie z art. 302 Kodeksu spó3ek handlowych, kapita3 zak3adowy spó3ki akcyjnej dzieli sie na akcje o równej wartooci nominalnej. Z kolei stosownie do art. 309 § 1 Kodeksu spó3ek handlowych, akcje nie mog1 bya obejmowane poni?ej ich wartooci nominalnej. Zatem przepis ten wprowadza zakaz obejmowania akcji poni?ej ich wartooci nominalnej, jednoczeonie dopuszcza objecie akcji powy?ej ich wartooci nominalnej, wówczas spó3ka otrzymuje dodatkow1 wartooa (nadwy?ke), tzw. agio.

Na podstawie art. 396 § 2 Kodeksu spó3ek handlowych nadwy?ki, osi1gniete przy emisji akcji powy?ej ich wartooci nominalnej, a pozosta3e – po pokryciu kosztów emisji akcji, nale?y przekazaa na kapita3 zapasowy, który w spó3kach kapita3owych ma pe3nia przede wszystkim funkcje ochronn1, w tym tak?e chronia przed uszczupleniem kapita3 podstawowy, tj. kapita3 zak3adowy spó3ki.

Kodeks spó3ek handlowych nie reguluje dodatkowych warunków zwi1zanych z obejmowaniem akcji powy?ej ich wartooci nominalnej, nie wprowadzaj1c ?adnych ograniczen w tym zakresie i tym samym pozostawiaj1c pe3n1 dowolnooa spó3ce i jej akcjonariuszom.

Tym samym, w przypadku obejmowania akcji w kapitale spó3ki akcyjnej po wartooci wy?szej od ich wartooci nominalnej, co bedzie mia3o miejsce w przypadku Spó3ki, kapita3 zak3adowy jest powiekszany wy31cznie o wartooa wk3adu odpowiadaj1c1 wartooci nominalnej objetych akcji. Natomiast nadwy?ka w ca3ooci – niezale?nie od jej wysokooci i proporcji w stosunku do wartooci nominalnej akcji – przekazywana jest na kapita3 zapasowy (agio), stanowi1cy odrebny od kapita3u zak3adowego kapita3 w3asny spó3ki.

Wyk3adnia literalna powy?ej omówionych przepisów ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych, w powi1zaniu z w3aociwymi przepisami Kodeksu spó3ek handlowych, prowadzi do nastepuj1cych konkluzji:

  • przekazanie wk3adu na poczet kapita3u zak3adowego spó3ki kapita3owej jest czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, a zatem wartooa tego wk3adu nale?y uwzglednia przy okreolaniu podstawy opodatkowania;
  • wniesienie wk3adu na kapita3 zapasowy spó3ki kapita3owej pozostaje poza zakresem regulacji ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych, w konsekwencji nadwy?ka kwoty wk3adu ponad wartooa nominaln1 objetych akcji przekazana na kapita3 zapasowy spó3ki nie stanowi podstawy opodatkowania;
  • proporcja podzia3u wk3adu pomiedzy kapita3 zak3adowy i kapita3 zapasowy spó3ki mo?e bya ustalana dowolnie; w pe3ni dopuszczalne jest przeznaczenie pewnej wartooci wk3adu na kapita3 zak3adowy spó3ki, a pozosta3ej czeoci na kapita3 zapasowy spó3ki – decyzja taka le?y w swobodnej gestii akcjonariuszy i stanowi uznaniow1 realizacje przyznanych praw w3aocicielskich, nie nosz1c jednoczeonie znamion obejocia prawa czy te? jego nadu?ycia.

W konsekwencji nale?y stwierdzia, ?e realizacja planowanej czynnooci bedzie skutkowaa powstaniem obowi1zku podatkowego w podatku od czynnooci cywilnoprawnych wy31cznie w zakresie podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki i podstawe opodatkowania bedzie stanowi3a jedynie wartooa wk3adu wniesionego na kapita3 zak3adowy, tj. odpowiadaj1ca 31cznej wartooci nominalnej objetych akcji. Natomiast nadwy?ka wartooci wk3adu ponad nominaln1 wartooa objetych akcji, przekazana na kapita3 zapasowy, nie podlega opodatkowaniu i pozostaje bez wp3ywu na wysokooa podstawy opodatkowania, niezale?nie od proporcji, w jakiej pozostaj1 ze sob1 poszczególne wk3ady kapita3owe.

Podsumowuj1c, zdaniem Wnioskodawcy, skoro przepisy ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych nie reguluj1 kwestii zwi1zanej z podwy?szeniem kapita3u zapasowego, uzasadnionym jest twierdzenie, i? w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych ka?dorazowo stanowia bedzie jedynie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy. Przy czym bez znaczenia dla okreolenia podstawy opodatkowania pozostaje okolicznooa objecia akcji po cenie wy?szej od ich wartooci nominalnej i przekazania nadwy?ki na kapita3 zapasowy. Jednoczeonie, niezale?nie od proporcji, w jakiej pozostawaa bed1 ze sob1 wartooa wk3adu przekazanego na kapita3 zak3adowy do wartooci wk3adu przekazanego na kapita3 zapasowy, podwy?szenie takie pozostaje w zgodzie z obowi1zuj1cymi przepisami.

Uzasadniaj1c swoje stanowisko Wnioskodawca powo3a3 stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpuj1cy opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przysz3ego oraz ocene stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Mo?na odst1pia od uzasadnienia prawnego, je?eli stanowisko wnioskodawcy jest prawid3owe w pe3nym zakresie.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do powo3anego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Koncowo Organ zaznacza, i? w interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy jedynie w zakresie przepisów prawa podatkowego, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Przedmiotem oceny nie jest wiec, czy wskazany sposób podzia3u wk3adu pienie?nego jest zgodny z przepisami Kodeksu spó3ek handlowych. Organ interpretacyjny nie jest bowiem w3adny do takiej oceny.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszynskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bia3ej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bia3a.