Agio | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agio. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową wystąpi zysk niepodzielony, który na moment przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nadwyżka kwoty faktycznie przekazanej ze środków własnych stanowi nadwyżkę ponad wartość nominalną dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego (tzw. agio), która zgodnie z przepisami KSH, jest przekazywana na kapitał zapasowy Spółki. W tym miejscu należy wyjaśnić, że agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku, środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki. W związku z tym wspólnik Spółki nie uzyska dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlegałby opodatkowaniu na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową, w takim zakresie, w jakim kapitał zapasowy odpowiada wartości agio. Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że zgromadzona na kapitale zapasowym Spółki z o.o. nadwyżka wartości wkładu wniesionego do tej spółki ponad wartość nominalną udziałów objętych w zamian za ten wkład (tzw. agio) nie jest zyskiem niepodzielonym ani też zyskiem przekazanym na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
19
sty

Istota:

Je?eli w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, udzia3y w podwy?szonym kapitale zak3adowym obejmowane bed1 po cenie emisyjnej wy?szej od ich wartooci nominalnej, to czy podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych stanowia bedzie wy31cznie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy Spó3ki, natomiast nadwy?ka (tzw. agio) przekazywana na kapita3 zapasowy Spó3ki nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, niezale?nie od przyjetego podzia3u wartooci wk3adu przeznaczonego na kapita3 zak3adowy i kapita3 zapasowy?

Fragment:

Nadwy?ka wartooci ceny emisyjnej ponad wartooa nominaln1 udzia3ów, tzw. agio, zostanie przekazana na kapita3 zapasowy Spó3ki. Mo?liwa jest sytuacja, w której kapita3 zak3adowy zostanie podwy?szony w nieznacznej czeoci (np. o wartooa odpowiadaj1c1 1% lub 10% wartooci wk3adu pienie?nego), a ró?nica miedzy cen1 emisyjn1 a wartooci1 nominaln1 udzia3ów (np. 90% lub 99%) zostanie przeznaczona na kapita3 zapasowy jako tzw. „ agio ”, co uzale?nione bedzie od bie?1cych decyzji i zostanie skonkretyzowane bezpoorednio przed realizacj1 operacji. Wy?ej opisany podzia3 wk3adu Udzia3owca do Spó3ki na kapita3 zak3adowy i zapasowy mo?e miea miejsce tak?e w przypadku nastepnych przysz3ych dokapitalizowan, jeoli bed1 mia3y miejsce. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Je?eli w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, udzia3y w podwy?szonym kapitale zak3adowym obejmowane bed1 po cenie emisyjnej wy?szej od ich wartooci nominalnej, to czy podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych stanowia bedzie wy31cznie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy Spó3ki, natomiast nadwy?ka (tzw. agio) przekazywana na kapita3 zapasowy Spó3ki nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, niezale?nie od przyjetego (...)

2017
19
sty

Istota:

Je?eli w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, akcje w podwy?szonym kapitale zak3adowym obejmowane bed1 po cenie emisyjnej wy?szej od ich wartooci nominalnej, to czy podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych stanowia bedzie wy31cznie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy Spó3ki, natomiast nadwy?ka (tzw. agio) przekazywana na kapita3 zapasowy Spó3ki nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, niezale?nie od przyjetego podzia3u wartooci wk3adu przeznaczonego na kapita3 zak3adowy i kapita3 zapasowy?

Fragment:

Nadwy?ka wartooci ceny emisyjnej ponad wartooa nominaln1 akcji, tzw. agio, zostanie przekazana na kapita3 zapasowy Spó3ki. Mo?liwa jest sytuacja, w której kapita3 zak3adowy zostanie podwy?szony w nieznacznej czeoci (np. o wartooa odpowiadaj1c1 1% lub 10% wartooci wk3adu pienie?nego), a ró?nica miedzy cen1 emisyjn1 a wartooci1 nominaln1 akcji (np. 90% lub 99%) zostanie przeznaczona na kapita3 zapasowy jako tzw. „ agio ”, co uzale?nione bedzie od bie?1cych decyzji i zostanie skonkretyzowane bezpoorednio przed realizacj1 operacji. Opisany podzia3 wk3adu akcjonariusza do Spó3ki na kapita3 zak3adowy i zapasowy, mo?e miea miejsce tak?e w przypadku nastepnych przysz3ych dokapitalizowan, jeoli bed1 mia3y miejsce. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Je?eli w wyniku podwy?szenia kapita3u zak3adowego Spó3ki, akcje w podwy?szonym kapitale zak3adowym obejmowane bed1 po cenie emisyjnej wy?szej od ich wartooci nominalnej, to czy podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych stanowia bedzie wy31cznie wartooa, o któr1 podwy?szono kapita3 zak3adowy Spó3ki, natomiast nadwy?ka (tzw. agio) przekazywana na kapita3 zapasowy Spó3ki nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, niezale?nie od przyjetego podzia3u (...)

2016
17
gru

Istota:

W zakresie skutkow podatkowych zwiazanych z podwyzszeniem kapitalu zakladowego spolki komandytowo-akcyjnej

Fragment:

(...) nominalna (agio) zostanie przekazana na kapital zapasowy Spolki, czesc kapitalu zapasowego, o ktorej mowa w pkt 4, zostanie wiec utworzona z agio emisyjnego w zwiazku z dokonaniem podwyzszenia kapitalu zakladowego w trybie art. 442 w zwiazku z art. 126 ? 1 pkt 2 Kodeksu spolek handlowych. Spolka moze w przyszlosci ? w zwiazku z rozwazana zmiana modelu biznesowego ? zostac przeksztalcona w spolke komandytowa lub jawna (dalej: ?Spolka osobowa?) na podstawie art. 551 i nastepne Kodeksu spolek handlowych. Wspolnikami w Spolce osobowej beda dotychczasowi wspolnicy Spolki. W momencie przeksztalcenia, majatek Spolki stanie sie majatkiem Spolki osobowej, ktora bedzie nastepca prawnym Spolki i kontynuowac bedzie dzialalnosc gospodarcza Spolki. W wyniku przeksztalcenia nie dojdzie do zwiekszenia majatku Spolki, w szczegolnosci przeksztalcenie nie bedzie sie wiazalo z wniesieniem do Spolki jakichkolwiek wplat wspolnikow. Spolka na moment przeksztalcenia moze posiadac na kapitale zapasowym srodki pochodzace z agio (tj. nadwyzki wyemitowanych akcji ponad ich wartosc nominalna), ktore powstanie w zwiazku z dokonaniem opisanego wyzej podwyzszenia kapitalu zakladowego. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania: Czy dochodem (przychodem) Wnioskodawcy z tytulu podwyzszenia kapitalu zakladowego Spolki ze srodkow Spolki bedzie kwota srodkow przekazanych na kapital zakladowy, odpowiadajaca wartosci nominalnej akcji, jakie zostana przyznane Wnioskodawcy w zwiazku z podwyzszeniem kapitalu zakladowego...

2016
5
sie

Istota:

Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów (agio) będzie stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy, tj. wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącego osobą fizyczną, który po przekształceniu ww. spółki będzie wspólnikiem spółki komandytowej?

Fragment:

Wnioskodawca podkreślił, że do podziału nie może być przeznaczona nadwyżka wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną udziałów (agio), ponieważ nie jest to kwota z zysku (por. Z. Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Lex 2016). Ograniczenie to jest wyrazem szerszej zasady zakazującej dokonywania zwrotu wkładów na rzecz udziałowców (art. 189 K.s.h.). Wskazanie, że agio nie może podlegać podziałowi pomiędzy wspólników, uzasadnia, że agio jest kategorią odrębną od zysku spółki. Nawiązując do definicji wskazanej w ustawie o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych należy uznać, że agio jest środkiem wniesionym do spółki przez udziałowców. W konsekwencji agio nie stanowi zysku w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Wobec powyższego agio nie będzie stanowiło zysku niepodzielonego, które na moment przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników będących osobami fizycznymi. INTERPRETACJE INDYWIDUALNE POTWIERDZAJĄCE WNIOSKODAWCY Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy są również interpretacje indywidualne odnoszące się braku możliwości zakwalifikowania agio do zysku podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

2016
10
lip

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

Fragment:

W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

2016
10
lip

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

Fragment:

W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

2016
2
cze

Istota:

Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (jawną lub komandytową), wartość kapitału zapasowego spółki z o.o. utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego przez Spółkę A do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych ponad łączną wartość nominalną objętych przez Spółkę A udziałów (tzw. agio) będzie stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy, tj. udziałowca spółki z o.o. będącego osobą fizyczną, który przystąpi do tej spółki z o.o. obejmując udziały w zamian za środki pieniężne oraz wspólnika Spółki A (spółki jawnej) która wcześniej obejmie udziały w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw do znaków towarowych?

Fragment:

W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

2016
2
cze

Istota:

Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (jawną lub komandytową), wartość kapitału zapasowego spółki z o.o. utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego przez Spółkę A do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych ponad łączną wartość nominalną objętych przez Spółkę A udziałów (tzw. agio) będzie stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy, tj. udziałowca spółki z o.o. będącego osobą fizyczną, który przystąpi do tej spółki z o.o. obejmując udziały w zamian za środki pieniężne oraz wspólnika Spółki A (spółki jawnej) która wcześniej obejmie udziały w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw do znaków towarowych?

Fragment:

W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

2016
25
maj

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie nr 1)

Fragment:

Nawiązując do zawartej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie Kodeksu spółek handlowych należy uznać, że agio nie spełnia definicji zysku zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Zdaniem więc Spółki, agio nie może stanowić zysku. Jego wartość ujmowana jest na kapitale zapasowym, który stanowi odrębny od wyniku finansowego element kapitału własnego spółki Kapitał zapasowy utworzony z agio nie jest kapitałem zapasowym utworzonym z zysku spółki, a zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT opodatkowaniu podlega zysk – zarówno ten niepodzielony jak, ten zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy. Agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać Akcjonariuszom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi zysku spółki, nie jest zatem „ niepodzielonym zyskiem ” ani, też nie jest zyskiem przekazanym na inny kapitał niż kapitał zakładowy – w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.