Agio | Interpretacje podatkowe

Agio | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agio. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów (agio) będzie stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy, tj. wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącego osobą fizyczną, który po przekształceniu ww. spółki będzie wspólnikiem spółki komandytowej?
Fragment:
Wnioskodawca podkreślił, że do podziału nie może być przeznaczona nadwyżka wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną udziałów (agio), ponieważ nie jest to kwota z zysku (por. Z. Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Lex 2016). Ograniczenie to jest wyrazem szerszej zasady zakazującej dokonywania zwrotu wkładów na rzecz udziałowców (art. 189 K.s.h.). Wskazanie, że agio nie może podlegać podziałowi pomiędzy wspólników, uzasadnia, że agio jest kategorią odrębną od zysku spółki. Nawiązując do definicji wskazanej w ustawie o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych należy uznać, że agio jest środkiem wniesionym do spółki przez udziałowców. W konsekwencji agio nie stanowi zysku w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Wobec powyższego agio nie będzie stanowiło zysku niepodzielonego, które na moment przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników będących osobami fizycznymi. INTERPRETACJE INDYWIDUALNE POTWIERDZAJĄCE WNIOSKODAWCY Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy są również interpretacje indywidualne odnoszące się braku możliwości zakwalifikowania agio do zysku podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)
2016
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
2016
10
lip

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.
Fragment:
W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
2016
10
lip

Istota:
Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (jawną lub komandytową), wartość kapitału zapasowego spółki z o.o. utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego przez Spółkę A do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych ponad łączną wartość nominalną objętych przez Spółkę A udziałów (tzw. agio) będzie stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy, tj. udziałowca spółki z o.o. będącego osobą fizyczną, który przystąpi do tej spółki z o.o. obejmując udziały w zamian za środki pieniężne oraz wspólnika Spółki A (spółki jawnej) która wcześniej obejmie udziały w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw do znaków towarowych?
Fragment:
W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
2016
2
cze

Istota:
Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (jawną lub komandytową), wartość kapitału zapasowego spółki z o.o. utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego przez Spółkę A do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych ponad łączną wartość nominalną objętych przez Spółkę A udziałów (tzw. agio) będzie stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy, tj. udziałowca spółki z o.o. będącego osobą fizyczną, który przystąpi do tej spółki z o.o. obejmując udziały w zamian za środki pieniężne oraz wspólnika Spółki A (spółki jawnej) która wcześniej obejmie udziały w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw do znaków towarowych?
Fragment:
W sprawozdaniu finansowym agio jest wykazywane po stronie pasywów jako kapitał zapasowy spółki. Zatem agio nie stanowi zwiększenia wartości aktywów, ani zmniejszenia wartości zobowiązań. W powyższej definicji zysku zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie 2 k.s.h., który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie ustawy Kodeks spółek handlowych można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
2016
2
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie nr 1)
Fragment:
Nawiązując do zawartej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie Kodeksu spółek handlowych należy uznać, że agio nie spełnia definicji zysku zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Zdaniem więc Spółki, agio nie może stanowić zysku. Jego wartość ujmowana jest na kapitale zapasowym, który stanowi odrębny od wyniku finansowego element kapitału własnego spółki Kapitał zapasowy utworzony z agio nie jest kapitałem zapasowym utworzonym z zysku spółki, a zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT opodatkowaniu podlega zysk – zarówno ten niepodzielony jak, ten zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy. Agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać Akcjonariuszom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi zysku spółki, nie jest zatem „ niepodzielonym zyskiem ” ani, też nie jest zyskiem przekazanym na inny kapitał niż kapitał zakładowy – w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową (komandytową lub jawną) w stosunku do części kapitału zapasowego, którego źródłem jest kwota tzw. agio powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego (pytanie nr 2)
Fragment:
Nawiązując do zawartej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie Kodeksu spółek handlowych należy uznać ze agio nie spełnia definicji zysku zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Zdaniem więc Wnioskodawcy, agio nie może stanowić zysku. Jego wartość ujmowana jest na kapitale zapasowym, który stanowi odrębny od wyniku finansowego element kapitału własnego spółki. Kapitał zapasowy utworzony z agio nie jest kapitałem zapasowym utworzonym z zysku spółki, a zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT, opodatkowaniu podlega zysk – zarówno ten niepodzielony jak i ten zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy. Agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać Akcjonariuszom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi zysku spółki, nie jest zatem „ niepodzielonym zyskiem ” ani też nie jest zyskiem przekazanym na inny kapitał niż kapitał zakładowy – w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.
2016
24
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową (komandytową lub jawną) w stosunku do części kapitału zapasowego, którego źródłem jest kwota tzw. agio powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego
Fragment:
Nawiązując do zawartej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie Kodeksu spółek handlowych należy uznać ze agio nie spełnia definicji zysku zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Zdaniem więc Wnioskodawcy, agio nie może stanowić zysku. Jego wartość ujmowana jest na kapitale zapasowym, który stanowi odrębny od wyniku finansowego element kapitału własnego spółki. Kapitał zapasowy utworzony z agio nie jest kapitałem zapasowym utworzonym z zysku spółki, a zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT, opodatkowaniu podlega zysk – zarówno ten niepodzielony jak i ten zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy. Agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać Akcjonariuszom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi zysku spółki, nie jest zatem „ niepodzielonym zyskiem ” ani też nie jest zyskiem przekazanym na inny kapitał niż kapitał zakładowy – w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.
2016
24
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową (komandytową lub jawną) w stosunku do części kapitału zapasowego, którego źródłem jest kwota tzw. agio powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego
Fragment:
Nawiązując do zawartej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie Kodeksu spółek handlowych należy uznać ze agio nie spełnia definicji zysku zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Zdaniem więc Wnioskodawcy, agio nie może stanowić zysku. Jego wartość ujmowana jest na kapitale zapasowym, który stanowi odrębny od wyniku finansowego element kapitału własnego spółki. Kapitał zapasowy utworzony z agio nie jest kapitałem zapasowym utworzonym z zysku spółki, a zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT, opodatkowaniu podlega zysk – zarówno ten niepodzielony jak i ten zgromadzony na kapitałach innych niż zakładowy. Agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać Akcjonariuszom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi zysku spółki, nie jest zatem „ niepodzielonym zyskiem ” ani też nie jest zyskiem przekazanym na inny kapitał niż kapitał zakładowy – w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.
2016
24
maj

Istota:
Wnioskodawca nie uzyska dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlegałby opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest udziałowcem w spółkę komandytową – w takim zakresie, w jakim kapitał zapasowy odpowiada wartości agio.
Fragment:
W oparciu o art. 42 ustawy o rachunkowości - agio nie stanowi zysku wypracowanego przez spółkę, gdyż nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku finansowego spółki, nie jest klasyfikowane ani jako zysk z działalności. W powyższej definicji zysku w rozumieniu ustawy o rachunkowości zwraca uwagę to, że zyskiem nie jest wniesienie zasobów przez fundatora/założyciela jednostki w celu wzmocnienia jej funduszu/kapitału (aktywów netto). Agio natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje na skutek wniesienia przez udziałowca wkładu o wartości wyższej niż wartość nominalna objętych w zamian udziałów. Nadwyżka ta przelewana jest na kapitał zapasowy spółki. Wynika to wprost z art. 154 § 3 zdanie drugie Ksh, który stanowi, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nawiązując do podanej w ustawie o rachunkowości definicji „ zysku ” w związku z rozumieniem agio na gruncie Ksh można uznać, że agio jest „ środkiem wniesionym przez udziałowców lub właścicieli ”. Wobec tego, agio nie spełnia definicji zysku podanej w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. Podobnie wyraził się (...)
2016
19
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Agio
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.