IPPP1/443-1429/14-6/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie braku obowiązku wystawienia faktury VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) będącego odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 24 lutego 2015 r. (data odbioru 25 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wystawienia faktury VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wystawienia faktury VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Wnioskodawca”, „Agent”). Wnioskodawca wraz z innymi podmiotami powiązanymi kapitałowo („Uczestnicy”) oraz bankiem zawarł umowę cash pooling-u („Umowa”) jako Agent. Umowa została zawarta w celu efektywniejszego zarządzania środkami finansowymi w grupie kapitałowej, obejmującej kilkanaście podmiotów. Na mocy Umowy, Agent będzie:

 1. nabywał od banku jego wierzytelności wobec pozostałych Uczestników Umowy, których rachunki bankowe wykażą saldo ujemne („Wierzytelności”)
 2. przejmował zobowiązania banku wobec Uczestników Umowy, jeżeli ich rachunki bankowe wykażą saldo dodatnie („Zobowiązania”). Transakcje nabywania od banku Wierzytelności i przejmowania Zobowiązań będą dokonywane wg. ich wartości nominalnej oraz według stanu na koniec każdego dnia roboczego. Jeżeli wskazane wyżej transakcje doprowadzą do dodatniego salda na rachunku Agenta na koniec dnia roboczego (Agent przejmie Zobowiązania o większej wartości niż przeniesione na niego Wierzytelności), bank będzie naliczał Agentowi odsetki od kwoty tej różnicy, w wysokości określonej w umowie. Natomiast w przypadku ujemnego salda na rachunku Agenta (przeniesione Wierzytelności będą przewyższały przejęte przez Agenta Zobowiązania), bank będzie pobierał odsetki od kwoty stanowiącej ujemne saldo. Rozliczenia ww. odsetek będą następnie dokonywane między Agentem oraz Uczestnikami Umowy. Rozliczenie, zarówno w przypadku odsetek od Zobowiązań jak i odsetek od Wierzytelności, będzie polegało na przekazywaniu ich części na rachunki bankowe Uczestników. Oznacza to, że różnica pomiędzy wartością przekazywanych odsetek, a odsetek naliczanych na rachunku Agenta będzie stanowiła jego wynagrodzenie („Wynagrodzenie”).

Uczestnicy Umowy dokonują na rzecz innych Uczestników nieodpłatnych poręczeń. Wszyscy Uczestnicy pozostają w konsekwencji solidarnie zobowiązani względem Banku.

W dniu 4 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego poprzez wskazanie:

 1. Szczegółowe wskazanie roli Wnioskodawcy – Agenta oraz banku w Umowie: Zgodnie z Umową, bank przenosi na Agenta Wierzytelności przysługujące mu wobec każdego z Posiadaczy rachunków, których rachunek wykazuje saldo ujemnego według stanu na koniec każdego dnia roboczego i według ich wartości nominalnej, bez konieczności zawierania odrębnej umowy. Jednocześnie bank obciąży rachunek Agenta kwotą stanowiącą wartość nominalną nabytych Wierzytelności z tytułu zapłaty za Wierzytelności. Ponadto, w przypadku przejęcia przez Agenta od banku jego Zobowiązania wobec każdego z Posiadaczy rachunku, którego rachunek wskazuje saldo dodatnie na koniec dnia roboczego i według wartości nominalnej, bank w momencie przejęcia Zobowiązania uzna rachunek Agenta kwotą stanowiącą wartość nominalną Zobowiązania z tytułu zapłaty za przejęte Zobowiązanie. W przypadku gdy po przejęciu Zobowiązań przez Agenta i przeniesieniu Wierzytelności na Agenta, różnica pomiędzy wysokością Wierzytelności i Zobowiązania stanowić będzie saldo dodatnie, bank naliczy odsetki od tej kwoty. Natomiast jeśli saldo będzie ujemne bank pobierze odsetki od tej kwoty. Obciążenie lub uznanie rachunku z tytułu odsetek przez bank będzie odbywać się za okresy rozliczeniowe do 5. dnia każdego miesiąca. Zgodnie z Umową bank dokonuje rozliczeń odsetek pomiędzy Agentem oraz pozostałymi Uczestnikami w ten sposób, że za każdy dzień kiedy łączna kwota przeniesionych na Agenta Wierzytelności będzie większa niż łączna kwota przeniesionych Zobowiązań, Bank obciąży rachunek Uczestnika i uzna rachunek Agenta zgodnie z przyjętym w Umowie wzorem. W przypadku gdy łączna kwota przeniesionych na Agenta Wierzytelności będzie mniejsza niż łączna kwota przeniesionych Zobowiązań, bank uzna rachunek Uczestnika i obciąży rachunek Agenta zgodnie z przyjętym w Umowie wzorem.
 2. Czy Wnioskodawca działający jako Agent też jest uczestnikiem Umowy, który deponuje w tej Umowie nadwyżki finansowe oraz w razie potrzeby, korzysta z możliwości finansowania za pośrednictwem Umowy i czy jest obciążany odsetkami w przypadku stwierdzenia sald ujemnych... Nie, działalność Agenta w ramach niniejszej umowy nie wykracza poza czynności opisane szczegółowo w odpowiedzi na pytanie nr 1.
 3. Wskazanie jakie rachunki w ramach Umowy posiadają Uczestnicy oraz Wnioskodawca działający jako Agent, jakie czynności są na nich dokonywane... Uczestnicy posiadają rachunki bieżące prowadzone w PLN otwarte przez każdego posiadacza rachunku (Uczestnika) w banku, wymienione w załączniku do Umowy. Bank przechowuje na tych rachunkach środki pieniężne Uczestników oraz dokonuje na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych. Agent posiada specjalny bankowy rachunek otwarty przez Agenta w banku, wykorzystywany dla przeprowadzania rozliczeń związanych z Umową. Czynności dokonywane na rachunkach zostały opisane w odpowiedzi na pytanie 1.
 4. Szczegółowe wskazanie mechanizmu powstawania Wierzytelności oraz Zobowiązań na gruncie opisanej Umowy wraz ze wskazaniem, czy na początku następnego dnia roboczego będą odbywały się automatyczne transfery zwrotne... Wierzytelność na rachunku Uczestnika powstaje, gdy na rachunku danego Uczestnika na koniec danego dnia roboczego wystąpi saldo ujemne, na skutek dokonanych w danym dniu rozliczeń pieniężnych. Zobowiązanie na rachunku Uczestnika powstaje, gdy na rachunku danego Uczestnika na koniec danego dnia roboczego wystąpi dodatnie saldo środków, na skutek dokonanych w danym dniu rozliczeń pieniężnych. Wszelkie transfery dokonywane na rachunkach Uczestników i Agenta zgodnie z Umową zostały opisane w odpowiedzi na pytanie 1.
 5. Czy Wnioskodawca, jako Agent, ma zawarte z Uczestnikami systemu odrębne umowy dotyczące wykonywania w ich imieniu czynności związanych ze świadczeniem przez bank opisanej usługi, czy też wykonuje te czynności na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych Uczestników systemu... Wnioskodawca jako Agent wykonuje swoje czynności na podstawie Umowy, która została zawarta pomiędzy nim, bankiem oraz pozostałymi Uczestnikami.
 6. Czy Wnioskodawca za wykonane czynności otrzymuje odrębne wynagrodzenie od banku bądź innych Uczestników sytemu... Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci części odsetek naliczonych przez bank, według następujących zasad: Rachunek Agenta jest obciążany za każdy dzień kiedy łączna kwota przeniesionych na niego Wierzytelności jest mniejsza od łącznej kwoty przeniesionych Zobowiązań według wzoru: A= (łączna wartość Wierzytelności) – (łączna wartość Zobowiązań) x Y/365 gdzie Y to określona w Umowie liczba. Rachunek Agenta jest uznawany za każdy dzień kiedy łączna kwota przeniesionych na niego Wierzytelności jest większa od łącznej kwoty przeniesionych Zobowiązań według wzoru: B= (łączna wartość Wierzytelności) – (łączna wartość Zobowiązań) x X/365 gdzie X to określona w Umowie liczba. Kwota, która zostanie na rachunku Agenta po dokonaniu powyższych uznań i obciążeń (B – A) będzie stanowić jego wynagrodzenie.
 7. Czy pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi Uczestnikami Umowy, bankiem występują powiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. (dalej: „Ustawa CIT”)... Pomiędzy Wnioskodawcą a bankiem nie występują powiązania o których mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy CIT. Pomiędzy Wnioskodawcą a częścią Uczestników Umowy występują powiązania o których mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy CIT. Pomiędzy Wnioskodawcą a częścią Uczestników Umowy występują powiązania o których mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy CIT. Pomiędzy Wnioskodawcą a częścią Uczestników Umowy występują jedynie powiązania o których mowa w przepisach art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy CIT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z rozliczaniami przez Wnioskodawcę odsetek między nim oraz Uczestnikami, ma on obowiązek wystawiania faktur VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca jako Agent będzie dokonywał rozliczeń odsetek między nim a pozostałymi Uczestnikami. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm. „Ustawa VAT”) usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług są zwolnione z tego podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, jego usługi należy zakwalifikować jako usługi pośrednictwa finansowego, a więc usługi objęte powołanym przepisem Ustawy VAT. W konsekwencji należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu rozliczeń między nim a Uczestnikami, ponieważ podlega zwolnieniu art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Na podstawie zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca wraz z innymi podmiotami powiązanymi kapitałowo („Uczestnicy”) oraz bankiem zawarł umowę cash pooling-u jako Agent. Umowa została zawarta w celu efektywniejszego zarządzania środkami finansowymi w grupie kapitałowej, obejmującej kilkanaście podmiotów. Na mocy Umowy, Agent będzie: 1) nabywał od banku jego wierzytelności wobec pozostałych Uczestników Umowy, których rachunki bankowe wykażą saldo ujemne; 2) przejmował zobowiązania banku wobec Uczestników Umowy, jeżeli ich rachunki bankowe wykażą saldo dodatnie. Transakcje nabywania od banku Wierzytelności i przejmowania Zobowiązań będą dokonywane wg. ich wartości nominalnej oraz według stanu na koniec każdego dnia roboczego. Jeżeli wskazane wyżej transakcje doprowadzą do dodatniego salda na rachunku Agenta na koniec dnia roboczego (Agent przejmie Zobowiązania o większej wartości niż przeniesione na niego Wierzytelności), bank będzie naliczał Agentowi odsetki od kwoty tej różnicy, w wysokości określonej w umowie. Natomiast w przypadku ujemnego salda na rachunku Agenta (przeniesione Wierzytelności będą przewyższały przejęte przez Agenta Zobowiązania), bank będzie pobierał odsetki od kwoty stanowiącej ujemne saldo. Rozliczenia ww. odsetek będą następnie dokonywane między Agentem oraz Uczestnikami Umowy. Rozliczenie, zarówno w przypadku odsetek od Zobowiązań jak i odsetek od Wierzytelności, będzie polegało na przekazywaniu ich części na rachunki bankowe Uczestników. Różnica pomiędzy wartością przekazywanych odsetek, a odsetek naliczanych na rachunku Agenta będzie stanowiła jego wynagrodzenie. Uczestnicy Umowy dokonują na rzecz innych Uczestników nieodpłatnych poręczeń. Wszyscy Uczestnicy pozostają w konsekwencji solidarnie zobowiązani względem Banku.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zgodnie z Umową, bank przenosi na Agenta Wierzytelności przysługujące mu wobec każdego z Posiadaczy rachunków, których rachunek wykazuje saldo ujemnego według stanu na koniec każdego dnia roboczego i według ich wartości nominalnej, bez konieczności zawierania odrębnej umowy. Jednocześnie bank obciąży rachunek Agenta kwotą stanowiącą wartość nominalną nabytych Wierzytelności z tytułu zapłaty za Wierzytelności. Ponadto, w przypadku przejęcia przez Agenta od banku jego Zobowiązania wobec każdego z Posiadaczy rachunku, którego rachunek wskazuje saldo dodatnie na koniec dnia roboczego i według wartości nominalnej, bank w momencie przejęcia Zobowiązania uzna rachunek Agenta kwotą stanowiącą wartość nominalną Zobowiązania z tytułu zapłaty za przejęte Zobowiązanie. W przypadku gdy po przejęciu Zobowiązań przez Agenta i przeniesieniu Wierzytelności na Agenta, różnica pomiędzy wysokością Wierzytelności i Zobowiązania stanowić będzie saldo dodatnie, bank naliczy odsetki od tej kwoty. Natomiast jeśli saldo będzie ujemne bank pobierze odsetki od tej kwoty. Obciążenie lub uznanie rachunku z tytułu odsetek przez bank będzie odbywać się za okresy rozliczeniowe do 5. dnia każdego miesiąca. Zgodnie z Umową bank dokonuje rozliczeń odsetek pomiędzy Agentem oraz pozostałymi Uczestnikami w ten sposób, że za każdy dzień kiedy łączna kwota przeniesionych na Agenta Wierzytelności będzie większa niż łączna kwota przeniesionych Zobowiązań, Bank obciąży rachunek Uczestnika i uzna rachunek Agenta zgodnie z przyjętym w Umowie wzorem. W przypadku gdy łączna kwota przeniesionych na Agenta Wierzytelności będzie mniejsza niż łączna kwota przeniesionych Zobowiązań, bank uzna rachunek Uczestnika i obciąży rachunek Agenta zgodnie z przyjętym w Umowie wzorem.

Uczestnicy posiadają rachunki bieżące prowadzone w PLN otwarte przez każdego posiadacza rachunku (Uczestnika) w banku. Bank przechowuje na tych rachunkach środki pieniężne Uczestników oraz dokonuje na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych. Agent posiada specjalny bankowy rachunek otwarty przez Agenta w banku, wykorzystywany dla przeprowadzania rozliczeń związanych z Umową.

Wierzytelność na rachunku Uczestnika powstaje, gdy na rachunku danego Uczestnika na koniec danego dnia roboczego wystąpi saldo ujemne, na skutek dokonanych w danym dniu rozliczeń pieniężnych. Zobowiązanie na rachunku Uczestnika powstaje, gdy na rachunku danego Uczestnika na koniec danego dnia roboczego wystąpi dodatnie saldo środków, na skutek dokonanych w danym dniu rozliczeń pieniężnych.

Wnioskodawca jako Agent wykonuje swoje czynności na podstawie Umowy, która została zawarta pomiędzy nim, bankiem oraz pozostałymi Uczestnikami. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci części odsetek naliczonych przez bank, według następujących zasad: Rachunek Agenta jest obciążany za każdy dzień kiedy łączna kwota przeniesionych na niego Wierzytelności jest mniejsza od łącznej kwoty przeniesionych Zobowiązań. Rachunek Agenta jest uznawany za każdy dzień kiedy łączna kwota przeniesionych na niego Wierzytelności jest większa od łącznej kwoty przeniesionych Zobowiązań. Kwota, która zostanie na rachunku Agenta po dokonaniu powyższych uznań i obciążeń będzie stanowić jego wynagrodzenie.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą tego czy w związku z rozliczaniami przez Wnioskodawcę odsetek między nim oraz Uczestnikami, ma on obowiązek wystawiania faktur VAT.

W odniesieniu treści przytoczonych regulacji do sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że Wnioskodawca działający jako Agent występuje w roli usługodawcy, w zakresie w jakim powierzone czynności wykonuje odpłatnie. W opisanym stanie faktycznym dochodzi do m.in. do rozliczenia odsetek między Wnioskodawcą - Agentem oraz Uczestnikami Umowy. Rozliczenie, zarówno w przypadku odsetek od Zobowiązań jak i odsetek od Wierzytelności, polega na przekazywaniu ich części na rachunki bankowe Uczestników. Różnica pomiędzy wartością przekazywanych odsetek, a odsetek naliczanych na rachunku Wnioskodawcy - Agenta stanowi jego wynagrodzenie, które należy uznać za wynagrodzenie za świadczone usługi.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Analiza opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że skoro z powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, to opisana usługa zarządzania płynnością finansową świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Uczestników w ramach opisanego systemu cash poolingu będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie tego przepisu.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Przepis art. 106b ust. 2 ustawy, stanowi, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

W świetle art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie wskazać należy, że w związku z rozliczaniami przez Wnioskodawcę odsetek między nim oraz Uczestnikami, nie ma on obowiązku wystawiania faktur VAT. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia, o którym mowa ww. art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, tym samym stosownie do ww. art. 106b ust. 2 ustawy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wystawienia faktury, chyba że stosownie do ww. art. 106b ust. 3 ustawy nabywca usługi wystąpi z żądaniem jej wystawienia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca w ogóle nie będzie miał obowiązku wystawienia faktur VAT należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.