IBPBII/1/4511-138/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zawarcia umowy agencyjnej z klubem siatkarskim Federacji Rosyjskiej i doprowadzenia do podpisania kontraktu pomiędzy klubem a zawodnikiem
IBPBII/1/4511-138/15/AŻinterpretacja indywidualna
 1. Rosja
 2. agent
 3. nieograniczony obowiązek podatkowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 grudnia 2014 r. (data wpływu do Organu – 29 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 06 i 10 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zawarcia umowy agencyjnej z klubem siatkarskim Federacji Rosyjskiej i doprowadzenia do podpisania kontraktu pomiędzy klubem a zawodnikiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zawarcia umowy agencyjnej z klubem siatkarskim Federacji Rosyjskiej i doprowadzenia do podpisania kontraktu pomiędzy klubem a zawodnikiem.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 26 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-138/15/AŻ oraz IBPB II/1/4511-139/15/AŻ Organ wezwał o uzupełnienie wniosku. Uzupełnienia dokonano 06 marca 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 10 marca 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest obywatelem polskim na stałe mieszkającym i zameldowanym w Polsce. Źródłem jego dochodów jest renta oraz dochód z doradztwa i usługi menadżerskiej. W Polsce mieszka rodzina Wnioskodawcy i tutaj także znajduje się centrum jego interesów życiowych. W związku z powyższym w Polsce każdorazowo w roku podatkowym przebywa powyżej 183 dni.

W dniu 28 lutego 2014 r. Wnioskodawca zawarł z klubem siatkarskim z Federacji Rosyjskiej umowę agencyjną na następujących warunkach:

 • Wnioskodawca - zwany w umowie Agentem,
 • Klub siatkarski - zwany w umowie Klubem.

I. Przedmiot umowy:

 1. Klub zleca a Agent za wynagrodzeniem zobowiązuje się do wykonania w swoim imieniu, lecz na koszt Klubu albo w imieniu i na koszt Klubu szereg czynności prawnych i innych w celu zabezpieczenia Klubu zawodowymi sportowcami (trenerami).
 2. Klub udziela agentowi prawa do reprezentowania swoich profesjonalnych interesów wobec osób trzecich, zarówno na terenie Federacji Rosyjskiej jak i poza jej granicami.

II. Kompetencje Agenta:

1.Strony jednoznacznie rozumieją pod uprawnieniami Agenta w ramach umowy uprawnienia do wykonywania czynności, obejmujących interesy Klubu wyłącznie w obszarze sportu.

2.Strony umawiają się, że do kompetencji Agenta należą:

 • działania przyczyniające się do pozyskania przez Klub sportowców (trenerów),
 • wykonywanie czynności prawnych i innych, niezbędnych do rejestrowania odpowiednich osób w charakterze sportowców (trenerów) Klubu,
 • przygotowanie i udział w zawarciu przez Klub kontraktu ze sportowcami (trenerami),
 • ochrona praw Klubu powstałych w wyniku zawarcia kontraktu ze sportowcem (trenerem),
 • reprezentowanie interesów i ochrona praw Klubu w arbitrażu sportowym i instancjach sądowych w przypadku zaistnienia sporów wynikających z transakcji zawartych w ramach umowy,
 • wykonanie innych działań, chociaż bezpośrednio nieprzewidzianych umową ale ukierunkowanych na jej jakościowe wykonanie i bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy.

III. Obowiązki Agenta

Agent zobowiązuje się:

 • zapewnić niezbędny zakres działań prawnych i innych, przewidzianych przedmiotem i warunkami umowy,
 • informować Klub o warunkach proponowanych transakcji,
 • przekazywać Klubowi, na jego żądanie, informacje o przebiegu wykonania przedmiotowych zleceń,
 • zawiadomić Klub o wykonaniu takiego, bądź innego działania prawnego w ciągu 5 dni od daty wykonania.

IV. Warunki finansowe

 1. Wynagrodzenie za usługi ustala się Agentowi na podstawie dodatkowych umów, zawieranych przy wykonywaniu przez Agenta odpowiednich działań dotyczących konkretnych sportowców zawodowych (trenerów). Wysokość wynagrodzenia, terminy wypłaty i inne istotne warunki dla każdego zlecenia przedmiotowego (usługi) Agenta na rzecz Klubu są określane w sprawozdaniach Agenta stanowiących nieodłączne załączniki do danej umowy.
 2. Agent ma prawo do otrzymania wynagrodzenia tylko w przypadku zawarcia pomiędzy Klubem i sportowcem (trenerem) kontraktu lub umowy cywilnoprawnej przewidującej świadczenie usług przez sportowca (trenera) na rzecz Klubu.
 3. Agent ma prawo do otrzymania wynagrodzenia a Klub zobowiązuje się wypłacić Agentowi wynagrodzenie w pełnym wymiarze z tytułu wszystkich transakcji leżących w kompetencji Agenta.

V. Termin obowiązywania umowy

Niniejsza umowa została zawarta na czas obowiązywania umowy o pracę pomiędzy Klubem i sportowcami, których Agentem jest Wnioskodawca i nabiera mocy z chwilą jej podpisania przez obie strony.

Realizując umowę z dnia 28 lutego 2014 r., Wnioskodawca doprowadził do podpisania 9 marca 2014 r. kontraktu pomiędzy Klubem a Zawodnikiem, którego jestem menadżerem. Elementem kontraktu Zawodnik-Klub są zapisy dotyczącego wynagrodzenia Wnioskodawcy, które ma charakter prowizyjny i jest płatne przez Klub w kwocie wyrażonej w EURO za każdy sezon gier zawodnika, w okresie obowiązywania kontraktu. Kontrakt zawiera jednocześnie terminy wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przez Klub za poszczególne sezony począwszy od sezonu 2014/2015. Dodatkowo zapisano, iż Klub wypłaca Agentowi ustaloną kwotę netto (po zapłaceniu podatków na terytorium Rosyjskiej Federacji).

W treści uzupełnienia Wnioskodawca wskazał, iż nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. Umowa, w Rosji, została zawarta pomiędzy Zawodnikiem (którego jest menadżerem) a Klubem. W tej umowie jest zapis, że Klub wypłaci agentowi (menadżerowi) zawodnika równowartość 10% kontraktu zawodnika - netto, po opłaceniu podatków, zgodnie z przepisami podatkowymi Rosyjskiej Federacji (30% za nierezydenta). Dla celów podatkowych, wymaganych wobec Klubu przez rosyjskie organa podatkowe, podpisana została dodatkowo umowa zlecenia (którą Klub nazwał agencyjną) - dotyczącą tego samego zdarzenia, czyli „przyciągnięcia” konkretnego zawodnika do tego Klubu. Umowa ta nie jest umową agencyjną, o której mowa w art. 758 Kodeksu cywilnego, jest więc (wg Wnioskodawcy) umową zlecenia. Wnioskodawca wskazał, że nie wykonuje wolnego zawodu. Ma uprawnienia Państwowego Menedżera Sportu i Menedżera siatkówki (zdane egzaminy). Jest osobą znaną w środowisku (do 2000 roku był pracownikiem PZPS i kierownikiem reprezentacji Polski). Okazjonalnie zgłaszają się do niego kluby lub zawodnicy o pomoc merytoryczną. Nie jest to stałe zajęcie. Od 2000 roku Wnioskodawca jest rencistą. W Rosji nie ma żadnego zakładu pracy ani innej działalności.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy w związku z zawartą przez Wnioskodawcę umową 28 lutego 2014 r. oraz kontraktem pomiędzy Klubem a Zawodnikiem (którego jest menadżerem, a kontrakt określa zasady jego wynagrodzenia) Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, pomimo opodatkowania dochodu z tego tytułu w Federacji Rosyjskiej...
 2. Jeżeli tak, to wg jakich zasad Wnioskodawca powinien opodatkować te dochody...

Wnioskodawca uważa, że zobowiązany jest do opodatkowania dochodów wynikających z umowy z 28 lutego 2014 r. i kontraktu Klub-Zawodnik (którego jest menadżerem, a kontrakt określa zasady jego wynagrodzenia) na terenie RP z zastosowaniem norm kolizyjnych wynikających z umowy z dnia 22 maja 1992 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Dla opodatkowania przedmiotowych dochodów w RP łącznie z jego dochodami uzyskanymi w RP zastosowanie znajdzie metoda „zaliczenia proporcjonalnego”, o której mowa w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotycząca opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu zawarcia umowy agencyjnej z klubem siatkarskim Federacji Rosyjskiej i doprowadzenia do podpisania kontraktu pomiędzy klubem a zawodnikiem. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębną interpretację.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako źródło przychodu – działalność wykonywaną osobiście.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 cyt. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest obywatelem polskim, na stałe mieszkającym i zameldowanym w Polsce (w Polsce każdorazowo w roku podatkowym przebywa powyżej 183 dni). Źródłem jego dochodów jest renta oraz dochód z doradztwa i usługi menadżerskiej. Wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. W dniu 28 lutego 2014 r. Wnioskodawca zawarł z klubem siatkarskim z Federacji Rosyjskiej umowę agencyjną. Umowa, w Rosji, została zawarta pomiędzy Zawodnikiem (którego jest menadżerem) a Klubem. W tej umowie jest zapis, że Klub wypłaci agentowi (menadżerowi) zawodnika równowartość 10% kontraktu zawodnika - netto, po opłaceniu podatków, zgodnie z przepisami podatkowymi Rosyjskiej Federacji (30% za nierezydenta). Dla celów podatkowych, wymaganych wobec Klubu przez rosyjskie organa podatkowe, podpisana została dodatkowo umowa zlecenia (którą Klub nazwał agencyjną) - dotyczącą tego samego zdarzenia, czyli „przyciągnięcia” konkretnego zawodnika do tego Klubu. Umowa ta nie jest umową agencyjną, o której mowa w art. 758 Kodeksu cywilnego.

W przedmiotowej sprawie należy uwzględnić uregulowania zawarte w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., (Dz. U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569 ze zm.).

W treści wniosku Wnioskodawca wskazał, iż ma uprawnienia Państwowego Menedżera Sportu i Menedżera siatkówki lecz nie wykonuje wolnego zawodu. Niemniej wskazać należy, iż opisana we wniosku działalność Wnioskodawcy ma charakter samodzielny zaś zawarta przez niego umowa nosi znamiona umowy zlecenia. Zatem w świetle umowy polsko-rosyjskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania miejsce opodatkowania otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia należy badać w oparciu o treść art. 13 umowy, tj. przepisu dotyczącego wynagrodzenia osiąganego z tytułu z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy polsko-rosyjskiej dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Z kolei w myśl art. 13 ust. 2 cyt. umowy określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu zawarcia umowy agencyjnej z klubem siatkarskim Federacji Rosyjskiej i doprowadzenia do podpisania kontraktu pomiędzy klubem a zawodnikiem podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 13 umowy, tj. zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania (metodę odliczenia proporcjonalnego) określoną w art. 21 umowy.

Zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, to kwota podatku od tego dochodu należna w tym drugim Umawiającym się Państwie będzie potrącona od podatku dochodowego pobieranego od danej osoby w pierwszym Umawiającym się Państwie. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty podatku pierwszego Umawiającego się Państwa, obliczonego od tego dochodu zgodnie z jego ustawodawstwem podatkowym i praktyką.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu działalności wykonywanej na terenie Federacji Rosyjskiej będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.